Էդ­վարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ /ԿՅԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԱՖՈՐԻԶՄ

  Սփ­յուռ­քա­հայ բա­նաս­տեղծ Ագ­նե­սը անց­յալ ա­միս Հա­յաս­տա­նում էր։ ՀԳՄ Ծաղ­կա­ձո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տան մեծ դահ­լի­ճում նշվեց նրա հո­բել­յա­նը։ Եր­ևա­նից ե­կել էին նրա գրա­կա­նութ­յան ըն­թեր­ցող­նե­րը, ըն­կեր­նե­րը, Հա­մո Սահ­յա­նի ան­վան գրա­դա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­ներ, նաև ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տան հանգս­տա­ցող­ներ։ Ագ­նեսն ար­ժա­նա­ցել է բազ­մա­թիվ մրցա­նակ­նե­րի ու մե­դալ­նե­րի և՛ Սփ­յուռ­քում, և՛ Հա­յաս­տա­նում։ Հի­շենք կար­ևոր­նե­րը՝ ԱՄՆ-ի և Կա­լի­ֆոռ­նիա­յի հայ գրող­նե­րի միութ­յան «­Պոե­զիա» ան­վա­նա­կար­գի 1-ին […]

ՀԱՅՐԵՆԻՔ / Շու­շա­նիկ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

2016 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րին հայ­րի­կիս թղթա­պա­նակ­նե­րը դա­սա­վո­րե­լիս մեծ, կար­միր մի տետ­րի մեջ «­Նա­րեկ­յան դպրոցն ու նորպ­լա­տո­նա­կա­նութ­յու­նը» գրքին առնչ­վող մաս­նա­գի­տա­կան գրա­ռում­նե­րի, նշում­նե­րի, գրա­բա­րով ար­տա­գրված ամ­բող­ջա­կան հատ­ված­նե­րի ա­րան­քում ծալ­ված մի թուղթ գտա: Թղ­թին «Տ­խուր կա­րու­սել» բա­նաս­տեղ­ծութ­յան հինգ տներն էին, որ հայ­րիկս ար­տագ­րել էր ձե­ռագ­րով: Բա­նաս­տեղ­ծա­կան տնե­րից եր­կու­սը հա­մա­րա­կալ­ված էին, վեր­նագ­րի տակ խնամ­քով գրված էին Տեր­յա­նի բնա­բա­նը, հե­տո՝ ըն­ծա­յա­կա­նը. […]

«ՀԱՅՈՑ ԿՏԱԿԸ» / ԳՈՆՍԱԼՈ ԷՌՆԱՆԴԵՍ ԳՈՒԱՐՉ

­Գեորգ ֆոն ­Զի­գեր­սի հաս­տա­տող խոս­քից. «Եվ մենք դա պետք է ա­նենք ար­յամբ, քրտին­քով և­ ար­ցունք­նե­րով, ե­թե հարկ լի­նի: ­Քա­նի որ ոչ ոք մեր խնդի­րը չի լու­ծի, ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սից մինչև Ան­կա­րա և­ այն­տե­ղից ­Դիար­բե­քի­րով, ­Մո­սու­լով մինչև ­Բաղ­դադ և ­Պար­սից ծոց: ­Կա­րող ենք կենտ­րո­նա­կան կա­յա­րա­նում գնացք նստել և ­մինչև Հնդ­կա­կան օվ­կիա­նո­սը չիջ­նել: Եվ այս ամ­բողջ ըն­դար­ձակ տա­րած­քը կլի­նի […]

ԱՔՍՈՐՈՒՄ / Հասմիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Բռնադատվածների հիշատակի օրվա առիթով ստալինյան ռեպրեսիաների զոհի՝ Գեղամ Եգորի Սարգսյանի հուշագրությունից մի հատված   Ինձ կալանեցին 1937 թվի հունվարի 10-ին, երեք ամիս պահեցին Չեկայի բանտում և քննություններն ավարտելուց հետո՝ մարտի 15-ին, ուղարկեցին Երևանի կենտրոնական բանտ, իսկ օգոստոսի 15-ին աքսորեցին Հեռավոր Արևելք՝ «ուղղիչ աշխատանքային ճամբարները»՝ 5 տարվա ազատազրկման և բոլոր իրավունքներից զրկելու դատավճիռ կայացնելով՝ առանց հիմնական […]