«ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐԸ»՝ ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԱՎԵՏԵԱՆԻ ԿԵՆՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐ / ­Գո­հար ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Front-Berjouhi-2Ար­ձա­կա­գիր Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նը տա­սը տա­րի ա­ռաջ է հաս­տատ­վել Հայ­րե­նի­քում և մեր գրա­կան մի­ջա­վայ­րի սի­րե­լի ա­նուն­նե­րից է։ Ան­թի­լիա­սի գրա­կան մա­տե­նա­շա­րով 2021 թ. լույս տե­սած նրա «­Մատ­նա­հետ­քեր» ժո­ղո­վա­ծուն վեր­ջերս եմ ըն­թեր­ցել, և՝ ան­կախ որ գիր­քը կա­ռուց­ված­քով ներ­կա­յա­նում է հու­շագ­րութ­յան, հրա­պա­րա­կագ­րութ­յան, գե­ղար­վես­տա­կան և­ եր­գի­ծա­կան ժան­րա­յին բա­ժին­նե­րով, խոս­տո­վա­նեմ՝ ըն­թեր­ցու­միս ա­վար­տին այն իմ ներ­սում ամ­բող­ջա­ցավ որ­պես հե­ղի­նա­կի կեն­սա­վեպ։ Բ­նա­կան է՝ դա իմ մաս­նա­վոր զգա­ցո­ղութ­յունն էր, և պատ­ճա­ռը գու­ցե մեկ շնչում ըն­թեր­ցե­լով նույն կտա­վի վրա միան­գա­մայն ա­ռան­ձին պատ­մութ­յուն­ներ մտո­վի մեկ­տե­ղե­լու մեջ էր, բայց սա վկա­յութ­յուն է այն մա­սին, թե Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նը նաև վե­պի ժան­րին է տի­րա­պե­տում, և­ ո՛չ միայն այն պատ­ճա­ռով, որ գրքի զգա­լի մա­սը վա­վե­րագ­րա­կան հիմ­քով է, այլ՝ նախ և­ ա­ռաջ ա­ռանց­քա­յին կեր­պա­րի վի­պա­կա­նութ­յան, կեր­պար­նե­րի բազ­մա­զա­նութ­յան, նրանց ներ­քին կա­պե­րի և­ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի շա­րու­նա­կա­կան զար­գաց­ման, ժա­մա­նա­կա­յին ան­ցում­նե­րում այս ա­մե­նի օր­գա­նա­կան ներհ­յուս­ման շնոր­հիվ։
Ինչ խոսք, սա ան­վե­րա­պահ պնդում չէ, թե գրքի պատմ­վածք­նե­րից շա­տե­րը, որ ան­կախ ու ինք­նու­րույն պատ­մութ­յուն­ներ են՝ տես­նում եմ որ­պես կեն­սա­վե­պի գլուխ­ներ, սա­կայն դրանք ևս­ ան­մասն չեն հե­ղի­նա­կի կեն­սա­չա­փա­կան մի­ջա­վայ­րի հա­րա­զատ գծե­րից և գա­լիս են լրե­լու նրա ըն­դար­ձակ հա­յե­ցու­մի շրջա­նա­կը։ Այ­սու­հան­դերձ, ո՛ր կող­մից էլ մո­տե­նա­լու լի­նենք Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի գրին՝ ըմբռ­նե­լու-վեր­լու­ծե­լու գե­ղար­վես­տա­կան, բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան, ի­մաս­տա­սի­րա­կան՝ բո­լոր-բո­լոր ա­ռում­նե­րով, միև­նույն է՝ այս գրքի ա­ռանց­քում ճա­նա­չե­լու ենք հա­մառ կամ­քի տեր Մար­դուն՝ գրո­ղին, և ն­րա խոս­քի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յու­նը ճա­շա­կե­լու ենք լեզ­վի մի­ջո­ցով, Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի հյու­թեղ արևմ­տա­հա­յե­րե­նով, որն անխ­զում շա­րու­նա­կողն է արևմ­տա­հայ գրա­կա­նութ­յան ա­վան­դույ­թի՝ Թո­թո­վեն­ցից մինչև սփյուռ­քա­հայ այն­պի­սի եր­ևե­լի­նե­րին փո­խանց­ված, ինչ­պես Հա­մաս­տեղն ու Ա­րամ Հայ­կա­զը, ո­րոնց գրա­կա­նութ­յան հետ ես ներ­քին ա­վե­լի սերտ մտեր­մութ­յան մեջ եմ տես­նում Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի գի­րը։
Այս­պի­սով, «­Մատ­նա­հետ­քեր» ժո­ղո­վա­ծո­ւի՝ իմ ներ­սում ամ­բող­ջա­ցող վե­պի ող­նա­շա­րը «­Կար ու չկա» խո­րագ­րով օ­րագ­րա­յին պա­տումն է՝ գեր­լից­քա­վոր­ված պրկու­մով ու զար­գա­ցում­նե­րով պա­տե­րազ­մի ի­րո­ղութ­յունն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն վա­վե­րագ­րող և հե­րո­սի ներ­քին ապ­րու­մի ու մտա­ծում­նե­րի հետ ըն­թեր­ցո­ղին փո­խան­ցող։ «Ա­րա­բա­կան գա­րուն» կոչ­վող՝ մեծ տե­րութ­յուն­նե­րի բե­մադ­րած ներ­կա­յա­ցումն այս­տեղ հենց ա­ռա­ջին դրվա­գով բա­ցում է վա­րա­գույ­րը. «Ո՞վ կրնար պատ­կերց­նել, թէ կա­յուն այս եր­կի­րը պի­տի տա­տա­նէր գե­րիշ­խող պե­տու­թիւն­նե­րու ծանր հա­րո­ւած­նե­րուն տակ ու սայ­թա­քէր՝ դառ­նա­լով մեծ պե­տու­թիւն­նե­րի խա­ղա­լի­քը» (էջ 60), իսկ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան այս կար­ևոր դի­տարկ­ման ետ­ևում մարդ­կա­յին պարզ տա­րա­կու­սանքն է, թե՝ ինչ­պե՞ս ա­պա­հով ու խա­ղաղ հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը, որ ծննդա­վայր էր, հայ­րա­կան տուն ու ե­կե­ղե­ցի՝ մեկ օ­րում լցվեց «Ալ­լահ ու աք­պար» կան­չող ա­հա­բե­կիչ­նե­րով ու դար­ձավ Հա­լե­պի ա­մե­նավ­տան­գա­վոր ներ­քին սահ­մա­նա­գի­ծը, և Պեր­ճու­հու գրչի տակ ա­նուն են առ­նում բո­լոր խու­թե­րը, ո­րոնք ան­հե­թե­թո­րեն հրահր­ված ներ­քին պա­տե­րազ­մի դի­մա­կը պատ­ռե­լով ա­ռե­րե­սում են պա­տե­րազ­մի ծա­նոթ ու ան­ծա­նոթ հրե­շի ի­րա­կան այ­լան­դա­կութ­յա­նը, և դ­րա հո­լոգ­րա­ֆիկ պատ­կե­րը մտքում կրո­ղին հե­տապն­դե­լով՝ ան­տա­նե­լի են դարձ­նում «թա­կար­դա­ւոր լռու­թիւ­նը»՝ կան­խազ­գա­ցու­մի ու ա­վե­րա­ծութ­յան միջև վտան­գի հո­տա­ռութ­յու­նը լիար­ժե­քո­րեն փո­խան­ցող։
«­Խո­շոր հար­ցա­կան մը, ո՞ւր է մարդ­կու­թիւ­նը, մար­դի՛կ։ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԼՌՈՒԹԻՒՆ» (էջ 41),- ընդգծում է Պեր­ճու­հին։ Նա ա­սես հա­յե­լի է պա­հում մեր առջև, ուր կա­տար­վա­ծի նմա­նո­ղութ­յամբ շատ բան կրկնվում է, նաև՝ հա­ցի, ջրի, վա­ռե­լի­քի, է­ներ­գիա­յի չգո­յութ­յամբ կտրուկ սրվող պա­հան­ջը, որ բա­նաձևել է տա­լիս ճշմար­տութ­յուն­ներ՝ «…ճար­պիկ­նե­րը կը դառ­նան պա­տե­րազ­մի հա­րուստ­ներ» (էջ 53), «…պար­կեշտ­նե­րը կը ճնշո­ւին, կը տու­ժեն» (էջ 41), և­ այս ի­րա­վի­ճա­կում որ­քան փնտրված ու հու­սադ­րող են ա­ջակ­ցութ­յան պատ­րաստ ե­զա­կի­նե­րը, ինչ­պես հա­յազ­գի խա­նութ­պա­նը՝ մա­ռա­նից բխող ստոր­գետն­յա ջուրն ան­հա­տույց տրա­մադ­րող, երբ գե­տի աղ­տոտ ջուրն ան­գամ վա­ճառ­վում է։
Զար­մա­նա­լու քիչ բան կա պա­տե­րազ­մա­կան օ­րե­րին՝ օգ­նութ­յան ակն­կա­լի­քով ա­պա­հով­նե­րը կա­րոտ­յալ են ձևա­նում, ի­րենց ա­րու զա­վակ­նե­րին ա­պա­հով երկր­ներ ու­ղար­կող­նե­րը նվիր­վա­ծութ­յան քա­րոզ­ներ են կար­դում, իսկ զին­վո­րի «կեան­քի նիւ­թա­կան ար­ժէ­քը մէկ հա­տիկ կա­պար է, բա­րո­յա­կա­նը՝ նո­ւի­րո­ւա­ծու­թիւն, հայ­րե­նա­սի­րու­թիւն եւ, բախ­տա­ւոր պա­րա­գա­յին, փա­ռա­ւոր թա­ղում…» (էջ 36)։
«Ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը քա­ղա­քին ա­լիւ­րը յափշ­տա­կած, տա­րած ու չնչին գի­նով վա­ճա­ռած են հա­րե­ւան եր­կիր, նաեւ՝ հա­զա­րա­ւոր գոր­ծա­րան­նե­րու սար­քեր, մինչ հոն­կէ բե­րուած ու քա­ղա­քի սե­ղա­նիկ­նե­րը ո­ղո­ղող ա­րե­ւա­ծաղ­կի իւղն ու սննդե­ղէ­նը մար­դոց ա­ղի­քա­յին խան­գա­րում­ներ կը պատ­ճա­ռեն» (էջ 74),- սա ար­դեն «Ա­ռօ­րեա­յէն» վեր­նագ­րով պա­տու­մից է, որ­տեղ ա­մե­նօր­յա փոր­ձութ­յուն­նե­րի մեջ հայտն­ված չա­փա­հաս կեր­պար­նե­րին հա­վել­վում է փոք­րիկ Ա­վե­տի կեր­պա­րը՝ տան մեջ վազվ­զե­լով տա­քա­ցող, ճիշտ և ճիշտ ար­ցախ­յան ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին ան­լույս ու ցուրտ տնե­րում վազվ­զող մեր ձա­գուկ­նե­րի նման…
Սա­կայն՝ որ­քան էլ որ տե­ղին լի­նի վա­վե­րա­գրա­կանն ըն­թեր­ցել մեր ապ­րա­ծի զու­գա­հեռ­նե­րով, կեն­սա­վե­պի հա­մար ա­ռանց­քա­յին է մնում ըն­տա­նի­քի պատ­մութ­յու­նը, և մ­յուս կար­ևոր գլու­խը, «Ե­կե­ղե­ցին»՝ հե­ղի­նա­կի-հե­րո­սու­հու մեծ հոր կեր­պա­րով, ո­րի ազ­դու ձայ­նը օրհ­նութ­յան հետ հոր­դոր ու քա­ջա­լե­րանք է ապ­րող­նե­րին՝ «­Շէն մնաք, շէն ու պայ­ծառ մնաք», իսկ իր պայ­ծա­ռութ­յան հոր­դա­լույս ա­կուն­քը Հա­վատն է, հա­յին բա­ժին հա­սած գաղ­թե­րից ողջ մնա­ցա­ծի Հա­վա­տը՝ պա­տու­մի մա­նուկ հե­րո­սու­հու սրտում Սբ. Քա­ռաս­նից Ման­կանց ե­կե­ղե­ցու գմբե­թի ներ­քո վե­րընձ­յուղ­վող, ուր մեծ հոր կեր­պա­րին հա­մա­զոր Սր­բա­զան Հոր կեր­պարն է՝ կար­ևոր ներ­կա­յութ­յուն վտանգ­ված թա­ղի ու ամ­բողջ հա­մայն­քի հա­մար…
