«­Պատ­մութ­յան քա­ռու­ղի­նե­րով» պոե­մը / ­Նո­րայր ՂԱԶԱՐՅԱՆ

 

Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցը ող­բաց Վա­հագ­նին («­Վա­հագն», 1916)՝ նրա մեջ չտես­նե­լով ժո­ղովր­դի սպա­սած ան­պար­տե­լիութ­յու­նը։ Ա. Խանջ­յա­նի սպա­նութ­յու­նը (9 հու­լի­սի 1936 թ.) հա­րութ­յուն տվեց Ա­րա Գե­ղե­ցի­կի ա­ռաս­պե­լին՝ պար­տութ­յան ծանր տե­սի­լով և կր­կին ող­բով։ Նոր կան­խազ­գա­ցում­նե­րով է բա­նաս­տեղ­ծը դի­մում մեր պար­տութ­յան լե­գեն­դին։
Իր վեր­ջին մատ­յա­նում («­Գիրք ճա­նա­պար­հի», 1934) Չա­րեն­ցը անդ­րա­դառ­նում է հայ ժո­ղովր­դի պատ­մա­կան ճա­կա­տագ­րին և փոր­ձում կան­խա­տե­սել ա­պա­գան։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է հատ­կա­պես «­Պատ­մութ­յան քա­ռու­ղի­նե­րով» պոե­մին, որ­տեղ նի­հի­լիզ­մը (ժխտո­ղա­կա­նութ­յուն) հաս­նում է բարձ­րա­կե­տի։ Պոե­մում ան­գո է ան­վան­վում հա­յոց նա­խա­հայ­րը, ա­նի­րա­կան՝ Ա­րա­րատ­յան դաշ­տը։ Անց­յա­լը ժխտվում է։
– Օ՜, չի ե­ղել մեր գայ­լը պղնձյա,
Եվ մար­մա­րիոն­յա և ոչ ան­գամ քա­րե,
Նի­հար, կո­ղե­րը լերկ,
նա ան­ցել է ան­ծայր
Տա­փաս­տան­ներ,
մինչև նա հան­գիստ է ա­ռել
Այս Մա­սի­սի հան­դեպ ա­նի­րա­կան,
Այս խոր­շակ­յալ, ան­դուռ
Ա­րա­րատ­յան դաշ­տում,
Եվ լուս­նի դեմ նստած նա եր­կար
Ոռ­նա­ցել է իր վիշ­տը անկշ­տում…
Եվ ոռ­նո­ցը նրա
Դար­ձել է հիմ­նը մեր ա­նար­ձա­գանք
Եվ դա­րե­րով հնչել մեր
պատ­մութ­յան վրա…
Ժխ­տու­մը պայ­մա­նա­վոր­ված է մեր ա­նու­ղի, ցա­քուց­րիվ ըն­թաց­քով, ո­գու թու­լութ­յամբ, գո­յութ­յան ա­մուր կռվան­նե­րի, դի­մադ­րութ­յան պա­շար­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յամբ։
Բա­նաս­տեղ­ծը մատ­նա­ցույց է ա­նում տո­տեմ-գայ­լի սար­կաս­տիկ խեղ­ճութ­յու­նը («…ոռ­նա­ցել է իր վիշ­տը… ոռ­նո­ցը նրա դար­ձել է հիմ­նը մեր…»)։ Գայ­լի՝ լուս­նի դեմ նստած լի­նե­լը սիմ­վո­լիկ լեզ­վով նշա­նա­կում է մահ­վան աշ­խար­հում գտնվել, իսկ «ան­դուռ Ա­րա­րատ­յան դաշ­տում»-ը խորհր­դան­շում է գե­րեզ­մա­նոց։
Ո՞րն է Չա­րեն­ցի նման նի­հի­լիզ­մի պատ­ճա­ռը։ Բա­նաս­տեղծն ա­ռաջ­նորդ­վել է պատ­մութ­յան գնա­հատ­ման նից­շեա­կան սկզբուն­քով, ըստ ո­րի՝ անց­յա­լը չի մեռ­նում, հա­վերժ կրկնվում է՝ իր հատ­կա­նիշ­նե­րը փո­խան­ցե­լով ներ­կա­յին։
