ԽԱՂ ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ/ Ներսես ԽԱՌԱՏՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, արձակագիր Ներսես ԽառատյանԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   Դ­ռան զան­գից ցնցվեց, սա­կայն, չնա­յած ուշ ժա­մին, չզար­մա­ցավ: Հո­ղա­թա­փե­րը քստքստաց­նե­լով վատ նա­խազ­գա­ցու­մով սեն­յա­կից ան­ցավ մի­ջանցք ու ա­ռանց հարց­նե­լու ով է, սո­վո­րա­բար միշտ հարց­նում էր, դու­ռը բա­ցեց: Շե­մին մի­ջա­հա­սակ, բա­վա­կան վա­յե­լուչ հագն­ված, սև­ ակ­նո­ցով, մուգ գույ­նի, ո՛չ այն է […]

Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ, գրաքննադատ Դա­վիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԴԵՊԻ ՉԱՐԵՆՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ   Ա­մեն ինչ սկսվեց 1970 թվա­կա­նի հուն­վա­րին, երբ ինձ՝ Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մուն­քի 5-րդ կուր­սի ու­սա­նո­ղիս, բա­ժին ըն­կավ կուր­սա­յին աշ­խա­տան­քի մի այն­պի­սի թե­մա, ո­րից բո­լո­րը հրա­ժար­վել էին: Եվ քա­նի որ թե­մա­նե­րի բաշխ­ման ժա­մա­նակ […]

Վրեժ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, բանաստեղծ, լրագրող Վ­րեժ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆին ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է (ի­րա­պա­տում)   Գեր­մա­նիա­յի Հայ­դել­բերգ քա­ղա­քի ծե­րա­նո­ցի հի­վան­դա­սեն­յա­կում հա­վաք­ված­նե­րը փոր­ձում էին ինն­սունն անց զա­ռամ­յալ էս­տո­նու­հուն մի կերպ խո­սեց­նել։ Ե­թե կտակ էլ չու­նե­նա, գո­նե մի բա­րի խոսք կա­սի մնա­ցող­նե­րին… Մի քա­նի լեզ­վով հար­ցեր տվե­ցին, բայց […]

Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ ­ՍՈՒՐԵՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   *** Նայում եմ իմ փոքրիկ պատուհանից, Նայում եմ անձրևի լուռ երթին, Լսում եմ քայլերը նրա զգույշ Կտուրներին, ապակուս… Նայում եմ գորշ հեռուն Եվ արև փնտրում նրանից այն կողմ Եվ սպասում… Նայում եմ ու մտածում՝ Ինչքա՜ն, ինչքա՜ն անզոր եմ, Որ […]

Սարգիս ՎԱՀԱԳՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է ար­ձա­կա­գիր, թա­տե­րա­գիր, թարգ­մա­նիչ Սար­գիս Վա­հագ­նին ծննդյան 95-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   Հար­գե­լի՛ Սար­գիս Վա­հագն (­Սար­գիս Փա­թա­փու­թեան), Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան բո­լոր ան­դամ­նե­րի ա­նու­նից սրտանց շնոր­հա­վո­րում եմ Ձեր ծննդյան 95-ամ­յա­կը։ Հի­րա­վի, մեծ է Ձեր վաս­տա­կը հայ գրա­կա­նութ­յան և մ­շա­կույ­թի տար­բեր ո­լորտ­նե­րում՝ որ­պես ար­ձա­կա­գիր, թա­տե­րա­գիր, թարգ­մա­նիչ և խմ­բա­գիր։ Տաս­նամ­յակ­նե­րի ըն­թաց­քում Դուք […]

Նորիկ ԼԵՎՈՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, թարգմանիչ Նորիկ ԼԵՎՈՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին ՄՏՔԻ ԽՄՈՐՈՒՄ Մտքի խմորում, ըմբոստության սերմ Եփվում են խոսքի թեժ խառնարանում, Իրական կյանքն ու ժամանակը սեղմ Մեռած տեսության դիակն են տանում։ Տխուր հեգնանքով նայում եմ իմ շուրջ Կուռքերի վրա բիրտ ու հեղհեղուկ, Եվ իմ խոհերի արձագանքից լուրջ Վախ ու […]

