Վա­հան ­­ Տեր-­­Ղա­զար­յա­ն

Կ­յան­քից հե­ռա­ցել է ար­ձա­կա­գիր, դրա­մա­տուրգ, կի­նոս­ցե­նա­րիստ ­­Վա­հան ­­Տեր-­­Ղա­զար­յա­նը:
­­Վա­հան ­­Տեր-­­Ղա­զար­յա­նը ծնվել է 1950 թ. հու­լի­սի 20-ին, Եր­ևա­նում։ Ա­վար­տել է ­Մոսկ­վա­յի Մ. ­Գոր­կու ան­վան գրա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տը։ Աշ­խա­տել է ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­ճար­տա­րա­պե­տա­կան հու­շար­ձան­նե­րի գլխա­վոր վար­չութ­յու­նում, կազ­մա­կեր­պել հնա­գի­տա­կան-հե­տա­խու­զա­կան անձ­նագ­րա­վո­րող ար­շա­վախմ­բեր  ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, ­Ջա­վախ­քի տա­րածք­նե­րում։ Աշ­խա­տել է «­Պիո­ներ» ամ­սագ­րում, «­Սո­վե­տա­կան գրող» հրա­տա­րակ­չութ­յու­նում, ՀԽՍՀ գի­տութ­յուն­նե­րի ա­կա­դե­միա­յում։ Զ­բա­ղեց­րել է ՀՀ ԳԱԱ աշ­խար­հագ­րա­կան ըն­կե­րութ­յան անձ­նա­գի­տա­կան ար­շա­վախմ­բի պե­տի պաշ­տո­նը:
Վ. ­Տեր-­Ղա­զար­յա­նը ար­ցախ­յան ա­զա­տա­մար­տի փաս­տա­վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րի սցե­նար­նե­րի հե­ղի­նակ է։ Ն­րա պատմ­վածք­նե­րը, վի­պակ­նե­րը, հոդ­ված­նե­րը, թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը տպագր­վել են հան­րա­պե­տութ­յան պար­բե­րա­կան և գ­րա­կան մա­մու­լում («­Գա­րուն», «­Նորք», «­Նոր-­Դար», «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա»)։ ­Հե­ղի­նակ է պիես­նե­րի, թարգ­մա­նել է նաև պիես­ներ, ո­րոնք բե­մադր­վել են Եր­ևա­նի և ­Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րի թատ­րոն­նե­րում։ ­Տեր-­Ղա­զար­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը թարգ­ման­վել են  ռու­սե­րեն,  լե­հե­րեն,  լիտ­վե­րեն։ Ն­րա սցե­նար­նե­րով և ­տեքս­տե­րով նկա­րա­հան­վել են «­Դի­մա­կա­յում», «­Կա­պու­տաչ­յա ա­ռաս­պել», «­Հա­յոց պատ­մութ­յուն», «­Հայ­րե­նիքս ­Հա­յաս­տան», «Վ­կա­յութ­յուն», «­Ցե­ղի կան­չը», «20 օր Ար­ցա­խում» և այլ ֆիլ­մեր ու ֆիլ­մա­շա­րեր:
«­Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան» մրցա­նակ է ստա­ցել «Ար­քա­յադ­րամ» վե­պի հա­մար:
ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը խո­րա­պես ցա­վակ­ցում է ­Վա­հան ­Տեր-­Ղա­զար­յա­նի հա­րա­զատ­նե­րին և գրչըն­կեր­նե­րին։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.