ՀԻՇԵՆՔ (Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի ծննդյան 160-ամ­յա­կի առ­թիվ) / Ֆե­լիքս ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Նանսեն

Նոր­վե­գա­ցի նշա­նա­վոր բևե­ռա­խույզ, մեծ մար­դա­սեր, Խա­ղա­ղութ­յան Նո­բել­յան մրցա­նա­կի դափ­նե­կիր Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նը հա­մաշ­խար­հա­յին քա­ղա­քակր­թութ­յան հա­մայ­նա­պատ­կե­րում շող­շո­ղա­ցող այն­պի­սի աստղ է, որ լույս է սփռում չորս կող­մը, ջեր­մաց­նում ու ո­գեշն­չում մարդ­կանց: Նա բա­ցա­ռիկ ներ­դաշ­նա­կութ­յամբ զու­գակ­ցում էր մեծ գիտ­նա­կա­նի, հա­սա­րա­կա­կան գործ­չի ու մար­դա­սե­րի լա­վա­գույն հատ­կա­նիշ­նե­րը: Նան­սենն ա­ռա­ջինն էր, որ չքա­վո­րին օգ­նութ­յան ա­պա­հո­վու­մը կա­րեկ­ցան­քի աս­տի­ճա­նից հասց­րեց գործ­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան, իսկ սո­վո­րա­կան անձ­նա­կան բա­րե­գոր­ծութ­յու­նը՝ պե­տա­կան ակ­տի մա­կար­դա­կի:
Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի պայ­քա­րը՝ հա­նուն մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի և մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան, փո­խեց դի­վա­նա­գետ­նե­րի ու քա­ղա­քա­գետ­նե­րի տե­սա­կետն ի­րենց սե­փա­կան գոր­ծու­նեութ­յան նկատ­մամբ և ս­տեղ­ծեց նոր չա­փա­նիշ­ներ մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ:
Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի մար­դա­սի­րա­կան հսկա­յա­կան նվա­ճում­նե­րի ողջ պատ­կե­րը կա­րե­լի է բա­ժա­նել ե­րեք հիմ­նա­կան խմբի՝
ա) Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ԱՄՆ­–ից Նոր­վե­գիա սննդի պա­շար­նե­րի ա­ռաք­ման մի­սիան:
բ) Ռազ­մա­գե­րի­նե­րին, սով­յալ­նե­րին ու Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի փախս­տա­կան­նե­րին ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցութ­յու­նը:
գ) Ազ­գե­րի լի­գա­յին նրա ա­ջակ­ցութ­յու­նը:
Նան­սեն­յան օգ­նութ­յան կո­մի­տեի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ մոտ յոթ մի­լիոն մարդ­կա­յին կյանք փրկվեց սո­վից Վոլ­գա­յի ա­վա­զա­նում, որ­պես Ազ­գե­րի լի­գա­յի օգ­նութ­յան Գե­րա­գույն հանձ­նա­կա­տար՝ նա օգ­նեց, որ Հու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րութ­յունն ստա­նա մի­ջազ­գա­յին խո­շոր փո­խա­ռութ­յուն՝ փախս­տա­կան­նե­րի հա­մար տներ կա­ռու­ցե­լու նպա­տա­կով: Հայ ժո­ղովր­դին օգ­նե­լու հա­մար Ազ­գե­րի լի­գա­յի ա­սամբ­լեան խնդրեց Նան­սե­նին եր­կա­րաց­նել փախս­տա­կան­նե­րի հար­ցե­րով իր աշ­խա­տան­քի ժամ­կե­տը: Ե­ղեռ­նից մա­զա­պուրծ ե­րեք հար­յուր քսան հա­զար հա­յեր նան­սեն­յան անձ­նագ­րե­րով ստա­ցան նոր կյան­քի և գո­յութ­յան պահ­պան­ման հա­մար հե­նա­կետ:
1925–ին ու­սում­նա­սի­րե­լով հայ գաղ­թա­կան­նե­րի բնա­կեց­ման հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը՝ Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սենն ամ­բող­ջո­վին նվիր­վում է հայ ժո­ղովր­դին օգ­նե­լու գոր­ծին: Սար­դա­րա­պա­տի ա­նա­պա­տում գաղ­թա­կա­նութ­յան հա­մար կեն­սա­պայ­ման­ներ ստեղ­ծե­լու ծրագ­րի վրա աշ­խա­տե­լու ըն­թաց­քում Նան­սե­նը զու­գոր­դում­ներ է կա­տա­րում բնակ­լի­մա­յա­կան պայ­ման­նե­րի, պատ­մա­կան տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի ար­հես­տա­կան ջրա­տար­նե­րի հնա­րա­վոր գո­յութ­յան և ժա­մա­նա­կի ի­րա­կան պայ­ման­նե­րի միջև՝ ցու­ցա­բե­րե­լով զար­մա­նա­լի ի­մա­ցութ­յուն երկ­րագն­դի այս մա­սի ա­նա­պա­տաց­ման մա­սին:
Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի «­Խաբ­ված ժո­ղո­վուրդ» աշ­խա­տութ­յու­նը Հայ Դա­տի հե­նաս­յու­նե­րից է, Հա­յաս­տա­նին և հայ ժո­ղովր­դին նվիր­ված լա­վա­գույն գրքե­րից մե­կը:
Տա­կա­վին 1906–ին Իզ­միր քա­ղա­քում լույս տե­սավ Նան­սե­նի «­Դե­պի Բ­ևեռ» գիր­քը: Կա­յա­ցավ հայ ըն­թեր­ցո­ղի ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը ան­վա­նի գիտ­նա­կան-հե­տա­զո­տո­ղի հետ: «­Հայրս մե­ռավ «­Հայ» բա­ռը շուր­թե­րին, նա այն­քան սի­րում և ս­քան­չա­նում էր հայ ժո­ղովր­դով»,- հե­տա­գա­յում խոս­տո­վա­նում է Նան­սե­նի դուստր Լիվ Հեո­յեր-­Նան­սե­նը:
Եվ ա­մեն­ևին էլ զար­մա­նա­լի չէ, որ մի օր մեր հան­րա­պե­տութ­յու­նում պի­տի ծնվեին Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն հիմ­նադ­րա­մը (2002) և թան­գա­րա­նը (2014), ո­րոնց գոր­ծու­նեութ­յունն ա­ռա­ջին հեր­թին նվիր­ված է մեծ մար­դա­սե­րի ժա­ռան­գութ­յան պրո­պա­գանդ­մա­նը:
Մեր հան­րա­պե­տութ­յու­նում գոր­ծում են Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի ան­վան դպրոց­ներ (Եր­ևա­նի թիվ 150, Ար­մա­վի­րի թիվ 4 և Դի­լի­ջա­նի թիվ 1), հի­վան­դա­նոց (Ս­պի­տա­կում), ման­կա­տուն (Գ­յում­րիում), զբո­սայ­գի և թան­գա­րան (Եր­ևա­նում), նրա ա­նու­նով փո­ղոց­ներ են կոչ­վել Եր­ևա­նում, Ս­տե­փա­նա­վա­նում և Ս­պի­տա­կում:
Նան­սե­նին նվիր­ված ֆիլ­մեր են նկա­րա­հա­նել հայ կի­նո­ռե­ժի­սոր­ներ Սեր­գեյ Մի­քա­յել­յա­նը, Յու­րի Երզնկ­յա­նը և Է­դո­ւարդ Տեր-­Սա­հակ­յա­նը:
ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րութ­յան և Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ 2004-ի հու­նի­սի 23–ին Ստ­րաս­բուր­գում՝ Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի շեն­քում, բաց­վեց «­Նան­սե­նը և Հա­յաս­տա­նը» ցու­ցա­հան­դե­սը, ո­րին ներ­կա էին Նոր­վե­գիա­յի վար­չա­պե­տը և ՀՀ նա­խա­գա­հը: 2006–ին լրա­ցավ Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի հա­յե­րեն հրա­տա­րակ­ված ա­ռա­ջին գրքի («­Դե­պի Բ­ևեռ», 1906 թ.) հար­յու­րամ­յա­կը: Այս կա­պակ­ցութ­յամբ Ծաղ­կա­ձո­րի գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը անց­կաց­վեց գի­տա­ժո­ղով, իսկ Եր­ևա­նի պե­տա­կան և Ս­լա­վո­նա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րում բաց­վե­ցին Նան­սե­նի ան­վան լսա­րան­ներ: 2011 թ. Եր­ևա­նի Մոս­կով­յան-Ա­բով­յան փո­ղոց­նե­րի խաչ­մե­րու­կում բաց­վեց Նան­սե­նի ար­ձա­նը (հե­ղի­նակ՝ Գա­րե­գին Դավթ­յան):
2014 թ. Եր­ևա­նի Նան­սե­նի ան­վան փո­ղո­ցում, ՀՀ վաս­տա­կա­վոր բժիշկ­ներ Կառ­լեն և Սա­ռա Ե­սա­յան­նե­րի հո­վա­նա­վո­րութ­յամբ, բաց­վեց Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի թան­գա­րա­նը: Սա­կայն այս ա­մե­նով չի մար­վում մեր ժո­ղովր­դի պարտ­քը մեծ մար­դա­սե­րի հան­դեպ:
Այ­սօր, երբ հո­ղագն­դի վրա ա­հեղ դղրդյու­նով դեռևս բաց­վում են չա­րի ծա­ղիկ­նե­րը՝ զեն­քից ճա­ռա­գող կրա­կե մի­ջու­կով և մահ­վան շունչ փչող ծխա­ծածկ թեր­թիկ­նե­րով, ա­ռա­վել քան երբ­ևէ, փնտրե­լի է դառ­նում մար­դու այն տե­սա­կը, որն անմ­նա­ցորդ նվի­րու­մով պատ­վար է կանգ­նում իր նման հա­զա­րա­վոր­նե­րի կող­քին՝ փա­կե­լով նվաս­տա­ցու­մի ու ոչն­չա­ցու­մի ճա­նա­պար­հը: Երբ մո­լո­րա­կի քա­ղա­քա­կան խար­դա­վանք­նե­րի ու նյու­թա­պաշ­տութ­յան հրա­պա­րա­կի վրա սա­վառ­նում են գի­շա­տիչ թռչուն­նե­րը՝ սպա­սե­լով ա­նուժ ու ան­զոր ընկ­նող­նե­րին, չեն խամ­րում հի­շո­ղութ­յուն­ներն ըն­կա­ծին օգ­նե­լու շտա­պող վե­հա­գույն հո­գի­նե­րի մա­սին, այլ գնա­լով պայ­ծա­ռա­նում և դե­պի իր նմա­նի սիր­տը տա­նող լու­սե կա­մուրջ են դառ­նում մի­լիո­նա­վոր մարդ­կանց հա­մար:
Նան­սեն­յան հի­շո­ղութ­յուն­նե­րի լու­սե կամր­ջով շաղ­կապ­վե­լով՝ այս պա­հին չենք կա­րող չզգալ նրա վե­հա­գույն ներ­կա­յութ­յու­նը, չենք կա­րող չխոս­տո­վա­նել ինք­ներս մեզ, թե ինչ­պես, ա­սես ա­ներ­ևույթ մի ձեռք մեր ներ­սում ցա­նում է Մարդ ա­րա­րա­ծի նկատ­մամբ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն ու­նե­նա­լու ծի­լե­րը:
«­Մեր­ձա­վո­րին սի­րե­լը միակ ռեալ հնա­րա­վոր քա­ղա­քա­կա­նութ­յունն է»,- պնդում, հոր­դո­րում, հա­մո­զում էր Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սենն իր մար­դա­սի­րա­կան ողջ ա­ռա­քե­լութ­յան ըն­թաց­քում: Որ­տե՞ղ էր այդ զգա­ցո­ղութ­յան ա­կուն­քը, և սառ­ցա­բե­կոր­նե­րում աշ­խար­հա­ճա­նա­չո­ղութ­յուն փնտրող գիտ­նա­կա­նի կրծքա­վան­դա­կում ինչ­պես էր այդ­քան ջեր­մո­րեն բոցկլ­տում զարկ­վա­ծի ու զրկվա­ծի նկատ­մամբ ու­նե­ցած նրա սե­րը, դժվար է ա­սել, բայց այդ ազ­դակ­նե­րը նրա հետ գու­ցե թե գոր­ծել էին սկսած նրա ծննդյան օ­րից:
Նան­սենն իր մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նեութ­յան բարձ­րա­կե­տում էր, երբ հու­սա­խաբ լի­նե­լով Ազ­գե­րի լի­գա­յից ու մեծ պե­տութ­յուն­նե­րից՝ իր ա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քում էլ եր­կար ճա­նա­պար­հոր­դութ­յուն է կա­տա­րում ա­մե­րիկ­յան քա­ղաք­նե­րով, որ­պես­զի իր դա­սա­խո­սութ­յուն­նե­րով մի­ջոց­ներ հայ­թայ­թի օթ­ևա­նից ու սննդից զրկված հայ գաղ­թա­կան­նե­րի հա­մար: Հա­նուն մեկ ման­կան առջև դրվե­լիք մեկ ափ­սե ա­պու­րի՝ նա ու­ներ նաև իր ա­մե­նա­վեր­ջին մի­ջո­ցը, երբ փակ­ված էին նրանց հա­մար օգ­նութ­յուն ստա­նա­լու բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րը: Ն­րա ա­մե­նա­վեր­ջին մի­ջոցն իր լայ­նեզր գլխարկն էր, ո­րով Մեծ Մար­դա­սե­րը հան­գա­նա­կութ­յուն էր հա­վա­քում փո­ղոց­նե­րում:
Սար­դա­րա­պա­տի ա­նա­պա­տում գաղ­թա­կան­նե­րի հա­մար կեն­սա­պայ­ման­ներ ստեղ­ծե­լու ա­ռա­քե­լութ­յամբ 1925–ին Հա­յաս­տան ե­կած Նան­սե­նը հիա­ցած էր հայ ժո­ղովր­դի ազ­նիվ ու բա­րո­յա­կան կեր­պա­րով:
«Եվ­րո­պա­կան ժո­ղո­վուրդ­ներն ու պե­տա­կան գոր­ծիչ­նե­րը հոգ­նել են մշտնջե­նա­կան Հայ­կա­կան հար­ցից: Դա ինք­նին հաս­կա­նա­լի է: Չէ՞ որ այդ հար­ցը նրանք ձա­խո­ղե­ցին: Հա­յաս­տան ա­նու­նը նրանց նիր­հած խղճե­րում արթ­նաց­նում է սոսկ ու­րա­ցած կամ չկա­տա­րած խոս­տում­նե­րի տհաճ հի­շո­ղութ­յուն­ներ: Ն­րանք մա­տը մա­տին չխփե­ցին ի­րենց խոս­տում­նե­րը կա­տա­րե­լու հա­մար, քա­նի որ դրանք տրվել էին թեև փոքր, ար­նա­քամ, սա­կայն շնոր­հա­լի մի ժո­ղովր­դի, ո­րը չու­ներ նավ­թի ու ոս­կու հան­քա­վայ­րեր:
Կա­րեկ­ցում եմ հայ ժո­ղովր­դին, որ խճճվեց եվ­րո­պա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ: Ն­րա հա­մար ա­վե­լի լավ կլի­ներ, ե­թե իր ա­նու­նը երբ­ևէ հնչած չլի­ներ եվ­րո­պա­ցի որ­ևէ քա­ղա­քա­գե­տի բե­րա­նից: Սա­կայն հայ ժո­ղո­վուր­դը բնավ չի կորց­նում հույ­սը: Նա հա­մառ, ան­խոնջ աշ­խա­տում է և սպա­սում է, շա­րու­նակ սպա­սում:
Նա սպա­սում է մինչև օրս»,- գրում է Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նը:
Գ­յում­րիում նա այ­ցե­լում է հայ որ­բե­րին և գ­րում. «­Մենք տե­սանք Մեր­ձա­վոր Ար­ևել­քի Ն­պաս­տա­մա­տույց կո­մի­տեի բո­լոր հիմ­նարկ­նե­րը Լե­նի­նա­կա­նում: Դ­րանց մեջ մտնում էին տասն­մեկ հա­զար որ­բե­րի ման­կատ­ներն ու դպրոց­նե­րը՝ հա­վա­նա­բար կազ­մե­լով աշ­խար­հում ա­մե­նա­մեծ թի­վը: Մեզ վրա խոր տպա­վո­րութ­յուն թո­ղեց այն փա­ռա­վոր գոր­ծը, որ ար­վել էր և շա­րու­նակ­վում էր ար­վել, որ­պես­զի այդ ե­րե­խա­նե­րին մե­ծաց­նեին ու դարձ­նեին հա­սա­րա­կութ­յան պի­տա­նի ան­դամ­ներ: Հատ­կա­պես պետք է նշել, որ այդ հա­զա­րա­վոր ա­ռողջ, եր­ջա­նիկ և­ ու­շիմ ե­րե­խա­նե­րին ի­րա­կա­նում խլել էին մահ­վան ճան­կե­րից»:
Հե­տա­գա­յում այդ որ­բե­րից մե­կը՝ տա­ղան­դա­վոր գրող Խա­չիկ Դաշ­տեն­ցը, պի­տի հի­շեր.
…Օ՜, մե­ծա­գործ այր Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն,
Արդ­յոք ի­մա­ցա՞ր, որ քո ետ­ևից
Ա­լեքն է վա­զել Շի­րա­կի դաշ­տով,
Կ­ռունկն է կառ­քով մա­քա­ռել հեռ­վից:
Ու ես ա­ռի­թից օգտ­վե­լով հի­մա,
Թո­ղած Ա­լե­քին ու իր ոս­կե ձին,
Քեզ եմ վեր­հի­շում կա­րո­տով մի պահ,
Հո­յա­կապ, շքեղ մեծ նոր­վե­գա­ցի:
Ինձ էլ վի­ճակ­վեց քեզ տես­նել մի օր,
Որ­բա­կան կյան­քիս դառ­նա­հուշ շեմ­քին.
Դու վեր­ջին ան­գամ ե­կար մեզ այ­ցի,
Ու մե­ռար՝ Երկ­րիս ար­ևը դեմ­քիդ:
Ա­մա­ռա­յին մի օր Նան­սե­նը մաս­նակ­ցում է Շի­րա­կի ջրանց­քի բաց­ման հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան տո­նախմ­բութ­յա­նը: Չ­բա­վա­րար­վե­լով լու­սան­կար­չա­կան ա­պա­րատն ա­նընդ­հատ չխկաց­նե­լուց՝ Գ­թասր­տութ­յան Ռահ­վի­րան ժա­մա­նակն է հա­մա­րում կրկին գլխից հա­նե­լու իր լայ­նեզր գլխար­կը, բայց այս ան­գամ ջրանց­քում աղմ­կե­լով հոր­դա­ցող ջրե­րի մեջ նե­տե­լու հա­մար: Հե­տո, երբ գրում էր Հա­յաս­տա­նին նվիր­ված իր «­Խաբ­ված ժո­ղո­վուրդ» գիր­քը, նշում է, որ «­Դա մեծ օր էր, քան­զի ա­վարտ­վել էր մի այն­պի­սի գործ, ո­րը եր­ջան­կութ­յուն կպարգ­ևեր նոր օ­ջախ­նե­րին…»:
«Ճշ­մա­րիտ Եվ­րո­պա­ցի»,- այս­պես են բնո­րոշել Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նին: Այդ բա­ցա­ռիկ անձ­նա­վո­րությունն իր մեջ բա­ցա­ռիկ ձևով խտաց­նում էր Եվրո­պա­յի գա­ղա­փա­րը՝ սկսած այն օ­րից, երբ Եվ­րո­պան դեռևս ա­ռաս­պե­լա­բա­նութ­յան մեջ էր: Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սենն ու­ներ պայ­քա­րով ա­ռա­ջա­նա­լու, հաղ­թա­նա­կի հա­մար ո­գին ան­կոտ­րում պա­հե­լու խոր­հուր­դը. «…այ­րե­ցեք ձեր ետ­ևում թո­ղած նա­վե­րը, քան­դե­ցեք ձեր ետ­ևում մնա­ցած կա­մուրջ­նե­րը: Միայն այդ դեպ­քում ձեզ և ձեր ու­ղե­կից­նե­րի հա­մար այլ ելք չի մնա, քան միայն ա­ռաջ շարժ­վե­լը»:
Ն­ման ձևով հաղ­թո­ղը կրկին տուն է վե­րա­դառ­նում: Սա է նան­սեն­յան թե՛ տրա­մա­բա­նութ­յու­նը, թե՛ փի­լի­սո­փա­յութ­յու­նը: Չէ՞ որ երկ­րա­գուն­դը կլոր է, և ն­ման ձևով տուն վե­րա­դար­ձո­ղը նա­հան­ջի ճամ­փան ան­հա­մար­ձակ բռնո­ղը չէ, այլ հաղ­թա­նա­կով ի­մաստ­նա­ցած և իր տու­նը ճշմար­տա­պես վա­յե­լե­լու ար­ժա­նի մե­կը:
Հի­մա Մեծ Նոր­վե­գա­ցին Հա­յաս­տան է վե­րա­դար­ձել: Վե­րա­դար­ձել է թան­գա­րա­նի ձևով: Ու դարձ­յալ հի­շեց­նում է մեզ, որ նույ­նիսկ երբ գթասր­տութ­յու­նը բարձ­րաց­ված է կա­ռա­վա­րա­կան ու քա­ղա­քա­կան մա­կար­դա­կի, չմո­ռա­նանք, որ այն Նան­սե­նի նման Մեծ Մար­դա­սեր ան­հատ­նե­րի սի­րո պտուղն է՝ կախ­ված կյան­քի ծա­ռի ճյու­ղե­րից:
Ն­րա ա­ռաջ խո­նարհ­վում էր Փա­րի­զը,
Բեռ­լի­նը զգաստ էր կանգ­նում,
Պե­տեր­բուր­գը տո­նում էր,
Լոն­դո­նը՝ ծա­փա­հա­րում,
Ն­յու Յոր­քը՝ փո­թոր­կում:
Մենք էլ… Հի­շե՛նք:
Աշ­խար­հի հայ նկա­րիչ­նե­րի միա­վոր­ման կող­մից «Ա­կա­դե­միա» պատ­կե­րաս­րա­հում կազ­մա­կերպ­վեց Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նին նվիր­ված կեր­պար­վես­տի ցու­ցա­հան­դես, ո­րին ներ­կա էր Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի թոռ­նու­հին՝ տի­կին Մա­րիտ Գր­ևեն:
ՀՀ տրանս­պոր­տի և կա­պի նա­խա­րա­րութ­յու­նը Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի 150-ամ­յա­կի կա­պակ­ցութ­յամբ թո­ղար­կեց հո­բել­յա­նա­կան նա­մա­կա­նիշ:
Նոր­վե­գիա­յի ԱԳ նա­խա­րար պա­րոն Յո­նաս Գահր Շտ­յո­րեի պաշ­տո­նա­կան այ­ցի ըն­թաց­քում, ՀՀ մշա­կույ­թի և ՀՀ ԱԳ նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ, Ա­լեք­սանդր Ս­պեն­դիար­յա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նում անց­կաց­վեց հո­բել­յա­նա­կան հա­մերգ՝ հայ և նոր­վե­գա­ցի ե­րա­ժիշտ­նե­րի կա­տար­մամբ:
Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ար­խի­վում անց­կաց­վեց «Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն – Հա­յաս­տան» թե­մա­յին առնչ­վող ար­խի­վա­յին փաս­տաթղ­թե­րի և լու­սան­կար­նե­րի ցու­ցադ­րութ­յուն:
Հա­յաս­տա­նի Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն հիմ­նադ­րա­մի տրա­մադ­րած նյու­թե­րով Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի ծննդյան 150-ամ­յա­կին նվիր­ված հան­դի­սա­վոր ե­րե­կո­ներ անց­կաց­վե­ցին Սանկտ Պե­տեր­բուր­գում, Բո­ւե­նոս Այ­րե­սում և Հա­լե­պում:
Նոր­վե­գիա­յի Թա­գա­վո­րութ­յան Բեր­գեն քա­ղա­քի Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի թան­գա­րա­նի և Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիա­յի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ Եր­ևա­նի Ա­րամ Խա­չատր­յա­նի ան­վան հա­մեր­գաս­րա­հում 2011 թ. հու­լի­սի 1-ին անց­կաց­վեց Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի 150-ամ­յա­կին նվիր­ված հա­մերգ (դի­րի­ժոր՝ Էս­պեն Սել­վիկ, մե­նա­կա­տար՝ Մա­րի­նա Կան): Հա­մեր­գից հե­տո հյու­րե­րը ե­ղան Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում, որ­տեղ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցան նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հակ­յա­նի, ԱԺ նա­խա­գահ Ա­շոտ Ղուլ­յա­նի, Մ­շա­կույ­թի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բալ­յա­նի հետ: Խմ­բա­վար Էս­պեն Սել­վի­կը, Ար­ցա­խի մշա­կույ­թի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բալ­յա­նը և­ ար­ցախ­ցի բժիշկ Վա­հան Ար­զու­ման­յա­նը վա­ղե­մի բա­րե­կամ­ներ են: Ն­րանց նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ Բեր­գե­նում` Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի թան­գա­րա­նի մոտ, տե­ղադր­վել է հայ­կա­կան խաչ­քար՝ ի հի­շա­տակ մեր ժո­ղովր­դի մեծ բա­րե­կամ Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի:
2011-ի հոկ­տեմ­բե­րի 31-ից նո­յեմ­բե­րի 3-ը Ար­ցա­խում անց­կաց­վե­ցին Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի 150-ամ­յա­կին նվիր­ված մի շարք մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնց մաս­նակ­ցում էին նաև Նոր­վե­գիա­յի Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն հու­մա­նի­տար հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Կաա­րե Նոս­տե­լը, Բեր­գե­նի Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն թան­գա­րա­նի տնօ­րեն, խմբա­վար Էս­պեն Սել­վի­կը, ճա­նաչ­ված դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Մա­րի­նա Կա­նը, Հա­յաս­տա­նի Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն հիմ­նադ­րա­մի աշ­խա­տա­կից­ներ: Ար­ցա­խի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին նվա­գախմ­բի, Շառլ Ազ­նա­վու­րի ան­վան մշա­կույ­թի կենտ­րո­նի, Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ անց­կաց­վե­ցին մի շարք մի­ջո­ցա­ռում­ներ (հա­մերգ­ներ, դա­սա­խո­սութ­յուն­ներ, «Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սեն՝ աշ­խար­հի խիղ­ճը» ֆիլ­մի ցու­ցադ­րում): Հան­դի­պում անց­կաց­վեց նաև Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­վոր­նե­րի հետ:
Ֆ­րիտ­յոֆ Նան­սե­նի ծննդյան 150–ամ­յա­կը մեծ շու­քով նշվեց ինչ­պես Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յուն­նե­րում, այն­պես էլ Սփ­յուռ­քի հա­յա­շատ գաղ­թօ­ջախ­նե­րում: Ճիշտ է, դրա­նով ինչ­–որ չա­փով մեր ե­րախ­տա­գի­տութ­յու­նը հայտ­նե­ցինք մի Մար­դու, ով Ե­ղեռ­նից մա­զա­պուրծ 320.000 հայ գաղ­թա­կան­նե­րի երկ­րորդ կյանք պարգ­ևող Հայրն է դար­ձել, և­ ում գոր­ծը, ինչ­պես եր­ջան­կա­հի­շա­տակ Գա­րե­գին Ա­ռա­ջին Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոսն է նշել. «Ք­րիս­տո­սի ա­վե­տա­րա­նի մարդ­կա­յին թարգ­մա­նութ­յունն է», բայց մեր պարտ­քը երբ­ևէ չենք կա­րող մա­րել:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.