ԲԱԳՐԱՏԻ ՏՈՒՆԸ / ՆԱՆԵ

Բագ­րա­տի տու­նը քա­ղա­քի ծայ­րա­մա­սում էր: Բայց Ա­րա­մը ե­թե բան ու գործ չէր ու­նե­նում, աշ­խա­տում էր մե­քե­նա­յով ճա­նա­պար­հը շե­ղել ու թե­կուզ մեծ պտույտ ա­նե­լով՝ նախ հաս­նել Բագ­րա­տենց փո­ղոց, հե­տո նոր գոր­ծա­տեղ կամ այն­տե­ղից ետ՝ դե­պի տուն դառ­նար նույն կերպ: Մի խոս­քով, ա­ռի­թով, թե ա­նա­ռիթ, սի­րում էր անց­նել Բագ­րա­տի տան կող­քով: Այն ա­սես քա­ղա­քի տե­սար­ժան վայ­րե­րից լի­ներ: Փոքր քա­ղա­քում տներն այն­քան էլ չէին տար­բեր­վում ի­րա­րից, բայց դե, ի­հար­կե, տար­բեր­վում էին, միայն կենտ­րո­նի բարձ­րա­հար­կե­րից այն կողմ:
Ծայ­րա­մա­սե­րի հո­ղա­մա­սե­րով տնե­րի շար­քում վա­ղուց ար­դեն կա­վա­շեն շի­նութ­յուն­ներ չկա­յին, բո­լո­րը քա­րից էին, սա­կայն ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ էին երկ­հար­կա­նի, ե­ռա­հարկ ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ­ներն ու շքեղ­նե­րը հան­դի­պում: Չէ՛, Բագ­րա­տի տու­նը դրանց մեջ չէր մտնում. փոքր էր, միա­հարկ, իր գույ­նե­րով ու անխ­նամ տես­քով ար­դեն ա­սես բնութ­յա­նը ձուլ­ված: Ծա­ռերն ու թփե­րը դրութ­յան տե­րերն էին՝ փար­թամ ու ա­զա­տո­րեն լցրել էին Բագ­րա­տի տունն ու հա­րա­կից տա­րած­քը:
Եվ աշ­նա­նը… Աշ­նան ա­մե­նա­թունդ մու­սան ա­սես հենց այդ­տեղ էր բռնում՝ ի­րար ձեռք ձեռ­քի, թի­կունք թի­կուն­քի ծառ ու թփե­րը բո­սոր ու դե­ղին գույն և­ ե­րանգ էին հագ­նում:
Բայց Ա­րամն ո­ւո՜ւր, ա­շունն ու իր մու­սան, բո­սորն ու դե­ղինն ո­ւո­ւո՜ւր… Նա կար­գին, քսան­մե­կե­րորդ դա­րի մարդ էր, ում հա­մար՝ «Որ­քան թանկ, այն­քան գե­ղե­ցիկ» կա­նոնն էր գոր­ծում: Իսկ թան­կը նյութն էր… Իր կամք-հրա­հան­գով որ­քան բնութ­յան հրաշք պա­տա­ռիկ­ներ էին աս­ֆալ­տի տակ գե­րեզ­ման­վել, քա­նի՜ զբո­սայ­գու, ան­տա­ռա­փե­շի հսկա­յա­կան սո­սի­ներ ու կաղ­նի­ներ էին թա­քուն, հա­տուկ մեթո­դա­բա­նութ­յամբ թու­նա­վոր­վել-չո­րաց­վել, որ հե­տո այդ տե­ղե­րում շքեղ կա­ռույց­ներ վեր ձգվեն:
Բայց թե ին­չո՞ւ էր Ա­րա­մը հա­տուկ ու­շադ­րութ­յան տակ ա­ռել այդ տու­նը, ինքն էլ չգի­տեր: Անց­նում էր կող­քով ու ան­հագ աչ­քե­րով նախ դռա­նը հառ­վում, որ թե մի ճեղք լի­նի՝ մի բան որ­սա բա­կի կյան­քից, ե­թե այն փակ էր լի­նում, պա­տու­հան­ներն էր հա­յաց­քով տնտղում:
Այդ օրն էլ տա­նից ուշ էր դուրս ե­կել, բայց մեկ է, ա­մեն օր­վա պես՝ ու­ղիղ ճամ­փան թո­ղած, մե­քե­նան ուղ­ղեց ծու­ռու­մուռ փո­ղոց­նե­րով դե­պի Բագ­րա­տի տու­նը, հատ­կա­պես որ՝ օ­րը մռայլ, ամ­պու­զամ­պով էր բաց­վել, և­ ինքն էլ՝ աչ­քը չբա­ցած, ի­րեն ու ի­րեն նամ­ռու­թել, թթվել էր:
Բագ­րա­տի տան մոտ ըն­թաց­քը դան­դա­ղեց­րեց, նա­յեց պա­տու­հան­նե­րին, մտո­վի ներս խցկեց գլու­խը, տնտղեց, բայց եր­ևա­կա­յութ­յու­նը չհե­րի­քեց ինչ-որ բան տես­նե­լուն, չնա­յած այդ­քանն էլ հե­րիք էր, որ հո­գին զո­վա­նա­լու տա­րօ­րի­նակ զգա­ցում ապ­րի, խո­րը շունչ քա­շեց, ու հոն­քե­րի մեջ­տե­ղը վե­րից վար ա­կո­սած կնճիռ­նե­րից մե­կը մի քիչ բաց­վեց, հարթ­վեց… ա­մեն օր­վա պես…
Բագ­րա­տի տու­նը ծե­սի նման բան էր…
Մի չորս-հինգ տա­րի ա­ռաջ այդ տա­նը Կա­րոն էր ապ­րում. սո­վո­րա­կան, նոր­մալ մարդ՝ իր կին-ե­րե­խա­նե­րով, որն ի­րեն տես­նե­լիս բո­լո­րի պես կու­չու­ձիգ էր լի­նում, դեմ­քին քծնան­քի գար­շա­հոտ ծա­մած­ռանք նկա­րում: Ճիշտ է, ին­քը զզվում էր բո­լո­րի դեմ­քի այդ «նկա­րից», բայց հենց դրա հա­մար էր իր ամ­բողջ կյան­քի ջանք ու տքնան­քը. այդ ծա­մած­ռանքն էր իր ու­ժի, ներ­քին ամ­րութ­յան աղբ­յու­րը: Ո­րով­հետև ի­րեն՝ Ա­րամ Հա­կո­բի­չին, միայն քծնան­քից ծա­մածռ­ված ու խո­նար­հու­մով պետք է բար­ևեն, ո­րով­հետև ինչ ա­սես չի ա­րել, ում ա­սես վա­տութ­յուն չի ա­րել, ինչ ճա­կա­տա­գիր ա­սես չի խա­թա­րել, ու ա­վե­լի շատ հենց դրա՝ այդ քծնան­քի հա­մար: Մարդ­կանց վախն ու իր ան­վա­խութ­յու­նը, մարդ­կանց խեղ­ճութ­յունն ու իր ա­մե­նա­կա­րո­ղութ­յու­նը փա­ռա­վո­րում էին հո­գին:
Կա­րո­յի գնա­լուց հե­տո, չգի­տես որ­տե­ղից, այս Բագ­րա­տը ե­կավ:
«­Բա­րի լույս»,- ա­սում էր ու ժպտում: Այն­քան ար­ևոտ էր ժպտում՝ աչ­քե­րով, հո­գով, իր թո­ռան՝ Ա­րամ­չո­յի պես։ Թե ին­չի՞ էր ժպտում… Ու էդ ժպիտն էր եր­ևի պատ­ճա­ռը, որ ին­քը կա­տա­ղեց: Ո­րով­հետև ե՞րբ, ինչ­պե՞ս, բայց քիչ առ քիչ ժպի­տը կորց­րել էր: Շատ ուշ դա հաս­կա­ցավ. մար­դիկ ծի­ծա­ղում էին, իսկ ին­քը հպար­տութ­յու­նից բե­րա­նի ծայրն էր միայն հեգ­նոտ ծռում ՝ իբր ծի­ծա­ղեց, մինչև լրիվ մո­ռա­ցավ, թե ինչ­պես են ժպտում:
Մի օր թո­ռը՝ Ա­րամ­չո՛ն աչ­քե­րը բա­ցեց. «­Պա­պի՛, դու ին­չի՞ չես ծի­ծա­ղում»: Ծի­ծա­ղը դեռ հեչ, ժպիիի՜տն էր կորց­րել. որ­քան էլ փոր­ձեց, նստեց հա­յե­լու ա­ռաջ՝ ո՛չ աչ­քե­րով, ո՛չ ան­գամ շուր­թե­րով էդ ան­տե­րը չէր ստաց­վում:
Ու դրա հա­մար եր­ևի Բագ­րա­տի ժպի­տը կան­չում էր: Բագ­րա­տի տու­նը կա­պել-կա­լա­նել էր միտ­քը:
Բագ­րա­տի ժպիտն էր փնտրում. ա­սես տունն էլ էր ժպտում բագ­րա­տա­վա­րի, ար­ևոտ… Ու թե տա­նից հոն­քա­միջ­յան չորս կնճի­ռով դուրս էր գա­լիս՝ Բագ­րա­տի տան կող­քով անց­նե­լուց հե­տո, ե­րե­քով էր հաս­նում աշ­խա­տա­վայր, ե­րեք կնճի­ռով էր դուրս գա­լիս՝ եր­կուսն էր մնա­ցած լի­նում: Մո­գութ­յո՞ւն էր, ի՞նչ էր, Բագ­րա­տը կապ էր գցել իր ժպի­տով:
Ու որ­քան էլ դրա կա­րիքն ու­ներ, ա­զատ­վե­լու ճիգն ա­վե­լին էր, որ­քան էլ կնճռոտ ճա­կա­տի մի քիչ բաց­վե­լը ներ­սը ա­նու­շութ­յամբ էր լցնում, այն­քան էլ՝ Բագ­րա­տի հան­դեպ կա­տա­ղութ­յունն էր որ­դի պես կրծում ի­րեն. ո՞վ ե­ղավ դա, որ օ­րը բաց­վե­լու հետ և մինչև նրա մթնելն ի­րեն հան­գիստ չէր տա­լիս, չէ՛, ի՞նչ «մինչև մթնե­լը», դրա­նից հե­տո էլ՝ ե­րազ­նե­րի մեջ էլ (թե ի­հար­կե ե­րազ տես­նում էր), միայն Բագ­րա­տը կար ու ի­րեն կա­տա­ղեց­նող, ի­րեն ջեր­մաց­նող, տան­ջող ու մո­գող… ժպի­տը:

***
Հիմ­նար­կում ար­դեն մի ողջ բազ­մութ­յուն՝ քծնան­քի ու շո­ղո­քոր­թութ­յան, կռա­ցած թի­կունք­նե­րի, անժ­պիտ ժպիտ­նե­րի հսկա­յա­կան պա­շա­րով ի­րեն էր սպա­սում՝ պատ­րաստ կար­միր գոր­գի պես փռվե­լու ոտ­քե­րի ա­ռաջ: Ու երբ հա­սավ՝ աշ­խա­տան­քա­յին ե­ռու­զեռն իր ա­ռօր­յա հու­նի մեջ ըն­կավ…
Սո­վո­րա­կան օր էր…
– Ի­մա­ցա՞ր, ինչ բռնվե­լու տեղ կա, ի՞նչ է շնչում… թե չէ ար­դեն կո­կոր­դիս է կանգ­նել,- բար­ևի տեղ՝ շրթունք­նե­րի ա­րան­քից նե­տեց սեն­յակ մտած տե­ղա­կա­լի ե­րե­սին:
Դե, տե­ղա­կալն ո՞վ է, որ հրա­մա­նը՝ հնա­րա­վո՞ր, թե անհ­նա­րին, խել­քին մոտ, թե՝ ոչ, ի կա­տար չա­ծի: Ու Բագ­րա­տին, չնա­յած բռնվե­լու տեղ էլ չկար, կա­րո­ղա­ցան մեկ ու­րի­շի գոր­ծը կպցնել ու…
Բագ­րա­տը հայտն­վեց ճա­ղե­րի ետևում, բայց Ա­րա­մի գոր­ծը բար­դա­ցավ: Կար­ծում էր, սիր­տը կրծող, օր օ­րի իր մեջ ա­վե­լի ու ա­վե­լի բնա­վոր­վող, ճտա­վոր­վող, բազ­մա­ցող որ­դե­րը վեր­ջա­պես հան­գիստ կթող­նեն ի­րեն, բայց… Հի­մա էլ ժպի­տը ճա­ղե­րի ետևից էր կան­չում: Ի՛ն­քը գի­տեր, թե բան­տե­րում ինչ ա­մուր թի­կունք­ներ էր ջար­դել, կռաց­րել, ինչ եր­կաթ­յա կամք ու ո­գի էր փո­շի դարձ­րել, բայց այդ… ժպի­տը… Ա­սես բան չէր փոխ­վել…
Մի եր­կու ան­գամ ան­ձամբ էր հե­տը հան­դի­պել, որ աչ­քե­րով տես­նի, Բագ­րա­տի խեղ­ճութ­յու­նը, վա­խը վա­յե­լի, բայց ա­նօ­գուտ՝ ժպի­տը նույնն էր:
Ու Ա­րա­մի վի­ճա­կը նա­խան­ձե­լի չէր. հի­մա ա­ռա­վոտ­յան եր­կար մտո­րում էր, թե նախ Բագ­րա­տի տա՞ն մո­տով անց­նի, թե՞ բանտ տա­նող ճա­նա­պար­հը բռնի: Բայց բան­տը հե­ռու էր, ու է­լի Բագ­րա­տի տունն էր ա­ռաջ­վա պես կան­չո­ղը։ Եր­բեմն մի ծա­ծուկ տե­ղում կանգ­նած եր­կար նա­յում էր պա­տու­հան­նե­րին ու մտո­վի ներս մտած թա­փա­ռում այն­տեղ: Բայց տու­նը լուռ էր: Հար­ցերն ան­պա­տաս­խան էին մնում…

***
– Խ­միչք բեր… օ­ղի,- կտրուկ նե­տեց իր զանգ-կան­չին շտա­պած տե­ղա­կա­լին. դա այն հա­տուկ դեպ­քե­րից էր, երբ քար­տու­ղա­րու­հին չէ, որ պետք է սպա­սար­կեր, ի­րեն չէր հաս­կա­նա:
Պա­հա­րա­նի դա­րա­կում միշտ խմիչք կար՝ բարձ­րո­րակ կոն­յակ­նե­րի, գի­նի­նե­րի մեծ տե­սա­կա­նի՝ մար­տի­նի, չին­զա­նո… բայց.
– Օ­ղի բեր։
Եր­կար տա­րի­նե­րի գոր­ծըն­կեր, ա­վե­լի ճիշտ, մութ գոր­ծե­րի ըն­կեր, տե­ղա­կալ Վա­սա­կը բե­րեց օ­ղին, բա­ժակ­նե­րը (գի­տեր, շեֆն ինչ էլ խմի՝ ինքն էլ պետք է ըն­կե­րակ­ցի նրան), լցրեց դրանք ու սպա­սո­ղա­կան նա­յեց:
– Զզ­վում եմ հար­բե­ցող­նե­րից,- ա­սաց Ա­րամն ու գլու­խը քա­շեց օ­ղին:- Ֆո՛ւհ, օ­ղի չեմ սի­րում, խմե­լու բան չի,- ու նո­րից եր­կա­րեց բա­ժա­կը,- լցրո՛ւ:
– Կոն­յակ կա, շե՛ֆ ջան,- ծոր տվեց Վա­սա­կը:
– Չէ՛:
– Գի­նիիի:
– Չէ՛, էս պի­տի խմեմ՝ չսի­րա՛ծս: Է­սօր չսի­րած բա­նե­րի օր է,- Ա­րա­մի ձայ­նը օ­ղո՞ւ, թե ինչ-որ այլ դառ­նութ­յու­նից ա­վե­լի էր խռպո­տել, ու բամբ, հեռ­վից ե­կող խռպոտ ձայ­նով ա­վե­լաց­րեց,- ինքս ինձ էլ չեմ սի­րում:
– Յաաա՞,- ապ­շած գլուխն օ­րո­րեց Վա­սա­կը:
– Վեր­ջերս մեկ-մեկ լի­նում է: Քեզ հետ նման բան պա­տա­հե՞լ է,- Ա­րա­մը դար­ձավ գոր­ծըն­կե­րո­ջը:
Վա­սակն ինք­նա­բավ փնչաց­րեց.
– Չէ՛ մի, էլ ո՞ւմ պի­տի սի­րեմ, որ ինձ չսի­րեմ:
– Ա՛յ տղա, բա ե՞ս,- աչ­քե­րը ո­լո­րեց Հա­կո­բիչն, ու… Վա­սա­կի քծնաձև կծկվե­լը մեկ ե­ղավ:
– Կ­նե­րես, շե՛ֆ ջան, քեզ­նից հե­տո:
Ա­րա­մը ծուռ նա­յեց ու.
– Լց­րո՛ւ: Լց­րու, Վա­սա՛կ: Էդ ա­նո՞ւնդ ով ա դրել:
– Ին­չի՞, շատ լավ էլ ա­նուն ա, կարևո­րը՝ այդ տե­սա­կից քիչ կա,- Վա­սա­կը հոն­քե­րը վեր ձգեց, մեջքն էլ ուղ­ղեց:
– Հա՞ որ,- հեգ­նոտ նրան հառ­վեց Ա­րա­մը:
– Ա­նու­նը նկա­տի ու­նեմ:
Ա­րա­մը լավ չէր, ան­գամ օ­ղու տված թմրութ­յու­նը չէր օգ­նում, որ ներ­քին ինչ-որ լար­վա­ծութ­յուն թու­լա­նա, Վա­սա­կը հո տես­նո՞ւմ էր դա, բայց ո­չինչ չէր հաս­կա­նում: Վեր­ջերս շատ բան չէր հաս­կա­նում: Նախ­կի­նում Ա­րամ Հա­կո­բիչն իր հա­մար բաց գիրք էր, կես խոս­քից ի­րար հաս­կա­նում էին: Սա­կայն Վա­սա­կին, ով միայն Ա­րամ Հա­կո­բի­չի հա­մար էր Վա­սակ ու լիու­լի վա­յե­լում էր ի­րեն «­Վա­սակ Մա­կա­րի­չով» դի­մող ոչ պա­կաս գետ­նա­քարշ­նե­րի մե­ծա­րան­քը, դա այն­քան էլ կար­ևոր չէր:
– Բագ­րա­տի կե­նա­ցը,- մեկ էլ բա­ժա­կը մեկ­նեց մշու­շոտ աչ­քե­րում կարևոր կայ­ծեր կենտ­րո­նաց­րած Ա­րա­մը:
– Բագ­րատն ո՞վ ա,- Վա­սա­կը փոր­ձում էր ընդ­հա­նուր ծա­նոթ­նե­րի մեջ գտնել այդ կե­նա­ցի ար­ժա­նա­ցա­ծին ու, բնա­կան է, աչքն ու միտքն ի­րեն­ցից վե­րին­նե­րին էր հա­ռել:
– Չե՞ս հի­շում, դզած-փչածդ գոր­ծե­րից ա, էն, որ ան­մեղ տե­ղը սար­քե­ցինք:
– Ո՞ր մե­կը հի­շեմ, շե՛ֆ ջան: Բա ին­չի՞ ես կե­նա­ցը խմում,- Վա­սա­կը չզար­մա­նալ չէր կա­րող:
– Չեմ սի­րում ի­րեն,- դեմ­քը թթվեց­րեց Ա­րա­մը,- լավ մարդ ա: Ոնց եմ ա­տում էդ ան­մեղ­նե­րին. նրանց պատ­ճա­ռով եմ կոն­յա­կը թո­ղած՝ էս զզվե­լի օ­ղին խմում: Էն մյուս­նե­րին էլ եմ ա­տում, բո­լո­րին ա­տում եմ:
– Ինչ էլ կու­չու­ձիգ լի­նե­լով են փո­ղը տա­լիս… մեզ մեղ­քի մեջ գցում,- ա­սա­ծի մեջ իբր թե ի­րենց ընդ­հա­նուր դար­դը որ­սաց Վա­սա­կը:
– Ճիշտ ես… լցրո՛ւ…

***
Երբ ե­րեք տա­րի հե­տո Բագ­րա­տը բան­տից դուրս ե­կավ, ա­ռա­ջին միտ­քը այդ շա­ռու­փոր­ձան­քոտ քա­ղա­քից, ա­րամ­հա­կո­բիչ­նե­րից, վա­սակ­մա­կա­րիչ­նե­րից հե­ռա­նալն էր: Եր­կար չսպա­սեց գոր­ծա­կալ­նե­րի կող­մից տան վա­ճառ­քը գլուխ բե­րե­լուն: Ինչ-որ մե­կը, տունն ան­գամ ա­ռանց տես­նե­լու, իր ա­սա­ծից էլ շատ ա­վե­լի մեծ գին էր ա­ռա­ջար­կել: Հե­տո, ի­հար­կե, ի­մա­ցավ, որ գնոր­դը Ա­րամ Հա­կո­բիչն է, բայց լու­ռու­մունջ վերց­րեց իր գու­մարն ու… մուռ պա­հող չէր, ա­մե­նօր­յա ա­ղոթքն ա­րեց, կող­պեց տան դուռն ու բա­նա­լին դրեց գոր­ծա­կա­լի ա­փի մեջ:

***
Առ­քու­վա­ճառ­քից հե­տո Ա­րամն ա­ռա­ջին ան­գամ էր իր գնած տան դու­ռը բա­ցում. բա­նա­լին զգույշ, վախ­վո­րած պտտեց­րեց, ա­սես աշ­խար­հի ա­մե­նա­մեծ գանձն իր մեջ ամ­փո­փած սնդուկ էր բա­ցում: Ու ներս մտավ:
Պտտ­վեց գրե­թե դա­տարկ սեն­յակ­նե­րով, ետ-ա­ռաջ գնաց, ու քիչ-քիչ լար­վա­ծութ­յու­նը թու­լա­ցավ, ան­սո­վոր, ար­տա­ռոց ինչ-որ բան տես­նե­լու հա­մար խո­շո­րա­ցած, մի քիչ ան­գամ ակ­նա­կա­պիճ­նե­րի սահ­ման­ներն ան­ցած աչ­քե­րը ի­րենց տե­ղը վե­րա­դար­ձան: Տուն էր՝ ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան, աղ­քա­տիկ, խեղ­ճուկ­րակ տուն, որ միայն դա­տար­կութ­յու­նից էր մի փոքր խորհր­դա­վոր թվում: Ա­վե­լի մռայլ­վեց, ոտ­քով հար­վա­ծեց պա­տին, որն ա­սես ի­րեն ա­նա­մո­թա­բար խա­բել էր, մեկ էլ ա­ջու­ձախ նա­յեց և­ ո­րո­շեց հենց նույն օրն էլ վա­ճա­ռել: Ա­ռանց եր­կար-բա­րակ մտա­ծե­լու՝ գոր­ծա­կա­լին զան­գեց:
Դուրս գա­լուց ա­ռաջ մեկ էլ պտտվեց տնով մեկ. ա­մեն դեպ­քում սիր­տը չէր կտրվում, ու­զա­ծը չէր գտել, չնա­յած գա­ղա­փար ան­գամ չու­ներ, թե ինչ էր ու­զա­ծը, բայց հաս­տատ կար­ևոր էր, շատ կար­ևոր: Դա­տարկ տա­նը մի եր­կու ջար­դուփ­շուր, մաշ­ված, գլխա­կախ ա­թո­ռից ու պա­հա­րա­նից բա­ցի, այլ բան չկար, բայց այն­պես կա­մե­ցավ ինչ-որ մի իր հե­տը վերց­նել, թե ին­չո՞ւ՝ ինքն էլ չգի­տեր, ու գիր­քը միակ բանն էր, որ կա­րող էր վերց­նել, գիր­քը, որ մո­ռաց­վել էր պա­հա­րա­նի վրա (բայց Բագ­րա­տը Կ­տա­կա­րա­նը մո­ռա­ցո՞ղ մարդ էր): Ա­րագ, ա­ռանց կար­գին նա­յե­լու կազ­մին ան­գամ, այն ձեռքն ա­ռավ ու փնթփնթա­լով դուրս ե­կավ:
Մե­քե­նա­յի մեջ տե­ղա­վոր­վե­լուց հե­տո, այս ան­գամ չա­րութ­յամբ նա­յեց ի­րեն եր­բեմն ան­գամ քնից զրկած միա­հարկ շի­նութ­յա­նը, գիր­քը նե­տեց կող­քի նստա­տե­ղին, նույն չա­րութ­յամբ խե­թեց այն (թե ին­չո՞ւ վերց­րեց), հե­տո այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ նո­րից ձեռքն ա­ռավ, բա­ցեց ա­ռա­ջին պա­տա­հած էջն, ու աչքն ըն­կավ ա­ռա­ջին պա­տա­հած տո­ղը… «Փնտ­րիր ու կգտնես, բա­խիր և կբաց­վի»…
Բութ մարդ էր Ա­րամ Հա­կո­բի­չը. դպրոցն ու հա­մալ­սա­րանն էլ հոր փո­ղե­րով մի կերպ էր ա­վար­տել, բայց կար­ծես այս մե­կը հաս­կա­ցավ, ա­վե­լի ճիշտ, հաս­կա­ցավ, որ հաս­կա­նա­լու այն­քան բան կա այդ բա­ռե­րի ետևում… Գր­պա­նից Բագ­րա­տի տան բա­նա­լին հա­նեց ու նո­րից ցան­կա­ցավ այն դու­ռը բա­ցել…
Զան­գա­հա­րեց գոր­ծա­կա­լին. «­Վա­ճառ­քի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը հա­նիր, տու­նը չի վա­ճառ­վում»,- ա­սաց ու ան­ջա­տեց հե­ռա­խո­սը: Հե­տո թեթ­ևա­ցած շունչ քա­շեց, ինչ-որ շաաա՜տ թեթ­ևա­ցած, շո­յե­լու նման ձեռ­քում շու­ռու­մուռ տվեց փոք­րիկ, պաղ մե­տա­ղը և հան­կարծ զար­ման­քով հաս­կա­ցավ, որ… ժպտում է, ա­մե­նաիս­կա­կան, կար­գին, տե­ղը- տե­ղին ժպի­տով, որ ժպտում է, ու ոչ միայն շուր­թե­րով, այլ նաև աչ­քե­րով, ամ­բողջ դեմ­քով, հո­գով, հա­մար­յա թե Բագ­րա­տի նման…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։