Էլ­ֆիք ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ

Մի օր էլ աչքդ կա­րող ես բա­ցել, ու աշ­խար­հը կամ քո եր­կի­րը, մար­դիկ անս­պա­սե­լիո­րեն ու­նե­նան նոր չա­փա­նիշ­ներ ար­վես­տում ու կյան­քում, բա­րո­յա­կան նոր սկզբունք­ներ, իսկ «հի­նը» զա­վեշ­տա­կան կա­րող է թվալ: Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վայ­րի­վե­րում­նե­րի հա­մա­տեքս­տում ապ­րում­ներս ու մտա­ծում­ներս իմն են, հրա­պա­րա­կե­լի չեն, և միշտ չէ, որ գրո­ղի բարձ­րաց­րած ա­մեն հարց կա­րող է հե­տաքր­քիր լի­նել, որ­քան էլ այն ճշմար­տութ­յուն ա­ղա­ղա­կի: Հան­դի­սա­տե­սին «շամփ­րող» մի պիես ծնվեց՝ ա­ռանց լա­վա­տե­սա­կան լույ­սի, սթա­փեց­նող, բայց հեգ­նան­քի, հու­մո­րի ու պա­րա­դոքս­նե­րի մի­ջո­ցով: Կհ­րա­պա­րա­կեմ, երբ հաս­կա­նամ՝ ար­ժե տպագր­վի… Որ­քան խո­րա­նում ես, այն­քան ա­վե­լի ես սար­սա­փում նոր գործ գրե­լուց, ու ապ­շում եմ ինք­նա­բավ վստա­հութ­յուն ու­նե­ցող պիես­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու­ներ «ար­տադ­րող­նե­րի» վրա: Շատ չեն այն մար­դիկ, ով­քեր լիար­ժեք հաս­կա­նում են դրա­մա­տուր­գիա­յից և կա­րող են քո ստեղ­ծած տե­սա­կի մեջ «դա­տել» գոր­ծը: Հե­ղի­նա­կի հա­մար, բա­ցի հա­ճույ­քից, նաև պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան բեռ է, երբ քո պիես­նե­րը բե­մադր­վում են. այս տա­րի «­Տի­կին Սի­րա­նույշ» մո­նոդ­րա­մաս բե­մադր­վեց Թ­բի­լի­սիում, «Սմ­բակ­ներ» աբ­սուր­դի դրա­ման՝ Եր­ևա­նում, իսկ Նո­յեմ­բեր­յա­նի քա­ղա­քա­յին թատ­րո­նում սկսված «­Տի­կին Սի­րա­նույ­շը» դեռ ա­նա­վարտ է, ա­ռող­ջութ­յուն եմ մաղ­թում ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ պա­րոն Ս. Բեգ­լար­յա­նին, ով ստանձ­նել է գոր­ծի բե­մադ­րութ­յու­նը: Մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վում զե­կույցս՝ «Ար­դի հայ դրա­ման», մի­ջազ­գա­յին նա­խա­գիծ-հան­դիպ­ման շրջա­նա­կում՝ ար­դի բել­գիա­ցի դրա­մա­տուրգ­նե­րի հետ: Մի քա­նի տասն­յակ դպրոց­նե­րից հրա­վեր՝ քննար­կե­լու հե­քիաթ­ներս, լսե­լու ե­կող սերն­դի ա­ռողջ դա­տո­ղութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք ա­ռանձ­նա­կի հա­ճույք են:
2023-ին մեր երկ­րին ամ­րութ­յուն եմ մաղ­թում, միաս­նա­կա­նութ­յուն, խո­հե­մութ­յուն և չընկճ­վե­լու կամք, իսկ գրչըն­կեր­նե­րիս՝ նոր ձեռք­բե­րում­ներ. ձեր հատ­կա­պես մի­ջազ­գա­յին հա­ջո­ղութ­յուն­նե­րը մեր բո­լո­րինն են:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.