Ո­գու դի­մադ­րութ­յան պա­կաս, օ­տար­նե­րից կրա­կի հայ­ցում. ներ­կան չի կա­րող այս հատ­կա­նիշ­նե­րից զերծ լի­նել, քան­զի դրանք պատ­մա­կա­նո­րեն մեր ժա­ռան­գութ­յունն են (խորհր­դա­յին բռնա­ճնշում­նե­րի պայ­ման­նե­րում անհ­նար էր ու­ղիղ խո­սել ընդվզ­ման անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին, ա­ռանց ո­րի ա­պա­գան ևս խա­թար­վում է)։
«­Յաս­պեր­սը Նից­շեի մա­սին» գրքում աս­վում է, որ ապ­րել անց­յա­լով, չու­նե­նա­լով իս­կա­կան սկզբունք, չտես­նել ա­պա­գան, նշա­նա­կում է ապ­րել մե­կու­սաց­ման մեջ։ Չա­րեն­ցը չէր կա­րող լի­նել նման մե­կու­սաց­ման մեջ, ազ­գա­յին ճա­կա­տագ­րով նա ան­հան­գիստ էր։ Նա քննա­դա­տում է պատ­մութ­յու­նը վար­դա­գույն ակ­նոց­նե­րով տես­նող այ­րե­րին («­Մահ­վան տե­սիլ» պոե­մում, ռո­ման­տիկ գրող­նե­րին և քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րին։ Ըստ բա­նաս­տեղ­ծի՝ ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յան ա­ռաջ­նորդն է վա­ռել մաս­սա­նե­րին դե­պի ի­րեն կան­չող խա­րույ­կը)։
«­Պատ­մութ­յան քա­ռու­ղի­նե­րով» պոե­մը, այս­պի­սով, անց­յա­լի ան­հանգս­տութ­յամբ չէր միայն թե­լադր­ված, այլև ներ­կա­յի և­ ա­պա­գա­յի։ Նախ պա­տաս­խա­նենք այն հար­ցին, թե ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղի մոտ երբ է ա­ռա­ջա­նում ճա­նա­պար­հի թե­ման։ Պա­տաս­խա­նը գտնում ենք Դ. Մաք­սի­մո­վի «Ա. Բ­լո­կի պոե­զիան և ար­ձա­կը» գրքում. «­Ճա­նա­պար­հի թե­ման ծնունդ է առ­նում գա­ղա­փա­րա­կան խմո­րում­նե­րի, հե­ղա­բե­կում­նե­րի, փո­փո­խութ­յուն­նե­րի շրջա­նում՝ ակ­տիվ, ան­հան­գիստ, խռո­վա­հույզ գի­տակ­ցութ­յան մեջ»։
Ք­սա­նե­րորդ դա­րի 30-ա­կան թվա­կան­նե­րի կե­սե­րին, երբ մո­լեգ­նում էին ստա­լին­յան բռնաճն­շում­նե­րը, Չա­րեն­ցը հո­գե­կան խռով­քի մեջ էր։ Ազ­գա­յին և­ ան­հա­տա­կան խնդիր­նե­րը բա­նաս­տեղ­ծի հա­մար միաս­նա­կան էին և հա­վա­սա­րա­պես հու­զող։
«­Դե­պի լյառն Մա­սիս» պոե­մում Չա­րեն­ցը Ա­բով­յա­նի կող­մից կաս­կած է հայտ­նում ռուս­նե­րի հետ բա­րե­կա­մութ­յու­նը գո­վեր­գող իր գրքին («­Վերք Հա­յաս­տա­նի»)։ Այս ե­ղա­նա­կով Չա­րեն­ցը կաս­կած է հայտ­նում հե­ղա­փո­խա­կան իր եր­գե­րի հան­դեպ։ Միայն կաս­կած և­ ո­չինչ ա­վե­լին։
– Իր ար­յու­նով՝ սրտի
յու­րա­քանչ­յուր նյար­դով,
Իր վեր­ջին ճի­գով հո­րի­նած-
Չէ՞ արդ­յոք խեղ­ճութ­յան և
ս­խա­լի արդ­յունք՝
Սե­րունդ­նե­րի եր­թին ի վնաս։
Վեր­ջին տո­ղը ցույց է տա­լիս, որ բա­նաս­տեղ­ծը ա­մեն ինչ տես­նում է «սե­րունդ­նե­րի եր­թին» վնաս կամ նպաստ բե­րե­լու տե­սանկ­յու­նից։
«­Գիրք ճա­նա­պար­հի»-ի ստեղծ­ման ժա­մա­նակ Չա­րեն­ցը հո­գե­կան խմո­րում­նե­րի, խռո­վա­հույզ գի­տակ­ցութ­յան մեջ էր։ Դա փաստ է, որ ա­պա­ցու­ցում են «­Գիրք ճա­նա­պար­հի»-ից հե­տո գրված բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը։
– Իջ­նում է այ­սօր Հե­լի­կոնն ամ­բողջ
Նաիր­յան եր­գի – ն­կուղ սևասև… (1936)
– Ին­չո՞ւ այս­պես ա­նօգ ես մնա­ցի,
Եվ այն­քան բորբ՝ հան­կարծ
ան­վե­րա­դարձ հան­գավ,-
Անդրդ­վե­լի հա­վատս՝
դե­պի գա­լիքն ան­գամ,
Եվ ինձ գե­րող ներ­կան դար­ձավ ան­ծիր։
…Եվ ներ­բող­ներս՝
հղած ծա­գող այ­գա­բա­ցին,-
Ա­րե­գա­կին՝ և­ իմ, և­ իմ ար­յամբ առ­կայծ,-
Ողբ ու տրտունջ դար­ձան և
փոխ­վե­ցին լա­ցի։
«­Դե­պի լյառն Մա­սիս» պոե­մում ընտ­րած ու­ղու նկատ­մամբ կաս­կա­ծը հե­տա­գա բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րում վե­րա­ճում է ա­պա­գա­յի վե­րա­բեր­յալ դա­ռը խո­հե­րի։
– Եվ ան­սա­սան հա­վատն իմ -­ ան­վե­րա­դարձ հան­գավ//­Դե­պի ա­պա­գան ա­նեզր… («Ի խո­րոց սրտի խոսք ընդ Աս­տու­ծո», սևա­գիր)
Չա­րենցն իր ապ­րած ժա­մա­նա­կում ար­դեն Արևն է գլխատ­ված տես­նում.
– Վաղ աղ­ջա­մուղջն այն­քան ըղձ­յալ Այ­գա­բա­ցի//­Մայ­րա­մու­տի փոխ­վեց ար­յու­նա­լիճ,-//Ուր մեր արևն է նոր սուզ­վում ար­յու­նա­լի,//Որ­պես կար­միր գլուխ գլխատ­վա­ծի… («Ի խո­րոց սրտի…»)
Բա­նաս­տեղ­ծը ար­ևա­ծա­գը տես­նում է փոխ­ված մայ­րա­մու­տի։ Ա­պա­գա­յի տե­սի­լը խա­վա­րում է։
«­Պատ­մութ­յան քա­ռու­ղի­նե­րով» պոե­մում, ինչ­պես ար­դեն նշել ենք, Չա­րենցն անդ­րա­դար­ձել է պատ­մա­կան անց­յա­լին, ժխտել մեր ա­նու­ղի ըն­թաց­քը, մա­քա­ռու­մի ո­գու բա­ցա­կա­յութ­յու­նը։ Նի­հի­լիս­տա­կան մո­տե­ցումն անց­յա­լին թե­լադր­ված էր ար­դեն ներ­կա­յի և ա­պա­գա սպա­սե­լիք­նե­րի պա­կա­սով։ Բա­նաս­տեղ­ծը տագ­նա­պում էր, որ ո­գու խեղ­ճութ­յու­նը, ան­մա­քա­ռում ու­ղին ի­ներ­ցիա­յով շա­րու­նակ­վում են։ Անց­յա­լը շա­րու­նակ­վում է ներ­կա­յում, թե­պետ ա­մեն ան­գամ այն ան­վան­վում է նոր ներ­կա։
Խորհր­դան­շա­կան ի­մաստ ու­նի «­Պատ­մութ­յան քա­ռու­ղի­նե­րով» վեր­նա­գի­րը։ Խաչ­մե­րու­կը եր­կու աշ­խարհ­նե­րի (հին և նոր) սահ­ման է դիտ­վում, որ­տեղ ա­պա­գա­յի վե­րա­բեր­յալ նշան­նե­րի են սպա­սում։ Այս պոե­մում Չա­րեն­ցը ա­պա­գա­յի վե­րա­բեր­յալ նշան­ներ է ո­րո­նում անց­յա­լի՝ ներ­կա­յի վրա թո­ղած ժա­ռան­գութ­յան հիմ­նո­վին ժխտման պայ­ման­նե­րում, քան­զի այն ար­դեն ար­ժեզրկ­վել է։ Մար­տին Հայ­դե­գե­րը («­Նից­շեն և ո­չին­չը») նշում է, որ նի­հի­լիզ­մը, որ­պես հո­գե­վի­ճակ, գո­յութ­յուն ու­նե­ցո­ղի ար­ժեզրկ­ման զգա­ցո­ղութ­յունն է։
