ՎԵՐՋԻՆ ԿՏՈՐ ՀԱՑԸ / ­Սամ­վել ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

Ար­ևը մայր էր մտել վա­ղուց: Ա­մու­սին­նե­րը, որ ամ­բողջ օրն ի­րենց քա­ղա­քա­մերձ այ­գում էին ե­ղել, խա­րույ­կի մա­րե­լուն էին սպա­սում, որ վեր կե­նան ու տուն­դար­ձի ճամ­փան բռնեն:
Նույ­նիսկ ցրտեց մի քիչ:
– Մր­սում եմ,- ա­մուս­նուն հպվե­լով՝ շշնջաց կի­նը:
– Շու­տով կգնանք, կրա­կին ա­վե­լի մոտ նստիր:
– Չէ՛, քաղ­ցից եմ դո­ղում։
– Ու­տե­լի­քը վեր­ջա­ցել է… Համ­բե­րիր, շու­տով կգնանք:
Կի­նը եր­ևի շատ էր քաղ­ցած, սկսեց ու­տե­լի­քի պա­յու­սա­կը քրքրել.
– Հ­րես, մի կտոր հաց գտա, բայց շատ է չո­րա­ցած, եր­կու­սիս չի հե­րի­քի։
– Ես չեմ ու­զում, դիր կրա­կի շեղ­ջին, կփափ­կի մի քիչ:
…Երբ տա­քա­ցող հա­ցի ա­խոր­ժա­լի բույ­րը տա­րած­վեց, Բո­նի շու­նը դուրս ե­կավ թփա­տա­կից և մո­տե­ցավ տի­րո­ջը: Տ­ղա­մար­դը հա­ցի կտո­րի վրա­յից մո­խիրն էր մաք­րում և­ ար­դեն կնոջն էր մեկ­նե­լու, երբ Բո­նին թա­թը դրեց նրա ար­մուն­կին և նվն­վաց խղճա­լի: Ամ­բողջ օ­րը հա­մար­յա ո­չինչ չէր կե­րել և­ ա­վե­լի մո­տե­նա­լով՝ ա­սես գրկեց տի­րո­ջը… Էլ ա­ռաջ չե­կավ, թա­թը չմեկ­նեց, մռու­թը չպար­զեց, բայց ո՞վ դրդեց, ո՞վ ա­սաց կամ ստի­պեց, որ տե­րը հա­ցի կտո­րը դրեց նրա բե­րա­նը…
…Ոռ­նո­ցան­ման ճիչն ա­հա­վոր էր: Չէ՛, հա­ցի կտո­րի վրա կայծ չկար, և Բո­նին էլ ո՛չ լե­զուն էր վա­ռել, ո՛չ էլ շուր­թե­րը: Կինն էր ճչա­ցո­ղը, ճար­ճա­տուն խոս­քերն էլ չու­շա­ցան.
– Այդ ի՞նչ ես ա­նում, ես մեռ­նում եմ քաղ­ցից, իսկ դու ո՞ւմ ես կե­րակ­րում…
– Բայց նա էլ… ինքդ ա­սա­ցիր, որ եր­կու­սիս չէր հե­րի­քի։
– Ինձ հո կհե­րի­քեր, ինչ է, քո շան չափ է՞լ չկամ, հա՞…
Ա­մու­սի­նը ո­չինչ չա­սաց: Կ­րա­կը մա­րել էր ար­դեն, ա­մա­նի ե­ղած ջու­րը ցո­ղեց մոխ­րին ու վերց­րեց շո­րե­րի պա­յու­սա­կը: Կ­րա­կը մա­րել, վեր­ջա­ցել էր, բայց կի­նը ո՛չ մա­րում էր, ո՛չ էլ վեր­ջա­նում: Բո­նին կար­ծես հաս­կա­նում էր, որ կռիվն իր պատ­ճա­ռով է և գ­լու­խը կախ, կող­քանց էր քայ­լում: Հաս­կա­ցավ եր­ևի, որ «քո­սոտ ան­տերն» էլ ի­րեն է վե­րա­բե­րում, ու նե­ղա­ցած ետ ըն­կավ՝ իր սև մոր­թիով ձուլ­վե­լով խտա­ցող մթութ­յա­նը: Ա­մու­սին­նե­րը ա­հա­գին ճա­նա­պարհ էին ոտ­քով քայ­լե­լու, ո­րը թավ ան­տա­ռի մի­ջով էր անց­նում: Կի­նը չէր լռում: Ա­մու­սի­նը մտա­ծեց, որ քաղ­ցա­ծը հա­զիվ կա­րո­ղա­նար այդ­քան խո­սել, ու­զում էր որ­քան հնա­րա­վոր է շուտ տուն հաս­նել…
Ար­դեն մթնել էր, երբ թփա­ծածկ ո­լո­րա­նից դուրս ե­կան եր­կուսն ու կտրե­ցին նրանց ճա­նա­պար­հը: Մութ էր ու անհ­նար էր տես­նել, թե ինչ է նրան­ցից մե­կի ձեռ­քին, բայց սպառ­նա­լից տո­նից կա­րե­լի էր են­թադ­րել, որ ատր­ճա­նակ է կամ առն­վազն՝ դա­նակ:
Ա­սա­ցին. «­Փո­ղերդ կամ կյանքդ»: Կար­ծեց՝ կա­տակ են ա­նում, նա­մա­նա­վանդ, որ եր­բեք էլ թա­լա­նե­լու ար­ժա­նի փո­ղեր չէր ու­նե­ցել, կար­գին կո­ղոպ­տիչ­ներն էլ պետք է իր հա­գու­կա­պից հաս­կա­նա­յին դա: Մ­տա­ծեց, որ մութ է, հա­գու­կապն ի՞նչ պի­տի տես­նեն, և նույ­նիսկ կա­տա­կի տվեց. «Ախ­պե­րա­կան կիս­վենք, ինչ­քան որ ու­նեմ»:
Ի՞նչ կա­տակ, ի՞նչ «ախ­պե­րա­կան». մի հար­վա­ծով գետ­նին տա­պա­լե­ցին։ Նոր միայն մթան մեջ տե­սավ ատր­ճա­նա­կի թե դա­նա­կի պաղ փայ­լը: Օգ­նութ­յան հույ­սով գլու­խը հա­զիվ մի կողմ թե­քեց: Հար­ձակ­վող­նե­րից մե­կի՝ եր­կու ա­փե­րով ա­մուր սեղմ­ված պա­րա­նո­ցով ա­վե­լին ա­նել չէր կա­րող: Միայն կնոջ սուր ծղրտո­ցը լսեց: Գլ­խին հասց­ված ուժ­գին հար­վա­ծից աչ­քե­րը մթնե­ցին:
…­Հան­կարծ սարս­ռեց­նող ձայն լսվեց: Տ­ղա­մար­դը, են­թադր­յալ ա­հա­վո­րից սար­սա­փած, ամ­բողջ ձայ­նով կնոջ ա­նու­նը գո­ռաց: Բո­նին, որ չգի­տես, ե՞տ էր ըն­կել, թե՞ ա­ռաջ, տի­րոջ ձայ­նը լսե­լով՝ հա­սավ ու մի ցատ­կով կախ­վեց նրա պա­րա­նո­ցը սեղ­մո­ղի վզից: Նա խռխռա­լով ընկր­կեց ու տա­պալ­վեց գետ­նին:
Որ­քան էլ սաս­տիկ ցա­վում էին մեջքն ու կո­կոր­դը, ա­մու­սի­նը փոր­ձեց բարձ­րա­նալ, բայց այդ պա­հին մու­թը ճեղք­վեց կրա­կա­ձայ­նից: Նո­րից տա­պալ­վեց՝ գո­ռա­լով կնոջ ա­նու­նը: Սա­ռը քրտինք պա­տեց դեմ­քին, երբ կրծքա­վան­դա­կին, սրտի շրջա­նում տաք թա­ցութ­յուն զգաց: Մ­տա­ծեց, որ մահն ար­դեն շատ մոտ է, թու­լա­ցած ձեռ­քը դրեց թաց տե­ղին. ար­յուն էր, ու ար­յան վրա՝ Բո­նիի գլու­խը:
– Հա­րա­զա՛տս, տի­րոջդ փրկե՞լ ես ու­զում… ար­դեն ուշ է, ա­նօ­գուտ է…
Կո­ղոպ­տիչ­ներն ինչ­պես ա­նակն­կալ հայտն­վել էին, այդ­պես էլ, հանց ուր­վա­կան, չքա­ցան:
…­Շուրջ­բո­լո­րը մեծ ու ծանր լռութ­յուն թանձ­րա­ցավ: Կի­նը որ­քան էլ փոր­ձեց, չկա­րո­ղա­ցավ տես­նել, թե ով է մթութ­յան մեջ դան­դա­ղա­քայլ հե­ռա­ցո­ղը…
Նա այդ­պես էլ չտե­սա՞վ, թե՞ չճա­նա­չեց ուր­վա­կա­նի պես հե­ռա­ցող ա­մուս­նուն և չ­տե­սա՞վ նրա գրկում ա­մուր սեղմ­ված Բո­նիի ան­շունչ մար­մի­նը:
Մարդն ու շու­նը ար­դեն ան­ցել էին ո­լո­րա­նը: Մութն ար­դեն խա­վար էր:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։