ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԱՆՎԵԼ ՄԻԿՈՅԱՆԻ ՀԵՏ

 

Սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Վա­նա­ձո­րի մաս­նա­ճյու­ղի ա­վագ դպրո­ցի սա­նե­րը հյու­րըն­կա­լել էին ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քի նա­խա­գահ, բա­նաս­տեղծ Ման­վել Մի­կո­յա­նին: Ներ­կա­նե­րը մեկ րո­պե լռութ­յամբ հար­գե­ցին Հա­յոց սահ­ման­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան ժա­մա­նակ նա­հա­տակ­ված մար­տիկ­նե­րի հի­շա­տա­կը: Մի­ջո­ցառ­ման նա­խա­ձեռ­նող, ՀԱՊՀ Վա­նա­ձո­րի մաս­նաճ­յու­ղի աշ­խա­տա­կից, «Ար­վես­տա­գետ» հան­դե­սի խմբա­գիր Ի­վան Ան­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց Մ. Մի­կո­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կեն­սագ­րութ­յու­նը:
Ե­լույթ­նե­րով հան­դես ե­կան ա­շա­կեր­տու­հի­ներ Լաու­րա Ա­վե­տիք­յա­նը՝ եր­գի կա­տա­րու­մով, իսկ Լիա­նա Խա­չատր­յա­նը, Ի­նե­սա Հա­րութ­յուն­յա­նը, Ան­ժե­լա Ե­լող­յա­նը, Ան­նա Հա­րութ­յուն­յա­նը, Թե­րե­զա Ղա­զար­յա­նը, Ե­լե­նա Մա­տին­յանն ու Մի­լե­նա Օ­դա­բաշ­յա­նը՝ Մ. Մի­կո­յա­նի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի աս­մուն­քով: Խոսք ա­սա­ցին ՀԱՊՀ Վա­նա­ձո­րի մաս­նաճ­յու­ղի տնօ­րեն, տեխ. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Ար­մեն Խա­ռատ­յա­նը, գե­ղան­կա­րիչ, Հա­յաս­տա­նի և Ռու­սաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միութ­յուն­նե­րի ան­դամ Կառ­լեն Քո­չին­յա­նը:
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա դա­սա­խոս­նե­րը, ու­սու­ցիչ­նե­րը, ու­սա­նող­ներն ու ա­շա­կերտ­նե­րը տա­րաբ­նույթ հար­ցեր ուղ­ղե­ցին հյու­րին՝ ստա­նա­լով հե­տաքր­քիր և ս­պա­ռիչ պա­տաս­խան­ներ: Վեր­ջինս հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նե­լիս դրվագ­ներ ներ­կա­յաց­րեց իր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քից, կար­ևո­րեց գրա­կա­նութ­յան, ըն­թեր­ցա­նութ­յան դե­րը ե­րի­տա­սար­դութ­յան ին­տե­լեկ­տո­ւալ զար­գաց­ման գոր­ծում: Մ. Մի­կո­յանն իր խմբագ­րած գրա­կան «Եր­կունք» պար­բե­րա­կա­նի վեր­ջին ե­րեք տա­րի­նե­րի հա­վա­քա­ծուն նվի­րեց ա­վագ դպրո­ցի գրա­դա­րա­նին՝ այն հանձ­նե­լով վաս­տա­կա­շատ գրա­դա­րա­նա­վա­րու­հի Սի­րուն Տա­վա­րած­յա­նին:
Մի­ջո­ցա­ռու­մը նկա­րա­հա­նում էր «­Ֆոր­տու­նա» հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յամբ հե­ռար­ձակ­վող՝ Ի­վան Ան­տոն­յա­նի հե­ղի­նա­կա­յին «­Լո­ռու ար­վես­տա­գետ­ներ» ֆիլ­մա­շա­րի օ­պե­րա­տոր Ժո­րա Վար­դան­յա­նը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.