ԲՈԼՈՐԻՍ՝ ԴԵՊԻ ԼԱՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄՂՎԵԼՈՒ ԱՆԽԱԽՏ ՈՒԺ / Էդվարդ Միլիտոնյան

ԳԹ – Պա­րոն Մի­լի­տոն­յան, ինչ­պե՞ս կամ­փո­փեք տա­րին:Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յան – Երբ ա­սում ենք ամ­փո­փել, շատ դժվար կա­ցութ­յան առջև եմ կանգ­նում, ո­րով­հետև 2022 թ.-ին ի­րա­գործ­վել են բազ­մա­թիվ ծրագ­րեր, ո­րոնք վե­րա­բե­րում են ներ­հա­յաս­տան­յան, Սփ­յուռ­քի, Ար­ցա­խի, ինչ­պես նաև մի­ջազ­գա­յին գրա­կան առն­չութ­յուն­նե­րին, հրա­տա­րակ­չա­կան աս­պա­րե­զի գոր­ծու­նեութ­յա­նը: Արցախի ԳՄ-ի և մեր համատեղ աշխատանքը ամենօրյա է. տարվա ընթացքում կազմակերպվել են հանդիպումներ արցախցի գրողների, […]

ԱՄԵՆ ՆԵՐԿԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԱՆՑՅԱԼ Է

Սամվել ԿՈՍՅԱՆ – Ձեր դետեկ­տիվ ե­ռագ­րութ­յան եր­րորդ հա­տո­րը վեր­նագ­րել եք՝ «Վեր­ջի­նը»: Վեր­նա­գի­րը կար­ծես գաղտ­նա­բառ է, ո­րով փոր­ձում եք հու­շել, որ այլևս չեք անդ­րա­դառ­նա­լու դետեկ­տի­վի ժան­րին: Այդ­պե՞ս է արդ­յոք: Ներսես ԽԱՌԱՏՅԱՆ – Շ­տա­պեմ ա­սել, որ նման բան մտքովս ան­գամ չի ան­ցել. հայ­կա­կան ար­ձա­կում դետեկ­տի­վի բա­ցը, կա­րե­լի է ա­սել, խիստ նկա­տե­լի է, ուս­տի՝ հարկ է այն լրաց­նել: […]

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԵՐԻՆ ՓՐԿՎԱԾ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ԱՆՈՐՈՇ ԱՅՍՕՐԸ / ՆԱՆԵ

Այս զրույ­ցի ա­ռիթ դար­ձավ ծաղ­կա­ձոր­յան օ­րե­րից մե­կում մի հան­դի­պում, ո­րը նո­րից ա­լե­կո­ծե­լու էր մտքերս, նո­րից «ին­չու­նե­րը» հե­տապն­դե­լու էին, նո­րից կանգ­նե­լու էի թշնա­մուն դեմ հան­դի­ման, նո­րից պարտ­վե­լու և նո­րից փոր­ձե­լու հաս­կա­նալ մեր պար­տութ­յան ա­կունք­նե­րը: Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան Շու­շի քա­ղա­քի Գոր­գե­րի թան­գա­րա­նի հիմ­նա­դիր տնօ­րեն Վար­դան Վ­լա­դի­մի­րի Ասծատր­յա­նը ազ­գա­պաշտ հա­յի նվի­րու­մով նախ հիմ­նել է այն­քան կար­ևոր Գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը, իսկ […]

