ԸՆԴԴԷՄ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ. ՕՇԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԻ ՇՈՒՐՋ / Սու­րէն ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

 

Չա­կերտ­նե­րի մէջ կամ չա­կերտ­նե­րից դուրս՝ փա՜ռք Աս­տու­ծոյ, 2021-ը յո­բե­լե­նա­կան տա­րի չէ Յա­կոբ Օ­շա­կա­նի ա­ռի­թով, պար­տա­ւո­րո­ւա­ծի հան­գա­մանք էլ չու­նենք հան­դէս գա­լու գնա­հա­տու­թեան կար­գա­պահ ո­ճով, պար­զա­պէս մեր գրա­կան տնտե­սու­թիւ­նը ընդ­հատ շնչա­ռու­թեան իր սո­վո­րա­կան կշռոյ­թով, կրիա­յի քայլ­քով կամ հրե­ղէն ձիու վար­գով շա­րու­նա­կում է ըն­թա­նալ մա­շո­ւած մտքի փո­շոտ, կրկնակ ա­րա­հետ­նե­րով, չյոգ­նե­լով գո­վա­սանք­նե­րից, պար­գեւ­նե­րից։ Առտ­նին, սո­վո­րա­կան գրա­կան հեւք, ու­րիշ ո­չինչ կար­ծես։ Վս­տահ ենք, հան­րու­թեան մի մա­սը թե­րեւս լա­ւա­գոյն դէպ­քում ձանձ­րոյ­թի սու­րե­րով կամ ան­տար­բե­րու­թեան հո­վե­րով կ’ըն­դու­նի ար­ժե­ւոր­ման այս­պի­սի ար­տա­յայ­տու­թեան ե­ղա­նա­կը։ Այս հրա­պա­րա­կում-յօ­դո­ւա­ծը այն­քան էլ Յ. Օ­շա­կա­նի մա­սին չէ գու­ցէ, այլ ի­րա­կա­նում նպա­տակ է հե­տա­պն­դում գրա­կա­նու­թեան ար­ժէք­նե­րի կար­գա­ւոր­ման ազ­գա­յին ինս­տի­տու­տը «կար­գի գցե­լու»։
Ըն­դա­մէ­նը տա­րիու­կէս ա­ռաջ Ե­րե­ւա­նում «Ս­փիւռք» Գի­տաու­սում­նա­կան Կենտ­րո­նը լոյս ըն­ծա­յեց Յա­կոբ Օ­շա­կա­նի ամ­բող­ջա­կան գոր­ծե­րի հնա­րա­ւո­րինս գի­տա­կան հրա­տա­րա­կու­թեան ա­ռա­ջին հա­տո­րը։ Ի հա՛ր­կէ, պատ­րանք չենք տա­ծում, թէ մեզ, ան­գամ մեզ յա­ջոր­դող սերն­դին կը յա­ջո­ղո­ւի տես­նել կամ ամ­բող­ջա­պէս լրու­մի հասց­նել հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը։ Բայց, ըն­դու­նենք, որ ա­ռա­ջին հա­տո­րի լոյս աշ­խարհ գա­լը գրա­կան խո­շոր ի­րա­դար­ձու­թիւն էր։ Ըն­դու­նենք նաեւ, որ գիր­քը Հա­յաս­տա­նում պատ­շաճ գնա­հա­տու­թեան դեռ չէր կա­րող ար­ժա­նա­նալ։ Պար­զա­պէս մենք պատ­րաստ չենք, ա­ւե­լի ան­կեղծ՝ պատ­րաս­տո­ւած չէինք էլ կա­րող լի­նել Օ­շա­կա­նին մեր մտեր­մու­թեան շրջա­նա­կում «ող­ջու­նե­լու», ինչ­պէս ա­սում է ա­րեւմ­տա­հայ դա­սա­կան ա­ւան­դոյ­թը։
20-րդ դա­րասկզ­բից մին­չեւ այ­սօր գրա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը շա­րու­նա­կում է ապ­րել ճա­նաչ­ման կաշ­կան­դում­նե­րի ա­ւան­դա­կան տա­տամ­սում­նե­րը։ Անձ­նա­կան հա­մակ­րանքն ու հա­կակ­րանքն էին վե­րա­բեր­մուն­քի դուռ բա­ցում կամ փա­կում այս կամ այն հե­ղի­նա­կի ճա­կա­տագ­րի առ­ջեւ։ Օ­րի­նակ­ներն ակն­բախ էին, ցայ­տուն, կար մի­տու­մի սուր հաս­ցէա­ւո­րում. այս­պէս, Շիր­վան­զա­դէն Մու­րա­ցա­նին ժխտում էր զուտ անձ­նա­կան չկա­մու­թեամբ, Օ­շա­կանն իր հեր­թին՝ նոյն Շիր­վան­զա­դէին, Սու­րէն Պար­թե­ւեա­նին՝ «­Սա­հակ Պար­գե­ւեան» մշա­կու­թա­յին վէ­պում եւ քննա­դա­տա­կան յօ­դո­ւած­նե­րում, Կոս­տան Զա­րեա­նին, Տէ­րեանն ու Չա­րեն­ցը իբր «գա­ղա­փա­րա­կան» խրա­մատ­նե­րից ցե­խար­ձա­կում­ներ էին կա­տա­րում Ա­հա­րո­նեա­նի ուղ­ղու­թեամբ եւ մեր­ժում էին «հե­թա­նո­սա­կան» գրա­կան շար­ժումն ու նրա ա­ռաջ­նորդ­նե­րին՝ Վա­րու­ժան ու Սիա­ման­թօ, ձեռ­քի հետ էլ «սա­սա­նում» «­Մե­հեան» հան­դէ­սի գե­ղա­գի­տու­թեան հի­մե­րը։ Յա­ճախ սո­ցիո­լո­գիա­կան մե­ղադ­րանք­նե­րը հա­տու զէնք էին, շա­տե­րի ճա­կա­տագ­րե­րի լուծ­ման «պատ­րաս­տի» բա­նա­ձե­ւեր. Բա­կուն­ցը իբր կա­րօ­տում էր «պրո­վին­ցիա­յի մայ­րա­մու­տը», կամ Մա­հա­րին նա­խընտ­րում էր բնաշ­խար­հի այ­գես­տան­նե­րը՝ մի կողմ թո­ղած սո­ցիա­լիս­տա­կան «պրո­վին­ցիա­յի» լու­սա­ւոր պո­ղո­տա­նե­րը։
Ա­րեւմ­տա­հայ հին ու նոր, նո­րա­գոյն կի­սա­փակ է­ջե­րից գրա­կան ա­նար­դա­րու­թեան մի­տու­մի հե­տե­ւանք­նե­րը այ­սօր էլ սիրտ են կոտ­տում. մին­չեւ ան­գամ Վա­հան Թէ­քէեա­նը Հա­յաս­տա­նի դպրոց­նե­րում ա­ռան­ձին ծրագ­րա­յին հե­ղի­նա­կի «անձ­նա­գիր» չու­նի, «չի՜ քա­շում», ու վերջ, էլ ուր մնաց նրան հան­ճար կո­չե­լու յա­ւակ­նու­թիւ­նը ա­րեւմ­տա­հա­յե­րի գրա­կան մի­ջա­վայ­րում։ Ո՜ւր են Զ. Ե­սա­յեա­նը, Զ. Որ­բու­նին, Հա­մաս­տե­ղը, Ա. Հայ­կա­զը, Վ. Շու­շա­նեա­նը, Մ. Իշ­խա­նը, Ն. Սա­րա­ֆեա­նը, պոլ­սա­հայ նո­րա­գոյն ինք­նա­տիպ, անկրկ­նե­լի գրա­կան դէմ­քե­րը (Յ. Մն­ձու­րի, Զահ­րատ, Զ. Խ­րա­խու­նի, Զ. Պի­պէ­ռեան, Ռ. Հատ­տէ­ճեան եւ է­լի ու­րիշ­ներ)։ Ն­րանք, ի հա՛ր­կէ, կա­րող են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հա­րուստ շեր­տե­րով յի­շեց­նել ի­րենց ի­րա­ւունք­նե­րը, բայց լսողն ո՜վ է, գրա­կան չափ­ման «չի­նով­նիկ­նե­րը» բա­նա­լի­նե­րը վա­ղուց նե­տել են Ա­րաք­սի ո­րո­գայթ­նե­րը։ Ս­փիւռ­քից մեր հան­րա­­կրթական ա­ւագ դա­սա­րան­նե­րում «ներ­կայ» ստա­ցել է միայն Շա­հան Շահ­նու­րը։

* * *
Յա­կոբ Օ­շա­կա­նի գրա­կան մե­ծու­թիւ­նը մեր ա­փի մէջ է, յայտ­նու­թեան զօ­րու­թեան պէս, իսկ չա­փում­ներն ու խո­րա­չա­փը՝ ա­փե­րից դուրս։ Ն­րա շատ սկզբունք­նե­րի հետ կա­րող ենք հաշտ չլի­նել, բայց սթա­փեց­նող գնա­հա­տու­թիւն­նե­րը ու­սա­նե­լի են ու ճշմար­տա­ձայն։ Դեռ Պա­րոյր Սե­ւա­կի ներք­նա­տե­սու­թեամբ եւ օրհ­նու­թեամբ նրան շնոր­հո­ւեց մեր բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի մե­ծա­գոյն քննա­դա­տի տիտ­ղո­սը։ Ինչ է, նրա հետ վի­ճելն ու վի­ճար­կե­լը ա­նի­մա՞ստ էր։ Ի հար­կէ ո՛չ, բայց Սե­ւա­կը մէկ ար­տա­յայ­տու­թեամբ ճկեց տա­րա­կարծ են­թա­կա­յու­թիւն­նե­րը, լռեց­րեց չմա­հա­ւան կար­ծիք­նե­րը եւ կար­ծես շտկեց հա­մա­կար­գի հաւ­կու­րու­թիւ­նը։ Ի­րա­ւունք ու­նէր, քա­նի որ գի­տակ­ցեց՝ հրա­պա­րա­կի վրայ ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան տասն­հա­տո­րեայ ան­նա­խա­դէպ հա­մա­պատ­կեր-յու­շար­ձանն է՝ ան­զիղջ ու ար­դար մեկ­նու­թիւն­նե­րով, հա­մադ­րա­կան ծա­նօ­թագ­րում­նե­րով, հիա­ցու­մով ու հպար­տու­թեան գի­տակ­ցու­մով։
Բայց դրա դի­մաց ամ­րա­կուռ փա­կո­ւե­ցին Օ­շա­կա­նի վի­պագ­րու­թեան, թատ­րեր­գու­թեան ու առ­հա­սա­րակ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հա­րուստ ժա­ռան­գու­թեան առ­ջեւ մեր դուռ ու լու­սա­մուտ­նե­րը, հնա­րա­ւոր մուտ­քե­րը։ Դ­րա­նից շա­հո­ղը գրա­կան մի­ջա­կու­թիւնն էր, կորց­նո­ղը՝ իս­կա­տիպ գրա­գէ­տը, վա­ղո­ւայ ազ­գա­յին գրա­կա­նու­թեան դրօ­շա­կիր ու­սա­նո­ղը, վեր­ջին հա­շո­ւով։
Հ­նուց ե­կած բա­րի ա­ւան­դոյթ է. գրո­ղին ճա­նա­չե­լու ու­ղիղ ճա­նա­պար­հը նրան գա­ղա­փա­րա­կան բո­վան­դա­կա­յին խնդիր­նե­րի՝ ազ­գա­յի­նի, պատ­մա­կա­նի եւ գե­ղա­գի­տա­կան ըն­կա­լու­մի միաս­նա­կան հու­նի մէջ, միջգ­րա­կան խաչ­մե­րուկ­նե­րում տես­նե­լու, հա­մադ­րե­լու կա­րե­լիու­թիւնն է։ Դ­ժո­ւա­րին յանձ­նա­ռու­թիւն ու­նենք բո­լորս՝ բա­ցա­յայ­տել Օ­շա­կան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին եւ, ի հա՛ր­կէ, բնա­փի­լի­սո­փա­յա­կան ե­րե­ւոյ­թի հա­մազ­գա­յին ըն­կալ­ման ներ­քին շեր­տե­րը։
Յ. Օ­շա­կա­նի շուրջ գի­տա­կան եւ գե­ղա­գի­տա­կան հար­ցադ­րում­նե­րը մե­զա­նում հրամ­ցո­ւել են են­թա­կա­յա­կան խճո­ղում­նե­րով, սուր հիա­ցա­կան, իսկ ա­ւե­լի յա­ճախ՝ մերձգ­րա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի կի­րա­ռու­մով, տա­ղան­դի առ­կայ­ծու­մի ան­հան­դուր­ժող կրքոտ ժխտու­մով։ Ընդ­հան­րա­կան մօ­տեց­ման «հան­դարտ» եզ­րեր չեն փնտռել կար­ծես։
Հե­տե­ւա՞ն­քը. գրամ­շա­կու­թա­յին մի­ջանցք­նե­րում եր­բե­ւէ ա­մէ­նից ար­դիւ­նա­ւոր գրո­ղը ա­մէ­նից սա­կա­ւա­թիւ ըն­թե­ցո­ղա­կան լսա­րանն ու­նի։ Վի­հի ե­զեր­քին ենք. չի յաղ­թա­հար­ւում ա­ռար­կա­յա­կան հա­կա­սու­թիւ­նը գե­րա­կայ խոր­քի եւ ա­րե­ւե­լա­հայ գրա­կան հան­րու­թեան ան­տար­բե­րու­թեան ա­րան­քում։
Այժմ մի քա­նի ժլատ գնա­հա­տում­նե­րով ու­րո­ւա­­գծենք գրո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան ան­նա­խա­դէպ հա­րուստ կո­րը՝ 1900-ա­կան­նե­րից սկիզբ ա­ռած պատ­մո­ւածք­նե­րի ընդգր­կուն շար­քե­րից, վի­պակ­նե­րից դէ­պի պատ­կեր­ներ եւ ան­գամ հէ­քեաթ­ներ («­Խո­նարհ­նե­րը», «­Խոր­հուրդ­նե­րու մե­հեա­նը», «Երբ պա­տա­նի են», «­Կայ­սե­րա­կան յաղ­թեր­գու­թիւն» եւ ու­րիշ­ներ), այն, ինչն ան­կաս­կած կազ­մում է ար­ձա­կագ­րի բարձր նո­ւա­ճում­նե­րի ա­ռա­ջին հանգ­րո­ւա­նը, եւ դա՝ ընդ­հուպ մին­չեւ 20-ա­կան­ներ, ուր փոխ­նի­փոխ գրա­ւում են բե­մա­կան կա­ռոյց­նե­րը՝ «­Պոլ­սա­կան բար­քեր»ի շար­քից («­Նոր-պսա­կը», «Կն­քա­հայ­րը», «Աք­լո­րա­մարտ», «­Մին­չեւ ո՞ւր») մին­չեւ ուշ գրո­ւած պատ­մա­կան դրո­ւագ­նե­րը («Երբ մեռ­նիլ գի­տենք», «Երկն­քի ճամ­բով», «Ս­տե­փա­նոս Սիւ­նե­ցի»), մին­չեւ քնա­րա­խա­ղե­րը։ Ի դէպ, «­Կայ­սե­րա­կան յաղ­թեր­գու­թիւն» պատ­մո­ւածք­նե­րի շար­քը եւ «Երկն­քի ճամ­բով» դրա­ման բա­ցա­յայ­տում են ե­ղեռ­նի ա­նա­տո­միան՝ հայ եւ թուրք կեր­պար­նե­րի վար­քագ­ծի հո­գե­բա­նա­կան հա­կընդ­դէմ ան­ցում­նե­րով, գեր­մա­նա­կան յաղ­թեր­գու­թեան մեր­կա­պա­րա­նոց քննա­բա­նու­թեամբ։
Դ­րանց զու­գըն­թաց եւ այ­նու­հե­տեւ Օ­շա­կա­նին Դոս­տոեւս­կու, Ջոյ­սի եւ յատ­կա­պէս Պ­րուս­տի զօ­րու­թեան նե­րու­ժով կլա­նեց ժան­րա­յին կտրուկ ան­ցու­մը դէ­պի վէ­պե­րի եւ վի­պա­շա­րե­րի մեծ­ղի տի­րոյթ նոյն 20-ա­կան­նե­րի վեր­ջե­րից մին­չեւ 40-ա­կան­նե­րը։ Այս­տեղ վի­պագ­րի զօ­րու­թիւնն է. կա­րե­լի է որ­սալ ժո­ղովր­դա­կան կեան­քի բո­լոր կող­մե­րը՝ բարք, պատ­մա­կան խորք, ան­հա­տի հո­գե­բա­նու­թիւն եւ մեկ­նա­կան տե­սո­ղու­թիւն, նկա­րա­գիր, սեռ, ող­բեր­գա­կա­նու­թիւն, դի­պա­շա­րից «շե­ղում­նե­րի» շա­րու­նա­կա­կան մուտ­քեր, հայ եւ թուրք ա­ռան­ձին ու գիր­կընդ­խառն ճա­նա­չո­ղու­թեան, գե­ղա­րո­ւես­տա­կան քննու­թեան ցայ­սօր չգե­րա­զան­ցո­ւած դրո­ւագ­ներ։
Օ­շա­կա­նի մեծ ար­ձա­կի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հզօր եւ ընդ­հան­րաց­նող մուտ­քը ե­ղաւ ա­ռա­ջին վի­պա­կան ե­րա­խայ­րիք «­Ծակ-պտու­կը», ո­րի հե­րոս­նե­րը՝ Պ­րու­սա­յի գե­ղօ­րայ­քի, ի մաս­նա­ւո­րի՝ գրո­ղի ծննդա­վայր Սէօ­լէօ­զի հո­գե­հա­րա­զատ մի­ջա­վայ­րից էին՝ Հայ­րա­պենց գե­ղա­նի Նա­զի­կը, ըն­դոստ Զա­քա­րենց Զա­քա­րը, ոճ­րա­պարտ Հա­ճի Ս­տե­փա­նը, ինչ­պէս նաեւ Օ­վա­կենց Ա­ռա­քե­լը, Հեղ­նան, կեր­պար­ներ, ո­րոնք հաս­տա­տում են մար­դու տա­ռա­պան­քը եւ դրա­նից «ա­զա­տագր­ման»՝ տար­բեր, հա­կա­դիր հա­յեաց­քով ու զգա­յու­թիւն­նե­րով յատ­կան­շո­ւող յաղ­թա­հար­ման կամ ան­կու­մի ու­ղին։ Ն­րանք անց­նում են «մեղ­քի», հե­րո­սա­գոր­ծու­թեան, սի­րո ող­բեր­գա­կա­նու­թեան, «ո­ճի­րի», քրիս­տո­նէա­կան բնա­փի­լի­սո­փա­յու­թեան, ար­դա­րամ­տու­թեան ըմբռ­նում­նե­րի ներ­հակ բո­վով, ինչ­պէս ան­ցել էին վէ­պի մեծ ու­սու­ցիչ Դոս­տոեւս­կու կեր­պար­նե­րը։
Ա­ռա­ջին վէ­պին յա­ջոր­դեց նոյն Պ­րու­սա­յի հա­յու­թեան առտ­նին, բայց եւ հե­րո­սա­կան կեան­քի հա­մա­պար­փակ ծալ­քերն ընդգր­կող «Մ­նա­ցոր­դաց» վի­պա­շա­րը՝ անկրկ­նե­լիօ­րէն տի­րա­կան Սո­ղո­մենց Սո­ղո­մի, Ա­ղո­ւո­րի, Նալ­պան­տենց Հա­ճի Ար­թի­նի, Հա­ճի Ան­նա­յի, ան­կա­րո­ղու­նակ ու գի­ջա­ցող Սե­րո­բէի, քո­ման­տան փա­շա­յի կեր­պար­նե­րով։
Տո­ղան­ցող հե­րոս­նե­րը շա­րու­նա­կում էին գիւ­ղա­կան հա­մա­պատ­կե­րը նաեւ ու­րիշ վէ­պե­րում, ինչ­պէս ա­սենք, վի­պա­շա­րից ան­ջա­տո­ւած ա­րե­ւե­լա­հայ քա­ղա­քա­կան պատ­րանք­նե­րով տո­գո­րո­ւած գոր­ծիչ Մա­թիկ Մե­լիք­խա­նեա­նը՝ հա­մա­նուն վէ­պից, ո­րը յայտն­ո­ւել էր Պ­րու­սա­յում, իսկ այ­նու­հե­տեւ նա­հա­տա­կո­ւել հա­րիւր մէկ տա­րո­ւայ զնդան­նե­րի խուլ նկուղ­նե­րում։
«­Սա­հակ Պար­գե­ւեան» վէ­պը գրամ­շա­կու­թա­յին խոր շեր­տեր էր թա­փան­ցում, թէեւ հե­ղի­նա­կը, թւում է, Ե­րո­ւանդ Օ­տեա­նի նման խրո­ւել է միայն Կա­հի­րէի հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձի հու­նը։ Այս­տեղ էլ կայ եր­գի­ծա­կան հա­մա­տա­րած շունչ, բայց օ­տեա­նա­կան ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան նպա­տակ­նե­րի թի­րա­խը շրջան­ցո­ւած է։ Հե­րոս­նե­րը նոր Ս­փիւռ­քի քաղ­քե­նի կեան­քի ան­գոյն եւ գա­հա­վի­ժող աշ­խարհն են կազ­մում՝ թէ՛ գրող-մտա­ւո­րա­կան­ներ (­Սա­հակ Պար­գե­ւեան, ա­րե­ւե­լա­հայ յայտ­նի վի­պա­սան-թա­տե­րա­գիր, ան­գամ՝ մեղմ հու­մո­րով գծո­ւած, դիւ­րու­թեամբ գու­շա­կո­ւող նա­խա­տի­պե­րով Տի­րան Տի­րա­նեան, Հո­վի­ւեան եւ ու­րիշ­ներ), թէ՛ սի­րա­հար­նե­րի նեղ կամ լայն շա­հե­րի գզվռտոց՝ «զգաց­մունք­նե­րի ֆլո­բե­րեան դաս­տիա­րա­կու­թեան» ընդ­մէ­ջէն (Ար­տե­միս եւ Սո­նա Գո­հա­րեան­ներ, Ար­տակ Գաս­պա­րեան, նաեւ հո­գե­ւոր գոր­ծիչ՝ «կա­թո­ղի­կոս­ցու ե­պիս­կո­պոս»՝ միա­միտ խաբ­կան­քով կեղծ սի­րուն հե­տա­մուտ), մե­ծա­հա­րուստ, նիւ­թա­պաշտ, ան­բա­րոյ, բայց միշտ բա­րե­րա­րի հո­վեր առ­նող, ըստ էու­թեան՝ բո­լոր վէ­պե­րում հան­դի­պող հա­ւա­քա­կան չա­րի նոր մարմ­նա­ւո­րում Մի­նաս Մա­րա­նը՝ «իր» խա­ղաց­կուն Մե­լի­նէի հետ կամ ա­մուս­նու­թեան հո­վե­րին տրո­ւած ծե­րա­ցող հնդկա­հայ մե­ծա­հա­րուս­տը։ Ա­մե­նու­րեք փա­ռա­սի­րա­կան մղում­ներ են, նա­խան­ձի ո­րո­գայթ­ներ, ո­րոնք կա­ռու­ցում կամ ո­րոնց զոհ են գնում վէ­պի գրե­թէ բո­լոր կեր­պար­նե­րը։
Քա­ղա­քա­կան հա­րուստ են­թա­խոր­քով խո­րագ­նայ թուր­քա­հա­յեաց աշ­խարհ են բա­ցում «­Հա­րիւր մէկ տա­րո­ւան» վի­պա­շա­րի գոր­ծե­րը։ Թուր­քի ֆե­նո­մէնն է այս­տեղ՝ մար­դը, նա­խա­մար­դը, գա­զա­նը, բայց եւ սի­րող, նո­ւի­րու­մին զո­հա­բե­րո­ւող կի­նը: «­Հա­ճի Մու­րադ»ի չեր­քե­զու­հին, օ­րի­նակ, մեզ հա­ճե­լիօ­րէն տա­նում է Դ. Վա­րու­ժա­նի «­Հե­թա­նո­սա­կան» ըն­դար­ձակ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան խոր­քե­րը, «­Հա­ճի Ապ­տուլ­լահ»ի Նա­յի­լէն Պոլ­սի բարձ­րաշ­խար­հիկ կնոջ խիստ հա­մակ­րե­լի այն կեր­պարն է, ո­րը զոհ է գնում չա­րին ու դա­ւին, սնո­տիա­պաշ­տու­թեան շա­հար­կում­նե­րին։ Ն­րա կո­րուս­տը ան­պաշտ­պան մարդ­կա­յի­նի դի­մաց գրո­ղի ան­հուն ցաւն է, գու­թի տա­ռա­պա­կոծ շար­ժը։ Սիւ­լէյ­ման է­ֆէն­տին ծա­ռա­նում է հօր դէմ, սպա­նում նրան, երբ սա յանդգ­նել է պղծել ա­մէ­նից սուրբ զգա­ցու­մը։ Նա դա­տա­պար­տո­ւած է, բայց պատ­րաստ է կրել իր խա­չը, սրտի հո­վանք կայ այ­լեւս՝ պատ­ժի դի­մաց չի զղջում։
Կեան­քի մայ­րա­մու­տին հէ­քեաթ-վէ­պե­րի ծրագ­րած, բայց ա­նա­ւարտ ձգած «­Կեան­քին պէս», «Օս­կի օ­րան» գոր­ծե­րը խոս­տա­նում էին յի­շա­տակ­նե­րի վեր­հան­ման ժան­րա­յին նոր կա­ռոյց, ո­րը տա­նում էր դէ­պի ման­կու­թեան շրջա­նի նոր ի­մաս­տա­ւոր­ման կեր­պեր։ Վի­պա­շա­րի գրքե­րը շա­րու­նա­կու­թիւն այ­լեւս չու­նե­ցան։ Մա­հը փշրեց ծրագ­րե­րը։
Բայց մա­հը Օ­շա­կա­նի հա­մար ան­մա­հու­թեան նոր շէնք պի­տի բա­ցէր՝ բարձ­րա­դիր պա­տու­հան­նե­րով, ո­րից այն կողմ նրա հրա­շա­լի գրա­կա­նու­թիւնն է։
Մենք նրա գրա­կա­նու­թեան ըն­կալ­ման նա­խադ­րանն ենք։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.