ԲԱԶՄԱԿՈՂՄ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆԸ

Բա­նա­սի­րա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի դոկ­տոր, գրա­կա­նա­գետ, լեզ­վա­բան, ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս Ռո­բերտ Անդ­րա­նի­կի Բաղ­դա­սար­յա­նը ու­րույն տեղ է գրա­վում հայ գի­տութ­յան մեջ: Հո­բել­յա­րը ծնվել է Եր­ևա­նում՝ 1947 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 20-ին, մի ըն­տա­նի­քում, ո­րի ա­կունք­ներն ու ար­մատ­նե­րը Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նում են, իսկ ծնող­նե­րը՝ Վա­նից և Նոր Նա­խիջ­ևա­նից (­Դո­նի Ռոս­տով): Եվ բնա­կան ու ներ­դաշ­նակ էր նրա հե­տաքրք­րութ­յու­նը ոչ միայն մայ­րե­նի հա­յոց լեզ­վի և […]

Գևորգ ԱՏՐՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, գրականագետ ԳԵՎՈՐԳ ԱՏՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ։ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին։   «Օ­ձը, որ փոր­ձում է բռնել իր սե­փա­կան պո­չը» Գ­ևորգ Խա­չատր­յա­նը, ո­րը, ինչ­պես հայտ­նի է, «սի­րում է» հան­դես գալ տար­բեր ա­նուն­նե­րով (Ալ­բեր Գե­վի, Գ­ևորգ Ատր­յան, Գեոր­գի Սեր­գեև-Տ­րի­յան և­ այլն), նա­խա­պես բա­նաս­տեղծ էր, 1960-ա­կան­նե­րի սերն­դից, նրան­ցից, ո­րոնք պոե­զիա­յի աշ­խարհ մտան, […]

Հակոբ ՄՈՎՍԵՍ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, թարգմանիչ ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ։ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին։ *** *** «­Վար­ժա­պե­տա­կան պատ­կե­րաց­մամբ գրա­կա­նութ­յան դա­սա­կան ուղ­ղութ­յուն­նե­րին՝ կլա­սի­ցիզմ, ռո­ման­տիզմ, ռեա­լիզմ, վի­ճակ­ված է մի ո­րոշ պատ­մաշր­ջան, ո­րից հե­տո նրանք կորց­նում են ի­րենց գե­ղա­գի­տա­կան ար­ժե­քը։ Այս­տեղ ճշմար­տութ­յու­նը կա­րող է վե­րագր­վել պատ­մութ­յան և փի­լի­սո­փա­յա­կան աշ­խար­հա­յե­ցութ­յան սահ­մա­նում­նե­րին, բայց խոս­քի գե­ղա­գի­տա­կան-գե­ղար­վես­տա­կան առն­չութ­յամբ դա­սա­կան ուղ­ղութ­յուն­նե­րից […]

Գուրգեն Բարենց

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բա­նաս­տեղծ, թարգմանիչ ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԱՐԵՆՑԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ; «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին; *** ԶՎՈՆԿՈ ՏԱՆԵՍԿԻ (ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ) Բա­նաս­տեղծ, գրա­կա­նա­գետ, գրաքն­նա­դատ, թարգ­մա­նիչ, խմբա­գիր։ Ծն­վել է 1980 թ.։ Բարձ­րա­գույն կրթութ­յու­նը ստա­ցել է Ս­կոպ­յեի (­Մա­կե­դո­նիա) և Պե­րու­ջա­յի (Ի­տա­լիա) հա­մալ­սա­րան­նե­րում։ Թեկ­նա­ծո­ւա­կան թե­զը գրա­կա­նութ­յան տե­սութ­յան և թարգ­մա­նութ­յան տե­սութ­յան մաս­նա­գի­տութ­յուն­նե­րով պաշտ­պա­նել է Բ­րա­տիս­լա­վա­յի (Ս­լո­վա­կիա) հա­մալ­սա­րա­նում։ Մի շարք բա­նաս­տեղ­ծա­կան […]

Ռոլանդ ՇԱՌՈՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, բանաստեղծ, դրամատուրգ ՌՈԼԱՆԴ ՇԱՌՈՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ։ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին։ ***   ­Բա­րի երթ Ռո­լանդ Շա­ռո­յա­նի հետ ըն­կեր ենք պա­տա­նե­կան տա­րի­քից, սո­վո­րել ենք, կա­րե­լի է ա­սել, նույն կուր­սում. նա՝ լրագ­րող, ես՝ բա­նա­սեր, և մեր մտեր­մութ­յունն ա­վե­լի բո­վան­դա­կա­լից դար­ձավ, երբ նա ինձ ա­ռա­ջար­կեց կար­դալ իր «­Ցու­լը» պատմ­ված­քը։ Դա ա­ռա­ջին […]

ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 80-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ­Մե­զա­նից լա­վե­րը Երբ ես տե­ղե­կա­ցա, որ օ­րերս լրա­ցել է Ժեն­յա Քա­լան­թար­յա­նի 80-ամ­յա­կը, հա­ճե­լիո­րեն զար­մա­ցա ու նաև ժպտա­ցի՝ այդ ե՞րբ հասց­րեց ինձ հա­մա­հա­վա­սար այդ­քան տա­րի­նե­րի մի­ջով անց­նել այն դեպ­քում, երբ նա ա­վե­լի քան կես դար իմ աչ­քի ա­ռաջ միշտ մնա­ցել է նույն […]

ԴԱՎԻԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, դրամատուրգ, կինոգետ ԴԱՎԻԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամյակի առթիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԱՆՍԱՆՁ ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵԾՅԱԼԸ Սի­րե­լի ըն­կեր, Դա­վիթ, եր­ևան­ցի տղա, հա­մալ­սա­րա­նա­կան, պիո­ներ­պա­լա­տա­կան, մշա­կույ­թի ան­պա­րա­գիծ դաշ­տը հեր­կող՝ մե՛րթ կի­նո­յի մա­սին հրա­կա­յուն սեր­մեր ցա­նող, մե՛րթ թատ­րո­նի վե­րա­բեր­յալ ոս­կե­փայլ կո­րիզ­ներ նե­տե­լով, մե՛րթ գրա­կա­նութ­յան աշ­խար­հին բազ­մա­գույն ու բազ­մա­նուն հուն­դեր դնե­լով արևոտ գուղ­ձե­րի մեջ […]

Ա­ՆԱՀԻՏ ԽԱՐՄԱՆԴԱՐՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է ար­ձա­կա­գիր, թարգ­մա­նչուհի, լրագրող Ա­ՆԱՀԻՏ ԽԱՐՄԱՆԴԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   *** Ա­նա­հիտ Խար­ման­դար­յա­նը մեր ռու­սա­գիր այն գրող­նե­րից է, որն ու­նի գրա­կան մեծ վաս­տակ և յու­րօ­րի­նակ աշ­խար­հա­յացք: Ն­րա եր­կե­րում հա­րուստ, գրա­վիչ և­ ար­տա­հայ­տիչ բա­ռա­պա­շա­րով ու գրե­լաո­ճով ար­տա­ցոլ­ված է սե­րը դե­պի հայ­րե­նի­քը, նրա պատ­մութ­յունն ու մշա­կույ­թը: Ա­նա­հիտ Խար­ման­դար­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րում […]

ՀՐԱՆՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չու­թյու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ ՀՐԱՆՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամյակի առթիվ «Գրա­կան թեր­թը» միա­նում է շնորհավորանքին   ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ-2 …Շունչ առնել մի պահ, ետ նայել ներհուն մի հայացքով: Թոթափել ավերիչ խոնջությունը: Մարմնից մեկ-մեկ հանել խրված բեկորները, նետերն ու փշերը, փոխել վիրակապերը, լվացվել երազանքի ոսկեցոլ ջրերով, մերսել մկանները այգաբացի պիրկ ճաճանչների տակ, ինքնամոռաց մարզվել վարժանքային արդի ձևակարգով: […]

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ 2-ԻՆ ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻՑ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ 2-ԻՆ ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻՑ Վե­հա­փառ Տեր, Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան բո­լոր ան­դամ­նե­րի ա­նու­նից ի սրտե շնոր­հա­վո­րում եմ Ձեզ՝ ծննդյան տա­րե­դար­ձի առ­թիվ։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան և Սփ­յուռ­քի հա­յութ­յու­նը, մտա­վո­րա­կա­նութ­յու­նը, ար­վես­տա­գետ­ներն ու գրող­նե­րը միշտ էլ բարձր են գնա­հա­տել Հա­յոց Հով­վա­պե­տի Ձեր ջան­քե­րը ազ­գա­յին միաս­նութ­յան, հա­մե­րաշ­խութ­յան, կրո­նի և­ ե­կե­ղե­ցու դե­րի ամ­րապնդ­ման և […]

ԳՐԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՆԿԱՐ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ԵՐՐՈՐԴ ԱՉՔ (Ինք­նան­կա­րի փորձ) / Նո­րայր ԱԴԱԼՅԱՆ

