ԿԵՆՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻՆ / ­Հա­կոբ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱԿՈԲ-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միայն իմ ստվերն է ճոճ­վում կրկին:
Բալ­մոնտ

­Յուր ան­ձին սի­րա­հար­ված հա­յի վեր­ջին խել­քը փաս­տո­րեն մեր ներ­կան է, ին­չին ա­կա­նա­տես ենք, վկան էլ ծան­րա­ցած ու կրկնութ­յուն­նե­րից ձանձ­րա­ցած գրիչս է: Աստ­ված իմ, ո՜նց եմ հոգ­նել ինք­նա­վս­տահ ներքև նա­յող և վա­րա­նոտ վեր նա­յող նո­մենկ­լա­տու­րա­յին (թի­մա­կան) բազ­մա­փե­շակ ճար­տա­սան­նե­րից, ինչ­պես նաև ա­մե­նա­գետ շե­րե­փուկ­նե­րի վտառ­նե­րից, ո­րոնք ջա­նա­սի­րա­բար լո­ղում են դե­պի աս­տե­ղա­յին գոր­ծա­կա­լա­կան կռկռո­ցի ժա­մը, որ ծա­մածռ­ված խոս­քով փո­խան­ցեն ի­րենց խո­նար­հումն ըստ հա­մա­պա­տաս­խան հրա­հան­գի։ Վե­րած­վել ենք խո­նարհ ու խո­նարհ­վե­լա­սեր ժո­ղովր­դի՝ գի­շա­տիչ, մանր ու մեծ ձկնե­րի առջև, ո­րոնց հա­մար «մեզ­նից հե­տո՝ ջրհե­ղեղ»-ը կեն­սա­կեր­պի հա­վա­տո հան­գա­նակ է: Այս­պես էլ ապ­րում ենք` տրված գո­յա­բա­նա­կան խա­ղին, ո­րը մե՛կ սահ­մա­նա­յին հա­յե­լա­խաղ է, մե՛կ՝ փո­ղո­ցով եր­թա­խաղ, մե՛կ՝ հի­շո­ղութ­յան կորս­տա­խաղ, մե՛կ էլ՝ պահմ­տո­ցի ան­մեղ-մե­ղա­վո­րի, ու այս­պես խա­ղեր, ան­վերջ խա­ղեր, խա­ղեր տալն է դար­ձել քմայ­քը հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կի: Բ­նա­կան է, որ այս ա­մե­նից պի­տի ա­ծանց­վեր բա­նաս­տեղ­ծու­հի Ռո­զա Հով­հան­նիս­յա­նի ցա­վոտ ու դի­պուկ պոռթ­կու­մը.
Ես ու­զում էի՝
տուն­տու­նիկ խա­ղա­յիր ինձ հետ,
Հայ­րե­նի՛ք,
դու շատ խո­րա­ցար տուն­տու­նի­կի մեջ,
հե­տո զա­վակ­ներ պա­հան­ջե­ցիր,
քնքուշ սահ­ման­ներ,
հա­ղար­ջա­թուփ զգա­ցում­ներ:
Տուն­տու­նիկս ծաղ­կեց-ծա­վալ­վեց,
ըն­կավ բա­կից բակ,
քա­ղա­քից քա­ղաք,
դար­ձավ աշ­խար­հասփ­յուռ մի խաղ,
իսկ ես
բա­կում մո­լոր­վա­ծի խռով­քով
տար­վե­ցի խղճո՜ւկ ջրա­փո­սին…
Հա­վա­նա­բար այդ ջրա­փո­սի առջև էլ ինն­սու­նա­կան­նե­րի պա­տե­րազ­մի բո­վով ան­ցած բա­նաս­տեղծ Ս­լա­վի-Ա­վիկ Հա­րութ­յուն­յանն ապ­շա­հար գրել է.
Այս ինչ­քա՜ն սեր էր խոս­տա­ցել Աստ­ված-
Հու­շեր նա ինձ մի
պա­տա­հա­կան ելք:
Կ­յանքն ան­վա­յել բառ՝ չգրված տո­ղում.
Սուտ ու ճշմա­րիտ
խա­բել են միշտ էլ,
Քա­մին ձգում է մե­տաք­սե մի թել-
Փր­կի՛ր հրաշ­քը պա­տա­հա­կան ելք:
Ես պա­տե­րազ­մում
ողջ եմ մնա­ցել,
Կ­նոջ գրկի մեջ չե՜մ
մե­ռել սի­րուց,
Ինձ ա­նի­ծել են
եր­գից ու երկ­րից-
Կոր­չեի՜ր այն­ժամ պա­տա­հա­կան ելք…
Իսկ գրչըն­կե­րու­հիս՝ Վարդ Ար­ծա­փէն էլ մոր­մո­քում է.
