­Սեյ­րա­նու­հի ԳԵՂԱՄՅԱՆ / ԱՆՏՈՒՆԸ

ՍեյրանուհիՔա­ղա­քի ծայ­րա­մա­սա­յին հին թա­ղա­մա­սե­րից մե­կում, որ­տեղ գրե­թե բո­լորն ի­րար ըն­տա­նիք­նե­րով և­ ան­գամ ա­նուն­նե­րով գի­տեին, լուր տա­րած­վեց, թե թա­ղա­մա­սի ա­մե­նաուն­ևոր ու ան­վա­նի մարդ­կան­ցից մե­կը՝ Հայ­րոն, սնան­կա­ցել է և կորց­րել ամ­բողջ ու­նեց­ված­քը։ Ան­գամ ե­ռա­հարկ տու­նը, որ թա­ղե­ցի­նե­րի հիաց­մուն­քի ու նա­խան­ձի ա­ռար­կան էր, գրավ է դրված։ Զա­վակ­նե­րը, որ նախ­կի­նում փո­ղը սան­տի­մետ­րով էին վերց­նում և­ աջ ու ձախ անխ­նա վատ­նում, խեղ­ճա­ցել ու սրա­նից-նրա­նից պարտք էին խնդրում՝ մի բա­ժակ օ­ղի կամ գա­րե­ջուր գնե­լու հա­մար։ Ա­սում էին նաև, թե հարսն ու աղ­ջի­կը Թուր­քիա են գնա­ցել ու իբր հայ տա­րեց մարդ­կանց են խնա­մում…
Դժ­վար, խա­ռը տա­րի­ներ էին. 1990-ա­կան թվա­կան­նե­րին խորհր­դա­յին հա­սա­րա­կար­գի փլու­զու­մով շա­տե­րի հա­մար փակ­վե­ցին ա­նաշ­խատ ե­կա­մուտ­նե­րի աղբ­յուր­նե­րը, դա­դա­րեց նաև 8-ամ­յա կրթութ­յամբ բա­վա­կան բարձր պաշ­տոն­ներ զբա­ղեց­րած Հայ­րո­յի ե­կա­մուտ­նե­րի հոս­քը… Ճոխ կյան­քով ապ­րած ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը շատ ա­րագ սպա­ռե­ցին կու­տա­կած փո­ղերն ու քա­նի որ սո­վոր չէին սե­փա­կան քրտին­քով ապ­րուստ վաս­տա­կե­լուն՝ հայտն­վե­ցին անմ­խի­թար վի­ճա­կում։
Աշ­նա­նա­յին մի օր էլ լուր տա­րած­վեց, թե Հայ­րոն ան­հե­տա­ցել է… Մար­դիկ հա­զար ու մի են­թադ­րութ­յուն էին ա­նում ու ա­նո­րոշ վեր գցում ու­սե­րը…
Նույն օ­րե­րին, քա­ղա­քի կենտ­րո­նում, հինգ­հար­կա­նի գե­ղե­ցիկ շեն­քե­րից մե­կի շքա­մուտ­քի աս­տի­ճա­նա­շա­րե­րից մե­կի վրա բնա­կիչ­նե­րը զար­ման­քով տե­սան դրա­պե եր­կար վե­րար­կուն հա­գին, մոր­թե եզ­րե­րով գլխար­կը մինչև աչ­քե­րը քա­շած, մռայլ ու չսափր­ված դեմ­քով ան­ծա­նո­թի։ Դա­տե­լով հա­գուս­տի թանկ տես­քից՝ մար­դիկ կար­ծում էին, թե ան­ծա­նո­թը հա­վա­նա­բար վատ է զգա­ցել ու նստել աս­տի­ճան­նե­րին՝ շունչ առ­նե­լու հա­մար։ Շա­տե­րը կանգ­նում, հարց­նում էին, թե կա­րո՞ղ են որ­ևէ բա­նով օգ­տա­կար լի­նել, սա­կայն ան­ծա­նո­թը խո­ժոռ դեմ­քը շրջում էր պա­տի կողմն ու լռում… Մեկ-եր­կու օր հե­տո նրա կող­քին ջրի շշեր և­ ու­տե­լի­քի կտոր­ներ հայտն­վե­ցին, ո­րոնք ա­րագ ան­հե­տա­նում էին՝ ոտ­նա­ձայ­նե­րը հե­ռա­նա­լուն պես… Ե­րե­խա­ներն էլ սկզբում զգույշ ու վախ­վո­րած էին անց­նում ան­ծա­նո­թի կող­քով, բայց կա­մաց-կա­մաց վարժ­վե­ցին նրա ներ­կա­յութ­յա­նը ու եր­բեմն կար­կան­դակ կամ միրգ էին դնում աս­տի­ճա­նին ու ա­րագ հե­ռա­նում…
