ՀԶՈՐԱՆԱՆՔ, ՈՐ ՀԶՈՐԱՑՆԵՆՔ… / ­Ռու­զան ԱՍԱՏՐՅԱՆ

 

Որ­քան հա­յե­րիս կեն­սու­նա­կութ­յու­նը սկսում է աշ­խա­տել, այդ­քան ա­վե­լի են խտա­նում Ա­լի­ևի նեն­գութ­յուն­նե­րը հա­յոց սահ­ման­նե­րին և մի­ջազ­գա­յին դի­վա­նա­գի­տա­կան հար­թակ­նե­րում: Սեպ­տեմ­բե­րը ան­ցու­մա­յին փուլ է և քա­ղա­քա­կան շի­զոֆ­րե­նիա­յի ակ­տի­վաց­ման նոր շրջան՝ Իլ­համ Ա­լի­ևի հա­մար: Նա ա­մեն վայրկ­յան պա­տե­րազմ է շե­փո­րա­հա­րում՝ մեր ըն­դար­մա­ցած նյար­դե­րին: Իսկ մենք, փո­խա­նակ հզո­րաց­նե­լու մեր ռազ­մա­կան արդ­յու­նա­բե­րութ­յունն ու տնտե­սութ­յու­նը, հե­ռու մնա­ցինք երկ­րում ապ­րե­լու և­ այն ան­խո­ցե­լի դարձ­նե­լու հիմ­նա­կան գա­ղա­փա­րից՝ մեր գլխին կար­գած ա­պաշ­նորհ ղե­կա­վար­նե­րի ներ­կա­յութ­յամբ: Սա այլևս փաստ է: Մենք չգնա­հա­տե­ցինք մեզ տրված խա­ղաղ լու­սա­բաց­նե­րի խոր­հուր­դը՝ մեր վաղ­վա օ­րը մշտա­պես վստա­հե­լով օ­տար­նե­րին և ն­րան­ցից սպա­սե­լով մեր «փրկութ­յու­նը»: Ո՛չ սխալ­նե­րը շտկե­ցինք, ո՛չ դա­սեր ա­ռանք: Ու շա­րու­նակ­վեց այն, որ չպետք է շա­րու­նակ­վեր: Մեր ան­պա­տաս­խա­նա­տու ան­տար­բե­րութ­յան 126 կու­սակ­ցա­կա­նա­նոց եր­կի­րը՝ կա­րա­պի, խեց­գետ­նի ու գայ­լաձ­կան բազ­մաբ­ևեռ քաշք­շու­կով, 21-րդ դա­րի ա­ռա­ջին 20-ամ­յա­կին կրկին կանգ­նեց նոր ե­ղեռ­նի ա­ռաջ: Սա հա­յի բախտ չէ, եր­բեք չա­սեք, այլ՝ հղփա­ցած ան­հատ­նե­րի, ան­հայ­րե­նիք, 30 ար­ծա­թով ծախ­ված և Նժ­դե­հի ա­սած՝ ներ­քին տա­կան­քի ազ­գու­րա­ցութ­յան արդ­յուն­քում կա­տար­վեց, ո­րին նե­րում չկա… Մեկ տա­րի է ար­դեն, սգի մեջ է մեր ող­բաց­յալ ազ­գը, և մեկ տար­վա ա­մեն օր­վա 24 ժա­մը պետք է հզո­րաց­ներ իր բա­նակն ու դիր­քե­րը, տնտե­սութ­յունն ու դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը, իսկ ազ­գա­յին հա­մախմբ­վա­ծութ­յու­նը այ­սօր ոչ թե խորհր­դա­րա­նա­կան խառ­նաշ­փոթ պետք է լի­ներ, այլ մի­ջոց­նե­րի ու գի­տա­կան նե­րու­ժի հաշ­վա­ռում… բո­լո­րի՛ կող­մից: Մենք մեկ հայ­րե­նիք ու­նենք,- ո՞ւր է, մի՞­թե սա ենք մենք, մենք մեզ չե՞նք ափ­սո­սում: Ա­սել, որ խա­ղա­ղութ­յան դա­դար է և­ ապ­րել այդ դա­դա­րի հույ­սով՝ չա­րա­չար սխալ­վում ենք: Ա­լի­ևին թվաց, որ ին­քը հո­րից՝ Հեյ­դա­րից ա­վե­լի խե­լա­ցի է և մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում, հա­կա­ռակ իր պատ­մա­կան միակ ժա­ռան­գութ­յան՝ Հեյ­դար Ա­լի­ևի (նա գո­նե պար­բե­րա­բար հի­շեց­նում էր, որ Ար­ցախն ու Նա­խիջ­ևա­նը հայ­կա­կան տա­րածք­ներ են ե­ղել), ինք­նա­հաս­տատ­ման իր հո­րի­նած ֆան­տաս­տիկ պատ­մութ­յուն­նե­րով և Ար­ցա­խի հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի վրա­յից հա­յոց այ­բու­բե­նով քա­րե­րի վրա գրված` բնիկ­նե­րիս մա­սին հի­շա­տա­կութ­յուն­նե­րը քե­րե­լով, մի­ջազ­գա­յին չթույ­լատր­ված զեն­քե­րով ու ա­հա­բե­կիչ­նե­րով գե­նո­ցի­դի են­թար­կե­լով պա­տե­րազմ­նե­րից հոգ­նած, զզված, զար­մա­ցած, սա­կայն սե­փա­կան հողն ան­գամ ար­յու­նով պա­հող հա­յոց ազ­գին, Սև լճե­րով ու Ս­յու­նի­քի ա­րո­տա­վայ­րե­րով դան­դա­ղո­րեն ար­մա­տա­կա­լում է մեր կեն­սա­տա­րածք­նե­րում, խա­ղա­լով մեր ա­մե­նազ­գա­յուն լա­րե­րի վրա՝ հայ գե­րի­նե­րին փուլ առ փուլ բաց թող­նե­լու ստո­րա­գույն թուր­քա­կան իր դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը, խա­բե­լով մեզ, ռուս­նե­րին, աշ­խար­հին, իր ժո­ղովր­դին: Ա­հա­բե­կիչ­նե­րով հաղ­թա­նակ կոր­զած ագ­րե­սո­րը փորձ է ա­նում ճա­նա­պար­հա­յին կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի ան­վան տակ խրվել Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նիչ ե­րա­կը՝ Ս­յու­նի­քի տա­րածք, հա­յե­րիս կանգ­նեց­նե­լով անհ­նա­րի­նի և գո­յութ­յան խղճուկ փաս­տի ա­ռաջ: Ռու­սաս­տա­նը այս ա­մե­նին քա­ջա­տեղ­յակ է, և կար­ծում եմ, Չա­վու­շօղ­լո­ւի և Էր­դո­ղա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը՝ Ղ­րի­մի հետ կապ­ված, ինչ­պես նաև թուր­քա­լե­զու պե­տութ­յուն­նե­րի թուր­քա­կան կայս­րութ­յուն ձևա­վո­րե­լու վե­րա­բեր­յալ, ար­դեն ետ են տա­րել թուր­քե­րին ան­տե­ղի քո­ղար­կող ռու­սա­կան վա­րա­գույր­նե­րը, հի­շե­լով թուր­քե­րի կող­մից մշտա­պես ի­րենց խաբ­ված լի­նելն ու հա­յե­րիս մի բռունց­քի չափ թող­նե­լու չխոս­տո­վան­ված մեղ­քը, ո­րի մա­սին պար­բե­րա­բար հի­շեց­նում են ռուս ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­ներն ու քա­ղա­քա­գետ­նե­րը: Դ­րա վկա­յութ­յու­նը վեր­ջին օ­րե­րին ՌԴ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից Ար­ցա­խի կար­գա­վի­ճա­կը ճշտող հայ­տա­րա­րութ­յունն էր՝ այն ան­վա­նե­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տութ­յուն, ո­րը ագ­րե­սիվ «ցնծութ­յուն» է ա­ռաջ բե­րել Ադր­բե­ջա­նում:
Մինչ ար­տա­քին ու ներ­քին հա­կա­հայ գոր­ծա­կալ­նե­րը ան­պաշտ­պան երկ­րի ներ­սում մեզ ի­րար դեմ են հա­նում, մեր դեմ գոր­ծող և թուր­քե­րին մի­ջոց ծա­ռա­յեց­նող տե­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք Բաք­վի նավ­թա­դո­լար­նե­րին «թիկ­նած», Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ մեզ ա­ռանց մի կա­թիլ ափ­սո­սան­քի գե­նո­ցի­դի են­թար­կե­ցին, տի­րե­ցին մեր անս­պառ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յա­նը, հո­ղին, հան­քե­րին, տա­րած­քա­յին կար­ևոր ճա­նա­պար­հա­յին ռե­սուրս­նե­րին, հա­յե­րիս թվաց, որ պատ­մութ­յու­նը դրա­նով ա­վարտ­վեց, ո­րով­հետև գե­նո­ցի­դից վեր ու­րիշ բան չկար ազ­գա­յին ցա­վով ազ­գը մեռց­նե­լու հա­մար, և միա­միտ­ներս հա­վա­տա­ցինք, որ աշ­խար­հի կող­մից պաշտ­պան­ված պետք է լի­նեինք՝ որ­պես հին ու կոր­չող ազ­գա­յին տե­սակ: Ա­վա՜ղ, սխալ­վե­ցինք, կրկին ու հա­զար ան­գամ, ո­րով­հետև մեզ­նից փոր­ձե­ցին ան­վերջ պո­կել, հե­ռաց­նել ազ­գայ­նա­կա­նութ­յան գա­ղա­փա­րը, մեր փրկութ­յան խա­րիս­խը՝ մեզ թող­նե­լով ֆի­զի­կա­կան գո­յութ­յան ան­հա­ղորդ ող­նա­շա­րի հեշ­տո­րեն ճկվող տե­սա­կի տա­րած­քում:
Արդ սեպ­տեմ­բերն է, ող­բեր­գա­կան ա­միս, ո­րի ար­նոտ ար­շա­վը հա­զա­րա­վոր զո­հե­րի պատ­ճառ դար­ձավ՝ նույն ծրագ­րով, հայ գե­նի ոչն­չաց­ման և տա­րածք­նե­րի յու­րաց­ման թուր­քա­կան սադ­րանք­նե­րով: Հա­ճախ եմ կրկնել՝ մեր հա­մախմբ­վա­ծութ­յան բա­նա­լին մեր ազ­գա­յին գի­տակ­ցութ­յան մեջ է, մենք կա­րող ենք շատ ա­րագ կազ­մա­կերպ­վել և­ ան­խո­ցե­լի դարձ­նել մեր ինք­նա­պաշտ­պան­վա­ծութ­յու­նը: Ու­զո՞ւմ ենք Հա­յաս­տա­նը վե­րագտ­նի իր ինք­նութ­յու­նը, ու­րեմն հզո­րա­նանք, որ հզո­րաց­նենք: Ա­մենքն իր շա­հի ետ­ևից է ըն­կած… Մի՞­թե չենք կա­րող անձ­նա­կան շա­հից վեր դա­սել ազ­գա­յին շա­հը, որ­պես­զի Հա­յաս­տա­նը կա­րո­ղա­նա հա­վեր­ժաց­նել իր սե­րունդ­նե­րի ճա­նա­պար­հը, և այդ ա­մե­նը՝ գի­տակ­ցա­բար, պար­տադ­րո­րեն, ազ­գա­յին ան­քակ­տե­լի օ­րենք­նե­րի սահ­ման­նե­րում: Մեկ ա­միս ևս մեր հի­շո­ղութ­յան մեջ ծանր ու անջնջե­լի հետք թո­ղեց, և դա սեպ­տեմ­բե­րի 27-ն­ է…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.