ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՌԱՎԸ / ՆԱՆԵ

 

Գ­յուղ չէր, բայց մի կար­գին քա­ղաք էլ չէր: Կ­յան­քը փոքր քա­ղա­քի ծայ­րա­մա­սի սե­փա­կան տնե­րի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար ոչ քա­ղա­քա­յին է, ոչ՝ գյու­ղա­կան. ինչ-որ մի­ջին մի բան է: Եր­կար փո­ղոց­նե­րի վեր­ջում կա­րե­լի է գտնել և՛ քա­ղա­քա­յին հար­մա­րա­վե­տութ­յուն, աշ­խու­ժութ­յուն, և՛ գյու­ղա­կան կյան­քին բնո­րոշ ո­րո­շա­կի ան­դորր: Բայց այդ ա­մե­նի մեջ չկան իս­կա­կան գյու­ղի հա­մու­հո­տը, բնութ­յան հետ գիրկ գրկի, քիթ քթի, սիրտ սրտի ժա­մե­րը, օ­րե­րը…
Ա­մեն դեպ­քում, գյու­ղաքա­ղա­քա­յին մի­ջին ո­րա­կի կյան­քի ե­ղած-չե­ղած հար­մա­րութ­յուն-ան­հար­մա­րութ­յուն­նե­րի մեջ ե­րե­խա­ներն ի­րենց ման­կութ­յան հա­մար միշտ էլ ու­րա­խութ­յան լիու­լի բա­ժին էին գտնում ու վա­յե­լում:
«Ինչ լավ է, որ ոչ ոք ժա­մա­նակ չու­ներ ինձ­նով զբաղ­վե­լու»,- հե­տո՝ շատ տա­րի­ներ անց, հա­ճախ էր մտա­ծում Աշ­խե­նը, որ հենց այդ շատ տա­րի­նե­րի հեռ­վում էր միայն հաս­կա­ցել, որ փայ­փա­յան­քից զուրկ, թախ­ծոտ օ­րե­րի մեջ կար այն, ին­չից զուրկ են մնում օ­րու­գի­շեր ու­շադ­րութ­յան և շո­յանք­նե­րի մեջ ապ­րած­նե­րը. ին­քը մե­նակ էր իր հետ, լրիվ ինք­նու­րույն փոր­ձում էր ան­ծա­նոթ աշ­խար­հից ինչ-որ բան հաս­կա­նալ, «ին­չու­նե­րի տա­րի­քում» էլ բո­լոր «ին­չու­ներն» ի­րեն էր տա­լիս՝ ե­րեք-չորս-հնգամ­յա ման­կա­նը, և­ ինքն էլ պա­տաս­խա­նում՝ իր դեռ ո­չինչ չճա­նա­չած, ո­չինչ չփոր­ձած, չկու­տա­կած գի­տակ­ցութ­յամբ: Եվ սե­փա­կան ես-ի հետ, երկն­քի, աստ­ղե­րի, աշ­նան, ծղրիդ­նե­րի եր­գի հետ մե­նութ­յան պա­հե­րը, տա­րի­նե­րը լրիվ այլ աշ­խար­հի դռներ էին ու… միայն ի­րե­նը:
Բա­կի ե­րե­խա­նե­րի հետ էլ շփու­մը շատ բան չէր ա­վե­լաց­նում, ո­րով­հետև փակ ու լռակ­յաց աղջ­նա­կը բո­լո­րի կող­մից լռել­յայն որ­պես հե­ղի­նա­կութ­յուն էր ըն­դուն­վում, և ս­տիպ­ված էր ի՛ն­քը նրանց կյան­քի դա­սեր տալ՝ դա­սեր ի՛ր աշ­խար­հից:
Եր­ևի թե վատ ման­կութ­յուն չի լի­նում. ե­րե­խա­ներն ի­րենց սե­փա­կան աշ­խարհն ու­նեն, ո­րով լրաց­վում է ա­մեն կի­սատ բան, լցվում ա­մեն դա­տար­կութ­յուն:
Եվ միայն վա­խե­րը՝ խորհր­դա­վո­րութ­յան ու ա­նո­րո­շութ­յան մեջ ձևա­վոր­վող վա­խերն էին ա­վե­լի հսկա­յա­նում, հաս­տատ­վում ման­կութ­յան հե­ռու անկ­յուն­նե­րում և դուրս սո­ղում գի­շեր­վա խա­վա­րի մեջ կամ դա­տարկ տան մութ ու ստվե­րոտ անկ­յուն­նե­րից:
Այդ վա­խե­րի մեջ կար­ևոր տեղ ու­ներ հոր՝ սև շր­ջա­նա­կով նկա­րը, որն սկզբում զգես­տա­պա­հա­րա­նի վեր­ևում էր, հե­տո տե­ղա­վոր­վեց պա­հա­րա­նի ներ­սում՝ հա­գուստ­նե­րի մեծ ծալ­քե­րի ետ­ևում, ե­րե­խա­նե­րի աչ­քից հե­ռու, որ չվա­խե­նան: Բայց եր­ևի «աչ­քից հե­ռու» խորհր­դա­վո­րութ­յունն այն ա­վե­լի էր սար­սա­փի գույ­նե­րով ներ­կում: Եվ որ­տեղ նկարն էր, այն­տեղ էլ վախն էր, այն­տեղ էլ քիչ-քիչ ծա­վալ­վող կյանք ու մա­հի, ան­դի­նի ան­պա­տաս­խան հար­ցերն էին, որ վա­խը զար­հու­րան­քի էին վե­րա­ծում:
Ու Աշ­խե­նը սար­սափ-պատ­մութ­յուն­նե­րի, խորհր­դա­վո­րի վա­րա­գույ­րը բա­ցե­լու վար­պետն էր բա­կի փոք­րե­րի մեջ. «…­Հե­տո սև ձեռ­քը՝ վրան մեծ ու սև­ աչ­քեր, տան մութ անկ­յու­նից դո՜ւրս է գա­լիս»,- այդ­տեղ՝ գի­շեր­վա թանձ­րա­ցած խա­վա­րում մի ծա­ռի տակ խմբված ե­րե­խա­նե­րը, վեր թռչե­լով, ճղճղա­լով, փախ­չում էին աջ ու ձախ:
Բայց հոր նկա­րից ա­վե­լի մեծ մի վախ էլ կար՝ թուր­քե­րը: Կ­յան­քի ա­ռա­ջին ե­րազն էլ՝ եր­կու-ե­րեք տա­րե­կա­նում, թուր­քերն էին և­ ի­րենց թրքութ­յու­նը: Երկ­նա­գույն, մե­տաղ­յա փոք­րիկ, նախ­շա­զարդ օ­րո­րո­ցում գի­շեր­վա կե­սին, քու­նը կի­սատ թո­ղած, արթ­նա­ցավ ու լե­ղա­ճաք, անմ­խի­թար լա­ցով տունն ի­րար խառ­նեց: Որ­քան էլ ի­րեն հանգս­տաց­նել փոր­ձող մայ­րը, եղ­բայր-քույ­րե­րը, երկ­րորդ հար­կից ցած շտա­պած տան կեն­վոր­ներն աշ­խա­տում էին լա­ցի պատ­ճա­ռը պար­զել, ո­չինչ չստաց­վեց: Այդ­պես էլ իր մեջ պա­հեց ի­րենց տուն լցված թուր­քե­րի ոհ­մա­կի մա­սին ե­րա­զը, ո­րը մինչև հի­մա էլ հի­շում է ի­րա­կա­նի պես. թուր­քե­րը մո­րը, ի­րեն, մյուս ե­րե­խա­նե­րին պա­տի տակ կանգ­նեց­րած՝ հա­ճույ­քից խո­շո­րա­ցած, փայ­լող աչ­քե­րով յա­թա­ղան­ներն էին այ­սո­ւայն­կողմ պտտեց­նում՝ քիչ առ քիչ մո­տե­նա­լով… Տան անկ­յու­նում ար­դեն սպան­ված տա­տի մար­մինն էր…
Հե­տո էլ միշտ թուր­քե­րի հար­ձակ­ման վա­խը կար: Եր­կաթ­գի­ծը փո­ղո­ցի ծայ­րով էր անց­նում, և­ անց­նող գնաց­քի ձայ­նը, սու­լո­ցը գի­շեր­վա լռութ­յան մեջ ա­հա­սար­սուռ էին Աշ­խե­նի հա­մար: Ա­մեն ան­գամ նրա միտ­քը տեն­դում էր. «Ե­թե թուր­քերն այս գնաց­քով ե­կած լի­նեն, ե­թե իջ­նեն գնաց­քից, մի տա­սը րո­պե էլ ճա­նա­պարհն է մինչև մեր տուն»… Տա­սը րո­պե սպա­սում էր՝ ան­կող­նու մեջ վա­խից կուչ ե­կած, և միայն, երբ այդ րո­պե­ներն անց­նում էին, թեթ­ևա­ցած շունչ էր քա­շում, բայց մինչև հա­ջորդ գնաց­քի ժա­մա­նու­մը… Եվ այդ­պես շա­րու­նակ, մինչև քու­նը հաղ­թեր:
Ա­վե­լի ուշ փոր­ձում էր հաս­կա­նալ այդ հա­նե­լու­կը: Ախր, ի­րենց տա­նը եր­բեք չէին խո­սում կո­տո­րա­ծի, թուր­քե­րի մա­սին, ա­զե­րի­նե­րի հետ էլ, խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րի պատ­րան­քա­յին խա­ղա­ղութ­յան մեջ, հա­յե­րը սո­վո­րել էին կողք կող­քի ապ­րել:
Բայց զվար­ճա­լին էլ կար, ո­րից «թուրք» բա­ռը մի քիչ հա­սա­րա­կա­նում էր: Պատ­ճա­ռը հար­ևան Հե­ղուշն էր, ո­րին թուրք ա­մուս­նու պատ­ճա­ռով «թուրք Հե­ղուշ» էին ա­սում: Ա­մու­սի­նը վա­ղուց չկար, տղան էլ չկա­յի հա­շիվ էր. ոչ ոք նրան չէր տե­սել, բայց եր­բեմն ի­մա­նում էին, որ մի գի­շե­րով գնաց­քով ե­կել է ու գնա­ցել: Աղ­ջիկ­նե­րից մեկն ա­մուս­նա­ցել էր, ե­րե­խա­ներ ու­ներ և դուրս էր այդ ըն­տա­նի­քի խորհր­դա­վո­րութ­յան սահ­ման­նե­րից, մյու­սը փո­ղո­ցի ա­մե­նա­վար­պետ սուր­ճի բա­ժակ նա­յողն էր, ու մեծ բախտ էր, ե­թե հա­ջող­վում էր նրա հետ սուրճ խմե­լու և հե­տո նրա կող­մից բա­ժակ նա­յե­լու պատ­վին ար­ժա­նա­նալ. ձևեր էր թա­փում, թան­կաց­նում ի­րեն, իսկ թրքու­հու խո­շոր, սև, մութ աչ­քե­րը՝ բո­լո­րո­վին էլ ոչ հայ­կա­կան փայ­լով, մի քիչ վա­խեց­նում էին ու ան­տես մի սահ­ման գծում նրա՝ մեծն բախ­տա­գու­շա­կի ու մյուս՝ սո­վո­րա­կան հայ կա­նանց միջև:
Թուրք Հե­ղու­շը մի մա­կա­նուն էլ ու­ներ՝ «­Հա­վեր­ժա­կան պա­ռավ», բայց դրա մա­սին միայն փոք­րիկ Աշ­խե­նի­կը գի­տեր, ո­րով­հետև հենց ինքն էլ կնքել էր այն, ո­րով­հետև կո­րա­ցած, չո­րուկ, Բա­բա Յա­գա հի­շեց­նող ծեր կի­նը միշտ նույնն էր և տա­րի­նե­րի հետ բո­լո­րո­վին չփոխ­վեց: Ա­մե­նա­հե­տաքր­քի­րը նրա՝ լրագ­րեր հա­վա­քե­լու «հոբ­բին» էր՝ ա­մեն օր (կի­րա­կի օ­րե­րից բա­ցի, երբ թեր­թի կրպակ­նե­րը փակ էին), ա­ռա­վոտ վաղ՝ ձմեռ թե ա­մառ, անձրևին թե սառ­նա­մա­նի­քին, հա­վեր­ժա­կան պա­ռավ թուրք Հե­ղու­շը տնից դուրս