«­Մեր տու­նը, մեր թա­ղը, մեր ե­կե­ղե­ցին», ման­կութ­յան հի­շո­ղութ­յուն­նե­րի հետ անտ­րո­հե­լի միաս­նութ­յուն են կազ­մում այս ե­րե­քը՝ որ­պես ա­պա­հո­վութ­յան ներ­քին աշ­խարհ, որ­տեղ ման­կութ­յու­նից միակ սար­սա­փազ­դու հի­շո­ղութ­յու­նը ե­կե­ղե­ցու պա­տի «վեր­ջին դա­տաս­տա­նը» սրբան­կա­րից սա­տա­նա­յի դժո­խա­յին պատ­կերն էր, ու հի­մա կար­կու­տի պես թափ­վող ռում­բե­րը, հրա­սանդ­նե­րը, ո­րոնք հենց դժոխ­քի էին վե­րա­ծել Հա­լե­պի կենտ­րո­նը։ «­Նա­յիր շուրջդ, մար­դոց ստեղ­ծած դժոխ­քը տես…» (էջ 22),- հոր­դո­րում է «ներ­քին ծաղ­րա­ծուն» «­Ճամ­բան» խո­րագ­րով պա­տու­մից։
Ինչ­պես որ ե­կե­ղե­ցու, որ­պես Աստ­ծո տան, այն­պես էլ հայ­րա­կան տան բա­ցար­ձակ ար­ժե­քի՝ գա­ղա­փա­րի ու հատ­կա­պես էութ­յան մա­սին է Պեր­ճու­հու ընդվ­զու­մը ան­վերջ տրվող «տա­կա­վին հո՞ն կապ­րիք» հար­ցու­մին, կամ՝ «այս տու­նէն դուրս պէտք է ել­լէք», «ապ­րե­լու տեղ չէ» հոր­դոր­նե­րին ի պա­տաս­խան՝ որ­քան էլ որ ար­դա­րա­ցիո­րեն մտա­հոգ հնչեն դրանք։ Իսկ մի՞­թե մար­դու հա­մար բնա­կա­նը հենց իր տան մեջ, իր հա­րա­զատ մի­ջա­վայ­րում ապ­րե­լը չէ… «ՔԱՂՑՐԻԿ ՏՈՒՆ»,- ձե­ռա­գոր­ծը պա­տից այն­քան ճշմա­րիտ է բնու­թագ­րում մար­դուս վե­րա­բեր­մուն­քը ըն­տա­նի հար­կի հան­դեպ։ Ժա­մա­նա­կին Հա­լե­պի այս տա­նը հաս­տատ­վե­լով՝ հե­րո­սու­հու հո­րե­նա­կան մեծ հայ­րը Իզ­մի­րի ջար­դե­րից հրաշ­քով էր խու­սա­փել, քա­նի որ հրեա գոր­ծըն­կե­րը ժա­մա­նա­կին էր զգու­շաց­րել՝ «Ըն­տա­նիքդ ա՛ռ ու փա­խիր»։ Ըն­տա­նիքն ար­դեն եր­կու սե­րունդ քաղց­րութ­յամբ էր ապ­րել այդ տա­նը, ու հի­մա «շէն ու քաղց­րիկ տու­նի մնա­ցորդ­նե­րը» (էջ 27)՝ մայ­րը, քույ­րը և կեն­սա­վե­պի հե­րո­սու­հի-հե­ղի­նա­կը, ա­րագ գոր­ծե­լու ընտ­րութ­յան առջև են…
Այս հա­մա­տեքս­տում հա­ջորդ կար­ևոր գլու­խը «Դ­ժո­ւար օ­րեր» խո­րագ­րով պատմ­վածքն է։ Այն գա­լիս է հա­վե­լե­լու մեծ ըն­տա­նի­քի մայ­րա­կան ա­կուն­քի ար­մատ­նե­րը և­ ա­վան­դա­կան հայ­րա­կենտ­րոն ըն­տա­նի­քի պատ­մութ­յան գլուխ-զու­գակ­շիռն է՝ մայ­րա­կան ըն­տա­նի­քի Ա­ղեք­սանդ­րե­թից գաղ­թի ման­րա­մաս­նե­րով։ Այս­տեղ ման­կութ­յան դրախ­տի կո­րուստն ու զրկանք­ներն են, հո­րից շուտ որ­բա­նա­լու