Նա­րի­նե ԱԲԳԱՐՅԱՆ / ԼՈՒՍԻՆԵԻ  ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

­

 

Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րը տար­բեր էին: Եր­բեմն՝ ա­հա­վոր ու ան­հույս: Եր­բեմն՝ ուղ­ղա­կի ա­նե­լա­նե­լի: ­Հա­րա­բե­րա­կա­նո­րեն հան­գիստ 70-ա­կան­նե­րին ծնված­ներս ան­գամ չէինք կա­րող պատ­կե­րաց­նել, որ կապ­րեինք այն­պի­սի ժա­մա­նակ­նե­րում, երբ մեզ օ­րա­կան բա­ժին կհաս­ներ 250 գրամ հաց: ­Դա 90-ա­կան­նե­րի Եր­ևա­նում չա­փա­հաս մար­դուն տրվող օ­րա­բա­ժինն էր:

­Հա­ցի հա­մար ստիպ­ված էինք լի­նում եր­կար հերթ կանգ­նել: ­Մեր ու­սա­նո­ղա­կան հան­րա­կա­ցա­րա­նի ա­ռա­ջին հար­կում՝ պա­րե­տի սեն­յա­կի դի­մաց, հա­տուկ տեղ էին հատ­կաց­րել, ուր բե­րում էին տաք մատ­նա­քաշ­նե­րը: ­Ճա­շա­րա­նի աշ­խա­տակ­ցու­հի տի­կին ­Զի­նան հա­ցը բա­ժա­նում էր չորս մա­սի: ­Մատ­նա­քա­շի մեկ քա­ռորդ կտո­րը կշռում էր հի­սուն գրամ, գու­ցե փոքր-ինչ ա­վե­լի: ­Տի­կին ­Զի­նան վերց­նում էր իմ ձեռ­քի չորս կտրո­նը և ­հա­յաց­քը թաքց­նե­լով՝  մե­կու­կես մատ­նա­քաշ էր տա­լիս՝ եր­կու չա­փա­բա­ժին ա­վե­լի:

– Ե­րե­խա­նե­րի՛ն,–­ ա­մեն ան­գամ շեշ­տում էր նա:

Երկ­րա­շար­ժից հինգ տա­րի էր ան­ցել, և­ այդ բո­լոր տա­րի­նե­րին ­Հա­յաս­տանն ու Ադր­բե­ջա­նը գտնվել էին պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում: Իմ ծննդա­վայր ­Բերդ քա­ղա­քին վի­ճակ­վել էր հայտն­վել կրա­կի գո­տում: Ծ­նող­ներս այն եր­բեք չլքե­ցին: ­Հայրս, լի­նե­լով բժիշկ, շա­բաթ­նե­րով ան­հե­տա­նում էր հի­վան­դա­նո­ցում: ­Մե­կը մյու­սի ետ­ևից նրանց մոտ էին բե­րում այն­պի­սի ծանր հի­վանդ­նե­րի, ո­րոնց միա­ժա­մա­նակ ստիպ­ված էր լի­նում սպա­սար­կել բժիշկ­նե­րի մի ամ­բողջ անձ­նա­կազմ՝ դի­մած­նո­տա­յին վի­րա­բույժ­նե­րից մինչև վնաս­ված­քա­բան­ներ: ­Մայրս ու­սուց­չու­հի էր, ռու­սաց լե­զու և գ­րա­կա­նութ­յուն էր դա­սա­վան­դում վրա­նա­յին թա­ղա­մա­սում, որ­տեղ տե­ղա­կայ­ված էր երկ­րա­շար­ժի հետ­ևան­քով ա­վեր­ված դպրո­ցը:

­Բեր­դը սկզբում չէր հաս­կա­նում, թե ինչ է պա­տե­րազ­մը: ­Մար­դիկ ա­մեն պայթ­յու­նից հե­տո դուրս էին թափ­վում բակ՝ պար­զե­լու, թե որ­տեղ է ըն­կել հեր­թա­կան ռում­բը, որ վա­զեին օգ­նութ­յան: Ն­րանք հի­մա­րա­բար հույս էին փայ­փա­յում, թե դա ի­րենց քա­ղաքն էր, և­ ի­րենք էին ո­րո­շե­լու՝ ինչ­պե՛ս շարժ­վել, ի՛նչ ա­նել և­ ո՛ւմ փրկել: ­Բայց այն օ­րը, երբ պայթ­յու­նի ա­լի­քը ոչն­չաց­րեց մի ողջ ըն­տա­նիք, պա­տե­րազ­մը ցույց տվեց, որ քա­ղա­քի տերն ինքն է:

­Մար­դիկ այդ­ժամ հաս­կա­ցան, թե ինչ է պա­տե­րազ­մը:

­Պա­տե­րազ­մը նա­խա­սեն­յակ­նե­րում թաքն­վելն է, ե­թե ռմբա­կո­ծութ­յան ժա­մա­նակ չես հասց­րել փախ­չել ա­պաս­տա­րան: ­Նա­խա­սեն­յակն անվ­տանգ է, ո­րով­հետև ա­մեն կող­մից պաշտ­պան­ված է սեն­յակ­նե­րով: ­Հար­կա­վոր է ա­մուր փա­կել դռնե­րը, իսկ ա­պա­կե դռնե­րը՝ ծած­կել ծած­կոց­նե­րով, որ պայթ­յու­նի ժա­մա­նակ բե­կոր­նե­րը չվնա­սեն մարդ­կանց: ­Շատ կար­ևոր է հա­տա­կին ի­ջեց­նել այն ա­մե­նը, ինչ ծանր է ու կոտր­վող: Այ­նու­հետև հար­կա­վոր է սո­ղա­լով հետ քաշ­վել ջա­հի տա­կից, որ ընկ­նե­լիս չվնա­սի ոչ ո­քի:

­Պա­տե­րազ­մը դռնե­րի փրկա­րար որմ­նա­խոր­շերն են: Ե­թե ռումբն ըն­կել է տան վրա, հար­կա­վոր է վա­զել դե­պի դու­ռը, ինչ­պես ա­նում են երկ­րա­շար­ժի ժա­մա­նակ: ­Քա­նի որ, ե­թե ա­մեն ինչ փուլ գա, դռնե­րի որմ­նա­խոր­շե­րի մեջ ողջ մնա­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն կա:

­Պա­տե­րազ­մը թա­ղան­թա­պատ լու­սա­մուտ­ներն են: Ա­պա­կի­նե­րը կոտր­վել են ռմբա­կո­ծութ­յու­նից, բայց ոչ ոք նո­րե­րը չի տե­ղադ­րում: Շր­ջա­փակ­ված քա­ղա­քում հնա­րա­վոր չէ ա­պա­կի ճա­րել և ­մի՞­թե ի­մաստ ու­նի նո­րից տե­ղադ­րել, ե­թե դրանք փշրվե­լու են հա­ջորդ ռմբա­կո­ծութ­յան ժա­մա­նակ:

­Պա­տե­րազ­մը խա­թար­ված տո­ներն են: Այն­պես էր ստաց­վել, որ անխ­նա ռմբա­կո­ծում էին հատ­կա­պես Ա­մա­նո­րին, ­Մար­տի ու­թին, ­Մա­յի­սի մե­կին, եր­կու­սին կամ ին­նին: ­Մա­յի­սի եր­կու­սին մե­ռե­լո­ցի օր էր: Այդ մա­սին սահ­մա­նի այն կող­մում լավ էին հի­շում: ­Հա­կա­ռա­կոր­դի հա­մար կրկնա­կի ու­րա­խութ­յուն էր խա­թա­րել տո­նա­կան ու հի­շա­տա­կի օ­րե­րը:

­Սա­կայն մար­դիկ ինչ-որ կերպ փոր­ձում էին ապ­րել՝ ա­մուս­նա­նում էին, ե­րե­խա­ներ էին ու­նե­նում, նրանց դպրոց էին ու­ղար­կում: Ն­րանք հա­վա­տում էին, որ ե­թե պա­տե­րազ­մի հան­դեպ վա­խով չլցվես, այն մի օր ինքն ի­րեն կան­հե­տա­նա: ­Բայց պա­տե­րազ­մը վերջ չու­ներ, ո՛չ: Իր ծա­վալ­վե­լու հին­գե­րորդ տա­րում պա­տե­րազ­մը սոս­կա­լի թե­ժա­ցավ: ­Մայրս ու հայրս կրտսեր քույ­րե­րիս ու եղ­բորս պաշտ­պա­նե­լու հա­մար ստիպ­ված ե­ղան նրանց տե­ղա­փո­խել Եր­ևան: Ոչ կարճ ժա­մա­նա­կով, սա­կայն հնա­րա­վոր դար­ձավ ճեղ­քել շրջա­փա­կու­մը, քա­նի որ հար­ևան ­Նո­յեմ­բեր­յա­նի ու Կ­րաս­նո­սելս­կի շրջան­նե­րը հայտն­վել էին հրե­տա­նա­յին խիստ ռմբա­կո­ծութ­յան տակ և կ­րա­կի մի մասն ի­րենց վրա էին վերց­րել:

Եր­ևան տա­նող ճա­նա­պար­հը մի քա­նի օ­րով բաց­վեց: Այդ օ­րե­րին մար­դիկ քա­ղա­քից դուրս էին հա­նում ի­րենց ե­րե­խա­նե­րին, ո­րով­հետև պա­տե­րազ­մը հա­սել էր այն­պի­սի եռ­ման կե­տի ու եր­կուս­տեք կա­տա­ղութ­յան աս­տի­ճա­նի, որ անհ­նա­րին էր ակն­կա­լել մար­դա­սի­րա­կան վե­րա­բեր­մունք ո՛չ ծե­րե­րի և­ ո՛չ ե­րե­խա­նե­րի նկատ­մամբ:

­Ճա­նա­պարհ­ներն այ­նու­հետև փակ­վե­ցին: ­Կար­ծես թե ընդ­միշտ: ­Մե­ծա­հա­սակ­նե­րը մնա­ցին աշ­խար­հից կտրված ու փախս­տա­կան­նե­րով հե­ղեղ­ված ­Բեր­դում:

Ես սար­սա­փած մտա­ծում էի, թե ինչ կա­նեի, ե­թե դժբախ­տութ­յուն պա­տա­հեր ծնող­նե­րիս հետ: Ես ըն­դա­մե­նը տաս­նի­նը տա­րե­կան էի: Ինչ­պե՞ս էի կա­րո­ղա­նա­լու ոտ­քի հա­նել փոք­րե­րին:

-Ե­րե­խա­նե­րին թող­նում եմ քեզ վրա,– հ­րա­ժեշ­տի պա­հին ինձ ա­սաց մայրս:

Չ­գի­տեմ՝ ինչ էր կա­տար­վում նրա հո­գում, երբ նա, մեզ հրա­ժեշտ տա­լով, ուղ­ևոր­վեց ­Բերդ: Ես վա­խե­նում եմ պատ­կե­րաց­նել դա: Ես չեմ ու­զում ի­մա­նալ դրա մա­սին:

­Մենք ապ­րում էինք հան­րա­կա­ցա­րա­նում, ա­մեն սեն­յա­կում՝ չորս աղ­ջիկ: Ոչ մի տե­ղից ու ոչ մե­կից հնա­րա­վոր չէր օգ­նութ­յուն սպա­սել: ­Քա­նի որ մեր ծնող­նե­րը պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով կտրվել էին ար­տա­քին աշ­խար­հից, մեզ օգ­նել չէին կա­րո­ղա­նում: ­Սա­կայն օգ­նութ­յան էին հաս­նում մեր հա­մա­կուր­սե­ցի­նե­րը: Ն­րանք եր­բեմն տնից ծան­րոց­ներ էին ստա­նում՝ մեղր, տհալ, լա­վաշ, տնա­կան պա­նիր: Իմ ըն­կե­րու­հի Ար­մի­նեի հայ­րը բռունց­քա­չափ ըն­կույզ էր ու­ղար­կում, ո­րի կեղ­ևը եր­կու մա­տի սեղ­մու­մով հեշ­տութ­յամբ տրոհ­վում էր մա­սե­րի ու պար­զում իր քաղցր ու ոս­կե­շող մի­ջու­կը: Ար­մի­նեն փշրում էր ըն­կույ­զը ձեռ­քե­րի մեջ ու կե­րակ­րում ե­րե­խա­նե­րին. կոտ­րած ըն­կույ­զը թա­թա­խում մեղ­րի մեջ, ա­պա փա­թա­թում լա­վա­շի մեջ, ափն էլ շե­րե­փաձև պա­հում, որ հա­տա­կին չկա­թեր…

­Մե­կու­կես մատ­նա­քա­շը (մի հացն ար­ժեր ու­սա­նո­ղա­կան չորս կտրոն) թող­նում էինք փոք­րիկ­նե­րին: ­Մենք քնում էինք կողք կող­քի ի­րար կիպ կպած բազ­մոց­նե­րին: Ո՛չ բո­ղո­քում էինք, ո՛չ էլ մե­ղա­վոր փնտրում:

­Գի­շեր­նե­րը ե­րե­խա­նե­րին չարթ­նաց­նե­լու հա­մար շշու­կով էինք խո­սում ճա­շա­տե­սակ­նե­րի բա­ղադ­րա­տոմ­սե­րի շուրջ և ­պար­տա­կում մեր սո­վա­ծութ­յու­նը: ­Հատ­կա­պես հա­ջո­ղութ­յուն ու­ներ ե­ղեգ­նա­ձոր­յան տար­բե­րա­կով պատ­րաստ­վող գա­ռան բա­ղադ­րա­տոմ­սը:

-Մինչ կա­նայք լա­վաշ էին թխում,– ­պատ­մում էր Օ­սան­նա­յի ըն­կե­րու­հին,– տ­ղա­մար­դիկ հա­մե­մունք­նե­րով պա­տում էին ամ­բող­ջա­կան գառն ու այն լցո­նում լյար­դով ու դմա­կի ճար­պով: ­Հե­տո մի մեծ կաթ­սա էին ի­ջեց­նում վառ­վող թոն­րի հա­տա­կը, որ­պես­զի հյու­թը ծո­րար դրա մեջ: ­Գա­ռը կա­խում էին կաթ­սա­յի վրա, ա­մուր փա­կում էին թո­նիրն ու գնում նար­դի ու շախ­մատ խա­ղա­լու: Մ­սի եփ­վա­ծութ­յու­նը ո­րոշ­վում էր նրա գրգռիչ, հա­գեց­նող ու չտեսն­ված հա­մեղ բույ­րից, ո­րը, դուրս գա­լով թոն­րից, թանձր ամ­պի պես կախ­վում էր բա­կում:

Մ­յուս աղ­ջիկ­նե­րը շուն­չը պա­հած լսում էին և ­հար­ցա­խեղդ ա­նում տղա­մարդ­կանց, օ­րի­նակ, թե ի՛նչ հա­մե­մունք­նե­րով էին նրանք պա­տում գա­ռան մի­սը կամ ինչ­քա՛ն եր­կար էին այն պատ­րաս­տում: ­Խե­լա­ցի ա­ռա­ջարկ­ներ էին ա­նում:

-Ե­թե թարմ կար­տո­ֆիլ գցես կաթ­սա­յի մեջ, կհասց­նի ե­փել ծո­րա­ցող հյու­թի մեջ: Որ­քա՛ն հա­մեղ կլի­նի,– ­թու­քը կուլ տա­լով ա­սում էր ­Կա­րի­նեն:

-Ի­հար­կե,– ­բո­լորս ախ էինք քա­շում:

­Մենք այն­պես էինք խո­սում ու­տե­լի­քի մա­սին, կար­ծես այն ու­տում էինք:

­Մեկ ա­միս անց հա­ջող­վեց գրա­վել այն բար­ձուն­քը, որ­տե­ղից գնդա­կո­ծում էին մեր քա­ղա­քը: ­Մայրս ու հայրս ե­կան սմքած ու հոգ­նած վի­ճա­կում: Ե­րե­խա­նե­րին հա­վա­քե­ցին: Առջ­ևում ձմե­ռա­յին քննաշր­ջանն էր, և ­հե­տո նրանք ինձ սպա­սում էին տա­նը: ­Պա­տե­րազ­մի մա­սին ոչ մի խո­սակ­ցութ­յուն չու­նե­ցանք: Եր­ևա­նում ար­ձա­կուրդն անց­կաց­նե­լու վե­րա­բեր­յալ՝ նույն­պես: Ես պի­տի մնա­յի իմ ծնող­նե­րի տա­նը: Ինչ էլ որ  լի­ներ:

Երբ կրտսեր քույ­րերս ու եղ­բայրս գնա­ցին, մեր սեն­յա­կը շատ լուռ դար­ձավ: ­Նույ­նիսկ հացն անս­պա­սե­լիո­րեն շատ թվաց: ­Մեկ ամ­սում մենք հետ վարժ­վե­ցինք ու­տե­լուց: Ա­հա ին­չու էլ գի­շեր­ներն ու­տե­լի­քի մա­սին չէինք խո­սում:

­Հա­ջորդ օ­րը քա­ղա­քի կենտ­րո­նա­կան հատ­վա­ծում ազ­դագ­րեր էին փակց­ված. ­Կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տութ­յան տա­նը ե­լույթ էր ու­նե­նա­լու հրաշք ­Լու­սի­նե ­Զա­քար­յա­նը:

–  Գ­նա՞նք,–­ ա­ռա­ջար­կե­ցի աղ­ջիկ­նե­րին:

–  Գ­նա՛նք,– ­խան­դա­վառ­վե­ցին նրանք:

­Կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տութ­յան տու­նը լեփ-լե­ցուն էր օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րով: Եր­ևա­նում տե­ղի ու­նե­ցող հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար ամ­բողջ աշ­խար­հից ժա­մա­նել էին ծա­գու­մով հայ գոր­ծա­րար­ներ: ­Փաս­տո­րեն, դա նրանց ա­ռա­ջին այցն էր պատ­մա­կան հայ­րե­նիք: Ն­րանք սաս­տիկ վա­խե­ցել ու համ­րա­ցել էին ի­րենց տե­սա­ծից: ­Ման­կութ­յու­նից նրանց պատ­մել էին Ա­րա­րատ լե­ռան, հա­զա­րամ­յա մշա­կույ­թի, ար­ևա­համ ծի­րա­նի ու ժա­նե­կահ­յուս խաչ­քա­րե­րի մա­սին, սա­կայն ո՞վ ի­մա­նար, որ հայ­րե­նի­քը հենց պա­տե­րազմն է՝ օր­վա մեջ եր­կու ժա­մով միաց­վող է­լեկտ­րա­կա­նութ­յուն, ան­վերջ սառ­նա­մա­նիք, սով ու աղ­քա­տութ­յուն:

­Հա­մեր­գաս­րա­հում ար­տա­սո­վոր լռութ­յուն էր տի­րում: Օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րը հա­մակ­ված էին վշտա­լից լռութ­յամբ, իսկ եր­ևան­ցի­նե­րը վե­րա­ցած էին ի­րենց մռայլ ա­ռօր­յա­յից: Թ­վում էր, ինչ-որ մե­կը ձեռ­քի շար­ժու­մով հո­սան­քազր­կել էր ներ­կա­նե­րին: ­Բայց հե­տո բեմ ե­կավ ­Լու­սի­նեն՝ ող­ջու­նե­լով և շ­նոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նե­լով հա­մեր­գին ներ­կա գտնվող­նե­րին: Եվ իս­կույն ևեթ եր­գեց:

­Նա կա­տա­րում էր հայ հնա­գույն հոգ­ևոր ե­րաժշ­տութ­յուն, ­Մա­կար Եկ­մալ­յա­նի պա­տա­րա­գից «­Սուրբ-սուր­բը», Առ­նո ­Բա­բա­ջան­յա­նի «­Վո­կա­լի­զը», ­Կո­մի­տա­սի եր­գե­րը: Ն­րա ձայ­նը օրհ­նութ­յուն էր սփռում, սփո­փում էր ու բժշկում: Ն­րա ձայ­նը մեզ պատ­մում էր այն, ին­չի մա­սին մենք վա­ղուց ար­դեն մո­ռա­ցել էինք… հույ­սի ու սի­րո: Եվ հան­կարծ մի պահ մեր կարծ­րա­ցած ու թմրած սրտերն արթ­նա­ցան, սկսե­ցին շնչել ու լցվե­ցին ծիա­ծա­նի լույ­սե­րով, կար­ծես թե բաց­վել էին ինչ-որ ան­ծա­նոթ, փրկա­րար դար­պաս­ներ, և ­մենք ան­մի­ջա­պես տե­սանք մի այլ, եր­ջա­նիկ ի­րա­կա­նութ­յուն:

Եր­ևան­ցի­ներն ար­տաս­վում էին: ­Լու­սի­նեն տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծանր հի­վանդ էր, և ն­րա յու­րա­քանչ­յուր ե­լույթն իր հա­մար ա­նա­սե­լի դժվար էր: Ի­հար­կե, օ­տա­րերկ­րա­ցի­ներն այդ մա­սին չգի­տեին: Ա­հա թե ին­չու, երբ նա կա­տա­րում էր ­Ջու­լիո ­Կաչ­չի­նիի «Ա­վե, ­Մա­րիան», մի պատ­վար­ժան տղա­մարդ մո­տե­ցավ բե­մին ու նրան խնդրեց նո­րից եր­գել:

Եվ ­Լու­սի­նեն մեկ ան­գամ ևս ­կա­տա­րեց «Ա­վե, ­Մա­րիան»: ­Հե­տո կրկին: Եվ եր­կու ան­գամն էլ հա­մեր­գաս­րա­հում տի­րում էր ե­րախ­տա­գի­տութ­յամբ և­ ակ­նա­ծան­քով լի լռութ­յուն:

­Կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տութ­յան տնից մենք հե­ռա­նում էինք նո­րո­վի մար­դա­ցած: Ա­մեն մեկս՝ ներշնչ­ված հույ­սով ու սե­փա­կան ա­մո­քիչ ճշմար­տութ­յամբ:

Եր­կու ա­միս անց ­Լու­սի­նեն վախ­ճան­վեց:

Այդ հա­մեր­գը ես կհի­շեմ իմ ողջ կյան­քի ըն­թաց­քում:

 

­Ռու­սե­րե­նից թարգ­մա­նեց ­Սեր­գեյ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆԸ

«Վալսը չորս ձեռքով (պատմություններ երաժշտությանև երաժիշտների մասին)» ժողովածուից, կազմեց Լ. Յուսուպովան, Մոսկվա, 2016

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։