էր գա­լիս և­ ա­րագ-ա­րագ քայ­լե­րով, մար­մի­նը գրե­թե երկ­ծալ ա­ռաջ թե­քած, բայց գլուխն ան­պայ­ման վեր ձգած, նպա­տա­կաս­ևեռ­ված, կար­ևոր գոր­ծի գի­տակ­ցու­մով՝ բռնում էր փոքր քա­ղա­քի կենտ­րոն տա­նող ճա­նա­պար­հը: Նա պետք է ա­մե­նա­մոտ կրպա­կի բաց­վե­լու պա­հին այն­տեղ լի­ներ, որ­պես­զի թեր­թե­րից թե­կուզ մե­կը վեր­ջա­ցած չլի­ներ, և կա­րո­ղա­նար բո­լո­րից մի-մի օ­րի­նակ վերց­նել: Չ­նա­յած այն օ­րե­րին ա­մեն ըն­տա­նիք բա­ժա­նոր­դագր­վում էր, և­ օ­րա­կան ա­մե­նա­քի­չը եր­կու-ե­րեք թերթ, ամս­վա մեջ մեկ-եր­կու ամ­սա­գիր ա­մեն տուն էին մտնում: Փոս­տա­տարն ինքն էր՝ հիմ­նա­կա­նում հե­ծա­նի­վով, խիստ պար­տա­ճա­նա­չութ­յամբ դրանք բա­ժա­նում էր տնե­րով: Թեր­թե­րը ներս էր գցում դար­պաս­նե­րի ճեղ­քե­րից կամ էլ սա­հեց­նում դռնե­րին, շքա­մուտ­քե­րին ամ­րաց­ված հա­տուկ արկ­ղիկ­նե­րի մեջ: Եվ հաս­կա­նա­լիի սահ­ման­նե­րից դուրս էր ոչ միայն այդ տա­րօ­րի­նակ «հոբ­բին», այլ նաև թեր­թերն ան­ձամբ առ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ սո­վո­րութ­յու­նը: Աշ­խե­նը տա­րի­ներ անց պետք է լրջո­րեն անդ­րա­դառ­նար այդ ա­մե­նին և­ իր բա­զում եզ­րա­հան­գում­նե­րի շար­քում մեկ այլ լույ­սի տակ՝ «հա­յի վեր­ջին խել­քով», դա էլ հաս­կա­նար. թուրք Հե­ղու­շը եր­ևի թե ան­ձամբ էր գնում թեր­թե­րը, ո­րով­հետև այդ­քան շատ թերթ բա­ժա­նոր­դագր­վե­լը կա­րող էր կաս­կա­ծե­լի թվալ նույ­նիսկ այն միա­միտ ժա­մա­նակ­նե­րում:
Աշ­խե­նի­կը հազ­վա­դեպ էր մոր հետ ե­ղել թուրք Հե­ղու­շի տա­նը, բայց այդ քիչն էլ բա­վա­կան էր, որ ա­վե­լի ա­ռեղծ­վա­ծա­յին դառ­նար նրա՝ հե­քիա­թի հա­վեր­ժա­կան կա­խարդ հի­շեց­նող կեր­պա­րը: Ն­րա տան նա­խա­սեն­յա­կում կա­պոց­նե­րով ի­րար վրա դարս­ված լրագ­րե­րի պատ­ճա­ռով նստե­լու տեղ հա­զիվ էին գտնում: Տ­ռուզ կա­պոց­նե­րի կույ­տե­րը մինչև ա­ռաս­տաղ էին հաս­նում: Մեկ այլ ան­գամ դրանք կա՛մ գրե­թե չկա­յին, կա՛մ քիչ էին լի­նում:
Ու քա­նի որ այն հե­տոն, երբ Աշ­խենն այդ ա­մենն ի մի էր բե­րե­լու, դեռ հե­ռու էր, նա ե­ղա­ծը վա­յե­լում էր որ­պես սո­վո­րա­կան ա­ռօր­յան ան­սո­վոր դարձ­նող մի հա­մե­մունք, ո­րից օ­րը նաև մի քիչ ա­վե­լի զվար­ճա­լի էր դառ­նում: Եվ հա­ջո­ղութ­յուն էր, երբ հասց­նում էր պա­տու­հա­նի մոտ լի­նել պետք ե­ղած ժա­մա­նակ և տես­նել ման­րիկ, ա­րա­գա­վազ քայ­լե­րով փո­ղո­ցով գրե­թե սա­հող ծեր կնո­ջը՝ իր ման­կութ­յան ի­րա­կան հե­քիաթ­նե­րից մե­կի՝ «­Հա­վեր­ժա­կան պա­ռա­վի» հե­րո­սին:
Դե, ե­թե թեր­թեր ես գնում, բնա­կա­նա­բար, դա են­թադ­րում է նաև դրանք կար­դա­լը: Եվ խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի լրագ­րե­րը, որ­քան էլ ան­համ ու ա­նի­մաստ լրատ­վութ­յամբ, բայց ըն­թերց­վում էին: Բո­լոր թեր­թե­րում մշա­կու­թա­յին է­ջեր կա­յին, ո­րոնք մի փոքր ի­մաս­տա­վո­րում էին լրագ­րա­յին է­ջե­րը, և ժա­մա­նա­կի գրող­ներն էլ մեկ-եր­կու ան­գամ լրագ­րի է­ջե­րում եր­ևա­լուց հե­տո ար­դեն ճա­նա­չում էին ձեռք բե­րում:
Բայց օ­րե­րից մի օր պարզ­վեց, որ թուրք Հե­ղու­շը դրանք չի էլ կար­դում: Եվ ա­մեն բան ա­վե­լի խճճվեց:
Այդ օ­րը Հե­ղու­շը ոգ­ևոր­ված Աշ­խե­նենց տուն մտավ ու.
– Ձեր Սո­նա­յին թեր­թի են տվել:
Զար­մա­նա­լը քիչ է՝ ապ­շե­ցին. Աշ­խե­նի քույր Սո­նան ու­սա­նո­ղու­հի էր և­ որ­ևէ ու­շադ­րութ­յան ար­ժա­նի բան չէր ա­րել՝ թեր­թում հայտն­վե­լու հա­մար, և հե­տո, թեր­թի է­ջե­րում հայտն­վելն այն­պի­սի ի­րա­դար­ձութ­յուն էր, որ այդ մա­սին նման «բախ­տի» ար­ժա­նա­ցո­ղը նա­խա­պես էր ի­մա­նում:
– Չեք հա­վա­տո՞ւմ, ա­սում եմ՝ ձեր Սո­նա­յին…
Բո­լո­րը տա­րա­կու­սած նո­րից ի­րար նա­յե­ցին, ու­սե­րը թոթ­վե­ցին, նո­րից հառ­վե­ցին իբրև աչ­քա­լու­սանք բե­րած կնո­ջը: Հե­ղու­շը վրդով­վեց, վի­րա­վոր­վեց բե­րած լու­րի կար­ևո­րութ­յու­նը չգնա­հա­տած, թե­րա­հա­վա­տո­րեն ի­րեն նա­յող­նե­րից.
– Յաաա՞, ու­րեմն չե՞ք հա­վա­տում. դե, հե­սա թեր­թը բե­րեմ,- ու իր նույն ջա­հե­լա­վա­րի թեթ­ևութ­յամբ վեր թռավ նստած տե­ղից ու դուրս շտա­պեց: Ետ ե­կավ՝ հաղ­թա­կան կայ­ծերն աչ­քե­րի մեջ, ու ա­ռաջ պար­զեց օ­րա­թեր­թը:
Լու­սան­կա­րում մի կադր էր վիետ­նա­մա­կան ցույ­ցից, իսկ ա­ռա­ջին պլա­նում, հսկա պաս­տա­ռը ձեռ­քին, մի վիետ­նամ­ցի աղ­ջիկ էր կանգ­նած:
– Ը­հը, էս ա…
Սո­նան մի փոքր շեղ, չի­նա­կան կտրված­քով աչ­քեր ու­ներ: Աչ­քե­րի ճա­պո­նա­չի­նա­կան այդ ձևը ցե­ղա­կան էր, բայց որ մի­տին­գա­վո­րին կա­րե­լի էր շփո­թել խորհր­դա­յին բռնա­կա­լա­կան կայս­րութ­յու­նում կար­գու­կա­նո­նի, սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի, խոս­քի ա­նա­զա­տութ­յան կա­ղա­պար­նե­րում ապ­րո­ղի հետ, ա­մեն պատ­կե­րա­ցու­մից դուրս էր: Էլ չա­սած, որ ե­թե լու­սա­նկա­րը ո­չինչ չէր հու­շել, նրա տակ ե­ղած շատ կարճ տե­ղե­կատ­վութ­յու­նը հաս­տատ հնա­րա­վոր չէր չկար­դալ, իսկ կար­դա­լիս էլ՝ սխալ հաս­կա­նալ:
«­Հը՜մ, Հա­յաս­տա­նում ա­մեն օր ա­մե­նա­շատ թերթ գնող թուրք Հե­ղու­շը հա­յե­րեն կամ, գու­ցե, ընդ­հան­րա­պես կար­դալ չգի­տի»,- միա­ժա­մա­նակ նույն միտքն աչ­քե­րում՝ բո­լո­րը կար­կա­մած ի­րար նա­յե­ցին, բայց որ­ևէ եզ­րա­հան­գում չհետ­ևեց դրան: Դ­րա հա­մար էլ պետք էր դեռ եր­կար ժա­մա­նա­կով ա­ռաջ գնալ, պա­տե­րազմ տես­նել, հայ ու թուրք ան­հա­մա­տե­ղե­լիութ­յուն, «­Գորշ գայ­լեր» հաս­կա­նալ, գաղտ­նի գոր­ծա­կալ­ներ…
Այդ օր­վա­նից ըն­դա­մե­նը ա­մեն բան ա­վե­լի խորհր­դա­վոր դար­ձավ, և Աշ­խե­նի հե­քիաթն է՛լ ա­վե­լի հե­տաքր­քիր ե­րան­գա­վո­րում ձեռք բե­րեց:
Մի ան­գամ էլ, երբ ինչ-որ թեր­թում կար­ևոր նյութ կար, և ս­տիպ­ված էին այն ձեռք բե­րե­լու հա­մար Հե­ղու­շին դի­մել, բախ­վե­ցին նոր հա­նե­լու­կի.
– Չեմ կա­րա տամ, հենց հի­մա նա­յեք ու ետ տվեք:
Ոչ մի կերպ հա­մո­զել չստաց­վեց: Իսկ թեր­թե­րի կա­պուկ­նե­րը շա­րու­նա­կում էին տու­նը լցնել, հաս­նել մինչև ա­ռաս­տաղ, հե­տո ան­հե­տա­նալ: Եվ նո­րից բո­լո­րը եր­բեմն լսում էին Հե­ղու­շի թուրք տղա­յի՝ գնաց­քով գի­շեր­ներն ան­տես գալ-գնա­լու մա­սին:

Աշ­խե­նի­կը մե­ծա­նում էր… հատ-հատ թեր­թե­լով իր առջև բաց­ված աշ­խար­հի հա­ճախ ան­հաս­կա­նա­լի է­ջե­րը, շատ բան պահ տա­լով հու­շի ամ­բար­ներ­նե­րին, շատ բան թող­նե­լով ման­կութ­յան հե­ռու­նե­րում: Այդ հե­ռու­նե­րում էր թո­ղել նաև թեր­թե­րի կա­պուկ­նե­րի «տի­րու­հի» թուրք Հե­ղու­շին՝ մտքով ան­գամ չանց­կաց­նե­լով, որ ման­կութ­յան զվար­ճա­լի «հե­քիաթն» իր «հա­վեր­ժա­կան պա­ռա­վով» և «գի­շե­րա­յին գնացք­նե­րի»՝ մարդ­կանց խա­ղաղ քու­նը ճեղ­քող սու­լոց­նե­րով, հե­տո և շատ ան­գամ­ներ կրկին հառ­նե­լու էր իր դեմ՝ սթա­փութ­յան կո­չող դա­ռը ի­րա­կա­նութ­յուն դար­ձած, պար­տութ­յան-հաղ­թութ­յան վե­րու­վար դար­ձած… Հա­յի՝ դժվա­րից դժվար, բայց և հ­նա­բույր, հո­գի վե­հաց­նող պարտք ու ճա­նա­պարհ դար­ձա­ծ…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։