­Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նում քննարկ­վե­ցին մինչև 27 տա­րե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի՝ մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան ներ­կա­յաց­ված ստեղծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցան Գ­րե­տա Ա­լեք­սան­յա­նը, ­Վիո­լե­տա ­Լապտ­ևան, Հ­րա­չու­հի ­Լո­ռեց­յա­նը, ­Կա­րի­նե ­Մա­նաս­յա­նը, Իր­մա ­Հա­կոբ­յա­նը, իսկ ՀԳՄ պատ­վոգ­րե­րի՝ ­Նա­րե ­Վա­րու­ժա­նը, ­Սու­սան­նա Գ­ևորգ­յա­նը, Ա­րեգ ­Մով­սիս­յա­նը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նակ­նե­րի ու պատ­վոգ­րե­րի հանձ­նու­մը տե­ղի կու­նե­նա ­Ծաղ­կա­ձո­րում՝ գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը, հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հա­վա­քի ժա­մա­նակ:

­Նա­րե ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ Թ­թե­նի ­Ման­կութ­յունս ու տա­տիս ծե­րութ­յու­նը հա­մըն­կան։ Եր­կուսս էլ…