Մեկ անգամ եւս սփյուռքահայ գրականության խնդիրների մասին

 ­Հար­ցազ­րույց գրա­կա­նա­գետ, հրա­պա­րա­կա­գիր,  հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ  Եր­վանդ Ա­զատ­յա­նի հետ­ Հեր­մի­նե Զարմանյան – ­Դեռևս 1988 թ.-ին ար­ձա­նագ­րել եք, որ Սփյուռ­քում զար­գա­ցող գրա­կան քննա­դա­տութ­յունն ու գե­ղար­վես­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յունն ամ­բող­ջա­կան մշակ­ման չեն են­թարկ­վել: ­Տաս­նամ­յակ­ներ անց փո­փո­խութ­յուն նկա­տո՞ւմ եք։ Երվանդ Ազատյան – ­Պէտք է ը­սել, ա­յո՛, ո­րոշ չա­փով։ ­Տա­ղան­դա­ւոր ան­հատ­ներ կան, ինչ­պի­սիք են պրո­ֆե­սոր ­Խա­չիկ ­Թո­լո­լեա­նը, որ անգ­լե­րէն կը գրէ, Գ­րի­գոր […]

­Կա­րի­նե ԽԱԼԱԹՈՎԱ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր «­Խի­զախ կի­նը» գիր­քը: ­Կա­րի­նե Խալաթովա – «­Խի­զախ կի­նը» գիր­քը փաս­տաթղ­թե­րի, նա­մակ­նե­րի, հու­շա­գ­րութ­յուն­նե­րի հի­ման վրա գրված պա­տում է հրա­շա­լի անձ­նա­վո­րութ­յան, արևմ­տա­հայ ա­կա­նա­վոր գրող Զա­պել Ե­սա­յա­նի կյան­քի վեր­ջին տա­րի­նե­րի մա­սին: Ն­րա ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան ու ճա­կա­տագ­րի հան­դեպ հետաքրք­րութ­յունս ա­ռա­ջա­ցել է անց­յալ դա­րի 80-ա­կան­նե­րի վեր­ջին – 90-ա­կան­նե­րի սկզբին, երբ ծա­նո­թա­ցա նրա «­Գոր­ծին» և բան­տից գրած […]

Սու­րեն ԴԱՎԹՅԱՆ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը: Սու­րեն Դավթ­յան – Թարգ­մա­նա­կան ար­վես­տը հոգ­ևոր սնունդ է: Ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ սե­փա­կան հո­գուս ա­հագ­նա­ցող դա­տար­կութ­յու­նը լցնե­լու հա­մար սկսե­ցի փոք­րիկ թարգ­մա­նութ­յուն­ներ ա­նել ռու­սա­կան գրա­կա­նութ­յու­նից: Հատ­կա­պես այն գրող­նե­րից, ո­րոնց գոր­ծե­րը հա­յե­րեն չեն թարգ­ման­վել: Ինձ հա­մար բա­ցա­հայ­տե­ցի աշ­խարհ՝ լի զար­մա­նա­լի բա­նաս­տեղ­ծա­կան պատ­կեր­նե­րով ու անհ­նա­րին դժվա­րութ­յուն­նե­րով: Տեքս­տը, բա­ռե­րը ճիշտ ըն­կա­լե­լու և մեկ­նե­լու հա­մար […]

­Ներ­սես ԽԱՌԱՏՅԱՆ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր «­Վեր­ջի­նը» գիր­քը: Ներ­սես Խա­ռատ­յան – Գիր­քը հրա­տա­րակ­վել է «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրա­տա­րակ­չութ­յան կող­մից, 2021 թվա­կա­նին: Այն դե­տեկ­տիվ ժան­րի գոր­ծե­րիս շար­քից՝ բարձ­րար­ժեք նկար­նե­րի ու հին սրբա­պատ­կեր­նե­րի հափշ­տա­կութ­յան վե­րա­բեր­յալ ե­ռագ­րութ­յան վեր­ջին գործն է: Ա­ռա­ջին եր­կու վե­պե­րը՝ «Ով սպա­նեց Է­լե­նին» (ար­ժա­նա­ցել է ՀԳՄ Դե­րե­նիկ Դե­միրճ­յա­նի ան­վան մրցա­նա­կի) և «­Պա­տաս­խան տա­լու ժա­մա­նա­կը», հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար, լույս են տե­սել […]