դառ­նութ­յուն­ներն այն աղջ­նա­կի, որ հի­մա ըն­տա­նի­քի մայրն է՝ Մա­րին։ Ն­րա շուր­թե­րին միշտ ա­ղոթք կա, նաև՝ Հա­լե­պի հրե­տա­կոծ­ման ա­մե­նա­թեժ պա­հե­րին. «Աս­տո­ւած մեզ կը փրկէ» (էջ 28), և­ ան­գամ այն ժա­մա­նակ, երբ ար­դեն տա­րեց կնոջ մարմ­նի մեջ հանգր­վա­նել էր դի­պու­կա­հա­րի փամ­փուշ­տը։ «Աս­տո­ւած մեր ե­րե­սը նա­յե­ցաւ»,- պի­տի ա­սի տի­կին Մա­րին, այ­լա­պես փամ­փուշ­տը փա­փուկ հյուս­վածք­նե­րից բա­ցի կա­րող էր և կեն­սա­կան կար­ևոր օր­գան­նե­րի դիպ­չել…
«Այն ինչ ու­նէիր ու կորսն­ցու­ցած ես, այն ինչ ու­նէիր ու քե­զի հա­մար սո­վո­րա­կան ու ա­նար­ժէք կը թո­ւէր» հու­շե­րի ջրհո­րից հառ­նե­լով «­Տօ­նա­ծառ զար­դա­րել», «­Տօ­նա­ծա­ռին խոր­հուր­դը» հու­շագ­րութ­յուն­նե­րով բա­ցա­հայ­տում են կյան­քի նո­րա­նա­լու պա­հան­ջը՝ տո­նա­ծառ զար­դա­րող քրոջ և հե­րո­սու­հու կեր­պար­նե­րի մեկ­մե­կու փոխլ­րաց­նող-տա­րաբ­ևեռ ըն­կա­լում­նե­րով՝ ա­ռա­ջի­նի զվարթ կեն­սա­սի­րութ­յամբ բա­նաձ­ևե­լով կար­ևո­րը. «­Մենք մեզ պի­տի փո­խենք» (էջ 63)։ Իսկ արդ­յո՞ք փո­խե­լը հենց միայն հար­մար­վե­լով հոգ­սեր ստանձ­նելն է, ինչ­պես օ­րի­նակ՝ վա­ռա­րա­նի հա­մար փայտ կո­տո­րե­լը, սնունդ հայ­թայ­թե­լը… Հեր­թա­կան հրե­տա­կո­ծութ­յու­նից վնաս­ված տան ա­վեր­նե­րը կամ տա­նի­քին տե­ղա­դրված ջրամ­բա­րը նո­րո­գե՞լն է գու­ցե՝ կարճ դա­դար­նե­րին։ Փառք Աստ­ծո, որ դրանք կորց­րած ոտք, ձեռք կամ մար­մին ան­դա­մա­լու­ծող վնաս­ներ չեն, ո­րոնց ա­կա­նա­տե­սը դար­ձավ։ Եվ այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, խոս­քը վճիռ կա­յաց­նե­լու մա­սին է՝ այն դեպ­քում, երբ տունն ար­դեն նաև «զի­նո­ւո­րա­կան ար­գի­լեալ գօ­տի» է, իսկ ի­րենք՝ «ներ­քին գաղ­թա­կան­ներ» (էջ 55)։
Նոր տար­վա սպա­սում­նե­րով, ինչ­պես որ՝ նոր օր­վա այ­գա­բա­ցի ա­ռա­ջին ձյան պես մա­քուր է­ջից, հենց հե­րո­սու­հին է ըն­տա­նի­քի հա­մար ելք գտնում, որ­պես՝ ար­դեն մեկ ան­գամ այ­ցե­լած ու սրտով ճա­նա­չած հայ­րե­նի երկ­րի կան­չող տե­սիլք։ «Ո­րո­շու­մը կա­յա­ցած է, պի­տի ներ­գաղ­թենք Հայ­րե­նիք։ Խ­թա­նը ես եմ, մայրս հա­մո­զո­ւած է, մինչ քոյրս կը տա­տամ­սի…» (էջ 58), և­ որ­քան ազ­նիվ է հե­ղի­նա­կի մտա­տան­ջութ­յու­նը, երբ մյուս քույ­րե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին հրա­ժեշտ տա­լուց հե­տո ինքն ի­րեն հա­շիվ է տա­լիս՝ ի­րա­վունք ու­նի՞ արդ­յոք մո­րը կամ քրո­ջը նրան­ցից բա­ժա­նե­լու, բայց և՝ «…մի­գու­ցէ օր մը միւս­նե­րուն հա­մար ալ ճամ­բայ հար­թէինք» (էջ 59), ան­շուշտ՝ դե­պի Հայ­րե­նիք։
