­Պա­տե­րազ­մի մե­տա­մոր­ֆոզ­նե­րը («Պատերազմի խանութ») / ՄԱՆԱՍԵ

 

Գի­րը, որ մի գի­շեր­վա մեջ եր­կու փոր­ձութ­յուն է լու­սաց­նում, գրութ­յուն չէ այլևս, այլ ճա­կա­տագ­րի հեգ­նանք:
«­Գի­շե­րը» հա­մա­րենք 2020 թվա­կա­նը, «եր­կու փոր­ձութ­յու­նը»՝ հա­մա­ճա­րակն ու պա­տե­րազ­մը, «ճա­կա­տագ­րի հեգ­նան­քը»՝ մեզ վի­ճակ­վա­ծը, որ ինչ կան­խա­տե­սում էինք, իբրև «գե­ղար­վես­տի նյութ», ի­րա­կա­նութ­յու­նը ճա­շա­կել տվեց որ­պես նզովք, ա­նիծ­յալ զու­գոր­դութ­յուն, գրե­թե գու­շակ­վա­ծի ու մեր «միս ու ար­յու­նով» այդ­քան թանկ վճա­րա­ծի միջև:
Այս­պես պա­տա­հեց նաև այս գրված­քիս հետ, ո­րի վեր­լու­ծա­կան մա­սը («­Պա­տե­րազ­մի խա­նութ» շար­քի ի­տե­րա­ցիոն քննա­փորձ) գրվեց 2020 թ., որ իր ամ­փո­փութ­յամբ այն­քան էլ չէր բա­վա­րա­րում ինձ, պար­փակ չէր, հատ­վա­ծա­կան էր, նույ­նիսկ կա­րե­լի է ա­սել՝ տեղ-տեղ ան­կապ,- ու պատ­ճառ­նե­րից մեկն էր սա, որ հա­պա­ղում էի տպագ­րել,- ա­պա պարզ­վեց՝ նյու­թը ամ­բող­ջա­կան դարձ­նե­լու ու վե­րա­նա­յե­լու ա­ռիթ պի­տի տար հենց պա­տե­րազմ կոչ­ված ախ­տը – այն, որ ա­նիծ­վա­ծո­րեն պա­տու­հաս­վեց մեզ ու մեր թվաց­յալ խա­ղա­ղութ­յա­նը:
Միայն թշվառ ժո­ղո­վուր­դը չու­նի այլ բան ցույց տա­լու աշ­խար­հին ու հպար­տա­նա­լու դրա­նով, քան իր վա­րած պա­տե­րազմ­նե­րի պատ­մութ­յունն է: Մարդ­կա­յին ցե­ղի տա­րեգ­րութ­յու­նում չես գտնի մի դեպք, մի անցք, նույ­նիսկ մի դիպ­ված, որ այ­նու­հետև հի­շա­տակ­վել է ճա­կա­տագ­րա­կան, վե­րերկ­րա­յին ինչ-որ ա­նեծ­քով ամ­բող­ջա­ցած չլի­նի իբրև ի­րա­դար­ձութ­յուն: Ոչ մի Մա­կե­դո­նա­ցի, ոչ մի Հու­լիոս Կե­սար, Նա­պո­լեոն ու հեր­ցոգ Վե­լինգ­տոն այդ «ա­նեծ­քի» ի­րա­գոր­ծե­լիութ­յու­նից վերև չէին կա­րող ցատ­կել, կար­ծե­լով՝ սե­րունդ­նե­րին կմո­լո­րեց­նեն, թե իբր իշ­խում են դեպ­քը ի­րա­դար­ձութ­յուն դարձ­նե­լու նա­խախ­նա­մութ­յան վրա:
Ե­թե որ­ևէ ժո­ղո­վուրդ իր Մա­կե­դո­նա­ցու վերևում չու­նի իր Հո­մե­րո­սը, ե­թե որ­ևէ ժո­ղո­վուրդ իր Հու­լիոս Կե­սա­րի վեր­ևում չու­նի իր Վեր­գի­լիո­սը ու ե­թե որ­ևէ ժո­ղո­վուրդ իր բո­լոր հաղ­թա­նա­կած ճա­կա­տա­մար­տե­րի վեր­ևում չու­նի ա­մե­նաա­նան­ցո­ղիկ փառ­քը, որ իր մշա­կույթն է, ո­չի՜նչ են ու ո­չի՜նչ նրա ռազ­մա­կան տրիումֆ­նե­րը, ի­զուր է նրա հպար­տութ­յու­նը ա­մե­նահ­մուտ իր զո­րա­վար­նե­րով ու նվա­ճող­նե­րով:
Գե­րան­դու սրութ­յու­նը հարց­նում են հնձված ծաղ­կուն­քից: Թե ինչ ախտ է պա­տե­րազ­մը, հարց­րեք որ­դե­կո­րույս ծնող­նե­րից, ծնո­ղա­զուրկ ե­րե­խե­քից, ծաղ­կող հա­սա­կում հաշ­ման­դամ դար­ձած զին­վոր­նե­րից: Ու ող­բեր­գութ­յու­նը ան­չա­փե­լի է: Պա­տե­րազ­մը մսա­գործ­նե­րի մաս­նակ­ցութ­յուն չէ խո­հա­րար­նե­րի ինչ-որ մրցույ­թի, թե եր­կու կող­մից ո՞ր մաս­նա­կի­ցը կգե­րա­զան­ցի մյու­սին… վար­պե­տութ­յամբ: Պա­տե­րազ­մը մսա­գործ­նե­րի մղձա­վան­ջա­յին պարն է զո­հե­րի մոր­թոտ­ված մար­մին­նե­րի շուր­ջը:
Որ­տեղ ող­բը ան­պատ­մե­լի է, սկսում է ծաղ­րը «հա­մաշ­խար­հա­յին կար­գի» հան­դեպ:

«­Պա­տե­րազ­մի խա­նութ»* շար­քի ի­տե­րա­ցիոն քննա­փորձ
Ի­տե­րա­ցիա­յի մա­սին խո­սե­լիս, որ հա­մա­ռոտ լի­նեմ ու հաս­կա­նա­լի, ստիպ­ված եմ ա­ռար­կա­յա­կան պատ­կե­րա­ցում տա­լու հա­մար հի­շեց­նել: «Ի­տե­րա­ցիան մենք գոր­ծա­ծում ենք միան­գա­մայն նոր ի­մաս­տով հիմն­ված հետև­յալ օ­րի­նակ­նե­րի վրա: Ջո­սայ Ռոյ­սի ի­տե­րա­ցիոն քար­տե­զը – A [1] քար­տե­զը պատ­կա­նում է A [1] տա­րած­քին,- Ռոյ­սը նկա­տի ու­նի Բա­ցար­ձա­կի ու վեր­ջա­վո­րի հա­րա­բե­րութ­յու­նը: A1 տա­րած­քում գտնվում է նույն A2 քար­տե­զը, ո­րը պատ­կա­նում է նույն A2 տա­րած­քին, ո­րի մեջ նույն A3 քար­տեզն է իր A3 տա­րած­քով, ու այս­պես շա­րու­նակ: A-ն չի փոխ­վում, փոխ­վում է քար­տե­զի ման­րա­կեր­տը՝ միկ­րո­կա­ռուց­ված­քը ա­նընդ­հա­տո­րեն փոք­րա­նա­լով կամ մե­ծա­նա­լով: Բոր­խե­սը «­Դոն Կի­խո­տի թա­քուն դյու­թանք­նե­րում», որ­պես ար­տա­ցոլ­ման հնարք, մեջ­բե­րում է Ռոյ­սի ամ­բող­ջա­կան հատ­վա­ծը, որ վե­րա­բե­րում է ի­տե­րա­ցիոն քար­տե­զին ու զու­գա­հե­ռում է գրա­կան նմա­նա­տիպ հնարք­նե­րի հետ:
Է. Ֆին­կը նույն ի­մաս­տով ի­տե­րու­մը գոր­ծա­ծում է՝ խա­ղը գե­ղան­կար­չութ­յան մեջ բա­ցատ­րե­լու հա­մար: Ռու­սա­կան մատր­յոշ­կա­յի կա­ռուց­ված­քը հի­շեք՝ մի տիկ­նի­կը լրաց­նում է – կրկնում ու միա­ժա­մա­նակ դառ­նում է հա­ջոր­դի հա­կա­ռակ կող­մը» («­Գի­տե­լիք», N12, 2003, Շանթ Մկրտչ­յա­նի «­Թան­կա­նե­րի պսակ Բաս­յո­յին»): Ն­մա­նա­տիպ փորձ ար­վեց ժա­մա­նա­կին նաև Ա. Շե­կո­յա­նի մի բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ա­ռի­թով («Բ­նա­գիր», N 8, 2004):
Հի­մա փոր­ձենք նույ­նը կի­րա­ռել Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի «­Պա­տե­րազ­մի խա­նութ» շար­քի քննա­սի­րութ­յամբ:
Բա­նաս­տեղ­ծա­կան շարք ներ­կա­յաց­նե­լու մեջ այս­քան հաշ­վեկշռ­ված ու նուրբ հյուս­ված­քով քչե­րին եմ տես­նում: Ե­թե մի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն էլ բաց թող­նենք, շար­քը փլուզ­վում է: Վա­ղուց են նկա­տել Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի ո­ճին ներ­հա­տու­կը` պա­րա­դոքս, աբ­սուրդ, սին­թեզ և­ այլն: Չի նկատ­վել դրանց ի­տե­րա­ցիոն բնույ­թը:
Սի­րե­ցե՛ք ինձ,- Ջո­կոն­դա­յի ժպի­տով ակ­նար­կում է վա­ճա­ռո­ղու­հին,- այ­սինքն՝ սի­րեք պա­տե­րազ­մը, ու սա որ­պես հրա­մա­յա­կան ծաղր, ո­րով­հետև ե­թե ծաղ­րով էլ չաս­վի, մար­դը հակ­ված է ոչն­չաց­ման կրքի, ա­վե­րու­մի, բռնութ­յան: Քա­ղա­քակր­թութ­յուն­նե­րը սկսում ու ա­վարտ­վում են պա­տե­րազմ­նե­րով: Ե­թե վա­ճա­ռո­ղու­հին չխորհր­դան­շեր «պե­տա­կան ա­պա­րա­տը», «թե­լադ­րող­նե­րի» գա­ղա­փա­րա­խո­սա­կան ախ­տը, իշ­խա­նութ­յուն կոչ­ված բռնա­կար­գը, մենք նրա սե­րը («սի­րե­ցեք ինձ»-ը) կըն­կա­լեինք ա­ռանց փո­խա­բե­րու­մի, որ­պես քրիս­տո­նեա­կան սի­րո քա­րոզ: Ու հաս­կա­նա­լի է Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի ա­նի­րա­կան ըղ­ձա­կա­նը. «Ե­րա­նի պե­տութ­յուն­նե­րը մարդ­կանց պես սի­րեն ի­րար…», բայց նրանց «…որ­ևէ հու­զա­կա­նութ­յուն հա­տուկ չէ»: Սա գրվել է պա­տե­րազ­մա­կան մեր օ­րե­րում: Հե­ղի­նա­կի ներ­կա ար­ձա­գանք­նե­րից մեկն է ե­րեք տա­րի ա­ռաջ գրված «­Պա­տե­րազ­մի խա­նութ» շար­քին:
Պե­տութ­յու­նը մար­դի՞կ չեն, որ «մար­դու պես սի­րի»: Հար­ցը սադ­րիչ է, մա­նա­վանդ, այ­սօր­վա Հա­յաս­տա­նում, նույն­քան վտան­գա­վոր՝ հար­ցից քա­ջա­լեր­ված պա­տաս­խան փնտրե­լու մեր հա­մար­ձա­կութ­յան դեպ­քում, ինչ­քան ամ­բոխ-ժո­ղո­վուրդ, ժո­ղո­վուրդ-ամ­բոխ տար­բե­րա­կում­նե­րով զբաղ­վե­լիս լի­նեինք: «Ամ­բո­խը» հո­րին­վել է՝ ժո­ղովր­դին իր սխալ­նե­րից փրկենք: Նույ­նը կա­րե­լի է ա­սել խա­ղա­ղութ­յուն-պա­տե­րազմ, պա­տե­րազմ-խա­ղա­ղութ­յուն ի­տե­րա­ցիոն ըմբռ­նու­մի մա­սին:
Աստ­ված տե­սավ, որ պա­տե­րազմ­նե­րը ինք­նին պատժ­ված են խա­ղա­ղութ­յամբ, և­ որ բնութ­յու­նը չպետք է սրա վրա հոգ տա­նի: Բ­նութ­յան հոգ­սը պետք է լի­նի, որ խա­ղա­ղութ­յու­նը չպատժ­վի պա­տե­րազ­մով: Բայց այս­պե՞ս է:
Փոր­ձենք լու­ծու­մը գտնել: Ինչ­պես նա­խըն­թաց «ի­տե­րա­ցիա­նե­րում», այս­տեղ էլ պա­տաս­խա­նը ան­մի­ջա­պես «մի ոտ­քից մյու­սին կհեն­վի», ու մենք կկորց­նենք «հեն­ման կե­տը»: Ու պարզ չէ՞ մեզ՝ ծաղ­րը, հեգ­նան­քը «հա­մաշ­խար­հա­յին կար­գի» հան­դեպ ին­չո՞ւ է այս­քան ընդգծ­ված Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի «աբ­սուր­դի խա­նու­թում»:
Ի­տե­րա­ցիա­յի յու­րա­քանչ­յուր տե­սա­րան վե­րա­խա­ղարկ­վում է մի քիչ այլ ռե­ժի­սու­րա­յով: Խա­ղը նա­խա­պատ­մութ­յուն ու­նի, ինչ­պես «­Համ­լե­տում» «մկան թա­կար­դը»: Ու այդ խա­ղը մի­ջան­ցիկ է վաղ­վա խա­ղի հա­մար: Կա­ռուց­վում է «մե­կը մյու­սի մի­ջո­ցով» տիե­զե­րա­կան հիե­րար­խիա, ո­րի վերջ­նա­կան նպա­տա­կը ա­նընդ­հա­տո­րեն մարմ­նա­վոր­ված լի­նելն է գո­յութ­յան աս­տի­ճա­նա­կար­գե­րում: Ինչ-որ տեղ, ա­յո՛, դա կա­րող է դիտ­վել հա­մա­տիե­զե­րա­կան վե­րա­մարմ­նա­վոր­ման օ­րեն­քի միկ­րո-կա­ռուց­վածք երկ­րի վրա («­Վեր­ևից նա­յե­լիս ի՜նչ փոքր է կա­պույտ Երկ­րա­գուն­դը») (156):
Մենք ծաղ­րում ենք «հա­մաշ­խար­հա­յին կար­գը» ու պա­տու­հաս­վում մեր հեգ­նա­լից անհ­նա­զան­դութ­յան հա­մա՞ր, թե՞ այդ «տի­րա­պե­տող կար­գը» ինքն է նա­խա­պես մեզ պատ­ժում, որ մենք նրա­նից վրեժխն­դիր լի­նենք մեր հեգ­նան­քով: Այն, որ եր­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մը ա­ռայժմ հե­տաձգ­վում է` խա­ղա­ղութ­յան ճգնա­ժա­մից է: Զեն­քը երբ չեն կի­րա­ռում, զբաղ­վում են զեն­քի պատ­մութ­յամբ: Զի­նա­գի­տութ­յու­նը նույն­պես ճգնա­ժամ է ապ­րում, ո­րով­հետև զեն­քը դա­դա­րել է գործ­նա­կան նշա­նա­կութ­յուն ու­նե­նալ («տե­ղա­յին» պա­տե­րազմ­նե­րը չհաշ­ված): Ան­հե­թեթ բա­ներ եմ ա­սում, չէ՞: Բայց մի՞­թե «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թը» նման աբ­սուր­դով չէ, որ գրա­վում է:
Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը լեզ­վաո­ճա­կան, պատ­կե­րա­ս­տեղծ ոչ այն­քան «բա­նաս­տեղ­ծա­կան» շրջըն­թաց ի­րա­վի­ճակ­ներ է «հրահ­րում» հա­նուն նաև գրա­կա­նութ­յան մեջ խա­ղա­ղութ­յան.- Հան­դուր­ժե՛ք միմ­յանց, պա­րո­նա՛յք, պոե­զիան նույն­քան մեկս մյու­սից փո­խա­ռած «նի­զա­կա­խա­ղի» ներ­կա­յա­ցում է, որ­քան պե­տութ­յուն­նե­րի ցու­ցադ­րա­կան հո­խոր­տանք­ներն են, թե ով չի հան­դուր­ժում իմ «խո­ցե­լու» ի­րա­վուն­քը, նա իր վրա կզգա «պա­տե­րազ­մի խա­նու­թի» պես սար­կաս­տիկ թա­տե­րա­խաղ: Ա­ռանց այդ էլ բազ­մա­նում ենք, բա­զում ենք: Ին­չո՞ւ եք ան­հանգս­տա­ցած, մշա­կու­թա­յին «պա­տե­րազ­մը» բո­լո­րիդ էլ կհաս­նի:
Ան­մի­ջամ­տե­լի խան­դո­տութ­յամբ ի­րեն շրջա­պա­տած գի­րը դեռևս թաք­նագ­րութ­յուն չէ, այ­լա­սա­ցում­նե­րի պա­րուր­ված­քով չէ, հա­կա­ռա­կը՝ այն կա­րող է լի­նել մի քա­նի ար­հես­տա­կան սքո­ղու­մով ման­կու­նակ բար­բա­ռում-մա­կե­րե­սա­յին: Զար­մա­նա­լի է, որ Մի­լի­տոն­յա­նը կա­րո­ղա­նում է և՛ ան­խանդ մի­ջա­մտե­լի ի­րա­վունք թող­նել ըն­թեր­ցո­ղին իր տո­ղե­րի մեջ, և՛ միա­ժա­մա­նակ պահ­պա­նել այ­լա­բա­նու­մը,- իր և­ ըն­թեր­ցո­ղի միջև մե­տա­ֆո­րիկ «հե­ռա­վո­րութ­յուն»:
Ա­մե­նաար­տա­ռո­ցը ա­մե­նաո­վո­րա­կանն է: Չե­ղած բա­նը չեն վա­ճա­ռում: A. Երկր­նե­րը ա­նընդ­հա­տո­րեն նա­խա­պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կում են: B. Նա­խա­պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճակ­նե­րը պա­տե­րազմ­նե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր ընդ­մի­ջում­ներն են:
«­Պա­տե­րազմ» գնե­լու հա­մար «ար­տա­կարգ» ի­րա­վի­ճակ է խա­նու­թում: Խա­ղաղ­վե­լու հոր­դոր է ա­նում հենց նա, ով պա­տե­րազմ է վա­ճա­ռում («…վա­ճա­ռո­ղու­հու ժպի­տը սաս­տում է` սի­րե­ցե՛ք ինձ», 142): «­Սի­րե­ցե՛ք ինձ» – ո­րո­գայթ է: Սի­րել վա­ճա­ռո­ղու­հուն, նշա­նա­կում է պա­տե­րազ­մը սի­րել: Չ­սի­րե­լը են­թադ­րում է` մնալ պա­տե­րազմ գնե­լու «հեր­թի» մեջ, բայց պատ­րաստ չլի­նել պա­տե­րազ­մե­լու: Իսկ պատ­րաստ չլի­նե­լը դեռ խա­ղա­ղութ­յան հան­դեպ սի­րուց չէ: Թ­վար­կում­նե­րի ա­ռա­տութ­յու­նը շար­քի «նա­խա­մուտ­քում» (պա­տե­րազմ­նե­րի «տե­սա­կա­նին», դրանք որ­պես քաղց­րա­վե­նիք մա­տու­ցող վա­ճա­ռո­ղու­հու ար­տա­քին տես­քը, «քաղց­րա­վե­նի­քը թխող» պե­տութ­յուն­նե­րի ան­վա­նում­նե­րը) ար­դեն «փոխլ­րա­ցո­ղա­կան» տրա­մա­դրութ­յուն է հրահ­րում, իբր, թող ըն­թե­ցո­ղը ընտ­րի` այս ան­հե­թե­թութ­յուն­նե­րից «ո՞րն է ո­րի մեջ», կամ ո՞րն է ո­րին հա­ջոր­դում ու նա­խոր­դում:

Ա­մե­նաե­կամ­տա­բեր վա­ճառ­քը պա­տե­րազ­մի տուր­ևա­ռութ­յամբ է, բայց նման շա­հույ­թա­բե­րի հաս­նե­լու հա­մար ծա­խու շատ «տա­ղա­վար­նե­րով» պի­տի անց­նենք: «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թը», ե­թե հե­ղի­նա­կի «ինք­նա­խայ­թե­լու սաստ­կութ­յան» (156) նմա­նա­կու­մով պատ­կե­րա­վո­րենք, մի հսկա­յա­կան բազ­մապ­րո­ֆիլ առևտ­րի կետ­րո­նում է նե­րառ­ված (փոխլ­րաց­ված): Ու տար­բեր տա­ղա­վար­նե­րում «տե­սա­կա­նին» հա­տուկ նպա­տա­կով է ուղղ­ված իր շա­հույ­թից նպաստ բե­րե­լու գլխա­վո­րին` «հան­րա­խա­նու­թում բաց­ված պա­տե­րազ­մի բաժ­նին» (142), «ար­յան ու ար­ցուն­քի» վա­ճա­ռաս­րա­հին: Մինչև սրան հաս­նե­լը պետք է անց­նել օ­րեն­քի ու ի­րա­վուն­քի, գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յան ու ստի, բա­զում այլ պիղծ «պա­հուստ­նե­րի» մի­ջով:
Վա­ճա­ռո­ղու­հու «համ­բու­րեք ինձ»-ը մատ­նութ­յուն է: Խա­ղա­ղութ­յան մեջ, նույ­նիսկ ա­մե­նաան­մեղ­սու­նակ, Հու­դա բան կա: Խա­ղա­ղութ­յունն ա­սում է` համ­բու­րեք ինձ, որ ձեզ մատ­նեմ պա­տե­րազ­մի: Ե­թե սա նկա­տի չու­նի Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը, ու­րեմն խա­ղա­ղութ­յու­նը «անբ­նա­կան» է, որ կա­րիք ու­նի համ­բուր­վե­լու: Պա­տե­րազ­մում զոհ­վում են: Իսկ ե­թե պա­տե­րազ­մում չենք ու զոհ­վո՞ւմ ենք…: Դա խա­ղա՞ղ պա­տե­րազմ է: Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թը» խա­ղա­ղութ­յան մեջ է: Խա­ղա­ղութ­յան մեջ վա­ճառ­վում է պա­տե­րազմ, որ «…ու­նի լուրջ ար­դա­րա­ցում.//նա աշ­խարհ է ե­կել//հա­նուն խա­ղա­ղութ­յան» (152), «…թշնա­մա­ցած­նե­րը նույն բանն են ա­սում`//մե­ղադ­րե­լով ի­րար//և միև­նույն պա­հին մտա­ծում ու­րիշ բան://­Դի­վա­նա­գի­տութ­յունն այն է, որ պա­տե­րազմ ես //ու­զում, բայց ցույց ես տա­լիս//ան­մեղ հրեշ­տա­կի թևեր» (150):
Կա­լամ­բուր: Ող­բեր­գա­զա­վեշտ: Զուսպ անլր­ջութ­յուն: Յու­րա­տե­սակ մի­մո­սա­տիպ ներ­կա­յա­ցում («բե­մի վրա բեմ»): Ու ծաղ­րան­մա­նա­կող­ներն էլ հաս­կա­նում են` «….ա­մե­նա­ծան­րը ինքն ի­րեն խա­բելն է լուրջ դեմ­քով» (150), թեև «…պատ­մութ­յան ինք­նա­հեգ­նան­քը,//ցա­վոք, չի փրկել մարդ­կանց//պա­տե­րազմ­նե­րից» (155):
Պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծող­նե­րը սե­փա­կան ար­ցունք­ներ չու­նեն, որ ու­նե­նան «սե­փա­կան» վախ այդ ար­ցունք­նե­րում խեղդ­վե­լու: Ու ներ­կա­յաց­նե­լու խնդիր էլ չու­նեն` ինչ­պես են ան­վախ «կուլ գնում» ի­րենց լա­ցին` պա­տե­րազմ­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տութ­յա­նը մեզ վար­ժեց­նե­լով, ո­րով­հետև ի­րենց վար­ժան­քը մեր մո­ռաց­կո­տութ­յան վրա է: Մենք մո­ռա­նում ենք, որ նրանց ար­ցուն­քը ա­ղի ջուր է, որ­տեղ ի­րեն­ցից դեռ ոչ ոք չի խեղդ­վել:
Բա­նաս­տեղ­ծի ո­ճին առնչ­վող մի նկա­տում: Մի­լի­տոն­յա­նի սի­րե­լի կոմ­պո­զի­տոր­նե­րից Պեն­դե­րեց­կին սիմ­ֆո­նիկ ո­րոշ պոեմ­նե­րում հա­ճախ «շրջա­կա ձայ­նե­րի» մշակ­ված նմա­նակ­ման էր դի­մում,- ա­սենք, խո­ղո­վակ­նե­րի ձայ­նը, երբ կեղ­տաջ­րեր են հո­սում նրան­ցով, կամ «տրամ­վա­յի ար­գե­լակ­ման խզզոց­նե­րը»,- որ «խիստ» ե­րաժշ­տա­գետ­նե­րի քմծի­ծաղն էր շար­ժում, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին հեգ­նում էին երգ­չախմ­բի նե­րա­ռու­մը Բեթ­հո­վե­նի 9-րդում: Ճիշտ այդ­պի­սի լեզ­վաո­ճա­կան «չըն­դուն­ված դե­րա­կա­տար­ներ» է ընտ­րում Մի­լի­տոն­յա­նը իր ար­վես­տում, «դե­կոր­ներ ու դե­տալ­ներ», ոչ թե զար­մաց­նե­լու կամ «հիաս­թա­փեց­նե­լու» հա­մար, այլ որ՝ գե­ղար­վես­տա­գե­տը պետք է կա­րո­ղա­նա ի­րեն տես­նել, չկտրվել, չինք­նամ­փոփ­վել հա­մաշ­խար­հա­յին պրո­ցես­նե­րի «կոն­տեքս­տում»: Զա­վեշ­տա­լի դրվագ­նե­րը «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թում» մեզ զվար­ճաց­նե­լու հա­մար չեն: Դ­րանք գե­ղա­գի­տա­կան «քայ­քա­յում­նե­րի», որ նո­րա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րին է հա­տուկ, ար­ձա­գանք­ներ են: Իր քմա­հա­ճույ­քը չէ, իր օ­րի­գի­նա­լութ­յան վրա կաս­կա­ծից չէ, այլ «նոր­մա­տի­վա­յի­նի» խախտ­ման գնով հաս­նել բա­նաս­տեղ­ծա­կան ըն­կա­լում­նե­րի թար­մաց­ման:
Այս «նոր­մա­տի­վա­յի­նի» խախ­տու­մը փի­լի­սո­փա­յա­կան լուրջ հիմ­քեր ու­նի, քան ըն­դա­մե­նը «պար­զու­նա­կի» վե­րագ­րենք: Պ­րի­մի­տի­վիզ­մը պար­զու­նա­կութ­յու­նը չէ: Այն մշտա­պես «մա­նուկ» մնա­լու հան­ճա­րե­ղութ­յուն է:
Հ­զոր ու հաղ­թա­կան վեր­ջին ա­րար­վա­ծի հա­մար չէ գրված «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թը», որ ըն­թեր­ցողն էլ սրա­հից սրահ անց­նե­լով մինչև «Ա­նա­վար­տը» կոչ­վող շար­քը, հիա­նա հե­ղի­նա­կի կա­ռու­ցո­ղա­կան հմտութ­յամբ (գիր­քը բո­վան­դա­կում է նմա­նա­տիպ այլ «շար­քեր» ևս. «­Բարձ­րա­հարկ շեն­քի ա­ռօր­յան», «­Դա­սեր», «Ի­տա­լա­կան օ­րեր», «­Ժա­մա­նակ­ներ» և­ այլն):
Նախ­քան իր շարք կա­ռու­ցե­լը, Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի մտա­հա­յաց­քի մի­ջով անց­նե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն ե­թե ու­նե­նա­յինք, է­լի ձեռ­նու­նայն կմնա­յինք իր կա­րո­ղութ­յու­նից որ­ևէ բան սո­վո­րե­լու, ոչ թե` բա­նաս­տեղ­ծը այս խնդրում ա­վե­լի «հան­րօ­գուտ» է մտա­ծում, ին­չից հետ ենք վարժ­վել մենք, այլ ո­րով­հետև նա դրա­մա­տուր­գի ռեակ­ցիա­յով է մշա­կում իր երկ­կողմ-լրաց­յալ կա­ռու­ցում­նե­րը:
Հաղ­թա­կա­նը «­Պա­տե­րազ­մի խա­նու­թում» ա­ռա­ջին բա­նաս­տեղ­ծութ­յամբ էլ («Ի­րա­րան­ցում», 143) առ­կա է` «համ­բույ­րը հա­վերժ է»: Եր­կա­կիութ­յունն այն է, որ այս «համ­բույ­րը» չպետք է շփո­թենք վա­ճա­ռո­ղու­հու «համ­բու­րեք ինձ» մատ­նութ­յան հետ: «­Համ­բույ­րը հա­վերժ է» աս­վա­ծը ի­տե­րաց­վում է իս­կա­պես «սի­րո համ­բույ­րով»: Ոչ ոք չի ա­սի, չէ՞, համ­բույ­րը «ըստ Ռո­դե­նի»՝ Հու­դա­յի համ­բույր է: Ե­թե պա­տե­րազմ է` ես սի­րո «պա­տե­րազմ» եմ բե­րում.//…հրեշ­տա­կի թևից պո­կած փե­տու­րով//հրա­ման է գրում բա­ռե­րով ա­ղոթ­քի`//­Տուր մեզ այ­սօր բո­լոր մարդ­կան­ցից քա­մած խիղ­ճը,//­Տուր մեզ այ­սօր բո­լոր զոհ­ված­նե­րի ան­մեռ կամ­քը,//­Տուր մեզ այ­սօր բո­լոր Աստ­ված­նե­րի սե­րը,//­Տուր մեզ այ­սօր այն­քան բու­ժիչ թույն,//որ բժշկի վի­րա­վոր Ար­դա­րին, խոց­ված Զա­վա­կին,//քա­րի պես լուռ Հո­րը, թաց կա­վի պես ճմլվող սիր­տը//մոր (156):
Պա­տե­րազ­մի (ան­խու­սա­փե­լի հո­լո­վում է, որ տեքստն է թե­լադ­րում ինձ կրկնել… պա­տե­րա՜զմ… պա­տե­րա՜զմ) մեր հի­շա­տա­կած «տե­սա­կա­նիի» մի­ջով, ինչ­պես «համ­բույ­րի», «հեր­թի», «ագ­ռավ­նե­րի», «հրեշ­տակ­նե­րի» և­ այլն, բա­ռաձ­ևե­րի ա­լիքն է անց­նում «Ի­րա­րան­ցում» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նից մինչև «Ա­նա­վար­տը»: Այդ­պես էլ «ժպիտն» է հայտ­նա­կերպ­վում անս­պա­սե­լի փո­խա­կեր­պում­նե­րով («մե­կը մյու­սի մեջ»):
Տե­սե՛ք, որ­քան տար­բեր են թվար­կածս «ժպիտ­նե­րը». «…գե­ղեց­կու­հի, ո­րի ժպիտն իս­կը Ջո­կոն­դա­յինն է», «…ի՜նչ դյու­թիչ, գա­զա­նա­յին է ժպի­տը Ջո­կոն­դա­յի» (142), «…աղ­ջի­կը ժպտում է,//ես այդ պա­հին հի­շե­ցի Լեո­նար­դո դա Վին­չիի ինք­նան­կա­րը» (147): Թ­վաց­յալ ժպիտ:
«­Վա­ճա­ռո­ղու­հու ժպիտն է սաս­տում` սի­րեք ինձ» (142): Մատ­նութ­յան կամ սպառ­նա­կան ժպիտ: «­Միայն վա­ճա­ռող աղ­ջիկն է ժպտում://Այն կար­գա­զանց ջա­հե­լի հետ//նրանք համ­բուր­վում են//պա­տե­րազ­մի ֆո­նին» (143): Ցի­նիկ ժպիտ: «­Վա­ճա­ռող աղ­ջի­կը լաց չի լի­նում://­Նա պար­տա­վոր է ան­վերջ ժպտալ» (145): Դի­վա­նա­գի­տա­կան ժպիտ: «Ու­ժի մրցա­վազ­քում ժպտա­լով//միմ­յանց ոտ են գցում գլխա­վոր//հրա­մա­նա­տար­նե­րը…» (151): Դա­վա­դիր ժպիտ:
Ս­րանք ի­րենց այ­լա­ձայն հնչու­նակ­ցութ­յամբ մի Ձայ­նի մեջ են, որ տրո­հում են բա­նաս­տեղ­ծի հղու­մը լրա­ցո­ղա­կան ար­ձա­գանք­նե­րի, նույն է թե՝ ի­տե­րա­ցիոն խա­ղի:

*«­Մի բուռ խոսք», Էդ. Մի­լի­տոն­յան, 2017, «­Վան Ար­յան», է­ջան­շում­նե­րը ըստ այս գրքի:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.