Ի­վետ ԱԼԵՔՍԱՆԴԵՐ / ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՕԱԶԻՍԸ*

ԻվետԱ­մե­րի­կա­հայ ռու­սա­գիր գրող, ար­մատ­նե­րով ար­ցախ­ցի Ի­վետ Ա­լեք­սան­դե­րը 2017 թ. «­Նե­րիր ինձ, Ձ­մեռ պապ» պատմ­ված­քով դար­ձել է ռու­սաս­տան­յան «Ա­մա­նո­րի և սուրբծննդ­յան պատ­մութ­յուն­ներ» մրցույ­թի հաղ­թող, 2021 թ.՝ «Եր­ջան­կութ­յան օա­զի­սը» վի­պա­կով՝ «­Հայ­կա­կան մո­տիվ­ներ» և ք­նա­րա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի շար­քով՝ «­Ռու­սա­կան բա­նաս­տեղ­ծա­կան տուն» մրցույթ­նե­րի հաղ­թող: Իսկ «­Սեր­յոժ­կա­յի Ա­մա­նո­րի ե­րազ­նե­րը» հե­քիաթ­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը տե­ղի ու­նե­ցավ հետ­պա­տե­րազմ­յան Ար­ցա­խում՝ 2021-ի հուն­վա­րին գրքի ողջ տպա­քա­նա­կը սուրբծննդ­յան նվեր­նե­րի հետ հանձն­վեց ստե­փա­նա­կերտ­ցի փոք­րիկ­նե­րին:
Ի­վետ Ա­լեք­սան­դե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը լույս են տե­սել ռու­սե­րեն և­ անգ­լե­րեն: Շու­տով ա­ռա­ջին ան­գամ հայ ըն­թեր­ցող­նե­րին կներ­կա­յա­նա «­Կի­թա­ռով աղ­ջի­կը» վի­պա­կա­շա­րի «Եր­ջան­կութ­յան օա­զի­սը» ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան վի­պա­կով, ո­րի ռու­սե­րեն բնօ­րի­նա­կը հրա­պա­րա­կել է «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա» հան­դե­սը (2020):

 

Ի­վետ ԱԼԵՔՍԱՆԴԵՐ

Հե­քիա­թա­յին ժա­մա­նակ էր… Դա շատ վա­ղուց էր, այն սար­սա­փից շատ ա­ռաջ, ո­րը տե­ղի ու­նե­ցավ մեր ժո­ղովր­դի, մեր ըն­տա­նիք­նե­րի հետ: Ըն­տա­նի­քիս հետ: Այն­քան վա­ղուց, որ հի­մա դա հո­րին­վածք է թվում: Դա ման­կութ­յան ու պա­տա­նե­կութ­յան եր­ջա­նիկ ժա­մա­նակ էր, երբ Ար­ցա­խի աստ­ղա­լից երկն­քի տակ ու­նեի եր­ջան­կութ­յան իմ սե­փա­կան օա­զի­սը՝ թաքն­ված բարձր լեռ­նե­րում, ծածկ­ված վառ կա­նաչ ան­տառ­նե­րով։ Այն­տեղ, որ­տեղ բո­լոր ծե­րե­րը ե­րի­տա­սարդ էին, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը՝ պա­տա­նի­ներ, պա­տա­նի­նե­րը՝ ե­րե­խա­ներ, ե­րե­խա­նե­րը՝ ման­կիկ­ներ: Իսկ ո­մանք դեռ չէին էլ ծնվել:
Ես հա­ճախ եմ ինձ բռնում այն մտքի վրա, որ մտո­վի թա­փա­ռում եմ իմ ար­ցախ­ցի նախ­նի­նե­րի այդ բնիկ հայ­կա­կան հո­ղի վրա՝ լեռ­նե­րով, ան­տառ­նե­րով, դաշ­տե­րով, գե­տե­րով: Եղ­բորս ու քրոջս հետ դի­մա­վո­րում եմ ա­րո­տա­վայ­րե­րից ե­կող մեր ոչ­խար­նե­րին ու գոմ տա­նում։ Վա­զե­լով կար­մուն­ջի տակ՝ գե­տի մոտ, հենց եզ­րին հեն­վում եմ ծա­լած ձեռ­քե­րիս վրա, որ­պես­զի ջուր խմեմ՝ շուր­թե­րով դիպ­չե­լով աղբ­յու­րի հա­յե­լա­յին մա­կե­րե­սին, ո­րը գետ­նի տա­կից ցայ­տող բնա­կան շատր­վա­նիկ է և կար­կա­չուն առ­վա­կով միա­նում է ընդ­հա­նուր հոս­քին։ Սա­րե­րի աղբ­յուր­նե­րից սառ­նո­րակ ջուր եմ տուն բե­րում, ըն­կեր­նե­րիս հետ թարմ հա­տապ­տուղ­ներ ու մրգեր հա­վա­քում։ Ծ­նող­նե­րիս ու հայ­րե­նա­կից­նե­րիս հետ բա­ցօթ­յա խնջույք­նե­րի եմ մաս­նակ­ցում։ Հի­նա­վուրց բեր­դեր ու սրբա­վայ­րեր գնում։ Վա­զում եմ գյու­ղա­կան ա­կում­բի գրա­դա­րա­նը, իսկ վե­րա­դար­ձին, անց­նե­լով բի­լիար­դի սե­ղա­նի մո­տով, ան­պայ­ման վերև եմ նե­տում ե­րեք նվի­րա­կան սպի­տակ գնդակ­նե­րը։ Ձեռ­նա­ծութ­յուն եմ ա­նում:
Ա­հա մենք կի­նո­թատ­րո­նում ենք, ա­հա՝ ան­տա­ռում, ա­հա ար­դեն՝ գե­տա­փին։ Ա­հա ես վա­զում եմ, սուզ­վում սա­ռո­րակ Սա­դով­նի­չի լճի մեջ, որ բնա­կան ա­վա­զան է Ներ­քին ախ­պու­րի կիր­ճում։ Կանգ­նում եմ ջրվե­ժի բա­րակ շի­թի տակ, ո­րը բխում է իմ վեր­ևում գտնվող ժայ­ռի խոր­շից: Ա­հա դուրս եմ գա­լիս ափ և­ ե­րես­նի­վայր պառ­կում ար­ևից տա­քա­ցած ցած­րիկ քա­րա­ժայ­ռի վրա, ո­րը ե­զե­րում է կիր­ճի ջրի հոս­քը: Գր­կե­լով ժայ­ռը՝ ա­սես պա­հե­լով իմ գրկում, ամ­բողջ մարմ­նով զգում եմ Երկ­րի զար­կե­րա­կը, ո­րը միա­ձուլ­վում է սրտիս հա­մառ զար­կե­րի հետ։ Այս գրկա­խառ­նութ­յան մեջ է հա­վեր­ժութ­յու­նը: Հպ­վե­լով քա­րին իմ սա­ռը, թաց այ­տով՝ ես շնչում եմ այս հի­նա­վուրց խոր­շո­մա­պատ հսկա բե­կո­րի՝ ջեր­մութ­յամբ, ջրով և բ­նա­կան փո­շով հա­գե­ցած ա­ներ­ևա­կա­յե­լի հա­րա­զատ բույ­րը: Աչ­քերս կկո­ցե­լով՝ հա­զիվ եմ նա­յում ար­ևին՝ փոր­ձե­լով ո­րո­շել օր­վա ժա­մը, և ժպ­տում եմ ար­ձա­կուր­դա­յին ան­հո­գութ­յա­նը:
Ա­ներկ­յուղ զատ­կաբ­զե­զը վայ­րէջք է կա­տա­րում քթիս տակ և հա­մար­ձակ շո­րո­րում ժայ­ռի վրա­յով՝ դեմ­քիս առջև։ Եր­բեմն, ցատ­կե­լով ա­վա­զե բլրակ­նե­րի վրա, մի պահ ինձ ցույց է տա­լիս իր կապ­րո­նե թևիկ­նե­րը, ճիշտ ինչ­պես Օ­դի­լիա­յի սև պա­րազ­գես­տը բա­լե­տի պա­րու­հու վառ կար­միր թիկ­նո­ցի տա­կից: Թար­թիչ­նե­րիս վրա մնա­ցած ջրի կա­թիլ­նե­րից զա­տիկ-Օ­դի­լիան հսկա­յա­կան է թվում, ինչ­պես ման­րա­դի­տա­կի տակ։ Ա­նաղ­մուկ շար­ժե­լով շրթունք­ներս՝ ես փոր­ձում եմ եր­գել նրա հա­մար. «­Զա­տի՛կ, զա­տի՛կ, եր­կինք թռի՛ր…», բայց գլխումս հնչում է ար­դեն բո­լո­րո­վին այլ մե­ղե­դի՝ Օ­դի­լիա­յի ֆո­ւե­տեն «­Կա­րա­պի լճից»: Մտ­քերս խառն­վում են: Ես այս­տեղ եմ, ես կա­րող եմ այս­տեղ լի­նել որ­քան ու­զեմ և­ երբ ու­զեմ։ Ըն­կեր­նե­րիս ձայ­նե­րը լռում են: Ես ամ­բողջ ծան­րութ­յամբ կառ­չում եմ ժայ­ռից ու քնում։ Ես եր­ջա­նիկ եմ…
Ա­հա մտնում եմ մեր այ­գի­նե­րը, որ­տեղ ծա­ռե­րից թութ են թափ տա­լիս: Բարձ­րա­նում եմ վիթ­խա­րի ծա­ռի վրա և նս­տե­լով ճյու­ղե­րից կազմ­ված իմ սի­րե­լի «բազ­կա­թո­ռին»՝ ձեռ­քե­րով գրկում եմ բու­նը։ Ես շնչում եմ կեղ­ևի դառ­նա­վուն-բու­րա­վետ հո­տը և հանգս­տա­նում։ Դա անկրկ­նե­լի է…
Մթ­նում է։ Մթն­շա­ղին ես ու փոքր քույրս թա­փա­ռում ենք այ­գում՝ հին կե­րո­սի­նե լամ­պը բռնած, ո­րը բա­րակ բռնա­կի վրա թեթև օ­րոր­վում է իմ քայ­լե­րից։ Տա­տի­կի լամ­պը նման է սև մե­տա­ղա­կան շրջա­նա­կի մեջ դրված ա­պա­կե հաս­տա­փոր բան­կա­յի: Այն խորհր­դա­վոր լույ­սով է վառ­վում, ա­սես նրա մեջ լու­սատ­տիկ­նե­րի ե­րամ է բնակ­վել։ Այս կա­խար­դա­կան կրա­կա­կիր­նե­րի առ­կայ­ծում­նե­րով միշտ լե­ցուն է գյու­ղի գի­շե­րա­յին օ­դը։ Ն­րանք լու­սա­վո­րում են խմբե­րով և միայ­նակ՝ հան­կար­ծա­կի բռնկվե­լով հեռ­վում կամ հենց դեմ­քիդ մոտ։ Ն­րանց հետ կա­րող ես բախ­վել գրե­թե նույն­քան պա­տա­հա­կան, ինչ­պես դեմ ես առ­նում ան­տե­սա­նե­լի սար­դոս­տայն­նե­րին, ո­րոնք ձգվում են թփե­րի միջև կամ կախ­վում են ծա­ռից ար­ծա­թա­գույն թե­լի­կով: Մեր այ­գու շուր­ջը գտնվող ո­ռոգ­ման ջրանց­քի գոր­տե­րի բազ­մա­ձայն երգ­չախմ­բի ու­ղեկ­ցութ­յամբ՝ վար­դի թփե­րից ճպուռ­նե­րի հրա­վի­րող փոխ­կան­չե­րը հազ­վագ­յուտ դա­դար­նե­րով են հնչում: Ինչ-որ տեղ՝ հեռ­վում լսվում է շնե­րի փո­խա­դարձ ա­լար­կոտ կաղ­կան­ձը։ Դար­պաս­նե­րից դուրս լսվում են դաշ­տե­րից վե­րա­դար­ձող գյու­ղա­ցի տղա­մարդ­կանց հան­գիստ ձայ­նե­րը։ Ն­րանց կա­մա­ցուկ «պա­րի քի­շեր»-«լու­սը պա­րի»-ն, որ միմ­յանց ա­սում են տնե­րը ցրվե­լուց ա­ռաջ, դեռ եր­կար ժա­մա­նակ սա­վառ­նում է օ­դում: Հա­րա­զատ գյու­ղի մթնշա­ղի այս բո­լոր ա­կան­ջա­հա­ճո ձայ­նե­րը հանգս­տաց­նում են և հի­շեց­նում ընթ­րի­քի հա­մար ըն­տա­նի­քի ե­րե­կո­յան հա­վա­քի ժա­մա­նա­կի մա­սին։ Գ­յու­ղը պատ­րաստ­վում է քնե­լու։ Մտ­նում եմ իմ ման­կութ­յան տու­նը. տան բո­լոր ան­դամ­նե­րը դեռ այն­տեղ են, և­ ա­մեն մեկն իր գոր­ծով է զբաղ­ված։ Հենց սա է եր­ջան­կութ­յու­նը…
Լու­սա­նում է, հնչում են մշտա­պես միաց­ված ռա­դիո­յի ազ­դա­կան­չե­րը, և հա­րա­զատ ձայ­նը հայ­տա­րա­րում է՝ «­Խո­սում է Ս­տե­փա­նա­կեր­տը»… Ա­քա­ղաղ­նե­րը հա­մա­ռո­րեն կան­չում են և ժա­մա­նա­կից շուտ արթ­նաց­նում ինձ։ Ն­րանք կար­ծես հոր­դո­րում են՝ բաց մի՛ թող ար­շա­լույ­սի ոս­կե լա­րե­րը՝ նո­տա­կիր տո­ղե­րի պես ցրված հո­րի­զո­նի վրա, որ­տեղ ար­ևը նստում է երկ­րորդ օկ­տա­վա­յի «սոլ» նո­տա­յի վրա։ Չ­կա կեղ­ծիք՝ կա բա­ցար­ձակ ներ­դաշ­նա­կութ­յուն: Փո­ղո­ցից բու­րում է կրա­կի ծու­խը, ծղո­տը, գո­մաղ­բը, նոր հնձած ցո­ղա­խառն խո­տը, հո­ղը։ Տա­նը կա­թի, մեղ­րի, սխտո­րի, ըն­կույ­զի, պան­րի, կա­նաչ սո­խի և թու­րու­նի տաք հա­ցի հոտ է գա­լիս։ Ու­տել ես ու­զում:
Ես ծու­լո­րեն ա­զատ­վում եմ տաք ան­կող­նու հար­մա­րա­վետ գե­րութ­յու­նից։ Ոտ­քերս կա­խե­լով պող­պա­տե գնդիկ­նե­րով, դա­տարկ օ­ղակ­նե­րով և ս­նա­մեջ շե­ղանկ­յուն­նե­րով զար­դար­ված հին մե­տաղ­յա մահ­ճա­կա­լից՝ ճոճ­վում եմ զսպա­նա­կի վրա: Ես ցատ­կում եմ զո­լա­վոր մոխ­րա­գույն տա­պաս­տի վրա, կանգ­նում ոտ­քե­րիս ծայ­րե­րին և ձեռ­քերս վեր բարձ­րաց­նե­լով՝ ձգվում եմ որ­քան կա­րող եմ։ Բա­լե­տի ձո­ղի նման բռնե­լով մահ­ճա­կա­լի թիկ­նա­կից՝ եր­կու ոտ­քե­րով մի քա­նի մեծ բատ­ման եմ ա­նում բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով և մի քա­նի պի­րո­ւետ՝ ի հա­վե­լումն ա­ռա­վոտ­յան վար­ժութ­յուն­նե­րի: Բա­ցում եմ պա­տու­հա­նը, խոր ներ­շնչում ա­մառ­վա լու­սա­բա­ցը և մի քա­նի րո­պե վա­յե­լում երկն­քի կրա­կոտ հա­ման­վա­գը։ Ա­ռա­վոտ­յան զո­վութ­յու­նը թռչում է գյու­ղա­կան սեն­յա­կը և պա­րու­րում ինձ: Դո­ղում եմ։ Մի ակն­թարթ անց ես նո­րից ցատ­կում եմ ան­կող­նու մեջ և փա­թաթ­վում՝ օս­լա­յից ճռճռա­ցող սպի­տակ ծրա­րով բրդյա վեր­մա­կը գրե­թե աչ­քե­րիս մոտ քա­շե­լով: Հա­ճե­լի է: Մի քիչ էլ քնեմ…
Փակ դռնից այն կողմ լսվում է չոր վա­ռե­լա­փայ­տի ճրթճրթո­ցը ուղ­ղանկ­յու­նաձև եր­կաթ­յա բուր­ժույ­կա-վա­ռա­րա­նի մեջ, ո­րը հար­յուր տա­րի ապ­րում է մեր մեծ բաց պատշ­գամ­բում՝ սեն­յակ­նե­րի միջև։ Ն­րա շի­կա­ցած հարթ մա­կեր­ևույ­թի վրա ցատ­կո­տում է թեյ­նի­կը՝ իր քթի­կից դուրս նե­տե­լով ե­ռա­ցող աղբ­յու­րի ջրի թշշա­ցող կա­թիլ­նե­րը։ Վա­ռա­րա­նի վրա դրված հսկա­յա­կան թա­վա­յի մեջ եփ­վե­լու վրա է լո­լի­կով ձվա­ծե­ղը, մեծ ալ­յու­մի­նե թա­վա­յի մեջ խաշ­վում է լո­բին՝ տա­տի­կը վե­րա­դար­ձել է Ք­յա­րի­հո­ղից։ Կա­նանց ան­հան­գիստ շշուկ­նե­րից և պատշ­գամ­բի ար­տա­քին անկ­յու­նում գտնվող եր­կա­թե լվա­ցա­րա­նի կրկնվող ձայ­նե­րից պարզ է՝ ըն­տա­նիքն արթ­նա­ցել է։ Մայ­րի­կի ձայնն ա­վե­լի զրնգուն է լսվում: Նա­խա­ճա­շը սե­ղա­նին է: Ա­մեն ինչ ըն­թա­նում է իր կար­գով:
Եվ ա­հա, ես նո­րից թամ­բում եմ ձին և քրք­ջա­լով սլա­նում Խնձ­րիս­տա­նի լայ­նար­ձակ դաշ­տե­րով, թե­կուզ հայրս հե­տո ինձ նա­խա­տի։ Ես տես­նում եմ սի­րե­լի մարդ­կանց դեմ­քե­րը, ես լսում եմ նրանց ձայ­նե­րը։ Ինչ-որ մե­կը իմ ետ­ևից ան­պայ­ման կբղա­վի՝ «­Բարև՜, Շու­րա՛ն ախ­չիկ»: Եվ ես ան­պայ­ման կպա­տաս­խա­նեմ՝ գլուխս խո­նար­հե­լով.
– Բարև՜ ձեզ:
* Հատ­ված վի­պա­կից

Ռու­սե­րե­նից թարգ­մա­նեց
Ար­տակ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.