ՄՈԼՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈԳԻՆ / Թով­մա քա­հա­նա (­Վա­հան) ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

­

Ես մո­լոր­վել էի, չգի­տեի` ինչ­պես սկսել պա­տա­րա­գը: Տաս­նութ տար­վա քա­հա­նա եմ, բայց չեմ կողմ­նո­րոշ­վում` ինչ պետք է ա­նել: Կանգ­նել եմ Սուրբ Սե­ղա­նին` մտա­մո­լոր վի­ճա­կում, և նա­յում եմ աջ-ձախ:
– Տեր հայր, մի վար­դա­պետ կան­չիր, թող պա­տա­րա­գը նա՛ մա­տու­ցի,- ա­սաց հա­վա­տաց­յալ կա­նան­ցից մե­կը: Նա­յում եմ նրան ու զար­մա­նում, ո­րով­հետև նա էլ է կանգ­նել Սուրբ Սե­ղա­նին, իսկ քիչ այն կող­մում մի խումբ կա­նայք նստել են ա­ջա­կողմ­յան խո­րա­նի կող­քին և նա­յում են ինձ: «Նրանք ի­րա­վունք չու­նեն Սուրբ Սե­ղան բարձ­րա­նա­լու»,- մտա­ծում եմ ես զար­մա­ցած: Հե­տո նկա­տում եմ, որ Սուրբ Սե­ղանն էլ ինչ-որ տա­րօ­րի­նակ է. գետ­նից ըն­դա­մե­նը ե­րե­սուն սան­տի­մետր է բարձր, և­ եր­կու կող­մից աս­տի­ճան­ներ էլ չկան: Չ­կա նաև վա­րա­գույր, և Սուրբ Սե­ղանն ա­վե­լի շուտ ա­կում­բա­յին կամ դպրո­ցա­կան բեմ է հի­շեց­նում: «Ա՜յ քեզ բան»,- մտա­ծում եմ ես:
Պատ­կե­րը փոխ­վեց. ես գտնվում եմ մի փոքր սեն­յա­կում, որ­տեղ կի­սա­խա­վար է, և­ որ­տեղ պա­տա­րագ է մա­տուց­վում: Պա­տա­րա­գը, փաս­տո­րեն, ես եմ մա­տու­ցում, ո­րով­հետև վար­դա­պե­տը նիր­հում է անկ­յու­նի մահ­ճա­կա­լի վրա, իսկ հան­դի­պա­կաց անկ­յու­նում եր­կու մահ­ճա­կալ ևս կա, ո­րոնց մեջ քնած են եր­կու ա­բե­ղա։ Կար­ծես թե Ք­րիս­տո­սի ար­յու­նը պետք է պատ­րաս­տեմ, բայց սկիհ չկա։
– Հայր սուրբ, սկիհ չկա,- դի­մում եմ նիր­հող վար­դա­պե­տին։
Վար­դա­պե­տը կի­սա­նիր­հի մեջ շշնջում է.