Սա­կայն հետզ­հե­տե ան­ծա­նո­թի ներ­կա­յութ­յունն ան­տա­նե­լի էր դառ­նում… Ն­րա վրա­յից փչող տհաճ հո­տը, ար­դեն տես­քից ըն­կած ու կեղ­տոտ­ված հա­գուս­տը, եր­կար, անխ­նամ մո­րուքն ու մա­զե­րը գթութ­յան հա­մար տեղ չէին թող­նում, ու մար­դիկ նրա կող­քով անց­նում էին զզվան­քից ծա­մածռ­ված դեմ­քով, փա­կե­լով քիթ ու բե­րան։ Հատ­կա­պես շեն­քի բնա­կիչ­նե­րին հյուր ե­կող­նե­րը, մա­նա­վանդ ե­րե­կո­յան կի­սա­մու­թի մեջ, սար­սա­փած ու նող­կան­քով էին անց­նում, թեև հյու­րըն­կալ­նե­րը հա­ճախ զգու­շաց­րած էին լի­նում, ինչ­պես ար­դեն նրան կո­չում էին՝ «բոմ­ժի» ներ­կա­յութ­յան մա­սին… Զար­մա­նա­լիո­րեն, ան­գամ ցե­րեկ­նե­րը փո­ղոց դուրս չէր գա­լիս՝ ո՛չ զբոս­նե­լու, ո՛չ էլ գո­նե փող մու­րա­լու: Միայն աղ­ջա­մուղ­ջին, եր­բեմն-եր­բեմն գո­ղու­նի սո­ղոս­կում էր դուրս՝ ինչ-որ ան­հայտ տե­ղե­րում բնա­կան պետ­քե­րը հո­գա­լու: Պա­տա­հում էր, որ տղա­մար­դիկ փոր­ձում էին խո­սակ­ցութ­յան բռնվել, հար­ցու­փորձ ա­նել, ծե­րա­նոց տե­ղա­փոխ­վե­լու ա­ռա­ջարկ ա­նել, սա­կայն ան­տու­նը կտրուկ ու ան­հա­ղորդ՝ շրջում էր դեմ­քը դե­պի պա­տը։ Մեկ-մեկ էլ պառ­կած տե­ղից բարձ­րաց­նում էր գլուխն ու ներք­ևի աս­տի­ճա­նա­հար­թա­կի պա­տու­հա­նից դի­տում դրսում ըն­թա­ցող կյան­քը… Այդ պա­հե­րին նրա մթա­մած, պղտոր աչ­քե­րի անկ­յուն­նե­րում թաց փայ­լա­տա­կում­ներ էին եր­ևում, ո­րոնք թեև ար­ցուն­քի չէին վե­րած­վում, սա­կայն մատ­նում էին, որ հո­գում ինչ-որ տվայ­տանք­ներ են արթ­նա­նում… Մի ան­գամ միայն ըն­դոստ վեր թռավ տե­ղից, երբ վեր­ևի հար­կից լսվող ման­կա­կան մի ձայն, որ այն­քա՜ն նման էր թո­ռան ձայ­նին, զրնգուն ու պա­հանջ­կոտ բղա­վում էր. «­Պա­պի՜կ, պա­պի՜կ, դու­ռը բաց, շուտ ա­րա, պա­պի՜կ, ոտ­քերս սա­ռել են»… Փու­թան­ցիկ հի­շեց յոթ տա­րե­կան թո­ռա­նը, ո­րին մայ­րը տա­րել էր ան­հայտ ուղ­ղութ­յամբ… Այս ան­գամ ար­դեն ան­տու­նի աչ­քե­րի անկ­յուն­նե­րում փայ­լա­տա­կող թա­ցութ­յուն­նե­րը ար­ցունք­նե­րի վե­րած­վե­ցին, ո­րոնք սա­ռե­ցին-կպան նրա խռիվ մո­րու­քին: Մի ան­գամ էլ դի­մա­ցի կի­սա­բաց դռնից քթին հա­սած տոլ­մա­յի ա­խոր­ժա­լի հո­տը հի­շեց­րեց նի­հար, գե­ղե­ցիկ դի­մագ­ծե­րով վա­ղա­մե­ռիկ կնո­ջը, ո­րին կոպ­տում էր տե­ղի-ան­տե­ղի, հա­ճախ նաև ար­հա­մար­հա­կան ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ ա­նում։ Ար­ցունք­ներ չեր­ևա­ցին աչ­քե­րում, բայց մի ան­ծա­նոթ, ան­հաս­կա­նա­լի զգա­ցում, որ ու­րիշ­նե­րը կա­րոտ կկո­չեին, սեղ­մեց սիրտն ու խոր, ծանր տնքոց պո­կեց հո­գուց։
