ՀԱՆԴԻՍԱՎՈՐ ԲԱՑՈՒՄԸ` ԼՃԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի հան­րա­պե­տա­կան շա­բա­թի հան­դի­սա­վոր բա­ցու­մը  տե­ղի  ու­նե­ցավ Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Ս­ևա­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նի Լ­ճա­շեն  հա­մայն­քում  գոր­ծող Ա­շոտ Տեր-Գ­րի­գոր­յա­նի ան­վան դպրո­ցում:

ՀԳՄ ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան պատ­վի­րա­կութ­յան կազ­մում էին Միութ­յան նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Միութ­յան մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար Տիգ­րան Նի­կո­ղոս­յա­նը, ման­կա­գիր­ներ, «­Ծի­ծեռ­նակ» հան­դե­սի գլխա­վոր խմբա­գիր Ա­նուշ Վար­դան­յա­նը, Սա­թե­նիկ Ղա­զար­յա­նը, ինչ­պես նաև հար­ևան Կո­տայ­քի մար­զի պատ­վի­րա­կութ­յու­նը՝ մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար Հա­կոբ Հա­րութ­յուն, Ջեմ­ֆի­րա Մկրտչ­յան, Սու­րեն Դավթ­յան կազ­մով: Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի ու գրա­կա­նութ­յան շա­բա­թի բաց­ման ա­ռի­թով դպրո­ցում էին նաև Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պե­տա­րա­նի կրթութ­յան բաժ­նի պետ Համ­բար­ձում Սա­ֆար­յա­նը, Ս­ևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տող­ներ, հյու­րեր Գա­վա­ռից և մար­զա­յին գրա­դա­րա­նից: Դպ­րո­ցում ջա­նա­ցել  էին օրն ան­մո­ռաց տո­նի վե­րա­ծել, և հան­դի­սութ­յունն իս­կա­պես հրա­շա­լի շատ պա­հեր պարգ­ևեց ներ­կա­նե­րին: Այս դպրոցն, ի դեպ, ար­դեն 115 տա­րե­կան է, և հաս­կա­նա­լի է, թե քա­նի՜-քա­նի սե­րունդ­նե­րի է օգ­նել՝ ապ­րե­լու հայտ­նութ­յան բերկ­րան­քը, շա­րու­նա­կել սի­րո և բա­րութ­յան մեծ դա­սը: Դպ­րո­ցի տնօ­րեն Աի­դա Մու­րադ­յա­նի ղե­կա­վա­րութ­յամբ, հա­վուր պատ­շա­ճի դի­մա­վոր­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նից սկսած, ձգտել էին հաշ­վի առ­նել բո­լոր ման­րուք­նե­րը, հա­տուկ այդ օր­վան հա­մա­պա­տաս­խան կրծքան­շան­ներ էին պատ­րաս­տել, ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի մո­տիվ­նե­րով՝ ա­շա­կերտ­նե­րի ու­ժե­րով բե­մադ­րութ­յուն­ներ Թու­ման­յա­նի ան­վան դա­սա­րա­նում, նաև եր­գի կա­տար­մամբ Կո­մի­տա­սի ան­վան դա­սա­սեն­յա­կի մոտ: Գլ­խա­վոր հան­դի­պու­մը և ճա­շա­կով կազ­մա­կերպ­ված ցե­րե­կույթն սկսվեց հայ ա­ռա­վել նշա­նա­վոր ման­կա­գիր­նե­րի և ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի գոր­ծե­րի ար­տա­սա­նութ­յամբ, ա­պա սկսվեց երկ­խո­սութ­յուն գրող­նե­րի հետ£  Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի հան­րա­պե­տա­կան շա­բա­թը սկսվում է մար­զե­րից մե­կում (վեր­ջին ե­րեք տա­րի­նե­րին` Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զում),  շա­րու­նակ­վում տար­բեր հա­մայնք­նե­րում գոր­ծող դպրոց­նե­րում և գ­րա­դա­րան­նե­րում գրող­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րով, ամ­փոփ­վում Եր­ևա­նում՝ Խն­կո-Ա­պոր ան­վան ման­կա­կան գրա­դա­րա­նում£

Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց Համ­բար­ձում Սա­ֆար­յա­նը, շա­բա­թի բաց­ման օ­րը, մարզ­պե­տա­րա­նի ո­րոշ­մամբ, մար­զի բո­լոր դպրոց­նե­րում հայ­տա­րար­վել էր Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան օր, կազ­մա­կերպ­վե­ցին և­ անց­կաց­վե­ցին նպա­տա­կա­յին բաց դա­սեր:  Ե­լույթ ու­նե­ցավ նաև ՀՊՄՀ դա­սա­խոս Լի­լիթ Տեր-Գ­րի­գոր­յա­նը.  նրա  հայ­րի­կի  ա­նունն  է  կրում  հնամ­յա  այս  կրթօ­ջա­խը:

Գ­րող­ներն  էլ, խո­սե­լով մար­դու ձևա­վոր­ման գոր­ծում գրքի ու գրա­կա­նութ­յան կար­ևո­րութ­յան մա­սին, կար­դա­ցին նաև ի­րենց ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից: Բա­ցա­ռիկ ներ­դաշ­նակ հան­դիպ­ման ա­վար­տին դպրո­ցի  տնօ­րեն  Աի­դա Մու­րադ­յա­նը ցան­կութ­յուն հայտ­նեց հա­ճա­խա­կի դարձ­նել  գրող­նե­րի այ­ցե­րը դպրոց, ա­ռա­վել ակ­տի­վաց­նել կա­պը ման­կա­վարժ­նե­րի,  ծնող­նե­րի  ու  ա­շա­կերտ­նե­րի  հետ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։