Նից­շեն նի­հի­լիզմն ըն­դու­նում է որ­պես պատ­մա­կան կա­տա­րե­լա­գործ­ման ներ­քին տրա­մա­բա­նութ­յուն։ Չա­րենցն ա­ռաջ­նորդ­վել է հենց այս՝ պատ­մա­կան կա­տա­րե­լա­գործ­ման ներ­քին տրա­մա­բա­նութ­յամբ։ Ս­րա­նից ել­նե­լով պետք է գնա­հա­տա­կան տալ Չա­րեն­ցի նի­հի­լիզ­մին։
Ե­թե մար­դը տի­րա­պե­տում է անց­յա­լին և հե­ռա­նում է նրա­նից, ու­րեմն մտա­ծում է ա­պա­գա­յի մա­սին։
Չա­րեն­ցը պոե­մում պա­հանջ է ա­ռա­ջադ­րել հե­ռա­նալ «իր վիշ­տը անկշ­տում» ոռ­նա­ցող մեր տո­տեմ-գայ­լի ճա­նա­պար­հից։
Չա­րենց­յան նի­հի­լիզ­մը հու­շում էր ազ­գա­յին ճա­կա­տագ­րի ա­ռու­մով նախ­կին ար­ժեք­նե­րը վե­րար­ժե­քա­վո­րել։
Ինչ­պի­սին է լի­նե­լու «հյուծ­ված, կո­ղե­րը լերկ և­ ա­նա­տամ» տո­տեմ-գայլ ու­նե­ցող ժո­ղովր­դի դե­պի ա­պա­գա ըն­թաց­քը։
– Այդ մենք ենք եր­ևի
այն ուղ­տը հաս­տա­կող,
Որ Հի­սու­սի ա­ռա­կին հա­կա­ռակ,-
Պի­տի մտնենք ան­գամ
ա­սե­ղի նուրբ ծա­կով
Ա­պա­գա­յի դրախ­տը ա­նա­րատ։
Այս­պի­սով բա­նաս­տեղ­ծը «ա­պա­գա­յի դրախ­տը» հա­մա­րում է նույն­քան անհ­նար, որ­քան ուղ­տի անց­նե­լը «ա­սե­ղի նուրբ ծա­կով»։
Չա­րեն­ցը փոր­ձում է սթա­փեց­նել։
Խորհր­դա­հայ գրա­կա­նա­գի­տութ­յու­նը միայն տես­նում է գո­յութ­յան կռվան­նե­րից զուրկ «նախ­նի­նե­րի» և ս­տեղ­ծա­րար ժո­ղովր­դի հա­կադ­րութ­յու­նը՝ ան­տե­սե­լով նի­հի­լիզ­մով պայ­մա­նա­վոր­ված բո­լոր «հու­շում­նե­րը»։
Խորհր­դա­հայ գրա­կա­նա­գի­տութ­յան ճա­շա­կին ա­խոր­ժում էր ժո­ղովր­դի գով­քը.
– Ե­ղել է որմ­նա­դիր, ե­ղել է կա­ռու­ցող,
Քա­ղաք­ներ է շի­նել,
պա­րիսպ­ներ է շա­րել,
Կա­մուրջ­ներ է գցել կոր գծով…
Եվ եր­գել է դա­րեր իր
ռամ­կա­կան հան­գով
Իր խո­հե­րը ար­դար ու վսեմ…
Հայտ­նի է, որ Նից­շեն հան­ճա­րի պաշ­տա­մուն­քի հետ մեկ­տեղ, որ­պես գնա­հա­տող մի­ջոց, ցան­կա­նում է դնել մշա­կույ­թի պաշ­տա­մուն­քը։
Չա­րեն­ցը մշա­կույ­թի հան­դեպ պաշ­տա­մունք ու­նի, ո­րի ա­րա­րի­չը ժո­ղո­վուրդն է։
Մ­շա­կույ­թով է ժո­ղո­վուր­դը կան­գուն։
Եվ քա­նի որ անց­յալն ապ­րում է վե­րաձև­վե­լով ներ­կա­յի և ս­նե­լով նաև ա­պա­գա­յին, Չա­րեն­ցը ժխտում է ո­գու խեղ­ճութ­յան ժա­ռան­գութ­յու­նը և զ­գու­շաց­նում ա­պա­գա­յի ան­կան­խա­տե­սե­լիութ­յու­նի­ց։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.