Խոս­քաձ­ևե­րից ա­մե­նադժ­վա­րը, թերևս, ինք­նա­խո­սութ­յունն է, ո­րով­հետև ո՞ւմ, ե­թե ոչ քեզ ես ա­սում բա­ցար­ձակ ճշմար­տութ­յու­նը՝ քո ներ­փակ-ան­տե­սա­նե­լի Հո­գուն, որ քո մեջ ապ­րող տիե­զե­րա­կան պա­հա­պանն է, նույն ին­քը՝ Աստ­ված։ Հո­գին պետք է, ա­յո՛, մե­ծա­տա­ռով գրել, քա­նի որ նա եր­ևույթ է ա­վե­լի, քան մարդ­կա­յին, աշ­խար­հագ­րա­կան, մշա­կու­թա­յին, գի­տա­կան բյու­րա­վոր ա­նուն­ներ։ Ա­մեն­քը չէ, որ Հո­գի ու­նեն։ Լի­նում է շատ ու […]

Շնորհավորում ենք

ԼԻՏՎԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ­Հար­գե­լի՛ ­Ֆե­լիքս ­Բախ­չին­յան, Այս տա­րի լրա­նում է ­Լիտ­վա­յի և ­Հա­յաս­տա­նի միջև դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հաս­տատ­ման 30-ամ­յա­կը: Այս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մեր երկր­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը խո­րա­ցել և­ ընդ­լայն­վել է, և ­շատ ո­լորտ­նե­րում ստեղծ­վել է արդ­յու­նա­վետ և սերտ գոր­ծըն­կե­րութ­յուն: ­Լիտ­վան և ­Հա­յաս­տա­նը կապ­ված են դա­րա­վոր բա­րե­կա­մա­կան, հա­մե­րաշ­խութ­յան և ­հոգ­ևոր կա­պե­րով: Հ­պարտ եմ, որ ­Լիտ­վան ա­ռա­ջին […]

ԱՐԱՐԱՏ ԳՅՈՒԼԲԱՆԳՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չու­թյու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր ԱՐԱՐԱՏ ԳՅՈՒԼԲԱՆԳՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամյակի առթիվ «Գրա­կան թեր­թը» միա­նում է շնորհավորանքին   Գ­րա­կան կեն­սա­տա­րած­քի և­ ի­րա­կա­նութ­յան հաշ­տա­րա­րը   Ա­րա­րատ Գ­յուլ­բանգ­յա­նը հայ ժա­մա­նա­կա­կից ար­ձա­կի ա­մե­նա­մո­դեռն մտա­ծո­ղութ­յան տեր հե­ղի­նակ­նե­րից է։ ­Դա ար­տա­հայտ­վում է և՛ գրական ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րում, և՛ հար­ցազ­րույց­նե­րում ար­տա­հայ­տած կար­ծիք­նե­րում։ Ա. Գ­յուլ­բանգ­յա­նը տե­սա­կա­նո­րեն հիմ­նա­վո­րում և ­գործ­նա­կա­նո­րեն ի­րաց­նում է ժա­մա­նա­կա­կից գե­ղար­վես­տա­կան մտա­ծո­ղութ­յան դրույթ­նե­րը։ Գ­յուլ­բանգ­յա­նի […]

ՌՈՒՍԼԱՆ ՍԱՂԱԲԱԼՅԱՆ / ՀԻՆ ԱԼԲՈՄԻ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԳՄ վար­չու­թյու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս ՌՈՒՍԼԱՆ ՍԱՂԱԲԱԼՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամյակի առթիվ «Գրա­կան թեր­թը» միա­նում է շնորհավորանքին   ՀԻՆ ԱԼԲՈՄԻ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ (Էս­սե)   Դժ­վա­րութ­յամբ դուրս հա­նե­ցի հնա­մե­նի գրա­սե­ղա­նի՝ խղճա­լի ճռին­չով բաց­ված դա­րա­կից: ­Լու­սան­կար­նե­րի հաստ ալ­բո­մը՝ սահմռ­կե­լի վար­դե­րով զար­դար­ված կազ­մով, հե­ռա­վոր անց­յա­լից ծա­նոթ բույ­րով՝ ոնց որ «­Կար­միր ­Մոսկ­վա» օ­ծա­նե­լիքն է: ­Կա­րո՞ղ է բույ­րը այդ­քան եր­կար պահ­պան­վել: […]