Գ­նա­լով օ­րե­րը ցրտում էին, իսկ ան­տունն, ար­դեն հնա­մաշ դար­ձած վե­րար­կո­ւի օ­ձի­քը մինչև գլխար­կը բարձ­րաց­րած՝ շա­րու­նա­կում էր իր գո­յութ­յու­նը աս­տի­ճա­նա­շա­րի վրա։ Մի­ջան­ցիկ քա­մուց հա­ճախ ու­ժեղ դող էր անց­նում մարմ­նով ու կող­քից վե­րու­վար ա­նող կա­նաց տես­նե­լով՝ հա­զիվ լսե­լի ձայ­նով քրթմնջում. «­Թեյ, թեյ եմ խնդրում»։ Հիմ­նա­կա­նում ան­պա­տաս­խան էր մնում նրա խնդրան­քը, եր­բեմն միայն ա­վե­լի փա­փուկ սրտի տեր կա­նայք ե­ռաց­րած ջուր ու հաց էին դնում կող­քը և քթ­նե­րը բռնած՝ ա­րագ հե­ռա­նում: Աս­տի­ճա­նա­բար, սա­կայն, գթասր­տութ­յան այդ դրսևո­րում­ներն էլ սա­կա­վա­դեպ դար­ձան…
Երբ ա­ռատ ձյուն տե­ղաց և­ օ­րերն ա­վե­լի ցրտե­ցին, ան­տու­նը ան­կա­րող դար­ձավ դի­մա­նալ. նա կծկվեց, ոտ ու ձեռ խո­թեց վե­րար­կո­ւի տակ ու գրե­թե ան­շար­ժա­ցավ։ Լ­սե­լի էին միայն ա­տամ­նե­րի կափ­կա­փոցն ու ծանր շնչա­ռութ­յու­նը, իսկ մի քա­նի օր անց, երբ ար­դեն շո­րե­րի կույտ հի­շեց­նող այդ գո­յա­ցութ­յու­նից միայն զա­ռան­ցանք հի­շեց­նող քրթմնջոց­ներ էին լսվում, այլևս հաս­կա­նա­լի էր, որ անհ­րա­ժեշտ է դի­մել հա­մա­պա­տաս­խան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րին…
Շ­տապ օգ­նութ­յան մե­քե­նան սա­ռած, կյան­քի նշան­ներ ցույց չտվող ան­տու­նին հի­վան­դա­նոց տե­ղա­փո­խեց վաղ ա­ռա­վոտ: Բ­ժիշկ­նե­րի ձեռ­նար­կած մի­ջամ­տութ­յուն­ներն այլևս ա­վե­լորդ էին. ան­տու­նը հա­վեր­ժո­րեն ան­շար­ժա­ցել էր։ Վե­րար­կո­ւի գրպա­նում սա­ռած աջ ձեռ­քում հայտ­նա­բեր­վեց ճմռթված ու խու­նա­ցած անձ­նա­գի­րը, որ­տեղ հա­զիվ կար­դաց­վում էր նրա ա­նուն-ազ­գա­նուն-հայ­րա­նու­նը, ծննդյան թվա­կա­նը, հաս­ցեն, իսկ պո­լիէ­թի­լե­նա­յին կազ­մի ա­րան­քում գտնվեց թմփլիկ թու­շիկ­նե­րով, ժպտուն ա­չուկ­նե­րով փոք­րիկ մի տղե­կի լու­սանկար…
Երբ թա­ղա­մա­սում հայտ­նի դար­ձավ, որ մայ­րա­քա­ղա­քի շեն­քե­րից մե­կի աս­տի­ճա­նա­վան­դա­կում գտնվել է Հայ­րա­պետ Հայ­րա­պետ­յա­նի անշնչա­ցած մար­մի­նը, նրա ե­ռա­հարկ տունն ար­դեն վա­ճառ­վել էր, որ­դի­նե­րը գնա­ցել էին ան­հայտ ուղ­ղութ­յուն­նե­րով, իսկ հարսն ու աղ­ջի­կը դեռևս չէին վե­րա­դար­ձել Թուր­քիա­յից… Այն­պես որ, մի քա­նի հար­ևան­նե­րի օգ­նութ­յամբ Հայ­րո­յին հու­ղար­կա­վո­րե­ցին թա­ղա­մա­սին հա­րա­կից գե­րեզ­մա­նո­ցի հայ­րա­կան շքեղ, մար­մա­րա­պատ դամ­բա­րա­նում…

One thought on “­Սեյ­րա­նու­հի ԳԵՂԱՄՅԱՆ / ԱՆՏՈՒՆԸ

  1. Սեյրանուհի Կեղամյանի ՈՍԿԵ ԳՐԻՉԸ…Ինչի մասին էլ,որ գրելու լինի խորությունը,ճաշակն ու բարձր պրոֆեսիոնալիզմն անպակաս է…Այս պատմվածքն էլ բացառություն չէր…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։