Էդ­վարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ 

    * ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յուն ապ­րած ժո­ղո­վուր­դը հարկ է ի­մա­նա՝ այ­սօր­վա աշ­խար­հը ա­ռանձ­նա­պես չի փոխ­վել, ա­վաղ, թուր­քը մնում է նույն թուր­քը։ ­Հայն էլ նույն միա­միտ հայն է, ո­րին չգի­տես ին­չու այ­լազ­գի­նե­րը խո­րա­մանկ են կո­չում։ ­Ռուսն էլ նույնն է, նա իր պատ­մութ­յու­նը չի մո­ռա­նում, ե­թե թուր­քը Օս­ման­յան կայս­րութ­յունն է հի­շում, նա էլ՝ ­Ռու­սա­կա­նը։ ­Սա է ճշգրիտ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան […]