ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄՈՒԺ* / Հ­րանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 

Մով­սե­սի վար­քա­գի­ծը շա­րու­նա­կում էր ան­խա­թար մնալ տրա­մա­բա­նութ­յան և­ ար­դա­րամ­տութ­յան տի­րույ­թում, այ­նու­հան­դերձ, նա ի­րեն մե­ղա­վոր էր զգում ըն­տա­նե­կան նոր կա­ցութ­յան հա­մար. պա­տե­րազ­մից հե­տո կի­նը դեռևս Եր­ևա­նում էր՝ աղջ­կա ըն­տա­նի­քի հետ, և ն­շան­ներ չէին եր­ևում, որ ա­ռա­ջի­կա­յում տուն կվե­րա­դառ­նա: Մինչ­դեռ նկա­րիչ ա­մու­սի­նը ո­տից գլուխ խո­րա­սուզ­ված էր Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ա­լե­կոծ ա­ռօր­յա­յում, և, կար­ծես թե, այդ­պի­սով, ակ­նար­կում էր, որ ըն­տա­նե­կան նո­րա­գո ի­րա­վի­ճա­կի առն­չութ­յամբ ինքն ա­ռար­կութ­յուն­ներ չու­նի: Մով­սե­սի բուն հո­գե­վի­ճակն ա­մեն­ևին էլ նման եզ­րա­հանգ­ման տե­ղիք չէր տա­լիս, նա ան­կեղ­ծո­րեն չէր ու­զում հա­վա­տալ, որ իր ու կնոջ միջև լռել­յայն հա­մա­ձայ­նութ­յուն է կա­յա­նում, իբր ի­րենք կա­րող են ապ­րել նաև այդ­պես՝ ի­րա­րից հե­ռու ու ան­հա­ղորդ միմ­յանց հույ­զե­րին: Նա կնոջ շեշտ­ված ե­սա­սի­րութ­յու­նը սե­փա­կան ձա­խո­ղումն էր հա­մա­րում, քա­նի որ չի կա­րո­ղա­ցել ան­ցած տաս­նամ­յակ­նե­րին էն­պես նե­րազ­դել կո­ղակ­ցի վրա, որ նա միա­ձույլ լի­նի իր հետ կյան­քի ա­ռանց­քա­յին հար­ցե­րում: Այդ տրտմա­շուք խո­հա­ծու­մը ներ­քուստ վա­ռում էր, բայց և, միա­ժա­մա­նակ, մտա­ծում էր, որ ինքն այն­քան մե­ծա­հո­գի է, որ կա­րող է զո­հա­բե­րութ­յուն­նե­րի գնալ հա­նուն կնոջ ու հա­րա­զատ­նե­րի: Բայց արդ­յո՞ք ա­ռողջ ու դրվա­տե­լի զո­հա­բե­րութ­յուն է դա, արդ­յո՞ք ա­մուս­նա­կան ու տղա­մարդ­կա­յին թու­լութ­յուն չէ իր պահ­ված­քը, հատ­կա­պես հի­մա, երբ քո շուրջ կյան­քը մրրկած է, և յու­րա­քանչ­յու­րի դիր­քա­վոր­վա­ծութ­յունն իր բնույ­թով ներ­գոր­ծում է ընդ­հա­նուր կա­ցութ­յան վրա… Որ­քան ժա­մա­նա­կա­կից, նույն­քան և­ ա­վան­դա­պահ է Մով­սե­սը, ին­չը նրան, եր­բեմն, մարդ­կա­յին կեց­ված­քի երկ­վութ­յան է մղում, ինչ­պես հի­մա՝ կնոջ հետ կապ­ված այս թնջու­կում: Նա վատ էր զգում և­ այն պատ­ճա­ռով, որ ար­դեն եր­կու ա­միս է՝ չէր տե­սել աղջ­կան ու թոռ­նե­րին, ո­րոնց նախ­կի­նում հան­դի­պում էր գրե­թե ա­մեն օր՝ ար­վես­տա­նո­ցից տուն գնա­լու ճա­նա­պար­հին, և ն­րանց հա­մար պատ­րաստ էր տալ հո­գին, ան­գամ՝ ար­վես­տա­նո­ցը, ե­թե դրա կա­րի­քը լի­ներ…
Եվ ա­հա դեկ­տեմ­բեր­յան մի ե­րե­կո, երբ տա­նը միայ­նակ ընթ­րում էր (հադ­րութ­ցի կեն­վոր­նե­րը եր­կու օր ա­ռաջ էին տե­ղա­փոխ­վել ա­ռան­ձին վար­ձու բնա­կա­րան, ո­րի վճա­րը պետք է պե­տութ­յու­նը հո­գա), Մով­սե­սը փոր­ձեց ինք­նաս­փո­փել, որ ի­րեն հա­մա­կող տխուր մտա­ծու­մե­րը ծնվում են միայ­նութ­յու­նից. ա՛յ, ե­թե այդ պա­հին կող­քին լի­նեին, ա­սենք՝ Ն­վար­դը, կամ Ար­սե­նը, Տեր Մի­սա­քը, «հադ­րութ­յան հնգյա­կը», կամ նրանք բո­լո­րը միա­սին, ա­պա ին­քը չէր տրվի նման սեն­տի­մեն­տա­լութ­յան: Վերց­րեց հե­ռա­խո­սը, որ զան­գի Ն­վար­դին, բայց թվե­րի կե­սը հա­վա­քե­լուց հե­տո միտ­քը փո­խեց, մի րո­պե դարձ­յալ խոր­հեց, ա­պա զան­գա­հա­րեց ծա­նոթ տաք­սիս­տին.
– Բարև, Վա­ղո՛… Լա՞վ ես… Շան օ­րի… Վա­ղը ռեյս ու­նե՞ս Եր­ևան… Շատ լավ, ինձ էլ վերց­րու… Ա­ռա­վոտ որ­քան շուտ շարժ­վենք, էն­քան լավ… Պայ­մա­նա­վոր­վե­ցինք:
Մով­սեսն ի­րեն վե­րա­դարձ­րեց ըն­տա­նի­քի պա­տաս­խա­նա­տու հոր դե­րը և վճ­ռեց մի եր­կու օ­րով գնալ Եր­ևան. կտես­նի դստեր ըն­տա­նիքն իր անն­ման թոռ­նե­րով, կնո­ջը գու­մար կթող­նի, ար­վես­տա­կից ըն­կեր­նե­րին կհան­դի­պի ու ետ կգա: Կ­նոջն ու դստերն էլ չի պար­տադ­րի, որ իր հետ վե­րա­դառ­նան Ս­տե­փա­նա­կերտ. «­Թող ի­րենք վճռեն, ես ո­չինչ չեմ պնդի»:
Սա­ռը-եղ­յա­մա­պատ ա­ռա­վոտ էր, երբ Մով­սե­սը ծա­նոթ տաք­սիս­տի «Օ­պե­լով» ուղ­ևոր­վեց Եր­ևան: Պա­տե­րազ­մից հե­տո ա­ռա­ջին ան­գամ պի­տի անց­ներ Քա­շա­թա­ղի շրջա­նով, որ ա­ռա­վելս հայտ­նի է Լա­չի­նի մի­ջանցք ա­նու­նով. այն Ար­ցա­խը շաղ­կա­պում է մայր Հա­յաս­տա­նի հետ՝ ստեղ­ծե­լով միաս­նա­կան հայ­րե­նի­քի ու երկ­րի եր­ևույթ: Հենց այդ հատ­վա­ծում էին խիտ տե­ղա­վոր­վել ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը՝ ութ ու­ղե­կալ մոտ ութ­սուն կի­լո­մետ­րի վրա: Ա­մե­նատ­հա­ճը երկ­րորդ ու­ղե­կա­լում էր՝ Շու­շիի խաչ­մե­րու­կին, որ­տեղ ռուս­նե­րի կող­քին, ըն­դա­մե­նը մի քա­նի մետր հե­ռա­վո­րութ­յան վրա, հե­նա­կետ էին դրել նաև ա­զե­րի­նե­րը. նրանք հայտն­վել են մայ­րու­ղու հենց կող­քին՝ ի­րենց թշնա­մա­կան հա­յացք­նե­րով: Ցան­կա­ցած պա­հի ա­զե­րի զին­վո­րա­կան­նե­րը կա­րող են սադ­րանք հրահ­րել երթ­ևե­կող­նե­րի նկատ­մամբ, չքաշ­վե­լով խա­ղա­ղա­պահ­նե­րից: Ն­րանք լավ գի­տեն խար­դա­խե­լու և­ այ­լոց մեղ­քի մեջ ներ­քա­շե­լու ար­հես­տը: Մինչ այդ օ­րը Մով­սե­սը ծա­նոթ­նե­րից լսել էր, թե ինչ­պես են ա­զե­րի պա­րեկ­նե­րը գոռ­գո­ռում կամ քար նե­տում հայ­կա­կան ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի ետ­քից. մի խոս­քով՝ պայթ­յու­նավ­տանգ խաչ­մե­րուկ է: Երբ հա­սան այդ­տեղ, ռուս զին­վո­րա­կան­նե­րը հրա­հան­գե­ցին մե­քե­նան միառ­ժա­մա­նակ կանգ­նեց­նել ճա­նա­պար­հի ա­ջա­կողմ­յա եզ­րին. քիչ անց պարզ դար­ձավ, թե՝ ին­չու:
– Թուր­քե­րի ավ­տո­շա­րաս­յուն են բաց թող­նում, էն ա, տե­սեք,- բա­ցատ­րեց վա­րորդ Վա­ղոն:
Մե­քե­նա­յում Մով­սե­սից բա­ցի ևս­ ու­ղևոր­­ներ կա­յին՝ մի­ջին տա­րի­քի եր­կու կին, ո­րոնք գրե­թե միա­բե­րան բա­ցա­կան­չե­ցին.
– Վա՛յ, ձեզ թա­ղեմ… էս ի՞նչ եք լցվել Շու­շի…
Վա­րոր­դը պատ­մեց, որ բեր­դա­քա­ղա­քը գրա­վե­լուց հե­տո ա­զե­րի­նե­րը մե­ծա­մասշ­տաբ վե­րա­կա­ռու­ցո­ղա­կան աշ­խա­տանք­ներ են սկսել, ա­մեն օր եր­կար շա­րաս­յու­նե­րով հսկա­յա­կան քա­նա­կութ­յամբ շի­նան­յութ են տե­ղա­փո­խում Շու­շիի տար­բեր թա­ղա­մա­սեր: Բեռ­նա­տար­նե­րը մինչ տեղ հաս­նելն անց­նում են ար­ցախ­յան ճա­նա­պարհ­նե­րով, և ն­րանց ու­ղեկ­ցում են ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը: Հի­մա նման շա­րաս­յու­նե­րից մե­կը ետ է վե­րա­դառ­նում բեռ­նա­թափ­վե­լուց հե­տո:
– Այ­սինքն՝ նրանք ա­րա­գո­րեն ան­ցել են Շու­շին թրքաց­նե­լու գոր­ծին,- մտա­խոհ անդ­րա­դար­ձավ Մով­սե­սը:
– Հա՛, եղ­բա՛յր, վա­խե­նամ, թե Ղա­զան­չե­ցոցն ու Կա­նաչ ժամն էլ հիմ­նա­հա­տակ քան­դեն,- կան­խա­տե­սեց վա­րոր­դը:
– Թա­ղե՛մ դրանց…- կրկին ա­նի­ծե­ցին ուղ­ևոր կա­նայք:
Մով­սե­սը մե­քե­նա­յի պա­տու­հա­նից մտա­խոհ նա­յում էր քիչ հեռ­վում կանգ­նած ա­զե­րի զին­վո­րա­կան­նե­րին և մ­տո­վի ար­ձա­նագ­րում, որ նրանք դեռևս նա­խա­հար­ձակ վի­ճա­կում են և կար­ծես թե սպա­սում են հրա­մա­նի կամ ա­ռի­թի, որ կրկին գրո­հեն՝ այս ան­գամ դե­պի Ս­տե­փա­նա­կերտ և ն­րա­նից ան­դին: Եվ ո՞վ պետք է կա­սեց­նի նրանց, ինչ­պե՞ս պետք է նրանց ետ շպրտել դե­պի ի­րենց ել­ման դիր­քե­րը՝ մինչև ա­զե­րա­կան հարթ ա­մա­յութ­յուն­նե­րը, որ­պես­զի Շու­շիում և ն­րա շուրջ փռված տա­րածք­նե­րում կրկին թա­գա­վո­րեն ան­դորրն ու ստեղ­ծա­րա­րութ­յու­նը: Իր ներք­նա­տե­սութ­յամբ՝ նոր ի­րա­կա­նութ­յու­նը չա­փա­զանց կեղծ ու խա­խուտ է, և­ այն են­թա­կա է փլուզ­ման… տե­սա­նե­լի ա­պա­գա­յում: Բայց արդ­յո՞ք բա­վա­րար է ներք­նա­տե­սո­րեն ար­ձա­նագ­րա­ծը՝ տեն­դա­գին խո­հա­ծում էր Մով­սե­սը, չէ՞ որ հի­մա ա­մեն ինչ վճռվում է զեն­քով, ա­սել է թե՝ ոչ մի բնա­կան ու ար­դար կա­նոն կա­րող է չգոր­ծել:
Հա­ջորդ ու­ղե­կա­լում ևս գ­րե­թե նույն պատ­կերն էր՝ անձ­նագ­րե­րի և բեռ­նա­խ­ցի­կի ստու­գում խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի կող­մից, ձևա­կան մեկ-եր­կու հարց զենք կամ թմրան­յութ պա­հե­լու վե­րա­բեր­յալ, և­ ա­զե­րա­կան զին­վո­րա­կան­նե­րի ագ­րե­սիվ ներ­կա­յութ­յուն չնչին հե­ռա­վո­րութ­յան վրա:
– Փառք Աստ­ծո, որ թուր­քե­րը չեն մաս­նակ­ցում անձ­նագ­րե­րի ու բեռ­նե­րի ստուգ­մա­նը,- հա­մար­յա մխի­թա­րան­քի պես հնչե­ցին վա­րոր­դի խոս­քե­րը, երբ ար­դեն հե­ռա­նում էին Շու­շիի երկ­րորդ խաչ­մե­րու­կից: Նա ուղ­ևոր­նե­րի ու­շա­դ­րութ­յու­նը սևե­ռեց ձախ կող­մի վրա՝ դե­պի մո­տա­կա ան­տա­ռը, որ­տե­ղով նոր ճա­նա­պարհ էին կա­ռու­ցում ա­զե­րի­նե­րը:- Շու­տով նրանք ա­ռան­ձին ճա­նա­պարհ կբա­ցեն Հադ­րու­թով և կա­րիք չեն ու­նե­նա Շու­շի հաս­նե­լու հա­մար ռուս­նե­րի ու­ղեկ­ցութ­յամբ անց­նել մեր տա­րած­քով:
Մով­սեսն իր մեջ լռվեց մերժ­վա­ծի պես: Հեր­թա­կան ու­ղե­կալ­նե­րում խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին լու­ռու­մունջ ցույց էր տա­լիս անձ­նա­գի­րը և­ ինք­նա­բե­րա­բար նրանց մատ­նում իր մտա­խո­հութ­յու­նը: Եվ սաս­տիկ մռայլ­վեց, երբ ա­նակն­կալ ար­ձա­նագ­րեց, որ ա­վե­լի քան նվազ է դե­պի Ար­ցախ երթ­ևե­կող ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի թի­վը, երբ պի­տի լի­ներ ճիշտ հա­կա­ռա­կը. խե­ղան­դամ­ված, ար­նա­շա­ղախ երկ­րին շատ է պետք ազ­գա­կից­նե­րի սրտա­ցավ ու ան­մի­ջա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը… Ճնշ­վեց ու խոր ինք­նամ­փոփ­վեց այդ փաս­տից, միառ­ժա­մա­նակ կորց­րեց ու­ղե­կից­նե­րի ու վա­րոր­դի հետ զրու­ցե­լու ցան­կութ­յու­նը: Այ­նու­հան­դերձ, երբ մո­տե­նում էին Գո­րի­սին, ցան­կութ­յուն ծա­գեց խո­սակ­ցութ­յան բռնվել խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի հետ՝ նրան­ցից ճշտե­լու մի եր­կու թեժ հարց, սա­կայն ա­րա­գո­րեն մտա­փոխ­վեց. «Ի՞նչ պի­տի ա­սեն էս ջա­հել զին­վոր­նե­րը… Ն­րանք ի՞նչ գի­տեն մեծ քա­ղա­քա­կա­նութ­յան կեղ­տե­րից…»։ Նա ի­րեն սե­փա­կան տնից օ­տար­վա­ծի պես էր զգում, տուն, որ­տեղ հի­մա այլք են հսկում քո եր­թու­դար­ձը: Թե­պետև խոց­ված էր իր ազ­գա­յին ու մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յու­նը, Մով­սե­սը հո­գու խոր­քում գո­հութ­յուն էր հայտ­նում Աստ­ծուն, որ ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հին այս­տեղ են մուտք գոր­ծել ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը և կան­խել հե­տա­գա ար­նա­հե­ղութ­յու­նը:
– Ի՞նչ եք կար­ծում, Մով­սե՛ս եղ­բայր, ռուս­ներն ինչ­քա՞ն կմնան էս­տեղ,- երբ Ա­ղավ­նո­յի ու­ղե­կա­լում էին, հարց­րեց վա­րոր­դը:
– Չ­գի­տեմ, դժվար է կան­խա­գու­շա­կել… Ա­մեն ինչ կախ­ված է նրա­նից, թե ամ­բողջ աշ­խար­հում ինչ ի­րա­վի­ճակ կլի­նի… Ռուս­նե­րի գործն ամ­բողջ աշ­խար­հի հետ է… Ն­րանք ի­րենց հա­մար ա­նե­լիք են տես­նում բազ­մա­թիվ տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րում:
– Այ­սինքն՝ ե­թե նրանց հա­մար շատ կար­ևոր ճա­կատ բաց­վի մի ու­րիշ տեղ, զորքն էս­տե­ղից կհա­նեն ու կտա­նեն էն­տե՞ղ…
– Հա՛, հենց էդ­պես: Դ­րան մենք միշտ պատ­րաստ պի­տի լի­նենք: Աշ­խար­հը հի­մա մի խլթխլթա­ցող կաթ­սա է, չգի­տես, թե որ տա­րա­ծաշր­ջա­նում վա­ղը կբռնկվի նոր հա­կա­մար­տութ­յուն… Ան­կախ ա­մեն ին­չից, մենք հի­մա պի­տի ա­ռա­վե­լա­գույնս ազ­նիվ գտնվենք ու խոս­տո­վա­նենք, որ ռուս­նե­րը մեզ հա­մար հնա­րա­վո­րութ­յուն ա­պա­հո­վե­ցին, որ­պես­զի վե­րա­կանգ­նենք մեր ու­ժե­րը, ա­պա­քին­վենք վեր­քե­րից և նո­րից լծվենք մեր պայ­քա­րին:
Ուղ­ևոր կա­նայք ու­շա­դիր լսում էին Մով­սե­սի դա­տո­ղութ­յուն­նե­րը: Ն­րան­ցից մե­կը ար­ձա­գան­քեց.
– Որ­ևէ մե­կը պար­տա­վոր չէ մեզ միշտ օգ­նել, ռուս­նե­րը կա­նեն էն­քան, որ­քան ի­րենց պետք լի­նի: Մենք մեր ու­ժե­րը պի­տի հա­մախմ­բենք, ոչ թե էս­պես ցա­քուց­րիվ ա­նենք վեր­ջին հի­մա­րի պես…
– Իմ որ­դին էլ է էդ­պես մտա­ծում,- խո­սեց մյուս կի­նը:- Նա հի­մա Եր­ևա­նի հոս­պի­տա­լում վի­րա­վոր պառ­կած է, ե­րեկ զան­գել ու ա­սում էր, որ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի վրա շատ հույս չդնեք, նրանք գա­լիս ու գնում են, էդ մենք պի­տի մեր հար­ցե­րը լու­ծենք:
Մով­սե­սը նոր ի­մա­ցավ, որ իր ու­ղե­կից­նե­րից մե­կը վի­րա­վոր զին­վո­րի մայր է և ք­րոջ հետ գնում է որ­դուն տե­սութ­յան: Ափ­սո­սաց, որ շուտ չի ծա­նո­թա­ցել ու­ղե­կից կա­նանց հետ՝ վատ տրա­մա­դ­րութ­յու­նը խան­գա­րեց, որ նրան պա­շա­րել էր ուղ­ևո­րութ­յան սկզբին, Շու­շիի մոտ: Զին­վո­րի մայ­րը սկսեց պատ­մել, թե որ­դին որ­տեղ է կռվել ու ինչ­պես է Վա­րան­դա­յում ըն­կեր­նե­րի հետ ըն­կել ԱԹՍ-նե­րի հար­վա­ծի տակ. տա­սը հո­գուց ողջ են մնա­ցել հին­գը: Մով­սե­սը կնո­ջը խոս­տա­ցավ, որ կգնա նրա տղա­յին տե­սութ­յան:
– Նե­ղութ­յուն չքա­շեք, եղ­բա՛յր, շնոր­հա­կալ ենք,- զգաց­ված ա­սաց վի­րա­վոր զին­վո­րի մայ­րը,- թույլ չեն տա­լիս հոս­պի­տալ մտնել:- Նա ձեռ­քի հե­ռա­խո­սի մեջ ցույց տվեց որ­դու լու­սան­կար­նե­րը՝ մե­նակ, ըն­կեր­նե­րի հետ, գնդա­ցի­րը ու­սին և վի­րա­վոր: Սի­րու­նա­տես ու ներ­քին առ­նա­կա­նութ­յամբ լի տղա էր եր­ևում:
Գո­րի­սի արևմտ­յան բար­ձուն­քի աղբ­յու­րի մոտ կար­ճատև հանգս­տի դա­դար ա­ռան: Սր­ճա­րա­նում Մով­սե­սը ու­ղե­կից կա­նանց ու վա­րոր­դին սուրճ ու թխվածք հյու­րա­սի­րեց, հե­տո մո­տե­ցավ սևքար, ե­ռան­կյուն հու­շար­ձա­նի մոտ գտնվող այն կե­տին, որ­տե­ղից, գո­գա­վո­րութ­յան մեջ հար­մա­րա­վետ տե­ղա­վոր­ված, քա­ղա­քը եր­ևում էր՝ ինչ­պես առջևդ փռված մի հսկա­յա­կան վի­շա­պա­գորգ, և թ­վում էր՝ ուր որ է այն կա­լիք­վի ա­ներ­ևույթ կա­խար­դա­կան մա­տի թեթ­ևա­կի շարժ­մամբ: Մով­սե­սը տա­րի­ներ ի վեր սո­վո­րութ­յուն ու­նի եր­ևան­յան ուղ­ևո­րութ­յուն­նե­րին կանգ­նել այս­տեղ և զ­մայլ­­­վել չքնաղ տե­սա­րա­նով, բայց խթա­նի­չը սոսկ պատ­կե­րի գրավ­չութ­յու­նը չէր. ժա­մա­նա­կին նա այս­տեղ հիաց­մունք էր ապ­րում վա­ղա­մե­ռիկ որ­դու հետ, երբ նրան պար­բե­րա­բար Երևան էր տա­նում՝ բուժ­ման հեր­թա­կան կուրսն անց­նե­լու: Ջան­քերն ա­պարդ­յուն ան­ցան, բժիշկ­ներն ան­զոր ե­ղան փրկե­լու տղա­յին, ո­րի նենգ հի­վան­դութ­յու­նը գաղտ­նի սկսել էր զար­գա­նալ դեռ ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին, երբ նա հա­րա­զատ­նե­րի ու հար­ևան­նե­րի հետ, ռմբա­հա­րում­նե­րի ժա­մա­նակ, ա­պաս­տա­նում էր շեն­քի նկու­ղում: Մով­սե­սը վա­ղուց մե­նակ է կանգ­նում այս­տեղ՝ ինք­նա­սույզ ու մե­կու­սի, բայց միշտ զգում է, որ որ­դին իր հետ է, և­ ին­քը, թի­կուն­քին կանգ­նած, շո­յում է գլու­խը և առ­նում նրա մաշ­կից ե­կող հրա­շա­լի բույ­րը:
Վա­րոր­դի և­ ու­ղե­կից կա­նանց հետ զրու­ցե­լով ու նիր­հե­լով՝ Մով­սե­սը Եր­ևան հա­սավ ե­րե­կո­յան կողմ: Ծայ­րա­մա­սա­յին թա­ղա­մա­սե­րից մե­կում նա մե­քե­նա­յից ի­ջավ մի հա­մեստ սու­պեր­մար­կե­տի դի­մաց: Թոռ­նե­րի հա­մար խա­ղա­լիք­ներ, նկար­չա­կան պա­րա­գա­ներ, քաղց­րա­վե­նիք ու միրգ գնեց և տոպ­րակ­նե­րով ծան­րա­բեռ՝ բարձ­րա­ցավ կող­քի շեն­քի ա­ռա­ջին մուտ­քի չոր­րորդ հարկ: Դու­ռը բա­ցեց աղ­ջի­կը՝ Կա­րի­նեն:
– Վա՛յ, պա­պան…- բա­ցա­կան­չեց և­ ա­մուր փա­թաթ­վեց հո­րը: Հե­տո մոտ եր­կու րո­պե, բաց դռան շե­մին, աղ­ջի­կը լա­ցում էր ու ծի­ծա­ղում, ա­պա միայն հե­կե­կում էր, ա­սես գտել էր մահ­վան գու­բից փրկված ծնո­ղին:
Ի վեր­ջո, Մով­սե­սը ներս մտավ, և «ան­կոչ հյու­րին» ի­րենց գիրկն ա­ռան նաև կինն ու եր­կու թոռ­նե­րը: Երբ­ևէ ի­րեն այդ­քան հա­խուռն ու հու­զում­նա­լից չէին դի­մա­վո­րել տնե­ցիք, որ­տե­ղից էլ վե­րա­դառ­նար՝ հե­ռա­վոր ար­տա­սահ­մա­նից, ուր պար­բե­րա­բար մեկ­նում էր իր ար­վես­տա­յին գոր­ծե­րով, թե մո­տիկ գյու­ղե­րից, որ­տեղ սո­վո­րա­բար գնում է թար­մա­նա­լու և­ էտ­յուդ­ներ ա­նե­լու: Մով­սե­սը նախ­քան կլվաց­վեր ու կտե­ղա­վոր­վեր բազ­մո­ցին, սրըն­թաց խոր­հեց, որ հա­րա­զատ­նե­րի ներ­կա դի­տանկ­յու­նից իր գտնվե­լու վայրն ու ժա­մա­նա­կը հա­վա­նա­բար այն­քան դժո­խա­յին էին եր­ևում, որ այն­տե­ղից ողջ դուրս գալն իս­կա­կան հրաշ­քի պես էր թվում նրանց: «Իսկ գո՞ւ­ցե նրանք ճիշտ են ար­ձա­նա­գրում ի­րո­ղութ­յու­նը, ա­վե­լի ճիշտ, քան էն­տեղ գտնվող­ներս… Բայց ի­րո՞ք հեռ­վից ա­մեն ինչ ա­վե­լի հստակ է եր­ևում…»:
Կի­նը՝ Գա­յա­նեն էլ ար­տաս­վեց, սա­կայն՝ զուսպ ու կաշ­կանդ­ված. գու­ցե նա շատ ա­վե­լի հույզ ու տա­ռա­պանք ու­ներ իր մեջ ամ­բա­րած, քան դուստ­րը, սա­կայն ցու­ցադ­րում էր պատ­շա­ճը, հա­վա­նա­բար ա­մուս­նուն ան­տե­ղի չհու­զե­լու հա­մար: Կի­նը թարմ սանր­ված­քով էր, հա­վա­նա­բար ե­րեկ կամ այ­դօր էր գե­ղեց­կութ­յան սրա­հում ե­ղել. ե­թե կեղ­ծա­վոր լի­ներ, կա­սեր, որ սիր­տը նա­խազ­գա­ցել է ա­մուս­նու գա­լուս­տը, դրա հա­մար սի­րուն հար­դար­վել է: Բայց Գա­յա­նեն նման կեղ­ծա­վո­րութ­յամբ օժտ­ված չէ, նույ­նիսկ հո­գում առ­կա շատ գույ­ներ ի ցույց չի դնում, բա­վա­կան խնա­յո­ղա­բար է վե­րա­բեր­վում իր նե­րաշ­խար­հի «գույ­քին»: Նա գի­տե, թե ի­րեն ինչ­պես պետք է պա­հի, որ­պես­զի լի­նի ամ­բող­ջա­կան ու չծամծմ­ված։ Այ­նու­հան­դերձ, Մով­սե­սը նկա­տեց, որ կի­նը նի­հա­րած ու գու­նատ է:
– Հո հի­վանդ չե՞ս, Գա­յա­նե՛…
– Չէ՛, ուղ­ղա­կի ծանր օ­րեր քա­շե­ցինք… Շատ էինք հուզ­վում մեզ մոտ կա­տար­վող դեպ­քե­րի պատ­ճա­ռով…
– Ինչ ե­կել ենք, մա­մա­յի ա­խոր­ժա­կը փակ­վել ու չի բաց­վում,- լրաց­րեց աղ­ջի­կը:
Մով­սե­սը մտա­բե­րեց, թե ինչ­պես էր Գա­յա­նեն դո­ղաց­նում ու ա­տամ­նե­րը կափ­կա­փում պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րը, երբ սկսվեց ռմբա­կո­ծու­մը, և դեռ աղջ­կա ըն­տա­նի­քի հետ դուրս չէր ե­կել ուժ­գին կրա­կի տակ հայտն­ված քա­ղա­քից: Նույ­նիսկ դի­տո­ղութ­յուն ա­րեց նրան, որ ի­րեն ար­ցախ­ցու պես չի պա­հում, ա­սես պա­տե­րազմ չի տե­սել եր­բեք: «Ի՞նչ ա­նեմ, ինձ­նից ան­կախ է ստաց­վում…»,- խեղ­ճա­ցած պա­տաս­խա­նել է խու­ճա­պի ու դո­ղի մեջ սփրթնող կի­նը: Ն­րա վա­խը սկսվել էր ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի ա­միս­նե­րին, երբ հղի էր երկ­րորդ ե­րե­խա­յով, ի­մա՝ դստե­րով: Այն ժա­մա­նակ Մով­սե­սը կնոջն ու փոք­րիկ տղա­յին բա­վա­կա­նին ու­շա­ցու­մով էր ու­ղար­կել Եր­ևան, չգի­տեր, որ պա­տե­րազ­մը կա­րող է տա­րի­նե­րով ձգձգվել, և քա­ղա­քը եր­կար պի­տի մնար ռմբա­հա­րում­նե­րի թի­րախ: Աստ­ծուն մինչ օրս փառք է տա­լիս, որ դուստ­րը ծնվել է ողջ ու ա­ռողջ, ա­ռանց ֆի­զի­կա­կան ու նյար­դա­յին շե­ղում­նե­րի: Մինչ­դեռ միշտ կաս­կած ու­ներ, որ Կա­րի­նեն կա­րող էր կրել պա­տե­րազ­մա­կան ազ­դե­ցութ­յան հետ­քե­րը, գու­ցե մոր պես լի­ներ սաս­տիկ վա­խե­ցող՝ յու­րա­քանչ­յուր սուր ու բարձր ձայ­նից:
– Դու ո՞նց ես, Կա­րի­նե՛ ջան, դո՞ւ էլ մա­մա­յի պես շատ ես վա­խե­ցել…
– Դե, հա՛, պա՛պ, վա­խե­նում էի, բայց ոչ մա­մա­յի չափ:
– Վա­խե­նում ենք բո­լորս, բայց չպետք է թույլ տանք, որ վա­խը մեզ կուլ տա,- անդ­րա­դար­ձավ Մով­սեսն ու ցան­կա­ցավ զար­գաց­նել «վա­խի տե­սութ­յու­նը», սա­կայն միտ­քը փո­խեց և­ ան­ցավ թոռ­նիկ­նե­րին՝ նրանց հետ վերսկ­սե­լով վա­ղուց ընդ­հատ­ված նկար­չա­կան պա­րապ­մունք­նե­րը:
Ե­կավ փե­սան, և բո­լո­րը նստե­ցին բաց­ված սե­ղա­նի շուրջ: Մով­սե­սը վա­ղուց ըն­տա­նե­կան ընթ­րիք չէր ճա­շա­կել, նրան թվաց, թե վերս­տին բնա­կան ու հա­րա­զատ մի­ջա­վայ­րում է, սա­կայն աչք ա­ծե­լով օ­տար սեն­յա­կը, տրվեց այն զգա­ցո­ղութ­յա­նը, որ ի­րենք կար­ճատև ընդ­միջ­ման են մի եր­կա­րատև հե­տապնդ­ման մեջ, որն իս­կա­կան ա­վարտ կա­րող է ու­նե­նալ միայն Ս­տե­փա­նա­կեր­տում, իր ա­ռանձ­նա­տա­նը…
* Հատ­ված «­Տա­ճա­րի պա­հուց զոր­քը» ան­տիպ վե­պից

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։