Մհեր ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր գիր­քը: «­Մեն ու միակ մո­լո­րակ» գիր­քը… Մ­հեր Իս­րա­յել­յան – Իմ չոր­րորդ գիրքն է և­ ամ­փո­փում է վեր­ջին ե­րեք տա­րում գրված 21 պատմ­վածք, ո­րոնք բազ­մա­շերտ ա­սե­լիք ու հա­րուստ ներ­կապ­նակ ու­նեն։ Ա­մեն պատմ­ված­քում փոր­ձել եմ խտաց­ված ներ­կա­յաց­նել ինձ այդ պա­հին հու­զած հար­ցե­րը` լի­նի մար­դու, հայ­րե­նի­քի, պա­տե­րազ­մի և խա­ղա­ղութ­յան, սի­րո, ըն­կե­րութ­յան թե հա­սա­րա­կութ­յանն […]

Արևշատ ԱՎԱԳՅԱՆ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր գիր­քը: «­Տա­րերք­նե­րի տա­րեր­քը» գիր­քը… Արև­շատ Ա­վագ­յան – «­Տա­րերք­նե­րի տա­րեր­քը» գիր­քը տիե­զե­րա­կան տար­րե­րի և տա­րերք­նե­րի բնա­կան ու բա­նա­կան երգն է հնչեց­նում բա­նաս­տեղ­ծա­կան ար­վես­տի փո­խա­բե­րա­կան ու այ­լա­բե­րա­կան լեզ­վով: Այն իմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քի բնա­կան ըն­թաց­քի մի նոր հան­գր­վան հան­դի­սա­ցավ: Ես Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան ա­մե­նամ­յա Տար­վա լա­վա­գույն բա­նաս­տեղ­ծա­կան գիրք մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցա եր­րորդ ան­գամ: Ա­ռա­ջին […]

ՀԱՆՈՒՆ ԳԱԼԻՔԻ ԱՐԱՐՄԱՆ / Էդվարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ

ԳԹ – Պա­րոն Մի­լի­տոն­յան, ինչ­պե՞ս կամ­փո­փեք տա­րին: Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յան – Ա­մեն տա­րի Գ­րող­նե­րի միութ­յու­նը հա­մա­կար­գում է իր աշ­խա­տանք­նե­րը՝ հաշ­վի առ­նե­լով նա­խորդ տա­րի­նե­րի հիմ­նա­կան ծրագ­րե­րի փոր­ձը, նաև ծրագ­րում ենք նոր աշ­խա­տանք­ներ: 2021 թ. ի­րա­գործ­վել են 100-ից ա­վե­լի ծրագ­րեր, ո­րոնք վե­րա­բե­րում են ներ­հա­յաս­տան­յան, Սփ­յուռ­քի, Ար­ցա­խի, ինչ­պես նաև մի­ջազ­գա­յին գրա­կան առն­չութ­յուն­նե­րին, հրա­տա­րակ­չա­կան աս­պա­րե­զի գոր­ծու­նեութ­յա­նը: Ու­զում եմ նշել ե­րի­տա­սարդ […]

«Գ.Թ.»-ի հարցերին պատասխանում են «ԿԱՆԹԵՂԻ» մրցանակակիրները

1. Այս օ­րե­րի հա­մա­տեքս­տում ինչ­պե՞ս ըն­դու­նե­ցիք մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­նա­լը: 2. Թարգ­մա­նա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը ինչ­քա­նո՞վ եք կար­ևո­րում ժո­ղո­վուրդ­նե­րի, երկր­նե­րի փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում: «Գ.Թ.»-ի հարցերին պատասխանում են «ԿԱՆԹԵՂԻ» մրցանակակիրները   Բե­թի­նա Վ­յոր­ման 1․ Շատ ու­րա­խա­լի է այս մրցա­նա­կը ստա­նա­լը՝ եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տել գրքի վրա ու հան­կարծ նման գնա­հա­տա­կա­նի ար­ժա­նա­նալ, թեև իմ նպա­տակն էր մեր ազ­գին ցույց տալ, որ մար­դիկ Հա­յաս­տա­նում ապ­րում […]

«ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ»․ Էդվարդ Միլիտոնյան

«Գ­րա­կան թեր­թում» (թիվ 8, 26 մար­տի) տպագր­ված Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յա­նի հետ «ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ» խո­րագ­րով հար­ցազ­րույ­ցի ա­ռի­թով ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նում մա­յի­սի 5-ին կազ­մա­կերպ­վել էր քննար­կում՝ նվիր­ված ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան խնդիր­նե­րին: Ներկայացնում ենք ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի անդրադարձը այդ հանդիպման վերաբերյալ:   Էդ­վարդ ­ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ – Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի շա­բա­թից ա­ռաջ «Գ­րա­կան թեր­թում» տպագր­ված հար­ցազ­րույ­ցում ար­ծար­ծել էինք մի […]

ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ / Հարցազրույց ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ

ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ Հարցազրույց ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ   «Գ­րա­կան թերթ» – ­Պա­րո՛ն ­Մի­լի­տոն­յան, ո­րո՞նք են այ­սօր ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան խնդիր­նե­րը, և­ որ­քա­նո՞վ է այդ ժան­րը գտնվում պե­տութ­յան հո­գա­ծութ­յան ներ­քո: Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յան – Ինչ­քան գի­տեմ, ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը աշ­խար­հում այ­սօր փնտրվող ժանր և­ ա­մե­նա­պա­հանջ­ված գրա­կա­նութ­յունն է, հատ­կա­պես մի­ջին տա­րի­քի պա­տա­նի­նե­րի հա­մար: Այդ տա­րի­քի հա­մար […]

«ԲԱՆԿ ՕՏՈՄԱՆԻ» ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քն­նա­դատ, թարգ­մա­նիչ, ար­ձա­կա­գիր, դրա­մա­տուրգ, հրա­պա­րա­կա­խոս… ­Բայց այս զրույ­ցը միայն ար­ձա­կա­գիր Ա­լեք­սանդր ­Թոփչ­յա­նի և ն­րա «­Բանկ Օ­տո­ման» վե­պի շուրջ է ծա­վալ­վե­լու: Ար­դեն ամ­րագր­ված փաստ է, որ այդ վե­պը ՀՀ ան­կա­խութ­յան տա­րի­նե­րին ստեղծ­ված գրա­կան գոր­ծե­րից ա­մե­նա­թարգ­ման­վածն է և ար­դեն վեց լե­զու­նե­րով է աշ­խար­հին պատ­մում Կ. ­Պոլ­սի Օս­ման­յան բան­կի գրավ­ման և ­հա­ջոր­դած՝ հա­զա­րա­վոր հա­յե­րի ջար­դի պատ­մութ­յու­նը: «Գ­րա­կան թեր­թը» […]

2021-ը ամենքիս կամքով լինի ապրեցնող / Էդվարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ

«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ» – Պարո՛ն Մի­լի­տոնյան, անցնող տարին դաժանորեն ճակատագրական եղավ Արցախի և Հայաստանի համար: Օրեր անց պատմություն կդառնա 2020 թվականը, մինչ այդ փորձենք ամփոփել այս դժվար տարում ՀԳՄ գործունեությունը: Էդվարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ – 2020 թվականը մեր պատմության մեջ կհիշատակվի ամենածանր տարիներից մեկը և՛ կորոնավիրուսի, և՛ Արցախի պատերազմական գործողությունների առումով: Սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը տևած պատերազմի […]

Ճեպազրույց

Ճեպազրույց  («Ճեպընթացի» ուղեկիցը բանաստեղծ, լրագրող Ռոբերտ Եսայանն է*) Անի ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ – Եկա, որովհետև… Ռոբերտ ԵՍԱՅԱՆ – …Ուզում էի արտահայտվել, խոսել, բացահայտել հոգուս գեղեցկությունները, ծաղիկների պես երգերս նվիրել ընթերցողներին: 17 տարեկանում գրեցի մի բանաստեղծություն: Մի կապույտ, կապույտ, կապույտ մի փուչիկ,//լցնելով լույսով,//ծիծաղով, երգով//և հայրենի տան կապուտակ ծխով,//ես բաց թողեցի դեպ կապույտ երկինք, //որ պայթի այնտեղ//և հոգուս ամբողջ […]