Տար­բեր նկա­տա­ռում­նե­րով կա­րե­լի է Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի կեն­սա­վե­պի գլուխ հա­մա­րել թե՛ պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին վա­ռա­րա­նի հա­մար շյու­ղեր հա­վա­քող հար­ևա­նու­հու՝ Մայ­տա­յի զու­գա­հեռ պատ­մութ­յու­նը «Օ­թոստ­րա­տը» վեր­նագ­րով, թե՛ «­Նոյ­նա­ցու­մը»՝ ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը բա­ցա­հայ­տող աղջ­կա գերզ­գա­յա­կան-վե­րի­մա­ցա­կան տե­սիլ­նե­րով, թե՛ «­Դուր­սը ի՞նչ կայ»-ն՝ ողջ դրա­մա­տիզ­մի հետ Ա­պու Քա­մէ­լի սո­խա­կի զա­վեշ­տա­լի դայ­լայ­լով, և թե՛ ագ­ռավ­նե­րի կռա­վո­ցով լցված «­Թա­ղը, որ ա­մա­յա­ցաւ»-ը, «­Ճամ­բան» ու «­Հե­տե­ւո­ղը»՝ եր­կուսն էլ աշ­խար­հի հրահ­րած տագ­նապ­ներն ու երկ­յու­ղը ներ­հա­յե­ցո­ղա­կան-փի­լի­սո­փա­յա­կան հար­ցադ­րում­նե­րով մար­դու մեջ զննող – վեր հա­նող։ Կեն­սա­պա­տու­մին խորթ չեն նաև կեն­դա­նի­նե­րի՝ շան, առ­նե­տի, ճնճղուկ­նե­րի, կկու­սիի մի­ջո­ցով այ­լա­բա­նութ­յուն­նե­րը, ինչ­պես նաև՝ ան­հա­տի հո­գե­բա­նութ­յան, մարդ­կա­յին ճա­կա­տագ­րե­րի բա­ցա­հայ­տում­նե­րով նուրբ դի­տար­կում­նե­րը՝ «­Ցո­լա­ցու­մը», «Ո­րո­շու­մը», «­Ծա­նո­թա­ցում», «Ա­նէծ­քը», «­Յոյ­սը», «­Նա­խազ­գալ» և­ ան­գամ «­Դա­ջո­ւած պի­տակ» պա­տում­նե­րից։ Սա­կայն մեր այ­սօր­վա քննա­բա­նութ­յու­նը պա­հե­լով կեն­սա­չա­փա­կան բնագ­րի ա­ռանց­քում, գանք ժո­ղո­վա­ծո­ւի երևան­յան պատ­մութ­յուն­նե­րին։
Այս ի­մաս­տով «­Մի՞­թէ իմն է» խո­րա­գի­րը Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի գրչով նոր ար­ժեք է հա­ղոր­դում հայ­րե­նի հո­ղի վրա տի­րոջ ի­րա­վուն­քով աս­վող «սա իմն է» բա­նաձ­ևի գի­տակ­ցութ­յա­նը, ո­րը Հա­լե­պի պա­տե­րազ­մա­կան օ­րե­րին ա­րաբ դրա­ցու­հու շուր­թե­րից հնչող՝ «բախ­տա­ւոր էք դուք հա­յերդ, հայ­րե­նիք ու­նիք» (էջ 60) խոս­քի հա­մար­ժեք ար­ձա­գանքն է։
Եվ որ­քան ան­կեղծ ու տե­ղին է հե­ղի­նա­կի ընդ­վզումն այս ան­գամ ար­դեն Հայ­րե­նի­քում տրվող հար­ցու­մին՝ «ու­րիշ տեղ չկա՞ր եր­թա­յիք» (էջ 81), կամ՝ «եր­կի­րը եր­կիր չէ» (էջ 95) զազ­րա­խո­սութ­յանն ի պա­տաս­խան. սա հե­ռա­վոր զու­գակ­շիռն ու­նի տան ու վտանգ­ված թա­ղի վե­րա­բեր­յալ Հա­լե­պում հնչած հոր­դոր­նե­րի, բայց այս ան­գամ դրանք ան­պա­տաս­խան չեն մնում։ «­Մենք տուն կորսն­ցու­ցինք, բայց ոչ ոք մեզ վտա­րեց» (էջ 85),- ա­սում է հե­ղի­նա­կը՝ ընդգ­ծե­լով, որ ընտ­րութ­յան տերն ի­րենք են։