– Անկ­յու­նում է՝ գետ­նին։
Ես գնում, վերց­նում եմ սկի­հը։ Մե­ջը մսով, կար­տո­ֆի­լով ճա­շի մնա­ցորդ­ներ են։
– Կեղ­տոտ է,- ա­սում եմ ես։
– Ո­չինչ,- քիչ անց մռթմռթում է նա,- ու­րիշ սկիհ, միև­նույն է, չու­նենք։
Ես թա­փում եմ ճա­շի մնա­ցորդ­նե­րը, ջուր փնտրում, որ լվա­նամ։ Չ­կա։ Ան­ձե­ռո­ցիկ եմ փնտրում, որ գո­նե սրբեմ։ Չեմ գտնում։ Ս­տիպ­ված լցնում եմ նրա մեջ Փրկ­չի փո­խա­կերպ­ված ար­յու­նը և… Սա­կայն գի­նին ե՞րբ փո­խա­կեր­պե­ցինք ար­յան։ Փո­խա­կեր­պե­ցի՞նք որ։ Չեմ հի­շում։ Ինչ­ևէ… և խ­մում են։ Բ­նա­կա­նա­բար, ճա­շի մնա­ցորդ­նե­րի հետ զզվե­լի համ ու­նի։
Աչք եմ գցում սեն­յա­կի բաց­ված դռնից դուրս։ Այն­տեղ՝ բլրի ստո­րո­տում նստո­տած ժո­ղո­վուր­դը սպա­սում է հա­ղոր­դութ­յան։ Բլ­րի ստո­րո­տը Ծաղ­կե­վանքն է հի­շեց­նում (գու­ցեև այն է)։ «Ին­չո՞ւ է պա­տա­րա­գը դրսում մա­տուց­վում»,- մտա­ծում եմ ես։ «Ին­չո՞ւ է հա­ղոր­դութ­յու­նը այս սեն­յա­կում պատ­րաստ­վում»,- մտա­ծում եմ ես։ Հար­ցեր, հար­ցեր, ո­րոնց պա­տաս­խան­նե­րը չեմ գտնում։ Պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցում են ես՝ քա­հա­նաս, մի պառ­կած, նիր­հող վար­դա­պետ և­ եր­կու քնած ա­բե­ղա։ Հա՛, Ք­րիս­տո­սի մար­մինն էլ չենք պատ­րաս­տել։ Ո՛չ ալ­յուր կա, ո՛չ գրտնակ և­ ո՛չ սե­ղան դրա հա­մար։ Այս ի՞նչ է կա­տար­վում։
– Ա­ռանց Նի­կոլ Հա-յաս-տան։
– Ա­ռանց թուր­քի Հա-յաս-տան։
Ես բա­ցում եմ աչ­քերս։ Փաս­տո­րեն քնած էի, և­ այս ա­մե­նը ե­րազ էր։ Դրսում գո­ռում է ամ­բո­խը՝ վան­կար­կե­լով «­Հա­յաս­տան» բա­ռը։ Ես վեր եմ կե­նում մահ­ճա­կա­լից, մո­տե­նում պատշ­գամ­բին, բա­ցում դու­ռը և նա­յում։ Մեծ բազ­մութ­յուն է։ Գ­նում են Ֆ­րան­սիա­յի հրա­պա­րա­կի կող­մը։
– Ա­ռանց Նի­կոլ Հա-յաս-տան։
– Ա­ռանց թուր­քի Հա-յաս-տան։
Դի­մա­ցի շեն­քի պատշ­գամ­բից մի կին հայ­հո­յում է ցու­ցա­րար­նե­րին, եր­կու ձեռ­քի բութ մա­տե­րը ներքև ցույց տա­լիս, ինչ-որ բան գո­ռում, ո­րը չի լսվում, հե­տո ձեռ­քե­րի միջ­նա­մա­տե­րը վեր տնկում ու տե­ղում թռվռում։ Հայ­հո­յանք է ար­տա­հայ­տում, փաս­տո­րեն։
Ներք­ևում մայ­թից մի կին վա­զում է բարձ­րա­խոս ու­նե­ցող մար­դու կող­մը, ձեռ­քից բարձ­րա­խո­սը խլում և գո­ռում ողջ փո­ղո­ցով մեկ.
– Նի­կո­լը ձեր` հա­յե­րիդ վեր­ջը կտա, կտես­նե՛ք։
Մի ե­րի­տա­սարդ բազ­մութ­յան մի­ջից վա­զում է նրա մոտ, բարձ­րա­խո­սը ձեռ­քից խլում, իսկ մեկ ու­րի­շը բրթե­լով տա­նում է նրան դե­պի մայթ։
Չեմ հաս­կա­նում՝ ինչ է կա­տար­վում։ Ես ապ­րում եմ Նոր Նոր­քի 5-րդ զանգ­վա­ծում, իսկ սա Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տան է։ Ին­չո՞ւ եմ այս­տեղ։
Ա­ռա­վոտ է։ Մա­յիս­յան ամ­պա­մած օր է։ Քիչ ա­ռաջ անձրև է ե­կել։ Փո­ղո­ցը և մայ­թե­րը թաց են։ Երկն­քում սև­ ամ­պեր են կու­տակ­վել։ Նո­րից անձրև է գա­լու։
Ես նա­յում եմ սեն­յա­կի, որ­տեղ գտնվում եմ, չորս կող­մը։ Քե­ռուս բնա­կա­րանն է։ Բայց… մի րո­պե։ Նա մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ մեկ­նեց ԱՄՆ՝ մո­րաք­րոջս թո­ռան մոտ։ Բ­նա­կա­րա­նը վա­ճա­ռե­ցին։ Այս­տեղ հի­մա ու­րիշ մար­դիկ են ապ­րում։ Ի՞նչ եմ ա­նում ես այս­տեղ։
Ես ան­գիր գի­տեմ այս ե­րեք սեն­յա­կա­նոց բնա­կա­րա­նը։ Մի ժա­մա­նակ այն շատ մար­դա­շատ էր, կյան­քը ե­ռում էր այս­տեղ։ Հեր­թով բո­լո­րը մա­հա­ցան, մնաց միայն քե­ռիս։ Նա էլ բնա­կա­րա­նը վա­ճա­ռեց և մեկ­նեց ԱՄՆ՝ քրոջ թո­ռան մոտ։
Ես ա­րա­գո­րեն մտա բո­լոր սեն­յակ­նե­րը, խո­հա­նոց, լո­ղա­րան։ Մարդ չկա։ Ես մե­նակ եմ։ Ի՞նչ եմ ա­նում ես այս­տեղ։ Մ­տա­մո­լոր հա­գա կո­շիկ­ներս (ու­րեմն՝ կո­շիկ­ներս հա­նել էի, իսկ շո­րերս՝ ոչ), մո­տե­ցա ել­քի դռա­նը։ Ներ­սից փակ­ված էր, և բա­նա­լին վրան էր։ Ու­րեմն՝ ես էի փա­կել (ե՞ս էի փա­կել)։ Բա­ցե­ցի դու­ռը, դուրս ե­լա, փա­կե­ցի դու­ռը բա­նա­լիով և… բա­նա­լին դրի գրպանս։
Ցու­ցա­րար­նե­րը հա­սել էին ար­դեն Ֆ­րան­սիա­յի հրա­պա­րակ։ Այն­տե­ղից հա­մընդ­հա­նուր կո­չեր էին լսվում և վան­կար­կում­ներ։
Տաք­սին շուտ ժա­մա­նեց։ Վա­րոր­դը՝ սև մո­րու­քով, սև­ աչ­քե­րով մգա­մաշկ մի ե­րի­տա­սարդ, քթի տակ հայ­հո­յանք ու­ղար­կեց ցու­ցա­րար­նե­րի հաս­ցեին, ո­րով­հետև փո­ղո­ցը փա­կել էին։ Նա շրջեց մե­քե­նան դե­պի Ֆ­րի­կի փո­ղոց, այ­նու­հետև՝ Պ­ռոշ­յան, Կո­մի­տաս… Մի խոս­քով, մինչև Նոր­քի 5-րդ զանգ­ված մեզ եր­կար ճա­նա­պար­հոր­դութ­յուն էր սպա­սվում։
– Հո­պար ջան, ու­րիշ ճար չկա,- ա­սաց վա­րորդս։
Եվ այս­պես. ես գի­շերն անց­կաց­րել եմ քե­ռուս նախ­կին բնա­կա­րա­նում։ Քե­ռիս անց­յալ տա­րի մա­հա­ցավ։ Մո­րաք­րոջս թո­ռը նրա աճ­յու­նը բե­րեց ԱՄՆ-ից, ես կա­տա­րե­ցի հու­ղար­կա­վո­րութ­յու­նը, իսկ այս տու­նը մեկ տա­րուց ա­վե­լի է, ինչ ու­րիշ տե­րեր ու­նի։ Ես նույ­նիսկ չեմ ճա­նա­չում նրանց։ Ո՞նց եմ ըն­կել այս­տեղ, ի՞նչ է, վեր­ջա­պես, կա­տար­վում։ Ու­ղե­ղիցս ոչ մի պա­տաս­խան չեմ ստա­նում:
Վա­րոր­դիս ինչ-որ մե­կը զան­գեց: Ն­րանց հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցը, բնա­կա­նա­բար, վե­րա­բե­րում է ցույ­ցին և ցու­ցա­րար­նե­րին: Հի­մա բո­լոր խո­սակցութ­յուն­նե­րը միայն այդ մա­սին են:
– Ինձ, ախ­պեր ջան, Փա­շին­յա­նը դզում ա,- ա­սաց վա­րորդս:- Ե՞րբ եք էս­քան ա­զա­տութ­յուն տե­սել. ինչ ու­զում, խո­սում եք, ինչ ու­զում, ա­նում եք, էլ ի՞նչ ա ձեզ պետք։ Ճիշտ չե՞մ։
Խո­սա­կի­ցը հա­մա­կար­ծիք էր։ Նա ինչ-որ եր­կար բան էր պատ­մում։ Վա­րորդս, հե­ռա­խո­սը պա­հած այ­տի և­ ու­սի միջև, սի­գա­րեթ կպցրեց։
Փաս­տո­րեն քե­ռուս նախ­կին տան բա­նա­լին ինձ մոտ էր, որ քնե­լիս դու­ռը փա­կել եմ ներ­սից։ Ինչ­պե՞ս է այն ինձ մոտ հայտն­վել։ Գու­ցե այն միշտ ինձ մո՞տ է ե­ղել։ Բայց այդ տան բա­նա­լին ինչ-որ պատ­ճա­ռով եր­բեք չեմ վերց­րել։ Ի՞նչ գործ ու­նեմ մա­հա­ցած քե­ռուս նախ­կին տան հետ, և, վեր­ջա­պես, ո՞ւր են տե­րե­րը։ Ոչ, ու­ղեղս չի պա­տաս­խա­նում։
– Բայց լավ լխկե­ցինք ի­րանց, չէ՞։ Մեր ծե­ծը ի­րանք լավ կհի­շեն,- ա­սում է վա­րորդս։
Ես հաս­կա­ցա, որ ին­քը և­ ո­մանք ցու­ցա­րար­նե­րին ինչ-որ տեղ ծե­ծել են։
– Բա ձվե­րը, ձվե­րը,- ծի­ծա­ղում է նա։- Էդ մեր շպրտած ձվե­րից ձվա­ծեղ դա­ռան։
Ծի­ծա­ղում է։ Ես նա­յում եմ երկն­քին։ Սև ամ­պեր են, թանձր ամ­պեր։ Գո­նե շուտ տեղ հաս­նեմ։ Հե­տաքր­քիր է, որ հի­շում եմ ե­րեկ­վա ողջ օ­րը։ Ե­կե­ղե­ցի, հե­տո ե­րե­կո­յան՝ տուն։ Կինս հի­վանդ է, ես ի­րեն խնա­մում եմ և­ այս օ­րե­րին ու­րիշ ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Բայց ա­րի ու տես, որ գի­շե­րել եմ քե­ռուս նախ­կին բնա­կա­րա­նում։ Կ­նոջս հետ խո­սեմ, գու­ցե նա՞ հայտ­նի՝ ինչ է կա­տար­վել։
– Ճիշտ չե՞մ ա­րել, հո­պար,- ա­սում է ինձ վա­րորդս ու շրջվում իմ կող­մը։ Աչ­քե­րը կար­ծես սև­ ա­պա­կուց լի­նեն, ո­րոն­ցից այն կողմ դա­տարկ է, ո­չինչ չկա։
– Ի՞ն­չը,- հարց­նում եմ ես։
– Էդ ցու­ցա­րար­նե­րին ծե­ծե­լը։
– Ոչ,- ա­սում եմ։
– Ին­չո՞ւ,- զար­մա­նում է նա։ Մենք ար­դեն հա­սել ենք 5-րդ զանգ­ված։- Դու Փա­շին­յա­նի կողմ­նա­կից չե՞ս, նրան չե՞ս ընտ­րել։
– Ոչ, ես նրա՛ն չեմ ընտ­րել,- ա­սում եմ ես ու ձեռ­քով ա­նում, որ մե­քե­նան կանգ­նեց­նի խաչ­մե­րու­կի խա­նու­թի մոտ։
– Բա ին­չի՞ նրան չես ընտ­րել,- հարց­նում է իմ հե­տաքրք­րա­սեր վա­րոր­դը։ Մի քիչ մտա­ծում եմ, հե­տո ա­սում.