Անխուսափելի է, որ հայությունս չդրսևորվի իմ գրականության մեջ

Հայազգի ամերիկյան արձակագիր Վերա Նազարյանը երկու անգամ եղել է «Նեբուլա», մեկ անգամ` «Դրագոն» գրական մրցանակի ֆինալիստ: Գիտաֆանտաստիկ և ֆենթեզի ժանրի գրողների ամերիկյան ընկերակցության անդամ է: Ծնվել է 1966-ին, Մոսկվայում, մանկուց ապրել է ԱՄՆ-ում: Հրատարակվել է բազմաթիվ անթոլոգիաներում ու ամսագրերում, նրա գործերը պատվո հիշատակության են արժանացել Տարվա լավագույն հատորներում և թարգմանվել են ութ լեզուներով: Որպես վիպասան` […]

ԳՈՒՅՆԸ ԲԱՌ, ԲԱՌԸ` ԳՈՒՅՆ / Էդուարդ Հախվերդյան

  ԳԹ – Պարսկերենից Ձեր թարգմանությունների շնորհիվ հայ ընթերցողը որոշակիորեն ծանոթ է իրանական ժամանակակից պոեզիային: Ի՞նչն է այդ պոեզիայի առանձնահատկությունը և ինչո՞վ է հայերիս այն հետաքրքիր: Էդուարդ Հախվերդյան – Եթե վերամբարձ չհնչի, պիտի ասեմ. տարիների հետ թարգմանությունը ինձ համար դարձավ մի տեսակ առաքելություն ու նաև երախտիքի խոսք ու վարձք Իրանի ժողովրդին ու մշակույթին: Ասում եմ` […]

ԹԵԵՎ  ԵՍ ԱՂԱՎՆԻ  ԵՄ / Արմենուհի ՍԻՍՅԱՆ

Սամվել ԿՈՍՅԱՆ – Գրական ստեղծագործություններն էլ կարող են հաջողակ և անհաջողակ լինել: Հաջողակներն ինչ-որ պահից, առանց հեղինակի միջամտության էլ կարողանում են իրենց հաղթարշավն ապահովել: Կարծես այդպիսի գործ է նաև Ձեր «Ագռավն ասաց» մոնոդրաման` տպագրություն, բեմադրություն, մրցանակ… Հետաքրքիր է նաև ագռավի կարծիքը: Արմենուհի ՍԻՍՅԱՆ – Վստահաբար կարող եմ ասել, որ լավ գրական ստեղծագործությունն էլ կարող է […]

ՍԵՐԳԵՅ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ / ԳՆԱՑՈՂ ԱՄԵՆ ԳՐՈՂԻ ՀԵՏ ՄԻ ԱՇԽԱՐՀ Է ԳՆՈՒՄ

ՀԳՄ վարչությունը շնորհավորում է գրաքննադատ ՍԵՐԳԵՅ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամյակի առթիվ «Գրական թերթը» միանում է շնորհավորանքին ԳՆԱՑՈՂ ԱՄԵՆ ԳՐՈՂԻ ՀԵՏ ՄԻ ԱՇԽԱՐՀ Է ԳՆՈՒՄ «Գրական թերթ» – Դուք արդեն երկար տարիներ աշխատում եք գրական մամուլում, շփվել եք տարբեր սերունդների շատ գրողների հետ, հարյուրավոր ձեռագրեր եք կարդացել, հազարավոր էջեր խմբագրել: Չե՞ք հոգնել նմանօրինակ գործի միապաղաղությունից: Սերգեյ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ […]