ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան նիստ

Հուն­վա­րի 26-ին տե­ղի ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան նիստ: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց օ­րա­կար­գը.
1. ՀԳՄ աշ­խա­տանք­նե­րի վե­րա­բեր­յալ։
2. ՀԳՄ ան­դամ­նե­րի ան­դա­մավ­ճար­նե­րի մու­ծում:
3. ՀԳՄ ա­մե­նամ­յա մրցա­նակ­նե­րի քվեար­կութ­յուն:
Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց նա­խա­գա­հութ­յան նա­խորդ նիս­տից հե­տո կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րը, ա­պա նաև ա­ռա­ջի­կա ա­միս­նե­րի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ցան­կը. կանց­կաց­վեն Ման­կա­կան գրքի, Մայ­րե­նիի օր­վա, Գիրք նվի­րե­լու օր­վա ա­վան­դա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, նոր գրքե­րի շնոր­հան­դես­ներ և­ այլն: ՀԳՄ նա­խա­գա­հը տե­ղե­կաց­րեց, որ շնորհ­վող կո­չում­նե­րի ցան­կի վե­րա­նայ­ման և հս­տա­կեց­ման ա­ռա­ջար­կութ­յամբ դի­մել էր ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յա­նը: Նա­խա­րա­րութ­յու­նը պա­տաս­խան նա­մա­կում պաշ­տո­նա­պես հա­վա­նութ­յուն է տվել ա­ռա­ջար­կին, ո­րոշ­վել է ստեղ­ծել հանձ­նա­ժո­ղով՝ հա­մա­պա­տաս­խան չա­փո­րո­շիչ­ներ սահ­մա­նե­լու նպա­տա­կով: Քն­նարկ­վող հար­ցի կա­պակ­ցութ­յամբ ար­տա­հայտ­վե­ցին Վազ­գեն Գաբ­րիել­յա­նը, Գուր­գեն Խանջ­յա­նը, Արև­շատ Ա­վագ­յա­նը, Կա­րի­նե Խո­դիկ­յա­նը, Վան Ար­յա­նը։ Ո­րոշ­վեց «Գ­րա­կան թեր­թում» այդ խնդրի կա­պակ­ցութ­յամբ կազ­մա­կեր­պել հա­սա­րա­կա­կան քննար­կում:
Օ­րա­կար­գի հա­ջորդ հար­ցի առն­չութ­յամբ ՀԳՄ քար­տու­ղար Պետ­րոս Դե­միրճ­յա­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով ՀԳՄ քար­տու­ղա­րութ­յան քննարկ­ման արդ­յունք­նե­րը, նշեց, որ կան ՀԳՄ ան­դամ­ներ, ո­րոնք 10 և­ ա­վե­լի տա­րի­ներ ան­դա­մավ­ճար չեն մու­ծել: Մինչ­դեռ ՀԳՄ կա­նո­նադ­րութ­յան 3-րդ հոդ­վա­ծի 5-րդ կե­տի հա­մա­ձայն՝ եր­կու և­ ա­վե­լի տա­րի ան­դա­մա­վ­ճար չմու­ծող­նե­րը ինք­նա­բե­րա­բար դուրս են մնում ՀԳՄ շար­քե­րից:
Նիս­տը ո­րո­շեց. նախ՝ նման ՀԳՄ ան­դամ­նե­րին հնա­րա­վո­րութ­յուն տալ կողմ­նո­րոշ­վե­լու և­ այդ մա­սին տե­ղե­կաց­նել քար­տու­ղա­րութ­յա­նը։ Եվ ա­պա՝ ար­տերկ­րում գտնվող ՀԳՄ ան­դամ­նե­րի ան­դա­մութ­յու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր կա­սեց­նել մինչև նրանց կող­մից ՀԳՄ-ում ի­րենց կար­գա­վի­ճա­կի ո­րո­շա­կիա­ցու­մը։ Միա­ժա­մա­նակ ո­րոշ­վեց 75-ն­ անց գրող­նե­րին ա­զա­տել ան­դա­մավ­ճա­րի մու­ծու­մից:
Այ­նու­հետև նա­խա­գա­հութ­յան նիստն ան­ցավ օ­րա­կար­գի եր­րորդ՝ մրցա­նակ­նե­րի շնորհ­ման հար­ցին։ Ձայ­նե­րի բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նութ­յամբ ո­րոշ­վե­ցին ՀԳՄ ա­մե­նամ­յա մրցա­նա­կա­կիր­նե­րը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։