ԼԵՈՆ ԲԼՈՒԱ ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՂԸ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԿՈԼՈՒՄԲՈՍՆ ՈՒ ՆՐԱ ՀԵՏԱԳԱ ԵՐԱՆԵԼԻԱՑՈՒՄԸ (­Խո­հագ­րութ­յուն)

­­Յու­րա­քանչ­յուր թարգ­մա­նիչ, ո՛ր լեզ­վից ու­զում է թարգ­մա­նի, ո՛ւմ ու­զում է թարգ­մա­նի, ազ­գա­յին գրա­կա­նութ­յունն է հարս­տաց­նում: ­­Միշտ էլ խանդ եմ զգացել, որ ­­Լեոն Բ­լո­ւա­յի նման   ֆրան­սիա­ցի խո­շո­րա­գույն արձակագիրը, բա­նաս­տեղ­ծը, խո­հա­գի­րը (1846-1917 թթ.) հայտ­նի չէ հայ ըն­թեր­ցո­ղին (հա­վա­նա­բար թարգ­մա­նա­կան բար­դութ­յան պատ­ճա­ռով), ում մա­սին ­Նի­կո­լայ ­Բերդ­յա­ևը գրել է. «­Նա ող­բեր­գա­կան ի­րա­պաշտ է, մար­գա­րե է՝ չա­րա­կա­մի դի­մա­կի ներ­քո… ­Լեզ­վի […]

ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՈՍՔ Վ. ԴԵՎՐԻԿՅԱՆԻ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՌԹԻՎ / Ազատ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

  Գ­րա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Վար­դան Դև­րիկ­յա­նը պա­տաս­խան է գրել իմ մի փոք­րիկ հոդ­վա­ծին, ո­րում խոս­վում էր Թու­ման­յա­նի տաս­հա­տոր­յա­կի վե­րախմ­բագր­ված հրա­տա­րա­կութ­յան երկ­րորդ հա­տո­րի՝ «Ան­բուն կկուն» բալ­լա­դի ծա­նո­թագ­րութ­յան մա­սին: Պա­տաս­խան է գրել նաև ծա­նո­թագ­րութ­յան քննարկ­վող հատ­վա­ծի հե­ղի­նակ պրոֆ. Սամ­վել Մու­րադ­յա­նը (հոդ­ված­նե­րը տպագր­վել են «Գ­րա­կան թեր­թի» վեր­ջին հա­մար­նե­րում՝ 11, 13, 14): Ս. Մու­րադ­յա­նի հոդ­վա­ծին չեմ անդ­րա­դառ­նա: Այդ ծա­նո­թագ­րութ­յան […]

ԱԿԱՄԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆ / ­Սամ­վել ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Պ­րոֆ. Ա­զատ Ե­ղիա­զար­յա­նի՝ «­Մի քա­նի խոսք Թու­ման­յա­նի եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծո­ւի և­ առ­հա­սա­րակ ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յուն­նե­րի մա­սին» երկ­մաս և­ ըն­դար­ձակ վեր­նագ­րով հոդ­վա­ծը «Գ­րա­կան թեր­թի» 2022 թ.­ ապ­րի­լի 15-ի 11-րդ հա­մա­րում կար­դա­լիս նախ մտա­ծե­ցի` գրա­կա­նա­գետն ինքն էլ Հովհ. Թու­ման­յա­նի եր­կե­րի ա­կա­դե­միա­կան 10 հա­տոր­յա­կը վե­րահ­րա­տա­րա­կող խմբագ­րա­կան խորհր­դի ան­դամ լի­նե­լով՝ մեր գրա­կա­նութ­յան շա­հե­րից ել­նե­լով՝ ար­տա­հայ­տել է իր ազ­նիվ մտա­հո­գութ­յու­նը։ Սա­կայն […]

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍՈՒՄՈՎ / ­Վար­դան ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ

­Վար­դան ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա­բեղ­յա­նի ան­վան գրա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն «Գ­րա­կան թեր­թի» սույն թվա­կա­նի ապ­րի­լի 15-ի հա­մա­րում տպագր­ված Ա­զատ Ե­ղիա­զար­յա­նի «­Մի քա­նի խոսք Թու­ման­յա­նի եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծո­ւի և­ առ­հա­սա­րակ ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յուն­նե­րի մա­սին» հոդ­վա­ծը, չնա­յած իր բազ­մա­խոս­տում վեր­նագ­րին, նվիր­ված էր Հով­հան­նես Թու­ման­յա­նի «Եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծո­ւի» վե­րախմ­բագր­ված նոր վե­րահ­րա­տա­րա­կութ­յան երկ­րորդ հա­տո­րում տեղ գտած «Ան­բուն կկուն» ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան ըն­դա­մե­նը […]