­Նոր վի­պակ

_Վարուժան Գալստյան, Շղթայված հեղեղԼույս է տե­սել Վա­րու­ժան Գալստ­յա­նի «Շղ­թայ­ված հե­ղեղ» վի­պա­կը: Միան­գա­մից ա­սենք, որ սյուն­յաց գրա­կան ի­րա­կա­նութ­յան հա­մար սա ու­շա­գրավ և ն­շա­նա­կա­լի ի­րո­ղութ­յուն է, քան­զի ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դրվել պատ­մա­կան մի ժա­մա­նա­կա­հատ­ված ներ­կա­յաց­նող, դրա­մա­տիկ պա­հե­րով լի հե­տաքր­քիր պատ­մութ­յուն, ո­րը նաև ըն­թեր­ցող ե­րի­տա­սարդ սերն­դին կա­րող է լա­վա­գույնս ներ­կա­յաց­նել ոչ վաղ անց­յա­լի ի­րա­կա­նութ­յան տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րը, աշ­խար­հըն­կա­լում­նե­րը, մարդ­կա­յին և սո­ցիա­լա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներն ու այլ ման­րա­մաս­ներ:
Որ­պես ար­ձակ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն՝ սա հե­ղի­նա­կի ե­րա­խայ­րիքն է, մինչ այդ նա հայտ­նի էր ըն­թեր­ցո­ղին որ­պես բա­նաս­տեղծ (Վ. Գալստ­յա­նը բա­նաս­տեղ­ծա­կան ե­րեք ժո­ղո­վա­ծու­նե­րի հե­ղի­նակ է), ու նման ծա­վա­լի ձեռ­նար­կու­մը, ան­շուշտ, պա­րու­նա­կում է ո­րո­շա­կի ռիս­կեր: Բայց այս դեպ­քում ևս հե­ղի­նա­կը գտնվել է պատ­շաճ բարձ­րութ­յան վրա՝ և՛ սյու­ժեի, և՛ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քի ու զար­գաց­ման, և՛ կա­ռուց­ված­քի ու շա­րադ­րան­քի ա­ռու­մով ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը ներ­կա­յա­նում է որ­պես մի կուռ ամ­բող­ջութ­յուն:
Սա մի դրա­մա­տիկ, ըն­դար­ձակ նո­վել է, որ մինչև վերջ լար­վա­ծութ­յան մեջ է պա­հում ըն­թեր­ցո­ղին: Վի­պա­կը հյուս­վել է ի­րա­կան պատ­մութ­յուն վրա, կեր­պար­նե­րը նույն­պես ի­րա­կան մար­դիկ են, իսկ գլխա­վոր հե­րո­սի՝ Սարգ­սի կեր­պա­րը ազն­վա­բա­րո հա­յի հա­վա­քա­կան կեր­պարն է, որ ի տար­բե­րութ­յուն օ­տար ա­փե­րում իր հայ­րե­նա­կից­նե­րի նկատ­մամբ, ա­յո՛, կո­լեկ­տիվ ա­տե­լութ­յուն սեր­մա­նե­լու անշ­նոր­հա­կալ գոր­ծով զբաղ­վող ո­րոշ բախ­տախն­դիր­նե­րի, ներ­կա­յա­նում է որ­պես ա­ջու­ձախ բա­րիք ու աս­պե­տա­կա­նութ­յուն սփռող վե­հանձն հա­յոր­դի: Ն­րա հա­րուստ նե­րաշ­խարհն ամ­բող­ջա­նում է հո­յա­կապ վրձնա­հար­ված­նե­րով. ան­սահ­ման բա­րութ­յան հա­մար ռազ­մա­կան հա­տուկ ու­սում­նա­րա­նից հե­ռաց­վե­լու լուրն առ­նե­լուց հե­տո նա մտնում է մար­զա­դահ­լիճ, կախ­վում մարմ­նա­մար­զա­կան օ­ղակ­նե­րից և­ ա­սում ինքն ի­րեն. «Ես այս­պի­սինն եմ, այլ կերպ չեմ կա­րող լի­նել…»:
Վի­պա­կում ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներն ընդգր­կում են խիստ լայն շրջա­նակ՝ և՛ աշ­խար­հա­գրութ­յան, և՛ ի­րա­րից տար­բեր­վող մի­ջա­վայ­րե­րի ա­ռու­մով: Միայն բարձ­րա­ճա­շակ ըն­թեր­ցո­ղին հա­սա­նե­լի նուրբ դի­տար­կում­ներ, հույ­զե­րի և­ ապ­րում­նե­րի ա­ռա­տութ­յուն և, ի­հար­կե, ա­նափ ու մաք­րա­մա­քուր սեր, որ, մեծ հաշ­վով, ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան ա­ռանցքն ու ինտ­րիգն է: Եր­բեմն ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը, ա­րարք­ներն ու մո­տե­ցում­նե­րը սահ­մա­նակ­ցում են ֆան­տաս­տի­կա­յին. սահ­մա­նակ­ցում են, բայց չեն անց­նում այդ սահ­մա­նը՝ ի վեր­ջո, ի­րա­կան կյան­քում հնա­րա­վոր են բո­լոր սցե­նար­ներն ու յու­րա­քանչ­յուր զար­գա­ցում, մյուս կող­մից էլ՝ վի­պա­կում կար­ծես շատ բան է ի­դեա­լա­կա­նաց­ված, մաս­նա­վո­րա­պես՝ հե­րոս­նե­րի բա­րո­յա­կա­նութ­յու­նը: Բայց և՛ ա­ռա­ջին, և՛ երկ­րորդ ի­րո­ղութ­յուն­նե­րից մե­ծա­պես շա­հում է ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը, ին­չով և դառ­նում է ան­սահ­ման հե­տաքր­քիր ու գրա­վիչ: Հատ­կա­պես ա­վագ սերն­դի ըն­թեր­ցող­նե­րի հա­մար ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը խիստ հո­գե­հա­րա­զատ ու նոս­տալ­գիկ կա­րող են լի­նել, այն աս­տի­ճան, որ շա­տե­րը գլխա­վոր հե­րո­սի մեջ ի­րենց կա­րող են տես­նել. մար­դիկ, ով­քեր ժա­մա­նա­կի ու ճա­կա­տագ­րի բե­րու­մով կապ­ված են ե­ղել յու­րօ­րի­նակ կեն­սա­փի­լի­սո­փա­յութ­յամբ ա­ռանձ­նա­ցող հսկա­յա­կան աշ­խար­հագ­րա­կան տա­րած­քի հետ: Ե­րի­տա­սարդ սերն­դի ըն­թեր­ցող­նե­րի հա­մար էլ, ի թիվս այլ ար­ժա­նիք­նե­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը կա­րող է ու­նե­նալ նշա­նա­կա­լի ճա­նա­չո­ղա­կան ար­ժեք:
Հա­րուստ լե­զու, հա­մո­զիչ ու պատ­կե­րա­վոր ար­տա­հայտ­չա­մի­ջոց­ներ, գրա­կան բարձր կուլ­տու­րա, գե­ղե­ցիկ պատ­կեր­ներ, կտրուկ, դրա­մա­տիկ շրջա­դար­ձեր, նուրբ հու­մոր ու դի­տար­կում­ներ, ու­շագ­րավ ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ ու ձևա­կեր­պում­ներ: Նաև այս ա­մենն են բնո­րոշ վի­պա­կին, ին­չով և­ այն ի­րա­վունք է ստա­նում հա­մար­վե­լու ու­շագ­րավ գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն՝ ար­ժա­նա­նա­լու ըն­թեր­ցող լայն շրջա­նակ­նե­րի ու­շադ­րութ­յա­նը:
Կա­րեն ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.