­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան ըն­թեր­ցում­ներ»՝ նվիր­ված բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի ծննդյան օր­վան

­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան…