Ար­ժե­քա­վոր մե­նագ­րութ­յուն՝ ար­դիա­կան ուղղ­վա­ծութ­յամբ / ­Պետ­րոս ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

265656360_1557133744623099_7448634828721176326_n

Ե­րեք տաս­նամ­յակ ա­ռաջ, Ան­կա­խութ­յան շարժ­ման հզոր ա­լի­քի ներ­քո, մաս­նա­վո­րա­պես, ար­ցախ­յան ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պա­տե­րազ­մի հաղ­թա­կան ել­քի և Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան ինք­նո­րոշ­մանն ուղղ­ված ի­րա­վա­կան քայ­լե­րի հա­մա­տեքս­տում օ­րա­կար­գա­յին դար­ձավ այդ ա­մե­նը նաև պատ­մա­գի­տա­կան, գրա­կան-մշա­կու­թա­յին փաս­տե­րով, վեր­լու­ծութ­յուն­նե­րով հիմ­նա­վո­րե­լու և­ ամ­րապն­դե­լու խնդի­րը: Ա­վե­լորդ է ա­սել, որ այ­սօր, երբ 2020 թվա­կա­նի 44-օր­յա երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում, ցա­վոք, մենք դարձ­յալ կանգ­նել ենք հա­զա­րա­վոր հայ քա­ջոր­դի­նե­րի կորս­տի և Հա­յոց Ար­ցա­խի պատ­մա­կան տա­րածք­նե­րի մեծ մա­սի բռնա­զավթ­ման փաս­տի առջև, ան­շուշտ, ա­վե­լի է շեշ­տադր­վում նշված խնդրի ի­րա­կա­նաց­ման կար­ևո­րութ­յու­նը:
Ըստ էութ­յան, հենց այդ նպա­տա­կին է ուղղ­ված ար­ցախ­ցի բա­նաս­տեղծ, ար­ձա­կա­գիր, բա­նա­սեր, գրա­կա­նա­գետ, ման­կա­վարժ, Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան ան­դամ Զի­նաի­դա Բա­լա­յա­նի «Ար­ցա­խը XlX դա­րի հայ գրա­կա­նութ­յան մեջ» ծա­վա­լուն (831 էջ) մե­նագ­րութ­յու­նը (Ս­տե­փա­նա­կերտ, «­Դի­զակ պլյուս», 2021), ո­րը նա բո­լո­րո­վին վեր­ջերս հա­ջո­ղութ­յամբ պաշտ­պա­նել է որ­պես դոկ­տո­րա­կան ա­տե­նա­խո­սութ­յուն:
Նախ ընդգ­ծենք, որ սույն մե­նագ­րութ­յունն արդ­յունք է հե­ղի­նա­կի տաս­նամ­յակ­նե­րի հե­տա­զո­տա­կան տքնա­ջան աշ­խա­տան­քի: Մինչ այս նա հրա­տա­րա­կել է «Ար­ցա­խը XlX դա­րի հայ գրա­կա­նութ­յան մեջ և մ­շա­կույ­թում» ընդ­հա­նուր խո­րա­գի­րը կրող ու­սում­նա­սի­րութ­յան ա­ռա­ջին մա­սը՝ «Պ­լա­տոն Զու­բո­վի «­Ղա­րա­բա­ղի աստ­ղա­գե­տը» պատ­մա­վե­պը» են­թա­վեր­նագ­րով (Ե., «­Հա­յաս­տան», 2004), ինչ­պես նաև «­Մու­րա­ցա­նի գե­ղար­վես­տի պա­րա­դիգ­մա­նե­րի փի­լի­սո­փա­յա­կան մեկ­նութ­յուն­նե­րը» (ԱՀ, «­Վա­չա­գան Բա­րե­պաշտ», 2014) պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­նե­րը: Ի դեպ, Զ. Բա­լա­յա­նի հիմ­նա­վոր և ծա­վա­լուն (352 էջ) անդ­րա­դար­ձը Պ­լա­տոն Զու­բո­վի՝ Ար­ցա­խին նվիր­ված պատ­մա­վե­պին, պա­տա­հա­կան չէր: Ժա­մա­նա­կին այն ար­ժա­նա­ցել է հայ շատ մտա­վո­րա­կան­նե­րի, գրող­նե­րի, այդ թվում՝ Րաֆ­ֆու ու­շադ­րութ­յա­նը, այն