ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՉԻՆԱՐԵՆ

«­Հայ նշա­նա­վոր գոր­ծե­րի թարգ­մա­նութ­յուն­ներ» մա­տե­նա­շա­րով Չի­նաս­տա­նում լույս է տե­սել  Հեն­րիկ Է­դո­յա­նի «Արևմտ­յան գրա­կա­նութ­յան փի­լի­սո­փա­յա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն»  աշ­խա­տութ­յու­նը, որ­տեղ մշա­կույ­թի, կրո­նի և գ­րա­կա­նութ­յան միջև ներ­քին օր­գա­նա­կան փոխ­կա­պակ­ցութ­յուն­ներն է վեր­լուծ­ված պատ­մա­կան տե­սանկ­յու­նից: Գ­րա­կա­նա­գետ, բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Հ. Է­դո­յա­նի հա­մոզ­մամբ՝ քրիս­տո­նեութ­յու­նը արևմտ­յան մշա­կույ­թի հոգ­ևոր-ի­մա­ցա­բա­նա­կան հիմքն է, միա­ժա­մա­նակ մշա­կույ­թը ծա­ռա­յում է որ­պես այդ հիմ­քում ըն­կած կազ­մութ­յուն, ո­րը ո­րո­շար­կում է […]

Սմ­բատ ­Բու­նիաթ­յա­նի «Ն­կուղ իջ­նե­լու հրա­վե­րը»

Ժո­ղո­վա­ծուն ներ­կա­յաց­նում է պատմ­վածք­ներ, էս­սե­ներ և ­թարգ­մա­նութ­յուն­ներ: Սմ­բատ ­Բու­նիաթ­յա­նի «Ն­կուղ իջ­նե­լու հրա­վե­րը» կա­րե­լի է ըն­դու­նել իբրև հա­մա­մարդ­կա­յին ճիչ, որ­տեղ առանձ­նա­հա­տուկ են նե­րանձ­նա­կան հա­կա­մար­տութ­յուն­ներն ու կյան­քում դեմք ու­նե­նա­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Գր­քում զե­տեղ­ված ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը նոր և­ ինք­նա­տիպ խոսք են հայ ար­ձա­կում: Սմ­բատ ­Բու­նիաթ­յա­նի թարգ­մա­նութ­յամբ ներ­կա­յաց­ված են պատմ­վածք­ներ հետև­յալ հե­ղի­նակ­նե­րից՝ ­Վիր­ջի­նիա ­Վուլֆ, ­Հայն­րիխ Բ­յոլ, Ֆ­րանց ­Կաֆ­կա, ­Մի­խա­յիլ ­Բուլ­գա­կով, ­Դա­նիիլ […]

Գագիկ Դավթյանի գիրքը՝ սերբերեն

Եվ­րո­պա­յի հնա­գույն տպագ­րատ­նե­րից մե­կը՝ 1892 թ. հիմ­նադր­ված КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА (ՍԵՐԲԻԱՅԻ ԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ) հրա­տա­րակ­չութ­յու­նը, «Փոքր գրա­դա­րան» մա­տե­նա­շա­րով լույս է ըն­ծա­յել բա­նաս­տեղծ ­Գա­գիկ ­Դավթ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն «ПРЕПИРКА С JОВОМ» («ՎԵՃ ՀՈԲԻ ՀԵՏ») խո­րագ­րով: ­Գիր­քը Գ. ­Դավթ­յա­նի «Свидание времен» («­Ժա­մա­նակ­նե­րի ժա­մա­դրութ­յուն») ռու­սե­րեն ժո­ղո­վա­ծո­ւից և «Poésie contemporaine Arménienne»  («Ար­դի հայ պոե­զիա») ֆրան­սե­րեն ան­թո­լո­գիա­յից ճա­շա­կա­վոր ընտ­րութ­յամբ թարգ­մա­նել է սերբ ա­կա­նա­վոր […]

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆԻ ՀԵՏ

Տարիներ առաջ Լևոն Խեչոյանը Արցախ էր եկել` զենքը ձեռքին մարտնչելու հանուն Արցախի անկախության: Արցախյան ազատագրական պայքարին նա զինվորագրվեց կամավորական «Սասուն» ջոկատում և կռվեց մինչև պատերազմի վերջը: Ինչպես նրա մտերիմներն են վկայում, գրողի լավագույն տողերը ծնվել են հենց պատերազմի Share on Facebook