ԵՎՍ ՄԻ ՏԽՈՒՐ ՏԱՐԵՄՈՒՏ / Ա­զատ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

 

Վեր­ջին եր­կու տա­րե­մուտ­նե­րը մեզ ու­րա­խութ­յուն չեն բե­րում: Մենք հայտն­վե­ցինք մի ի­րա­վի­ճա­կում, երբ ան­գամ մեր պե­տութ­յան հե­տա­գա գո­յութ­յու­նը հար­ցա­կա­նի տակ են առ­նում: Մեր հին, ու­րախ տո­նա­կան եր­գը՝ «Լց­րեք, ըն­կեր­ներ, բա­ժակ­նե­րը լի», այ­սօր մեր տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րին չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում:
Այս փոք­րիկ խոս­քը վեր­լու­ծութ­յուն­նե­րի հա­մար չէ: Ես ըն­դա­մե­նը մի բան եմ ու­զում ար­ձա­նագ­րել, ո­րը գո­նե ինձ հա­մար ա­մե­նա­ցա­վա­լի ի­րո­ղութ­յուն­նե­րից մեկն է կամ ա­մե­նա­ցա­վա­լին մեր այ­սօր­վա կյան­քում՝ մեր հա­սա­րա­կութ­յան պա­ռակտ­վա­ծութ­յու­նը: Կար­ևոր չէ, թե պատ­նե­շի այս կող­մում քա­նի մարդ է, այն կող­մում՝ քա­նի: Այդ մա­սին կխո­սեն քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծա­բան­նե­րը: Բայց ա­մեն ան­գամ, երբ կար­դում կամ լսում եմ ա­տե­լութ­յամբ կամ չա­րախն­դութ­յամբ լի մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րը մեր հան­րա­պե­տութ­յան կյան­քի այս կամ այն ի­րա­դար­ձութ­յան մա­սին, ես ինձ զգում եմ ճնշված և գ­րե­թե հու­սա­հատ­ված: Մի՞­թե այս պա­հին, երբ հար­ևան­ներն ա­տամ են սրում Հա­յաս­տա­նը պա­տառ-պա­տառ ա­նե­լու հա­մար և­ ի­րենց մտադ­րութ­յուն­նե­րը չեն էլ թաքց­նում, Հա­յաս­տա­նի ներ­սում մենք պետք է վկա լի­նենք այս ա­մո­թա­լի հա­րայ-հրո­ցին: Մեզ ա­մեն օր հա­մո­զում են, որ մեր պե­տութ­յու­նը ա­հա-ա­հա կքանդ­վի, ե­թե այս կամ այն ու­ժը իշ­խա­նութ­յան լի­նի կամ իշ­խա­նութ­յան գա, կամ որ Հա­յաս­տա­նը «կթուր­քա­նա» և­ այլն, և­ այլն: Մի՞­թե այդ­պես են փրկում եր­կի­րը… Եվ նո­րից մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի, դժբախ­տա­բար, բա­վա­կան ստվար մի զանգ­վա­ծը փրկութ­յուն է փնտրում Ա­մե­րի­կա­յում կամ Ռու­սաս­տա­նում, մա­նա­վանդ մենք շատ հակ­ված ենք դրան՝ ժա­մա­նա­կին պատս­պար­վել ա­պա­հով երկր­նե­րում, հե­տո այն­տե­ղից հայ­րե­նա­սի­րա­կան ճա­ռեր ա­սել, մեզ խրատ­ներ կար­դալ և­ այլն, և­ այլն: Բայց այդ է մեր ի­րա­կա­նութ­յու­նը:
Ես հա­վա­տում եմ, որ մեր պե­տա­կա­նութ­յու­նը չենք կորց­նի, որ Ս­յու­նի­քը Հա­յաս­տան է ե­ղել ու Հա­յաս­տան էլ կմնա, որ Ար­ցա­խի հա­յութ­յու­նը, մեզ հետ միա­սին, կգտնի իր գո­յութ­յան ճիշտ ձևը: Բայց դրա հա­մար մենք գո­նե պետք է փոր­ձենք միաս­նա­կան լի­նել, վերջ տալ այդ հայ­հո­յանք­նե­րին ու սպառ­նա­լիք­նե­րին, ե­թե պետք է քննա­դա­տել, ա­պա քննա­դա­տել փրկե­լու և ոչ թե կոր­ծա­նե­լու հա­մար:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.