Է՛հ, եր­կի՛ր,
ա­մեն ոք իր ողբն է,
ա­մեն ան­զոր` իր հա­ռա­չը,
կա­խա­ղան­վում են
լա­րա­դայ­լայլ ծի­ծեռ­նակ­ներդ`
նաիր­յան ա­նուշ եր­գե­րի տեղ
փրկութ­յան ա­ղոթ­քը կտուց­նե­րին։
Ես ա­սում եմ.
Մարդ­կա­յին գենն ա­պաշ­խա­րած
կհաս­տա­տի,
որ մար­դու ա­մոթն իր կե­րած կա­թի
գույ­նի հետ կապ չու­նի…
ինչ­քան էլ
հա­սա­րա­կա­ծի ու մի­ջերկ­րա­կա­նի
հատ­ման կե­տում է ու­նայ­նութ­յու­նը,
բո­լորն էլ չմեռ­նող­նե­րի ա­ղո­թա­շար­քում
կանգ­նած են մեռ­նում…
Ո­րով­հետև՝
«­Մարդ­կութ­յու­նը մեր հա­գին պա­հում է նույն հնո­տի­քը, և դա մեղ­սա­գոր­ծութ­յան հա­մա­ճա­րա­կից է, որ դի­տա­վո­րութ­յամբ կազ­մա­կերպ­ված է լի­նում՝ ընդ­հուպ մինչև բա­ցա­հայտ հար­կադ­րանք: Սի­րե­լուց չէ, որ քեզ մեղ­սա­կից են դարձ­նում, թե­պետ ա­ռե­րես մի շարք հո­գա­տա­րութ­յուն­ներ են ցու­ցա­բե­րում քո նկատ­մամբ: Հա­սա­րա­կութ­յան քրեա­կա­նա­ցու­մը նրա հոգ­ևոր հի­գիե­նա­յի բա­ցա­կա­յութ­յու­նից է, և դա չեն թաքց­նում սկսած անգ­լիա­կան Գոլ­դեն Դաու­նից՝ Ոս­կե Հա­սա­կից, մինչև մեր փոք­րա­սիա­կան գա­վա­ռա­մո­լութ­յու­նը» (­Վա­րու­ժան Նալ­բանդ­յան):
Տա­րի­ներ ա­ռաջ, երբ գրում էի «­Սահ­մա­նի կեն­վո­րը» պատմ­ված­քը, ո­րում ներ­կա­յաց­նում էի ար­տա­գաղ­թած հա­յի սահ­մա­նա­յին հո­գե­վի­ճակն ու ան­կան­խա­տե­սե­լի կեն­սա­կերպն ար­տերկ­րում, մտքիս ծայ­րով էլ չէր անց­նում, որ կգա մի օր, ու ես կհայտն­վեմ նույն հո­գե­վի­ճա­կում` հայ­րե­նի­քումս ինձ տնվոր կզգամ, ա­նո­րոշ և տար­տամ հա­յաց­քով կփնտրեմ վաղ­վա օրն ու կգտնեմ լոկ խոս­քեր` ԱՊԱԳԱ ԿԱ: Այս­տեղ ես էլ եմ բա­ռա­խաղ ա­նում` կա ա­պա­գա, ո­րով­հետև մեր փո­խա­րեն մեր տա­րած­քում հարց են լու­ծում «խազ­յաին­նե­րը»: Ն­րանք են մեր ան­տար­բեր, ի­ներտ, խո­նարհ, բայց «խա­ղա­ղութ­յամբ կա­ռու­ցո­ղա­կան» հա­յաց­քի ներ­քո ո­րո­շում (փառք Աստ­ծո՝ դեռ ո­րո­շում), թե Հա­յաս­տա­նում հա­յը որ­տեղ բնակ­վի, ու այս հար­ցի շուրջ զար­մա­նա­լիո­րեն թվում է` բո­լո­րը խառն­ված են, բա­ցի Հա­յաս­տա­նից: Այս տո­ղե­րը գրե­լիս ուն­կե­րումս ար­ձա­գան­քում է ոչ վաղ անց­յա­լից ե­կող ե­րի­տա­սար­դա­կան մի խան­դա­վառ հոր­ձան­քա­կոչ. «­Մե՛նք ենք տե­րը մեր երկ­րի, մե՛նք ենք տե­րը մեր երկ­րի», ու գնա­լով խլա­նում նա­հա­տակ զին­վոր­նե­րի շի­րիմ­նե­րին ծա­ծան­վող դրոշ­նե­րի ծալ­քե­րում՝ աչ­քե­րիս մեջ ար­տա­ցոլ­ված։ Ո՛չ, ո՛չ, ե­ռա­գույն­նե­րը մա­հար­ձան­ներ չեն, ա­մեն մի շի­րիմ դրո­շա­կով զին­վոր է՝ հայ­րե­նի­քի պա­հա­պան, մխրճված հայ­րեն­յաց հո­ղում: Թեև Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը չեն բարձ­րա­ձայ­նում, բայց ա­ռաջ­նորդ­վում են ե­րե­սուն տար­վա վա­ղե­մութ­յուն ու­նե­ցող, ի­րեն չար­դա­րաց­րած կար­գա­խո­սով. «­Մեր պաշտ­պան­վա­ծութ­յունն ան­պաշտ­պան­վա­ծութ­յան մեջ է»: Ես չգի­տեմ` այս ըն­թաց­քում քա­նի զին­վոր զոհ­վեց՝ ա­սե­լով՝ «Ե­րե­խա­ներս որբ մնա­ցին», բայց գի­տեմ` 3788 զին­վոր զոհ­վեց (17.11.2021-ի տվյալ­նե­րով), որ խա­ղա­ղութ­յուն մու­րա­ցող հայ­րե­նիքս որբ չմնա: Այ­սօր, քան երբ­ևէ, Հա­յաս­տա­նին հար­կա­վոր են շար­քա­յին հայ­րե­նա­սեր­ներ, բայց, ցա­վոք, հա­յը չի ձեր­բա­զատ­վում ա­ռաջ­նորդ լի­նե­լու իր բար­դույ­թից և բո­լո­րին կոչ է ա­նում միա­նալ, որ փրկեն Հա­յաս­տա­նը, այ­նինչ ա­ռա­ջին հեր­թին սե­փա­կան հո­գին փրկե­լու խնդիր ու­նի: Հա­մե­նայն­դեպս, ես տե­սա ներ­կա­յում կյան­քից հրա­ժար­վող շար­քա­յին հայ­րե­նա­սե­րին, բայց հա­նուն հայ­րե­նի­քի պաշ­տո­նից հրա­ժար­վո­ղին այդ­պես էլ չտե­սա, քա­նի որ դժվար բան է շար­քա­յին լի­նե­լը, ա­նա­նուն հե­րոս լի­նե­լը, մա­հա­պարտ լի­նե­լը: Ես էլ եմ ու­զում բո­լո­րի նման ա­սել, որ վեր­ջին խոս­քը ժո­ղովր­դինն է, և­ ինչ­քա­նով նա ինք­նա­կազ­մա­կերպ­վում է, այդ­քա­նով էլ կյանքն ա­ռողջ է ու շարժ­վում է դե­պի հա­վա­սա­րակշ­ռութ­յուն, ա­ռա­վել ևս հի­մա, երբ կա­ռա­վա­րութ­յան ան­դամ­նե­րը «տե­սա­բան­ներ» են կամ էլ «զուբ­րիտ» ա­րած գե­րա­զան­ցիկ­ներ՝ այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կից կտրված ու ի­րենք ի­րեն­ցով հիա­ցած: Ն­րանք այդ­պես էլ չհաս­կա­ցան, որ սահ­մա­նը հա­յի չա­փի զգա­ցո­ղութ­յունն է, երբ այն կորց­նում ես, դառ­նում ես թա­փառ ու թշվա­ռա­կան, կեն­վոր ու ուզն­կան: Ես չեմ հաս­կա­նում, ինչ­պես կա­րե­լի է ան­ճար նստել տանն ու ձանձ­րույ­թից, իբր թե ցա­վից, տրտնջալ, թե տագ­նա­պի մեջ է հայ­րե­նի­քը, հար­կա­վոր է փոր­ձել հաս­կա­նալ դի­մա­ցի­նին և­ ոչ թե հա­մա­ռո­րեն քո ի­մա­ցա­ծը փոր­ձել հաս­կաց­նել, էլ չեմ ա­սում փա­թա­թել ու­րի­շի վզին: Ե­կեք գեթ մեկ ան­գամ մեր կող­քի­նին ե­թե ոչ ա­վե­լի, ա­պա գո­նե մեզ­նից պա­կաս չհա­մա­րենք: Հա­մոզ­ված եմ` ա­մեն ինչ մեր ձեռ­քե­րում է.
Ես մնում եմ ան­մաշ ու
չո­րաչք սի­րա­հարն ա­րե­գա­կի:
Ա­պա­ռաժ եմ՝ լե­ռը պատ­ռած.
ջու­րը հո­սում է վրա­յովս,
գտնում իր ճամ­փան…
Բի­բիս վրա աշ­խար­հի
ա­մե­նաչք­նաղ թռչու­նը
բույն է հյու­սել.
ես սպա­սում եմ նրա աչ­քե­րով
ա­մեն օր ար­ևա­ծա­գին։

Հ.Գ. Ա­մեն ինչ լավ է լի­նե­լու, և հա­զա­րա­վոր տա­րի­նե­րի մեր տիե­զե­րա­շեն ճա­նա­պար­հը հա­րատ­ևե­լու է…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.