աս­տի­ճան, որ նա թարգ­մա­նել է վե­պը հա­յե­րեն (1882 թ.): Ինչ­պես անց­յա­լի, այն­պես էլ ներ­կա­յի հե­տա­զո­տող­նե­րը կար­ևո­րել են «­Ղա­րա­բա­ղի աստ­ղա­գե­տը» պատ­մա­վե­պում ար­տա­ցոլ­ված հաս­տա­տում­նե­րը՝ Ար­ցա­խի հա­յութ­յան պատ­մա­կան ար­մատ­նե­րի, հայ-պարս­կա­կան, հայ-ռու­սա­կան, ռուս-պարս­կա­կան փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի, իր ինք­նութ­յան հա­մար ար­ցա­խա­հա­յութ­յան դժվա­րին պայ­քա­րի, նաև ող­բեր­գա­կան հետ­ևանք­նե­րի վե­րա­բեր­յալ:
Աշ­խա­տութ­յան «Ա­ռա­ջա­բան»-ում բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Սոկ­րատ Խան­յա­նը նկա­տում է. «­Կան ժո­ղովր­դի գո­յատև­ման հետ կապ­ված երևույթ­ներ, ո­րոնք ան­հատ­նե­րին տա­նում են դե­պի գի­տութ­յուն»: Ըստ այդմ, նա հա­մոզ­ված է, որ մե­նագ­րութ­յան հե­ղի­նա­կին դե­պի Պլ. Զու­բո­վի պատ­մա­վե­պը մղած «ներ­քին կամ ար­տա­քին գա­ղա­փա­րը» ե­ղել է «­Հա­յոց Աշ­խար­հի Ար­ևե­լից կող­մանց դուռ ու դար­պաս հան­դի­սա­ցող Ար­ցա­խի ճա­կա­տա­գի­րը», այն, որ վե­պում «լուրջ խոսք կա» «հին ժա­մա­նակ­նե­րում հա­յութ­յան ու­ժե­րով» կա­ռուց­ված Շու­շի բեր­դի հիմ­նադր­ման մա­սին (էջ 4):
Աշ­խա­տութ­յան մեկ այլ կար­ևոր հար­ցադ­րումն առնչ­վում է քննարկ­վող եր­կե­րի՝ մաս­նա­վո­րա­պես, Րաֆ­ֆու «­Խամ­սա­յի մե­լի­քութ­յուն­նե­րի» ժան­րի ճշգրտմա­նը՝ գրա­կա­նութ­յո՞ւն են, թե՞ պատ­մա­գի­տութ­յուն: Ըստ ա­տե­նա­խո­սութ­յան հե­ղի­նա­կի՝ գրա­կա­նութ­յուն են, քա­նի որ նա­խորդ հե­տա­զո­տող-մեկ­նա­բան­նե­րը մեծ մա­սամբ «ա­ռանցք են դարձ­րել ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րութ­յան գա­ղա­փա­րի հար­ցադ­րում­նե­րը՝ ան­տե­սե­լով եր­կի սյու­ժե­նե­րի ըն­թաց­քը հատ­կան­շող տա­րաբ­նույթ կեն­սա­պատ­կեր­նե­րի, ժո­ղովր­դա­կան ստեղ­ծա­գործ ո­գու ի­մա­ցա­կան և բա­րո­յա­կան, գե­ղա­գի­տա­կան, փի­լի­սո­փա­յա­կան նշա­նա­կութ­յու­նը, կեր­պար­նե­րի մեկ­նութ­յան րաֆ­ֆիա­կան հար­ցադ­րում­նե­րը, այդ ա­մե­նից ուղ­ղորդ­ված գե­ղար­վես­տա­կան-փի­լի­սո­փա­յա­կան ու հայ­րե­նա­գի­տա­կան ըն­թեր­ցում­նե­րը» (էջ 151): Ուս­տի, Զ. Բա­լա­յա­նը եր­կե­րի հե­տա­զո­տութ­յու­նը կա­տա­րել է նաև նշա­նա­գի­տա­կան, այ­սինքն՝ ժան­րա­յին սահ­ման­նե­րի ճշգրտման մե­թո­դով:
Կար­ծում ենք, հար­ցադ­րու­մը, ըստ էութ­յան, ճիշտ է, քան­զի գրո­ղի գրչից ե­լած ցան­կա­ցած երկ (ե­թե, ի­հար­կե, հայտ­նի չա­փա­նիշ­նե­րով նա­խա­պես մտահ­ղաց­ված գի­տա­կան աշ­խա­տութ­յուն չէ և չի հա­վակ­նում այդ­պի­սին լի­նե­լու) գրա­կա­նութ­յուն է՝ ան­կախ ժան­րա­յին զա­նա­զա­նութ­յու­նից՝ հու­շա­գրութ­յուն, նո­թագ­րութ­յուն, ու­ղեգ­րութ­յուն, պատ­մաքն­նա­կան ակ­նարկ (ինչ­պես ո­րակ­վել է Րաֆ­ֆու «­Խամ­սա­յի մե­լի­քութ­յուն­նե­րը») և­ այլն: Այ­լա­պես գրա­կա­նութ­յու­նից դուրս կմնան հայ և­ օ­տա­րազ­գի բազ­մա­թիվ դա­սա­կան գրող­նե­րի շատ ու շատ գոր­ծեր:
Այ­նու­հետև՝ Ապ­րես Բեկ­նա­զար­յա­նի «­Գաղտ­նիք Ղա­րա­բա­ղի» (1886) գրքի հե­ղի­նա­կի իս­կութ­յան և­ այդ եր­կի պատ­մա­կան հա­վաս­տիութ­յան խնդի­րը: Հան­գա­մա­նո­րեն ներ­կա­յաց­նե­լով իր ժա­մա­նա­կին այդ եր­կի վե­րա­բեր­յալ Լեո­յի և Րաֆ­ֆու մեր­ժո­ղա­կան կար­ծիք­նե­րը, ո­րոնք մեծ չա­փով պայ­մա­նա­վոր­ված էին նաև «մշա­կա­կան-մեղ­վա­կան» պայ­քա­րով, նրանց և գր­քի ի­րա­կան հե­ղի­նակ են­թադր­վող թարգ­մա­նիչ-հրա­տա­րա­կիչ Մա­կար Բար­խու­դար­յա­նի բա­նա­վե­ճե­րի պատ­մութ­յու­նը, Զ. Բա­լա­յանն ա­ռա­ջին ան­գամ խի­զա­խում է վե­րա­գ­նա­հա­տել այն: Կաս­կա­ծի տակ չառ­նե­լով հիշ­յալ եր­կի հե­ղի­նա­կի և ն­րա թարգ­մա­նիչ-հրա­տա­րակ­չի իս­կութ­յու­նը, ու­րեմն և՝ շա­րադ­րան­քի պատ­մա­կան հա­վաս­տիութ­յու­նը, նա նաև ընդգ­ծում է, որ գրքում «գե­ղե­ցիկ պատ­կեր­նե­րով է ներ­կա­յաց­ված ու վի­պա­կա­նաց­ված Ար­ցա­խը» (էջ 313), հետ­ևա­պես և՝ «­Գաղտ­նիք»-ը կա­րե­լի է հա­մա­րել Ար­ցա­խի պատ­մութ­յան և գ­րա­կա­նութ­յան, հոգ­ևոր ա­րա­րում­նե­րի ազ­գա­յին ար­ժե­քա­վոր հու­շա­կո­թող­նե­րից մե­կը» (էջ 255): Կար­ծում ենք, այս հար­ցում ևս խ­րա­խու­սե­լի են աշ­խա­տութ­յան հե­ղի­նա­կի ջան­քե­րը, գրա­կան-պատ­մա­կան եր­ևույթ­նե­րը նո­րո­վի գնա­հա­տե­լու գի­տա­կան հա­մար­ձա­կութ­յու­նը:
Մե­նագ­րութ­յան մեջ ըստ պատ­շա­ճի ու­շա­դրութ­յուն է հրա­վիր­վում Մես­րոպ Թա­ղիադ­յա­նի «­Ճա­նա­պար­հոր­դութ­յուն ի հայս», Սար­գիս Արք. Ջա­լալ­յան­ցի «­Ճա­նա­պար­հոր­դութ­յուն ի Մեծն Հա­յաս­տան» ու­ղեգ­րութ­յուն­նե­րում առ­կա ար­ցախ­յան անդ­րա­դարձ­նե­րին, ո­րոն­ցում շեշտ­վում է Հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան վե­րա­կերտ­ման գա­ղա­փա­րի անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը: Ա­ռան­ձին գլուխ­նե­րում հան­գա­մա­նո­րեն քննվում են Ար­ցա­խի պատ­մութ­յան ու ներ­կա­յի բարձ­րար­վեստ գե­ղար­վես­տա­կան ար­ձա­գանք­նե­րը ներ­կա­յաց­նող Մու­րա­ցա­նի «­Ռու­զան», «­Խորհր­դա­վոր միանձ­նու­հի», Ղ­ևոնդ Ա­լի­շա­նի «Ար­ցախ», Մա­կար Բար­խու­դար­յա­նի «Ար­ցախ», Լեո­յի «­Մե­լի­քի աղ­ջի­կը» եր­կե­րը, ինչ­պես նաև Արցա­խը Կոս­տան­դին Մե­լիք-­Շահ­նա­զար­յա­նի (Տմբ­լա­չի Խա­չան) բա­նահ­յու­սա­կան նյու­թի գրա­կան մշա­կում­նե­րում («­Զուռ­նա-Տմբ­լա», Ա և Բ հա­տոր­ներ) և­ այլն:
Աշ­խա­տութ­յան դրա­կան ար­ժա­նիք­նե­րից է նաև այն, որ հե­ղի­նակն ա­ռա­ջին ան­գամ շրջա­նա­ռութ­յան մեջ է դնում և­ արժ­ևո­րում մի քա­նի ու­շագ­րավ եր­կեր, ինչ­պես բազ­մա­վաս­տակ գրող, գրա­կա­նա­գետ, պատ­մա­բան, բա­նա­հա­վաք Հայ­կու­նու՝ Ե­ղի­շե (­Հո­վա­կիմ) Գե­ղամ­յան­ցի, «Ուխ­տագ­նա­ցա­կան ակ­նարկ­ներ»-ը (1885), ո­րը, նրա հա­վաստ­մամբ, «հա­նի­րա­վի դուրս է մնա­ցել նույ­նիսկ մաս­նա­վո­րա­բար Ար­ցա­խի պատ­մութ­յան ու­սում­նա­սի­րութ­յամբ զբաղ­վող հե­տա­գա բա­նա­սեր­նե­րի և պատ­մա­բան­նե­րի ու­շադ­րութ­յու­նից» (էջ 543), Միս­կին Բուր­ջիի, Առս­տամ բեկ Ա­բով­յա­նի, Ա­շուղ Ղա­րա­յի, Սա­յաթ-­Նո­վա­յի մի շարք գոր­ծեր կամ ա­ռա­ջին՝ ա­մե­նա­հին բնագ­րեր, ո­րոնք ներ­կա­յաց­վում են աշ­խա­տութ­յան «­Հա­վել­ված»-ում:
Հատ­կան­շա­կան է, որ մե­նագ­րութ­յունն ու­նի ընդգծ­ված ար­դիա­կան ուղղ­վա­ծութ­յուն: Այս ի­մաս­տով Զի­նաի­դա Բա­լա­յա­նի աշ­խա­տա­սի­րութ­յու­նը գրված է հայ­րե­նա­սի­րա­կան ներշնչ­մամբ, անց­յա­լի ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը ներ­կա­յի հիմ­նա­րար խնդիր­նե­րին ծա­ռա­յեց­նե­լու ներ­քին մղու­մով, Ար­ցա­խի և­ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան ներ­կա­յի ու ա­պա­գա­յի հա­մար սրտա­ցավ մտա­հո­գութ­յամբ: «­Գի­տա­կան քննութ­յան տո­ղե­րում զգաց­վում է, որ հե­ղի­նա­կը փաս­տե­րի սա­ռը և­ ան­տար­բեր ար­ձա­նագ­րող չէ, այլ ներ­կա­յաց­վող ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րով ապ­րող և­ ա­լե­կոծ­վող Ար­ցա­խի դուստ­րը» (էջ 12), գրքի իր նե­րա­ծա­կան խոս­քում վկա­յում է բան. գիտ. դոկ­տոր Վար­դան Դև­րիկ­յա­նը:
Վեր­ջա­պես, վե­րը բեր­ված բո­լոր դի­տար­կում­ներն ամ­փո­փե­լով, կա­րող ենք ա­սել, որ Զի­նաի­դա Բա­լա­յա­նի «Ար­ցա­խը XlX դա­րի հայ գրա­կա­նութ­յան մեջ» մե­նագ­րութ­յու­նը նշված ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի գրա­կան բազ­մա­ժանր եր­կե­րում ար­ցախ­յան թե­մա­յի ար­տա­ցոլ­մա­նը նվիր­ված ա­ռա­ջին ամ­բող­ջա­կան գի­տա­կան վեր­լու­ծութ­յունն է, ո­րի ա­սե­լի­քը՝ գրքի ազ­դագ­րի հա­վաստ­մամբ, հաս­ցեագր­ված է ոչ միայն գրող­նե­րին ու գիտ­նա­կան­նե­րին, Ար­ցա­խի պատ­մութ­յամբ, մշա­կույ­թով, ար­ցա­խա­գի­տութ­յամբ զբաղ­վող­նե­րին, այլև «ու­սա­նո­ղութ­յա­նը, ըն­թեր­ցող լայն շրջա­նակ­նե­րին, ին­տե­լեկ­տո­ւալ հա­յութ­յա­նը…»:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.