Պեր­ճու­հի ԱՒԵՏԵԱՆ / Տա­րին

Մա­ռա­խուղ էր՝ թանձր նստած քա­ղա­քին վրայ:
Մօ­տե­ցայ պա­տու­հա­նին.-
-Բա­րի լոյս, բա­րի ա­ռա­ւօտ,-կտցա­հա­րեց թռչնի­կը լո­ւաց­քի լա­րին վրայ թա­ռած, յի­շեց­նե­լով որ հա­ցի ժամն է:
Բուռ մը հա­ցի կտոր­տանք­ներ նե­տե­ցի, խումբ մը թռչնիկ­ներ չես գի­տեր ուր­կէ հա­ւա­քո­ւե­ցան նա­խա­ճա­շե­լու… ա­մէ­նօ­րեայ պատ­կեր, մօրս յի­շա­տա­կը թար­մաց­նող:
2022 տա­րին թա­ւա­լե­ցաւ, ու­րախ, տխուր մա­նա­ւանդ յու­սա­խա­բու­թեան պա­հե­րով, հաշ­ւո­ւած օ­րեր, ու կը ժա­մա­նէ Նոր տա­րին…
Ի՞նչ է տար­բե­րու­թիւ­նը հի­նին և նո­րին. ապ­րո­ւած օ­րեր ու ակն­կա­լիք չապ­րո­ւա­ծէն:
Իսկ տա­րո­ւան հա­շո­ւե­յար­դա՞­րը Թէ­քէեա­նը պի­տի գրէր.-
Ինչ որ տո­ւի ու­րի­շին, տա­րօ­րի­նա՜կ, այն մնաց:
Հա­ւակ­նու­թիւն­ներ չու­նիմ, բայց անձ­նա­կան մօ­տե­ցու­մով տա­րին աշ­խա­տան­քա­յին ի­մաս­տով ար­դիւ­նաւէտ էր: Իսկ միայն անձ­նա­կա­նով կա­րե­լի՞ է ա­ռաջ անց­նիլ որ­պէս հայ մարդ:
Ձեռք­բե­րում­ներ ու­նե­ցանք, նոր նա­խա­րար­ներ, նոփ-նոր հե­ռուս­տա­տե­սի­լա­յին ծրագ­րեր, ի­րա­րան­ման սե­րիալ­ներ, սահ­մա­նագ­ծա­յին նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ, փայ­լուն կազ­մա­կեր­պո­ւած Ման­կա­կան Եւ­րա­տե­սիլ եւ վեր­ջա­պէս հար­սի նման լոյ­սե­րու մէջ լո­ղա­ցող մայ­րա­քա­ղաք:
Բայց… մա­ռա­խուղ է քա­ղա­քին վրայ, երկ­րին վրայ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան վրայ, ծննդա­վայ­րիս վրայ… հա­րա­զատ­ներս հոն՝ կը մա­քա­ռին խա­ւա­րի ու ցուր­տի ա­լիք­նե­րը դի­մագ­րա­ւե­լով. մինչ մեծ պե­տու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն խա­ղալ ի­րենց խա­ղը քո­ղար­կո­ւած պաս­տառ­նե­րու ե­տեւ: Այ­սօր ան­գամ մը եւս կար­դա­ցի Ակ­սել Բա­կուն­ցի «­Նա­մակ Ռու­սաց Թա­գա­վո­րին» պատ­մո­ւած­քը:
Հար­կա­վոր էր խնդիր ու­ղար­կել ա­մե­նա­բարձր տե­ղը՝ հենց ի­րեն՝ ռու­սաց թա­գա­վո­րին, ինչ­պես ա­սել էր տա­նու­տե­րը։ Պա­պիս պատ­մա­ծը մեզ թվում էր հե­քիաթ…
Մինչև վեր­ջին րո­պեն միա­միտ ծե­րու­նին հա­վա­տում էր, որ մի օր պա­տաս­խա­նը գա­լու է։ Երբ հի­շում էր այն օ­րը, դեմքն այ­լայլ­վում էր, և­ ա­ղո­տա­նում էր նրա հույ­սը։ Սա­կայն հե­տո նո­րից հու­սադ­րում էր ի­րեն էլ, մեզ էլ։
Հան­ճա­րեղ է Բա­կունց եւ պայ­ծա­ռա­տես, հա­րիւր տա­րի ետք նոյ­նան­ման նա­մակ­ներ, խնդրագ­րեր:
Ամ­փո­փե­լով. նո­րը՝ հի­նին շա­րու­նա­կու­թիւնն է, ու այդ շա­րու­նա­կու­թիւ­նը թող ըլ­լայ ԲԱՐԻ-ՅՈՒՍԱԼԻ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.