Ռու­զան  ԱՍԱՏՐՅԱՆ / ԱՐԹՆԱՑԵՔ ԿՈՐՍՏԻ ԹՄԲԻՐԻՑ, ՎԱՂՆ ՈՒՇ Է ԼԻՆԵԼՈՒ…

 

ԱՐԹՆԱՑԵՔ ԿՈՐՍՏԻ ԹՄԲԻՐԻՑ, ՎԱՂՆ ՈՒՇ Է ԼԻՆԵԼՈՒ…

­Հու­սա­հա­տութ­յու­նը մեզ չի փրկի, բաց ա­րեք ձեր միտքն ու հո­գին, 420 հա­զար քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րածք կորց­նե­լուց հե­տո հա­յը պետք է վե­րա­նար երկ­րի ե­րե­սից, բայց նա ապ­րում է և ­շա­րու­նա­կե­լու է ապ­րել: ­Մեր ընդ­հան­րա­կան ազ­գա­յին ան­պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան արդ­յուն­քում կանգ­նե­ցինք հեր­թա­կան կորս­տի ա­ռաջ: ­Բա­նա­կը զի­նե­լու փո­խա­րեն ի՞նչ ա­րե­ցին երկ­րի պա­տաս­խա­նա­տու այ­րե­րը, օր ու մեջ թշնա­մու դի­պու­կա­հար­նե­րը մի ե­րի­տա­սար­դի դիակ էին ու­ղար­կում՝ մեզ սթա­փեց­նե­լու հա­մար, բայց ո՞վ էր մտա­ծում այդ մա­սին, կար­ծես աշ­խար­հի վերջն էր, անձ­նա­կան հարս­տութ­յուն էին միայն կու­տա­կում… ՄԵՆՔ ՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԵՆՔ դուրս գա­լու 44-օր­յա ազ­գա­կոր­ծան ա­ղե­տի ջլա­տում­նե­րից: Ա­յո՛, անս­պա­սե­լի էր այն ա­մե­նը, ինչ կա­տար­վեց հա­յոց ազ­գի հետ, արթ­նա­ցե՛ք ցա­վի, կո­րուստ­նե­րի, դա­վա­ճա­նութ­յուն­նե­րի, ման­կա­միտ բե­րան­բա­ցութ­յուն­նե­րի, հայ­րե­նա­սի­րութ­յան կո­չե­րի տակ ա­թոռ­ներ ո­րո­նող­նե­րի, ազ­գի ող­նա­շա­րը ջար­դել փոր­ձող­նե­րի, ե­րե­սուն ար­ծա­թով ծախ­ված­նե­րի, լրատ­վա­կան լաց ու կո­ծե­րի, ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յու­նը գետ­նով տվող­նե­րի տհաճ մրցա­վազ­քից ու հու­սա­հատ թմբի­րից, որ ազ­գո­վի վե­րա­կանգ­նենք և ­հա­մախմ­բենք մեր ու­ժե­րը՝ նոր դի­մադ­րութ­յուն­նե­րի, զոհ­ված­նե­րի, ան­հետ կո­րած­նե­րի, հաշ­ման­դամ­նե­րի մայ­րե­րին ու նոր սերն­դին պարտ­վո­ղա­կա­նութ­յան ա­նե­լա­նե­լիութ­յան մեջ չթող­նե­լու վճռա­կա­նութ­յամբ: ­Պա­տե­րազ­մը ա­վեր է, նա­խա­պատ­րաստ­վել է պետք ա­մեն օր, բա­նա­կից գո­ղա­նալն ու սե­փա­կան դղյակ­ներ հյու­սե­լը  ազ­գի այ­սօր­վա պար­տութ­յունն է… Ազ­գը քա­նի՞ ան­գամ կա­րող է գե­նո­ցի­դի են­թարկ­վել ու մնալ ան­հա­ղորդ իր պաշտ­պա­նութ­յա­նը, էլ ի՜նչ լեզ­վով ա­սեմ, հա­յոց ազգ… Ա­ռաջ­նորդ­ներդ էլ պի­տի ազ­գա­յին մտա­ծո­ղութ­յան հզոր­ներ լի­նեն, ոչ թե գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի կա­մա­կա­տար­ներ, ար­ժեք է ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ, այդ զգա­ցո­ղութ­յան տե­րերն ըն­կան մար­տի դաշ­տում հաղ­թա­նակ տա­նո­ղի կամ­քով ու հպար­տութ­յամբ, մտա­ծե­լով, որ հայ­րե­նի­քը պաշտ­պա­նում են ար­յու­նով, իսկ ար­յան դո­նոր­ներն ան­կազ­մա­կերպ ու ան­միա­բան էին… Ինչ­ևէ, մեր հոգ­ևոր ան­հու­սութ­յու­նը մեր մահն է, մի՛ վե­րա­դարձ­րեք 1915 թվա­կա­նի ազ­գո­վի մեռ­նե­լու հո­գե­բա­նութ­յու­նը, թշնա­մին հենց դրան է ձգտում իր լրտես­նե­րի մի­ջո­ցով, ո­րոնք վխտում են մեր շուրջ­բո­լո­րը… Ս­թափ­վենք, նոր սխալ­ներ չգոր­ծենք, մեր առջև գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի հզոր բա­նակ­ներ են կանգ­նած ի­րենց պե­տութ­յուն­նե­րի ա­պա­գա շա­հե­րի հա­մար, վտան­գը որ­սի է ե­լել մեր դեմ, մեր շատ կար­ևոր տա­րած­քի դեմ, թուր­քը Իգ­դի­րը լցրել է զոր­քով, աչք­ներդ բաց ա­րեք, Սև­րի պայ­մա­նա­գիրն է առջ­ևում՝ թուր­քա­կան պե­տութ­յան մա­հը, թշնա­մին չի քնում, իսկ դուք այս ի՞նչ ենք ա­նում: Այս պա­տե­րազ­մում պարտ­վե­ցինք բո­լորս ու թե հաղ­թա­նակ տա­նեինք, բո­լո­րով էինք տա­նե­լու: ­Հա­մախմբ­վե­լու փո­խա­րեն այս ի՞նչ ներ­քին ա­տե­լութ­յուն է, ո՞ւր է գի­տա­կից հա­յը, ո՞վ է մեր փրկութ­յան ե­րաշ­խա­վո­րը, ոչ ոք թուր­քի ճա­նա­պար­հը չփա­կեց… Այս զի­նա­դա­դա­րը մեզ վե­րա­կանգն­վե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն է տա­լիս, ոչ թե թի­կունքն էլ պար­տութ­յան մատ­նե­լու: Ա­վե­րակ­նե­րի վրա ինչ­պե՞ս եք թա­գա­վո­րե­լու, գա­հի՛ մու­րաց­կան­ներ, արթ­նա­ցեք, խել­քի բե­րեք եր­կի­րը, ու թե բան կլի­նի բա­ժա­նե­լու՝ նոր սերն­դին ապ­րե­լու ճար ա­րեք, հե­տո կբա­ժա­նեք: Աշ­խար­հը ոչ մե­կին չի մնա­ցել ու չի մնա­լու:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.