ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈՒՅՍ, ՍՊԵՂԱՆԻ

290367542_2606591399473964_548199110429490859_n

Հու­նի­սի 27-ին Ս­տե­փա­նա­կեր­տում տե­ղի ու­նե­ցավ «Ապ­րե­լու ձայն» խո­րագ­րով գրա­կան փա­ռա­տո­նի բա­ցու­մը, ո­րը կազ­մա­կերպ­վել էր Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան Ար­ցա­խի գրա­սեն­յա­կի, ՀԳՄ-ի, Ար­ցա­խի գրող­նե­րի միութ­յան և­ այլ կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի կող­մից: Ար­ցա­խի ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նը ևս­ օ­ժան­դա­կել էր փա­ռա­տո­նի կա­յաց­մա­նը:
Փա­ռա­տո­նը նե­րա­ռում էր ոչ միայն գրա­կան, այլև մշա­կու­թա­յին, հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր, ինչ­պես նաև հան­դի­պում­ներ դպրոց­նե­րում, հա­մալ­սա­րան­նե­րում:
Փա­ռա­տո­նի բաց­մա­նը ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը կար­ևո­րեց մշա­կու­թա­յին դի­վա­նա­գի­տութ­յան և գ­րա­կա­նութ­յան դե­րը՝ տար­բեր լե­զու­նե­րով, ֆիլ­մե­րի, նկար­նե­րի, թարգ­մա­նած գրքե­րի մի­ջո­ցով Ար­ցա­խի հար­ցը աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նե­լու գոր­ծում: «Ես կար­ծում եմ՝ ա­վե­լին կա­րող էինք ա­նել և հի­մա պետք է փոր­ձենք պե­տա­կան ուղ­ղորդ­ված քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մի­ջո­ցով լրաց­նել այն բա­ցե­րը, որ ժա­մա­նա­կին չեն ար­վել»,- ա­սաց նա: Ներ­կա­յաց­նե­լով ՀԳՄ-ի աշ­խա­տանք­նե­րը Ար­ցա­խի գրող­նե­րի միութ­յան հետ՝ Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը նշեց, որ մեր գրա­կան մա­մու­լը, ՀԳՄ-ի աշ­խա­տանք­նե­րը հիմ­նա­կա­նում միաս­նա­կան են՝ ան­թո­լո­գիա­նե­րում նե­րառ­վում են նաև Ար­ցա­խի գրող­նե­րը, Գ­րող­նե­րի միութ­յան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տնե­րից օգտ­վում են նաև Ար­ցա­խի գրող­նե­րը, մշտա­պես շնոր­հան­դես­ներ են տե­ղի ու­նե­նում ՀԳՄ-ի ա­ջակ­ցութ­յամբ, ՀԳՄ-ն­ ա­ջակ­ցում է նաև ար­տա­սահ­ման­ցի հայ գրող­նե­րի հան­դի­պում­նե­րը Ար­ցա­խում:
Փա­ռա­տո­նի բաց­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նից հե­տո հան­դի­պում­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում, Գ. Նա­րե­կա­ցու, Մ. Մաշ­տո­ցի ան­վան հա­մալ­սա­րան­նե­րում, ինչ­պես նաև գյու­ղա­կան հա­մայնք­նե­րում:
«Այդ եր­կու օ­րում բազ­մա­թիվ էին հան­դի­պում­նե­րը և հա­գե­ցած, ո­րով­հետև հա­մա­վա­րա­կից ու պա­տե­րազ­մից հե­տո նման մասշ­տա­բի մշա­կու­թա­յին, գրա­կան հան­դի­պում­ներ չէին ե­ղել Ար­ցա­խում»,- նկա­տեց Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը:
Փա­ռա­տո­նի բաց­ման ըն­թաց­քում և բո­լոր հան­դի­պում­նե­րում Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը կար­ևո­րել է ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի նոր ա­լի­քի հայտ­նութ­յու­նը Ար­ցա­խում՝ ընդգ­ծե­լով, որ անհ­րա­ժեշտ է նրանց ա­ջակ­ցել՝ կա­յաց­նե­լու նրանց մուտ­քը գրա­կա­նութ­յուն:

***
«Ապ­րե­լու ձայն» գրա­կան փա­ռա­տո­նի շրջա­նակ­նե­րում ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յանն ու Ար­ցա­խի ԳՄ նա­խա­գահ Վար­դան Հա­կոբ­յա­նը հան­դի­պել են ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յան մշա­կույ­թի գծով փոխ­նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նիս­յա­նի հետ և քն­նար­կել են ըն­թա­ցիկ և ա­պա­գա ծրագրեր:

***
Հայ գրա­կա­նութ­յան զար­գաց­ման գոր­ծում ու­նե­ցած բա­ցա­ռիկ ծա­ռա­յութ­յան հա­մար Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը Ար­ցա­խում պարգևատր­վել է ՆԱՐԵԿԱՑԻ մե­դա­լով:

***
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յանն ու Ար­ցա­խի ԳՄ նա­խա­գահ Վար­դան Հա­կոբ­յա­նը ԱՀ նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րութ­յուն­յա­նի հրա­վե­րով հան­դի­պում են ու­նե­ցել Նա­խա­գա­հի հետ: Հան­դիպ­մա­նը անդ­րա­դար­ձել են ՀԳՄ՝ Ար­ցա­խի գրա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յան հետ հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քին: Խոս­վել է նաև այն մա­սին, թե 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ՀԳՄ-ն­ ինչ աշ­խա­տանք­ներ է կա­տա­րել՝ օ­ժան­դա­կե­լու Ար­ցա­խի գրող­նե­րին և տե­ղա­հան­ված­նե­րին: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ Ծաղ­կա­ձո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը տե­ղա­վոր­վել են տե­ղա­հան­ված­ներ և Ար­ցա­խի գրող­նե­րի ըն­տա­նիք­ներ, հատ­կաց­վել են դրա­մա­կան և այլ օ­ժան­դա­կութ­յուն­ներ: ԱՀ նա­խա­գա­հի հետ քննարկ­ված հար­ցե­րից մեկն էլ Ար­ցա­խի գրող­նե­րի գրքե­րի հրա­տա­րա­կումն էր, քա­նի որ այդ հար­ցում կան դժվա­րութ­յուն­ներ Ար­ցա­խում: Ա­րա­յիկ Հա­րութ­յուն­յա­նը խոս­տա­ցել է ան­պայ­ման ա­ջակ­ցել Ար­ցա­խի գրող­նե­րի գրքե­րի լու­սըն­ծայ­մա­նը, նաև գրա­կան աշ­խա­տանք­նե­րին: «­Մենք զրու­ցե­ցինք նաև մշա­կու­թա­յին այլ հար­ցե­րի շուրջ, և կար­ծում եմ, որ նման հան­դի­պում­նե­րը շա­րու­նա­կա­կան կլի­նեն, ո­րով­հետև Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը պա­տե­րազ­մից հե­տո հո­գե­բա­նա­կան մեծ ա­ջակ­ցութ­յան խնդիր ու­նի»,- նշեց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը և հա­վե­լեց, որ հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ նկա­տե­լի էր, որ ցան­կութ­յուն կա խո­սե­լու գրա­կա­նութ­յու­նից, կյանք և գ­րա­կա­նութ­յուն հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րից, քա­նի որ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը գրա­կա­նութ­յու­նը դի­տար­կում է որ­պես ի­րենց կյան­քը ար­տա­ցո­լող հա­յե­լի, ի­րենց հար­ցե­րի քննարկ­ման հնա­րա­վո­րութ­յուն, ևս մի հար­թակ: «Մ­շա­կույ­թը հո­գե­բա­նա­կան հույս է, սպե­ղա­նի է, մշա­կույ­թի հետ հա­ղորդ­վե­լը զգաց­մունք­նե­րի ար­տա­հայտ­ման մի­ջոց է»,- ամ­փո­փեց ՀԳՄ նա­խա­գա­հը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.