Հայ­րե­նիք մուտք գոր­ծե­լուց հե­տո ա­վե­լի ա­պա­հով երկր­ներ նա­խընտ­րած սի­րիա­հա­յե­րին, ինչ­պես որ՝ երկ­րից հե­ռա­ցող շատ տե­ղաբ­նակ ազ­գա­կից­նե­րին ու սփյուռ­քա­հա­յե­րին ընդ­հան­րա­պես, նա իր կեն­սա­փոր­ձով հու­շում է դրսում ըն­դա­մե­նը «ծա­գու­մով հայ» կոչ­վե­լու հե­ռան­կա­րի բո­լոր կո­րուստ­նե­րը, և սա բո­լո­րո­վին էլ Հայ­րե­նի­քի ի­րա­կա­նութ­յան հան­դեպ ան­վե­րա­պահ հիաց­մուն­քից չէ, այլ «եր­կիր դրախ­տա­վայ­րի» մա­սին ե­րա­զը հո­գում ծա­լած, ի­րա­կա­նում՝ դրախ­տը միայն սե­փա­կան ջան­քե­րով ստեղ­ծե­լու հա­մոզ­մուն­քով ապ­րող սթափ ու ի­րա­տես մար­դու խոսք, որ գի­տակ­ցում է իր ինք­նութ­յու­նը։ «­Հօրս ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն ոտ­նա­հետ­քե­րը կան այս հո­ղին վրայ, հօրս եր­ջա­նիկ ման­կու­թիւ­նը… Իսկ մեր նոր փու­լի ա­ռա­ջին քայ­լը» (էջ 61),- ար­ձա­նագ­րում է Պեր­ճու­հին, թեև հոր ըն­տա­նիքն ըն­դա­մե­նը մի կարճ շրջան էր ապ­րել Հայ­րե­նի­քում և հրաշ­քով էր դուրս պրծել ստա­լին­յան պտտա­հող­մից։
Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի թե՛ դի­տո­ղա­կա­նութ­յու­նը, թե՛ ազ­նիվ մտա­հո­գութ­յուն­նե­րով հեգ­նանքն ու հու­մորն այն­քան դի­պուկ են, որ բո­լոր պատ­ճառ­ներն ու հետ­ևանք­նե­րը զննե­լով՝ ի՛ն­քը կա­րող է լի­նել լա­վա­գույն քննա­դա­տը, բայց «եր­կի­րը եր­կիր չէ» ա­սող­նե­րին, մա­նա­վանդ՝ նպա­տա­կա­յին ու հետ­ևո­ղա­կա­նո­րեն այն այդ­պես դարձ­նող­նե­րին հա­մա­րում է վտան­գա­վոր վա­րա­կի հա­րու­ցող­ներ։ «­Հայ­րե­նիք», «Իյ­նալ», «Եր­կի­րը», «­Հա­մա­ձայ­նա­գիր», «Ինք­նազն­նում» պա­տում­ներն այս հա­մա­տեքս­տից են։
Ամ­փո­փե­լով խոսքս՝ ա­վե­լին թող­նե­լով նոր ըն­թեր­ցում­նե­րի, ես ա­ռա­ջին հեր­թին ինձ պի­տի հարց­նեմ՝ ո՞րն էր ինձ հա­մար այս գրքի կար­ևո­րա­գույն ա­սե­լի­քը, և վեր­հի­շե­լով նախ հե­րո­սու­հու մեծ հոր զո­րա­վոր օրհ­նան­քը, ա­պա՝ մոր ա­ղոթք­նե­րը, պի­տի պա­տաս­խա­նեմ՝ ա­հա այս հայ ըն­տա­նի­քի ան­կո­րուստ փրկութ­յան և հայ­րե­նի հո­ղի վրա ամ­րա­նա­լու, իր ինք­նութ­յան տե­րը լի­նե­լու գաղտ­նի­քը՝ մասն այն զո­րա­վոր Հա­վա­տի, ո­րից սնվե­լով ապ­րում և ստեղ­ծա­գոր­ծում է Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նը։
15.11.2022, Եր­ևան

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.