­Հան­դի­պում Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նի հետ

Samvel XalatyanՀա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Վա­նա­ձո­րի մաս­նաճ­յու­ղի Հա­րութ Պ­րո­նոզ­յա­նի ան­վան լսա­րա­նում կազ­մա­կերպ­վել էր հան­դի­պում ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, եր­գի­ծա­բան, դրա­մա­տուրգ Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նի հետ: Ներ­կա էին մաս­նաճ­յու­ղի տնօ­րեն, տեխն. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Ար­մեն Խա­ռատ­յա­նը, դա­սա­խոս­ներ, ա­վագ դպրո­ցի ու­սու­ցիչ­ներ, ու­սա­նող­ներ և­ ա­շա­կերտ­ներ:
Մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կեր­պի­չը՝ մաս­նաճ­յու­ղի ա­վագ դպրո­ցի աշ­խա­տա­կից, «Ար­վես­տա­գետ» կրթամ­շա­կու­թա­յին հան­դե­սի գլխա­վոր խմբա­գիր Ի­վան Ան­տոն­յա­նը, ներ­կա­յաց­րեց Ս. Խա­լաթ­յա­նի կեն­սագ­րութ­յու­նը և­ ան­ցած ճա­նա­պար­հը, աս­մուն­քեց նրա բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից:
Ցու­ցադր­վեց «­Վա­նա­ձոր» եր­գի տե­սա­հո­լո­վա­կը, ո­րի բա­ռե­րի հե­ղի­նա­կը Սամ­վել Խա­լաթ­յանն է, ե­րաժշ­տութ­յան հե­ղի­նա­կը՝ Գա­գիկ Ա­ղա­բաբ­յա­նը: Եր­գը կա­տա­րում էր «­Հո­րո­վել» եր­գի-պա­րի հա­մույ­թի տնօ­րեն և գեղ. ղե­կա­վար Ար­մեն Ներ­սիս­յա­նը:
Ա­պա Ար­մեն Խա­ռատ­յա­նը ե­րախ­տի­քի խոսք ա­սաց Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նին, կար­ևո­րեց նմա­նա­տիպ հան­դի­պում­ներն ու­սա­նող­նե­րի և­ ա­շա­կերտ­նե­րի շրջա­նում, շնոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նեց նաև Ի­վան Ան­տոն­յա­նին: Նա մաս­նա­ճյու­ղի կող­մից շնոր­հա­կա­լա­գիր հանձ­նեց Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նին:
Ա­վագ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րը աս­մուն­քե­ցին Ս. Խա­լաթ­յա­նի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից մի քա­նի­սը, որն ըն­դուն­վեց դահ­լի­ճի ծա­փա­հա­րութ­յուն­նե­րով:
Խոսք ա­սաց ա­վագ դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի Հեն­զել Նա­զար­յա­նը: Ս. Խա­լաթ­յա­նի՝ վեր­ջերս գրած և հա­մալ­սա­րա­նում տա­րա­ծած աշ­նա­նա­յին բա­նաս­տեղ­ծութ­յունն աս­մուն­քեց ա­վագ դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի Ա­նա­հիտ Օ­դա­բաշ­յա­նը, իսկ Ի. Ան­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց մի հատ­ված Ս. Խա­լաթ­յա­նի եր­գի­ծա­կան գոր­ծե­րից:
Ա­շա­կերտ­ներն ի­րենց հու­զող հար­ցերն ուղ­ղե­ցին հյու­րին՝ կապ­ված գրա­կան աշ­խար­հի, դրա­մա­տուր­գիա­յի հետ, ստա­նա­լով սպա­ռիչ պա­տաս­խան­ներ:
Ս. Խա­լաթ­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց մի քա­նի զվար­ճա­լի դրվագ­ներ իր կյան­քից՝ դահ­լի­ճին պարգ­ևե­լով ժպիտ ու ծի­ծաղ: Նա անդ­րա­դար­ձավ Գ­րի­գոր Նա­րե­կա­ցու «­Մատ­յան ող­բեր­գութ­յան» պոե­մին, Սա­յաթ-­Նո­վա­յի տա­ղե­րին, Պա­րույր Ս­ևա­կին, Մես­րոպ Մաշ­տո­ցին:
Մի­ջո­ցա­ռու­մը նկա­րա­հա­նում էին «­Ֆոր­տու­նա» հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յան աշ­խա­տա­կից­նե­րը: Ի. Ան­տոն­յա­նը շնոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նեց Ա. Խա­ռատ­յա­նին, ա­վագ դպրո­ցի տնօ­րեն Լու­սի­նե Սարգս­յա­նին և կազ­մա­կեր­պիչ Մար­թա Գալստ­յա­նին՝ մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կերպ­մանն ա­ջակ­ցե­լու հա­մար։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.