ԿՅԱՆՔԸ՝ ՇԱԽՄԱՏԻ ԽԱՂԱԴԱՇՏ

Դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ ար­ձա­կա­գիր Ներ­սես Խա­ռատ­յա­նի «Ան­հայ­տը» վե­պի շնոր­հան­դե­սը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով դե­տեկ­տիվ ժան­րի վեց գրքի հե­ղի­նակ Ներ­սես Խա­ռատ­յա­նին, նշեց, որ այս գիրքն աչ­քի է ընկ­նում հո­գե­բա­նա­կան հե­տաքր­քիր շեր­տե­րով, և­ ա­վե­լաց­րեց, որ նա մար­դուն ճա­նա­չում է նաև ի­րա­վա­բա­նի մաս­նա­գի­տութ­յան շնոր­հիվ: «­Ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հե­րին ճա­կա­տագ­րա­կան ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լիս մար­դու, հե­տաքն­նիչ-կաս­կած­յալ ան­հա­տա­կա­նութ­յուն­նե­րի հո­գե­վի­ճակ­նե­րին […]

ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ՝ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԵՊԸՆԹԱՑ

Դեկ­տեմ­բե­րի 7-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ «Ար­ձակ դաշ­տեր» գրքի շնոր­հան­դե­սը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, տե­ղե­կաց­նե­լով, որ ժո­ղո­վա­ծո­ւում տեղ են գտել ժա­մա­նա­կա­կից ՀԳՄ ան­դամ 67 գրող­նե­րի պատմ­վածք­նե­րը, ո­րոնք ՀԳՄ հրա­տա­րակ­չութ­յա­նը տրա­մադ­րել են հե­ղի­նակ­ներն ի­րենց ընտ­րութ­յամբ, և գր­քում ներ­կա­յաց­վել են ըստ տա­րի­քի՝ ա­վագ­նե­րից մինչև ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, շեշ­տեց, որ ան­թո­լո­գիան հե­տաքր­քիր է իր կեն­սա­կան ընդգր­կու­մով և­ ո­ճա­կան բազ­մա­զա­նութ­յամբ: […]

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀՈԳՈՒ, ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԽՂՃԻ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ

Նո­յեմ­բե­րի 30-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ «­Մենք և­ աշ­խար­հը» մա­տե­նա­շա­րի «­Ներ­շնչան­քի թռչու­նը» ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, տե­ղե­կաց­նե­լով, որ «­Մենք և­ աշ­խար­հը» շար­քից մինչև այժմ լույս են տե­սել Ի­րա­նին, Ֆ­րան­սիա­յին և Վ­րաս­տա­նին նվիր­ված ան­թո­լո­գիա­նե­րը, նշեց, որ սա 4-րդ­ ան­թո­լո­գիան է, որն ամ­փո­փում է հայ ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի գրվածք­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի վե­րա­բեր­յալ: «­Հիմ­նա­կա­նում գրա­կան փոխ­կան­չեր են, […]

«­Ցո­րե­նի հասկ» հու­շա­կո­թո­ղի բաց­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նը

Նո­յեմ­բե­րի 26-ին Եր­ևա­նի Իս­րա­յել­յան 37 հաս­ցեում գտնվող շեն­քի բա­կում տե­ղի ու­նե­ցավ «­Ցո­րե­նի հասկ» հու­շա­կո­թո­ղի բաց­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նը։ Կո­թո­ղը նվիր­ված է շեն­քի ա­կա­նա­վոր բնա­կիչ­նե­րի հի­շա­տա­կին, ո­րոնց թվում են կյան­քի ըն­թաց­քում մեծ համ­բա­վի, սի­րո և հար­գան­քի ար­ժա­նա­ցած՝ մշա­կույ­թի, ար­վես­տի գոր­ծիչ­ներ, ինչ­պես նաև այլ բնա­գա­վառ­նե­րի վաս­տա­կա­շատ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Հու­շա­կո­թո­ղի գա­ղա­փա­րը պատ­կա­նում է գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս Ռու­բեն Հով­սեփ­յա­նի այ­րուն՝ Օլ­գա Մե­լիք­յա­նին։ Մեկ […]

­Հան­դի­պում Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նի հետ

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Վա­նա­ձո­րի մաս­նաճ­յու­ղի Հա­րութ Պ­րո­նոզ­յա­նի ան­վան լսա­րա­նում կազ­մա­կերպ­վել էր հան­դի­պում ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, եր­գի­ծա­բան, դրա­մա­տուրգ Սամ­վել Խա­լաթ­յա­նի հետ: Ներ­կա էին մաս­նաճ­յու­ղի տնօ­րեն, տեխն. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Ար­մեն Խա­ռատ­յա­նը, դա­սա­խոս­ներ, ա­վագ դպրո­ցի ու­սու­ցիչ­ներ, ու­սա­նող­ներ և­ ա­շա­կերտ­ներ: Մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կեր­պի­չը՝ մաս­նաճ­յու­ղի ա­վագ դպրո­ցի աշ­խա­տա­կից, «Ար­վես­տա­գետ» կրթամ­շա­կու­թա­յին հան­դե­սի գլխա­վոր խմբա­գիր Ի­վան Ան­տոն­յա­նը, ներ­կա­յաց­րեց Ս. Խա­լաթ­յա­նի […]

ՉԱՐԵՆՑԸ՝ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴ

Նո­յեմ­բե­րի 27-ին՝ Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցի մահ­վան օ­րը, բա­նաս­տեղ­ծի հու­շա­կո­թո­ղի մոտ տե­ղի ու­նե­ցավ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղութ­յուն: Գ­րող­ներ, մտա­վո­րա­կան­ներ, Ե. Չա­րեն­ցի ա­նու­նը կրող դպրո­ցի սա­նե­րը մեկ ան­գամ ևս արժ­ևո­րե­ցին գրո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Չա­րեն­ցի թոռ­նու­հին՝ Գո­հար Չա­րեն­ցը, նշե­լով, որ թեև կյան­քի վեր­ջին օ­րե­րին Չա­րեն­ցը հա­լա­ծա­կան գրող էր, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ին­քը չի ու­զում, որ այ­սօր սգան նրա մա­հը, քա­նի որ այժմ ժո­ղո­վուր­դը նրա […]

­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան ըն­թեր­ցում­ներ»՝ նվիր­ված բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի ծննդյան օր­վան

­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան ըն­թեր­ցում­ներ»՝ նվիր­ված բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի ծննդյան օր­վան։ Բաց­ման խոս­քով հան­դես ե­կավ գրա­դա­րա­նի տնօ­րեն Հաս­միկ Կա­րա­պետ­յա­նը, որն արժ­ևո­րեց Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի պոե­զիան։ Ե­լույթ ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, ո­րը բարձր գնա­հա­տեց Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի գրա­կան, գրա­կա­նա­գի­տա­կան, թարգ­մա­նա­կան, հրա­տա­րակ­չա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը, նրա ան­ցած գրա­կան ճա­նա­պարհն ու մարդ­կա­յին նկա­րա­գի­րը։ Ու­րա­խութ­յուն […]

ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԸ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՏ ԽՈՍԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Ա­գա­պի Մկրտչ­յա­նի (­Գեր­մա­նիա)՝ Գեր­մա­նիա­յում լույս տե­սած «­Կա­պույ­տը շո­յում է մտքիս թևե­րը» գրքի շնոր­հան­դե­սը: Գր­քում ընդգրկ­ված են ար­ցախ­ցի գրող­նե­րի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով թարգ­մա­նիչ, բա­նաս­տեղծ, ման­կա­վարժ Ա­գա­պի Մկրտչ­յա­նին և ն­րա՝ հա­յե­րե­նից գեր­մա­նե­րեն թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը՝ ժա­մա­նա­կա­կից հայ պոե­զիա­յի ան­թո­լո­գիա, հայ ժո­ղովր­դա­կան հե­քիաթ­ներ, Պա­րույր Ս­ևա­կի պոե­զիան, հայ ար­ձա­կի […]

ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՏՈՒՆ – ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

Ա­րամ Խա­չատր­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նի հա­մեր­գաս­րա­հը լեփ-լե­ցուն էր գրող­նե­րով, ար­վես­տա­գետ­նե­րով, ման­կա­վարժ­նե­րով, պոե­զիա­յի սի­րա­հար­նե­րով։ Բա­նաս­տեղծ, մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ Կոր­յուն Ա­ռա­քել­յա­նի «Ա­դա­մա­լույ­սին ըն­դա­ռաջ» բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դեսն էր։ Ներ­կա­նե­րը բուռն ծա­փա­հա­րութ­յուն­նե­րով դի­մա­վո­րե­ցին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան երգ­չախմ­բի ղե­կա­վար, Ազ­գա­յին հե­րոս Հով­հան­նես Չե­քիջ­յա­նին։ Մի­ջո­ցառ­մա­նը մաս­նակ­ցում էին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Ա­րամ Սաթ­յա­նը, Գ­րա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Վար­դան Դև­րիկ­յա­նը և­ ու­րիշ­ներ։ […]

ԿԱՐՈՏԻ ՀՈԳԵԲՈՒԽ ՃԱՄՓԱՆԵՐՈՎ

«Է­դիթ Պ­րինտ» հրա­տա­րակ­չութ­յու­նը «­Լույս» մշա­կու­թա­յին, գի­տա­կան, կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­վա­նա­վո­րութ­յամբ լույս է ըն­ծա­յել Ար­տակ Վար­դան­յա­նի «­Հո­գու և կա­րո­տի ճամ­փա­նե­րով» խո­րա­գի­րը կրող խո­հագ­րութ­յուն­նե­րի, ու­ղեգ­րութ­յուն­նե­րի, հու­շագ­րութ­յուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն, որ­տեղ նե­րառ­ված է հե­ղի­նա­կի շուրջ չորս տաս­նամ­յա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեութ­յան ըն­թաց­քում հա­յաս­տան­յան և սփ­յուռ­քա­հայ մա­մու­լում հրա­պա­րակ­ված և­ ան­տիպ էս­սե­նե­րի ընտ­րա­նին: Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րութ­յան տե­սակ­նե­րից էս­սեն յու­րօ­րի­նակ հի­շա­տա­կա­րան-օ­րա­գիր է՝ որ­ևէ բնա­պատ­կե­րի, ի­րա­դար­ձութ­յան, ուղ­ևո­րութ­յան, հան­դիպ­ման […]

ԳՐՈՂԻ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ ՀԱՅՐԵՆԻ ԵԶԵՐՔՈՒՄ

Գա­վա­ռի Լ­ևոն Քա­լան­թա­րի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դահ­լի­ճում տե­ղի ու­նե­ցավ ե­րե­կո՝ նվիր­ված ար­ձա­կա­գիր Բա­ղիշ Հով­սեփ­յա­նի ծննդյան 100-ամ­յա­կին (կազ­մա­կեր­պիչ­ներ՝ Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պե­տա­րան, Վ. Պետ­րոս­յա­նի անվ. մար­զա­յին գրա­դա­րան, ՀԳՄ մար­զա­յին բա­ժան­մունք և Գա­վա­ռի հա­մայն­քա­պե­տա­րան): Բա­ցե­լով ե­րե­կոն՝ Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պետ Կա­րեն Սարգս­յա­նը կար­ևո­րեց գրա­կան-մշա­կու­թա­յին ցե­րե­կույթ­նե­րի ակ­տի­վա­ցու­մը մար­զում, գրող­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րը, ա­պա անդ­րա­դար­ձավ ա­միս­ներ ա­ռաջ ձևա­վոր­ված հո­բել­յա­նա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րին: Ե­րե­կոն […]

ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏՈՒՄ

Նո­յեմ­բե­րի 8-ին տե­ղի ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան նիստ: Նիս­տի սկզբում նա­խա­գա­հութ­յու­նը Մի­ջազ­գա­յին գրող­նե­րի միութ­յան ա­ռա­ջի­կա հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար որ­պես պատ­վի­րակ միա­ձայն ընտ­րեց բա­նաս­տեղծ Լ­ևոն Բլ­բուլ­յա­նին: Այ­նու­հետև ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց Միութ­յան վեր­ջին եր­կու ա­միս­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Թարգ­ման­չաց տո­նը, Ծաղ­կա­ձո­րում ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի հա­վա­քը, Վարդ­գես Պետ­րոս­յա­նի և «­Գա­րուն» ամ­սագ­րի հո­բել­յան­նե­րը, ինչ­պես նաև այդ ըն­թաց­քում տե­ղի ու­նե­ցած շնոր­հան­դես­նե­րը: […]

Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յան – 70

  Սեպ­տեմ­բե­րի 7-ին, «­Ջա­վախք» հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ ճա­նաչ­ված ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս ­Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յա­նի 70-ամ­յա­կին նվիր­ված ա­րա­րո­ղութ­յուն։ Գ­րո­ղին շնոր­հա­վո­րեց ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րեն ­Գի­լո­յա­նը։ «­Ջա­վախք» հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան նա­խա­գահ ­Շի­րակ ­Թո­րոս­յա­նը նշեց ­Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յա­նի ե­ռան­դուն մաս­նակ­ցութ­յու­նը հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան աշ­խա­տանք­նե­րին և ­պարգ­ևատ­րեց «­Միութ­յան պատ­վա­վոր ան­դամ» պատ­վոգ­րով։ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յա­նը կար­ևո­րեց ­Սա­ղա­թել­յա­նի դե­րը ժա­մա­նա­կա­կից հայ ար­ձա­կում և հ­րա­պա­րա­կա­խո­սա­կան […]

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԳՄ-ՈՒՄ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԳՄ-ՈՒՄ Հու­լի­սի 13-ին ՀԳՄ-ում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում ռու­մի­նա­հայ ար­ձա­կա­գիր և բա­նաս­տեղծ Վա­րու­ժան Ոս­կան­յա­նի հետ: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում խոս­վեց եր­կու տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ռու­մի­նա­հայ հա­մայն­քում գրա­կան-մշա­կու­թա­յին նո­րութ­յուն­նե­րի մա­սին, անդ­րա­դարձ ե­ղավ ռու­մի­նա­կան մշա­կու­թա­յին կյան­քում հա­յե­րի մաս­նակ­ցութ­յա­նը՝ հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին տես­քով, ինչ­պես նաև այլ աս­պա­րեզ­նե­րում նրանց ներ­կա­յութ­յան մա­սին: Վա­րու­ժան Ոս­կան­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց այդ բո­լոր գոր­ծե­րին իր մաս­նակ­ցութ­յու­նը և­ իր գրա­կան գոր­ծու­նեութ­յան վե­րա­բեր­յալ […]

«ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԹԹԵՆԻՆ» ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ

Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նում տե­ղի ու­նե­ցավ գրող, հրա­պա­րա­կա­գիր Ար­տակ Վար­դան­յա­նի «­Վար­դա­գույն թթե­նին» պատմ­վածք­նե­րի պարս­կե­րեն ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Մի­ջո­ցա­ռու­մը վա­րում էր ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նի վա­րիչ, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Ոս­կան­յա­նը: Ներ­կա էին և­ ե­լույթ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան դես­պա­նութ­յան մշա­կույ­թի խորհր­դա­կան Սեյ­յեդ Հո­սեյն Թա­բա­թա­բա­յին, ան­վա­նի ար­ևե­լա­գետ և հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, պրո­ֆե­սոր Գուր­գեն Մե­լիք­յա­նը, գրքի հինգ թարգ­մա­նիչ­նե­րից մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա՝ […]

ԳԻՐԸ՝ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ

Հու­լի­սի 6-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում հյու­րըն­կալ­վեց ար­ձա­կա­գիր Վա­հագն Գ­րի­գոր­յա­նը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Վա­հագն Գ­րի­գոր­յա­նին հա­մա­րե­լով գոր­ծող հրա­բուխ, նկա­տեց, որ նրա գրա­կա­նութ­յու­նը և մարդ­կա­յին տե­սակն այն­պի­սին է, որ եր­բեք ի­րեն ար­մունկ­նե­րով ա­ռաջ չի մղել, ո­րով­հետև մշտա­պես զբաղ­ված է ե­ղել գրե­լով: Ն­րա բո­լոր գրքերն էլ ար­ժա­նա­ցել են բարձր գրա­խո­սա­կան­նե­րի, տպագր­վել են ան­գամ այն ժա­մա­նակ­նե­րում, երբ դժվար […]

ՀԳՄ-ում հյու­րըն­կալ­վել էր բա­նաս­տեղ­ծու­հի Նա­թել­լա Լա­լա­բեկ­յա­նը

*** ՀԳՄ-ում հյու­րըն­կալ­վել էր բա­նաս­տեղ­ծու­հի Նա­թել­լա Լա­լա­բեկ­յա­նը: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում քննարկ­վե­ցին Ծաղ­կա­ձո­րի գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը կա­յա­նա­լիք ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հա­վա­քին վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Պետք է նշել, որ վեր­ջին եր­կու տա­րում այդ հա­վա­քը կազ­մա­կերպ­վում է Ն. Լա­լա­բեկ­յա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ: Ո­րոշ­վեց, որ այս տա­րի ծաղ­կա­ձոր­յան այդ հա­վա­քը տե­ղի կու­նե­նա հոկ­տեմ­բե­րի 13-15-ը: Մինչ այդ ՀԳՄ-ն, ՀԲԸՄ-ի հետ հա­մա­տեղ, հայ­տա­րա­րել է ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի […]

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈՒՅՍ, ՍՊԵՂԱՆԻ

Հու­նի­սի 27-ին Ս­տե­փա­նա­կեր­տում տե­ղի ու­նե­ցավ «Ապ­րե­լու ձայն» խո­րագ­րով գրա­կան փա­ռա­տո­նի բա­ցու­մը, ո­րը կազ­մա­կերպ­վել էր Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան Ար­ցա­խի գրա­սեն­յա­կի, ՀԳՄ-ի, Ար­ցա­խի գրող­նե­րի միութ­յան և­ այլ կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի կող­մից: Ար­ցա­խի ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նը ևս­ օ­ժան­դա­կել էր փա­ռա­տո­նի կա­յաց­մա­նը: Փա­ռա­տո­նը նե­րա­ռում էր ոչ միայն գրա­կան, այլև մշա­կու­թա­յին, հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր, ինչ­պես նաև հան­դի­պում­ներ դպրոց­նե­րում, հա­մալ­սա­րան­նե­րում: Փա­ռա­տո­նի բաց­մա­նը […]

ՀԱՅ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԱՆՁԻՆՔ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ

Ռու­մի­նիա­յի Հա­յոց Միութ­յան «Ա­րա­րատ» հրա­տա­րակ­չութ­յու­նը լույս է ըն­ծա­յել Մադ­լեն Գա­րա­գաշ­յա­նի «­Հայ նշա­նա­վոր ան­ձինք Ռու­մի­նիա­յի նո­րա­գույն և ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մութ­յան մեջ» ռու­մի­նե­րեն բա­ռա­րա­նը: Այն 2018 թ.-ին տպագր­ված նույ­նա­նուն գրքի հա­մալր­ված տար­բե­րակն է: Գիր­քը նե­րա­ռում է վեր­ջին 150 տար­վա ըն­թաց­քում Ռու­մի­նիա­յում ծնված կամ այն­տեղ ապ­րած ու այժմ ապ­րող մոտ 250 նշա­նա­վոր ան­ձանց կեն­սա­­գրութ­յուն­նե­րը և լու­սան­կար­նե­րը: Գր­քում գրված է […]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՂՔԻՆ

Պա­տե­րազ­մից հե­տո Ար­ցա­խում սա­կա­վա­թիվ չեն ան­գամ գրա­կան և մ­շա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը: Հու­նի­սի 26-ին Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան Ար­ցա­խի գրա­սեն­յա­կի տնօ­րեն Հեր­մի­նե Ա­վագ­յա­նը, Ար­ցա­խի ԳՄ նա­խա­գահ Վար­դան Հա­կոբ­յա­նը, Ար­ցա­խի գրա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Մենք ենք մեր սա­րե­րը» հու­շա­կո­թո­ղի մոտ դի­մա­վո­րե­ցին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նին, Լի­բա­նա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի ճե­մա­րա­նի վաս­տա­կա­շատ տնօ­րեն Տիգ­րան Ջին­բաշ­յա­նին, բ.գ.դ., պրո­ֆե­սոր Դա­վիթ Գաս­պար­յա­նին, […]