– Գի­տե՞ս, թե ինչ է ա­սում Ե­սա­յի մար­գա­րեն իր մար­գա­րեութ­յուն­նե­րի գլուխ­նե­րից մե­կում։
Եվ չսպա­սե­լով պա­տաս­խա­նի՝ շա­րու­նա­կում եմ. «Եվ Աստ­ված ա­սաց. «Ես այս ժո­ղովր­դի մեջ մո­լո­րութ­յան ո­գի պի­տի գցեմ, որ մո­լոր­վի, փնտրի մի ի­մաս­տուն մար­դու, որ ի­րեն հա­նի այդ վի­ճա­կից, և չգտ­նի»։ Այդ խոսքն ուղղ­ված էր հրեա ժո­ղովր­դին, իսկ հի­մա այն ուղղ­ված է մեզ՝ մի ժո­ղովր­դի, որ Աստ­ծու կող­մից ընտր­ված էր, քրիս­տո­նեութ­յան օ­րի­նակ էր ողջ աշ­խար­հի հա­մար, բայց հի­մա չգի­տի՝ ով է Աստ­ված, ով է սա­տա­նան, չի տար­բե­րում չա­րը բա­րուց, ճիշ­տը սխա­լից, ար­դարն ա­նար­դա­րից։ Ա­հա այդ­պես է մեզ բթաց­րել մո­լո­րութ­յան ո­գին, ո­րին Աստ­ված ու­ղար­կել է մեր մեղ­քե­րի հա­մար։
Վա­րոր­դը նա­յում է ինձ սև, ա­պա­կե աչ­քե­րով, ո­րոնց ետ­ևում ո­չինչ չկա։ Մենք հրա­ժեշտ ենք տա­լիս միմ­յանց։
Ես ու­զում էի տուն գնալ, բայց նկա­տե­ցի, որ խա­նու­թի մոտ մար­դիկ են խմբվել և տագ­նա­պած դեմ­քե­րով խո­սում են: Մո­տե­ցա նրանց:
– Ի՞նչ է պա­տա­հել,- հարց­րի։
– Տեր հայր, ֆի­դա­յի Հով­սե­փը… – ա­սաց մե­կը և կար­կա­մեց։
– Ֆի­դա­յի Հով­սե­փը ի՞նչ։
– Խ­փել ա ի­րան։ Ատր­ճա­նա­կով կրա­կել ա քուն­քին,- ա­սաց նա զար­հու­րած։
Ոչ՝ ա­սա­ցի ես՝ չգի­տես՝ ի՞նձ, թե՞ նրանց։
– Ո՛չ, ո՛չ, չի կա­րող պա­տա­հել,- ա­սում եմ նրանց՝ չհա­վա­տա­լով։
Ն­րանք լուռ նա­յում են ինձ։ Պա­տա­հել է։ Հով­սե­փը կյան­քին վերջ է տվել։
Ֆի­դա­յի Հով­սե­փը թա­ղի հա­մար հե­ղի­նա­կութ­յուն էր։ Ինն­սու­նա­կան­նե­րին նա կռվել էր, և­ այդ ժա­մա­նակ­նե­րից նրան ֆի­դա­յի էին կո­չում։ Քա­ռա­սուն­չոր­սօր­յա պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ զոհ­վեց կա­մա­վոր գնա­ցած նրա միակ որ­դին։ Կի­նը, որ սրտի հի­վան­դութ­յուն ու­ներ, լու­րը ստա­նա­լուն պես մա­հա­ցավ սրտի կաթ­վա­ծից։ Հով­սե­փը սկզբից կնո­ջը թա­ղեց, հե­տո որ­դուն, ո­րի մար­մի­նը զի­նա­դա­դա­րից հե­տո բե­րե­ցին։ Հով­սե­փը մնաց մե­նակ: Եր­կու տա­րի մռայլ­ված հետ­ևում էր ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին, խո­սակցութ­յուն­նե­րին, լռում ու ծխում:
– Երբ զգամ, որ ար­դեն քաոս է սկսվում, ատր­ճա­նակս կդնեմ քուն­քիս ու կկրա­կեմ,- մի ան­գամ հո­գոց հա­նե­լով՝ ա­սաց նա:
– Ինք­նաս­պա­նութ­յու­նը մեղք է, Աստ­ված չի նե­րի,- հա­կա­ռակ­վե­ցի ես:
– Կ­նե­րի,- ա­սաց:- Դա ինք­նաս­պա­նութ­յուն չէ, դա հրա­ժա­րում է, փրկութ­յուն է դժոխ­քից, մահ­վա­նից: Դա վե­րա­դարձ է դե­պի կյանք, որ­տեղ ա­մեն ինչ պարզ է, գի­տես` ինչն է բա­րին, ով է քո թշնա­մին: Սա կյանք չէ՜… Այս­պես չի կա­րե­լի ապ­րել։ Քիչ անց վստահ հաս­տա­տեց՝ կնե­րի։
Ես ապ­շած աչ­քե­րով նա­յում եմ հա­վաք­ված մարդ­կանց, հե­տո լսում եմ խա­նու­թի կող­քի հա­ցի փռից լսվող եր­գը, ո­րը, չգի­տես, թուր­քե­րեն է, թե ադր­բե­ջա­նե­րեն։ Ու­րախ երգ է։ Եր­գի տակ եր­կու կին հաց են թխում ու զրու­ցում։ Ու­րեմն՝ ար­դեն քաոս է սկսվում՝ ըստ Հով­սե­փի։
«­Չի կա­րող պա­տա­հել»,- շշնջում եմ ես՝ չգի­տես ում, և մայ­թով մե­քե­նա­յո­րեն ճա­նա­պարհ ընկ­նում դե­պի տուն։ Դի­մա­ցից եր­կու աղ­ջիկ, ար­ևա­ծա­ղիկ չրթե­լով և ծի­ծա­ղե­լով, մո­տե­նում են ինձ։
«­Չի կա­րող պա­տա­հել»,- նո­րից շշնջում եմ ես։ «­Տե՛ր Աստ­ված, ե­րազ լի­նի, ե­րազ լի­նի այ­սօ­րը»,- շշնջում եմ փակ աչ­քե­րով։ Բա­ցում եմ աչ­քերս։ Ոչ, ե­րազ չի, ի­րա­կա­նութ­յուն է։

Նա­յում եմ մութ ամ­պե­րին, ծո­ցիցս հա­նում վզիս խա­չը, համ­բու­րում և գ­նում ա­ռաջ՝ խա­չի մա­սը ա­փիս մեջ սեղ­մած։
Տան դռան մոտ փնտրում եմ բա­նա­լիս։ Իմ տան բա­նա­լին, չգի­տես ին­չու, չկա։ Կա օ­տար տան բա­նա­լի, որ ինձ պետք չէ։
Ես նստում եմ աս­տի­ճան­նե­րին, փոր­ձում մտա­ծել հե­տա­գա գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի մա­սին, բայց մտքիս միայն խոսքն է գա­լիս. «­Չի կա­րող պա­տա­հե՜լ… չի կա­րող պա­տա­հե՜լ… չի կա­րող…»։
Խա­չը ա­փիս մեջ է։ Ես ջեր­մո­րեն համ­բու­րում եմ այն ու գցում ծոց­ս։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։