Սամ­վել ԽԱԼԱԹՅԱՆ / Մեր պար­տութ­յու­նը նոր չէր սկսվել…

­

 

Մտ­քե­րի, զգաց­մունք­նե­րի, ցա­վի ի­րա­րա­մերժ քաո­սում, երբ հար­ցա­կան­ներն սկսում են բա­ցա­կան­չա­կան­ներ դառ­նալ, երբ ի պա­տաս­խան դրա փոր­ձում են կախ­ման կե­տե­րը ժո­ղովր­դի հա­մար կրկին ա­կան­ջի օղ դարձ­նել՝ վրա է հաս­նում ցաս­ման ժա­մը: Ոչ միայն  թշնա­մու դեմ, ո­րին պարտ­վե­ցինք, այլև պար­տութ­յանն ա­նար­գա­լից տրվե­լու մե­ղա­վոր­նե­րի դեմ, ո­րոնց մեղ­քով հա­զա­րա­վոր զո­հեր ու­նե­ցանք, ան­հայտ կո­րած­ներ, հաշմ­ված­ներ, որ կա­րող էինք չու­նե­նալ, հայ­րե­նի­քի մեծ տա­րածք հանձ­նե­ցինք թշնա­մուն, որ կա­րող էինք այդ վի­ճա­կին չհասց­նել, ան­դառ­նա­լիո­րեն կորց­րե­ցինք ազ­գա­յին մշա­կույ­թի հար­յու­րա­վոր ար­ժեք­ներ, բնա­կա­վայ­րեր, հա­վատ, հույս…   Ով­քեր են մե­ղա­վոր­նե՞­րը: ­Մենք՝ բո­լորս: ­Հոր­թի հրճվան­քով մեր «դըմբ-դըմբ-հու-հան», մեր ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րը պահ­պա­նե­լու, բայց պաշտ­պան չկանգ­նե­լու  դնջութ­յու­նը, ազ­գա­յին ո­գու ընդ­դի­մութ­յան բթա­ցու­մը, մեր խեղ­ճութ­յու­նը, մեր միա­միտ հա­վա­տը, որ ե­թե ­Նի­կո­լը սա­տա­նա­յի դեմ  է պայ­քար սկսել, ու­րեմն փրկիչ է: Այ­նինչ սա­դա­յե­լին փո­խա­րի­նե­ցինք դի­վա­պե­տով:

­Մեր պար­տութ­յու­նը նոր չէր սկսվել, պա­տե­րազմն ու դրա ող­բեր­գա­կան ա­վար­տը պար­տութ­յուն­նե­րի կուլ­մի­նա­ցիան ու հան­գու­ցա­լու­ծումն են:  Սկս­վել էր, երբ հան­րութ­յու­նը թեթև ձեռ­քով ու հայ­հո­յա­խոս լեզ­վով բա­ժա­նե­ցինք «սևե­րի» և «սպի­տակ­նե­րի», երբ սա­սա­նե­ցինք ի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գի հիմ­քե­րը, երբ եր­կի­րը թա­լա­նած­նե­րին ոչ թե ար­դա­րա­դա­տութ­յան ատ­յան­նե­րում տե­սանք,  այլ ա­մեն օր նրանց բռնել-բաց թող­նե­լու սե­րիալ­նե­րում, երբ պրո­ֆե­սիո­նալ կադ­րե­րը փո­խա­րին­վե­ցին ան­փորձ, կաս­կա­ծե­լի կրթութ­յուն և ­դաս­տիա­րա­կութ­յուն ու­նե­ցող­նե­րով ու սո­րո­սա­կան­նե­րով, երբ  խա­ղա­տախ­տա­կին շպրտվե­ցին դպրոց­նե­րում ռազ­մա­գի­տութ­յուն, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յուն, լե­զու և գ­րա­կա­նութ­յուն, ե­կե­ղե­ցու պատ­մութ­յուն դա­սա­վան­դե­լու նոր մե­թոդ­նե­րը, երբ այ­լա­սե­րութ­յուն­նե­րը պե­տա­կան քա­րոզ­չութ­յամբ ա­ռա­ջա­դի­մութ­յուն ու քա­ղա­քա­կիրթ ան­վան­վե­ցին և­ օ­րենք­նե­րի նա­խագ­ծեր գրվե­ցին՝ դրանք օ­րի­նա­կա­նաց­նե­լու հա­մար: Եվ այդ ա­մե­նը՝ ներծծ­ված ա­տե­լութ­յան շրե­շով, պա­տե­րին հատ-հատ ծե­փե­լու, աս­ֆալ­տին փռե­լու հա­թա­թա­նե­րով ու ի­րա­կա­նա­ցում­նե­րով:

­Մի պահ ձեզ թափ տվեք և­ եր­րորդ դի­տա­կե­տից նա­յեք. մի եր­կիր, ո­րը շուրջ 30 տա­րի թա­լան­վել է, այ­դու­հետ գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խութ­յամբ իշ­խա­նութ­յան ե­կած­նե­րի թեթև խելք ու ձեռ­քով ա­ռա­ջա­ցել են հա­կընդ­դեմ բևե­ռա­ցում­ներ և­ ա­տե­լութ­յան մթնո­լորտ, անձ­նա­կան թշնա­ման­քով ա­ռաջ­նորդ­վող գոր­ծիչ­ներ, խու­ժա­նութ­յան աս­տի­ճա­նի հա­սած գզվռտուք­ներ, ընդ­դի­մութ­յուն կո­չումն ու­նե­ցող, բայց դրան չկոչ­ված շա­հա­մոլ­ներ, մա­րաղ մտած, բայց աչք­ներն է­լի պա­տառ փախց­նե­լուն գցած օ­լի­գարխ­ներ, այդ եր­կի­րը կա­րո՞ղ է  բարձ­րա­կարգ դի­վա­նա­գի­տութ­յուն ու­նե­նալ, բա­նակ զո­րե­ղաց­նել: ­Շա­րու­նա­կենք, շա­րու­նա­կենք նա­յել մեր հպար­տո­րեն ան­ցած ճա­նա­պար­հին. ժո­ղովր­դի աչ­քին կա­պույտ վա­րա­գույր ծա­ծա­նե­լով հե­ղա­փո­խա­կան ա­լի­քի պատ­րանք ստեղ­ծած­նե­րը, վա­րա­գույ­րի ետ­ևում, կա­շառ­քա­տու օ­լի­գարխ­նե­րի և­ ի­րենց ար­տա­սահ­ման­յան հայ­րե­րի հետ առև­տուր սկսե­լու հա­մար նո­րա­նուն հիմ­նադ­րամ­ներ ստեղ­ծե­ցին, ո­րոնց գոր­ծու­նեութ­յունն այդ­պես էլ յոթ փա­կան­քի տակ է պահ­վում, երկ­րի բյու­ջեից ի­րենք ի­րենց ահ­ռե­լի գու­մար­նե­րով պարգ­ևատ­րե­ցին, սա­ռեց­րին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը բա­րե­կամ հզոր­նե­րի հետ՝ նոր բա­րե­կամ­ներ չու­նե­նա­լով, իսկ երբ պա­տե­րազ­մի շունչն ար­դեն զգաց­վում էր, ստա­լին­յան մե­թո­դա­բա­նութ­յամբ նոր գե­նե­րալ­ներ սկսե­ցին երկ­նել՝ ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան, ոս­տի­կա­նութ­յան ու բա­նա­կի ղե­կը հանձ­նե­լով ան­կա­րող կադ­րե­րի:

Ես հա­վա­տում եմ, որ այս ա­մե­նը ծրագ­րա­վոր­ված էր և ­չեմ բա­ցա­ռում ­Թուր­քիա­յի քո­ղարկ­ված մաս­նակ­ցութ­յունն այդ ծրագ­րին: ­Բայցև չեմ պնդում, որ դուք էլ հա­վա­տաք: Եվ գի­տե՞ք ին­չու: ­Մի բա­րակ, շատ բա­րակ հույ­սի թե­լով դեռ կախ­ված եմ այն մտքից, որ սխալ­վում եմ… Այ­լա­պես, ե­թե, ի­րոք, ի վե­րուստ այս ա­մե­նը ծրագր­ված էր, ինչ­պես պնդում են ո­մանք, ա­պա դժվար թե դա կի­սատ-պռատ ծրա­գիր լի­նի, և­ երկ­րորդ փու­լում խա­ղարկ­վե­լու է հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան լի­նել-չլի­նե­լու սցե­նա­րը, այն, ին­չը մեր դա­րա­վոր թշնա­մու նկրտումն է:

Այս­պես թե այն­պես, իմ­քայ­լա­կան­ներն ա­պա­ցու­ցե­ցին, որ ու­նակ չեն եր­կի­րը ղե­կա­վա­րել: ­Թու­լա­միտ պի­տի լի­նել՝ կար­ծե­լու հա­մար, որ այս­քա­նից հե­տո, ներ­քին և­ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն վա­րե­լու ի­րենց «կա­րո­ղութ­յամբ», նրանք կա­րող են ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րի առջև ծա­ռա­ցած հի­րա­վի բարդ և­ ահ­ռե­լի  խնդիր­նե­րը: ­Բայց պնդե­րե­սա­բար դեռ կառ­չած են ա­թոռ­նե­րից, ո­րով­հետև վա­խե­նում են դա­տաս­տա­նից: ­Մի­միայն այդ պատ­ճա­ռով: Ն­րանք քո­ղար­կում են ի­րենց վա­խը նոր մա­նի­պուլ­յա­ցիա­ներ ա­նե­լով: Սկզ­բում փոր­ձե­ցին պար­տութ­յան ամ­բողջ մեղ­քը գցել նախ­կին իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի վրա, բայց երբ մի շարք դա­վա­ճա­նա­կա՞ն ա­սեմ, թե՞ տհա­սութ­յան արդ­յունք հան­դի­սա­ցած ի­րո­ղութ­յուն­ներ ի հայտ ե­կան, «մե­ղա­վոր­նե­րի» ցանկն սկսե­ցին ընդ­լայ­նել՝ բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, բա­ցի ա­մո­թա­լի պար­տութ­յանն օ­ժան­դա­կած և ­վա­վե­րաց­րած  ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նից ու իր թի­մից: ­Մա­նի­պուլ­յա­ցիա­յի տի­պիկ օ­րի­նակ է վար­չա­պե­տի բստրած, պար­զու­նակ «­Ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զը», որն ա­վե­լի շատ «Ինչ եմ ու­զում դառ­նալ» ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան շա­րադ­րութ­յուն է հի­շեց­նում:

Այս ի­րա­վի­ճա­կում, երբ ժո­ղովր­դի մե­ծա­մաս­նութ­յու­նը դեմ է կա­ռա­վա­րող քա­ղա­քա­կան ու­ժին, պետք է որ ի հայտ գար չա­րա­տա­վոր­ված, հայ­րե­նա­սեր, կա­րո­ղու­նակ այն ընդ­դի­մութ­յու­նը, ո­րին ժո­ղո­վուրդն ա­ներկ­բա­յո­րեն կվստա­հեր ու կգնար նրա ետ­ևից: ­Սա­կայն, նոր գոր­ծիչ­նե­րի կող­քին հայտն­վել են նաև այն ու­ժե­րից, ո­րոնց դա­ռը հա­ցը մի ան­գամ ար­դեն ճա­շա­կել ենք… ­Մարդ աստ­ծո, գո­նե մի՛ եր­ևա­ցեք այդ հար­թա­կում, մարդ­կանց մեջ մի՛ արթ­նաց­րեք  թա­լան­չի­նե­րի կլա­նի, օ­լի­գար­խա­կան մկրտութ­յուն ու­նե­ցող­նե­րի  ետ գա­լու երկ­յու­ղը: Ի վեր­ջո, ուշ թե շուտ, իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը նոր ընտ­րութ­յուն­նե­րով է լի­նե­լու, իսկ ձեր շար­քե­րում կան հա­տու­կենտ ազն­վա­բա­րո ան­ձինք, ով­քեր, երբ ժա­մա­նա­կը գա, կա­րող են հա­վակ­նել ժո­ղովր­դի վստա­հութ­յան քվեին:

  • Բա, լավ, սրա վերջն ի՞նչ է լի­նե­լու,- ծա­ռա­նում է ա­մեն օր ու ժամ հա­զար­բե­րան տրվող հար­ցը: Ան­ձամբ ես՝ չգի­տեմ, թե վեր­ջը ոնց է լի­նե­լու, բայց որ ան­հե­տաձ­գե­լի սկիզ­բը ­Նի­կո­լի և­ իր թի­մի հե­ռա­նալն է՝ պա­հի հրա­մա­յա­կանն է:

 

 

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.