­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան ըն­թեր­ցում­ներ»՝ նվիր­ված բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի ծննդյան օր­վան

­Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցան «Գ­րա­կան ըն­թեր­ցում­ներ»՝ նվիր­ված բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի ծննդյան օր­վան։ Բաց­ման խոս­քով հան­դես ե­կավ գրա­դա­րա­նի տնօ­րեն Հաս­միկ Կա­րա­պետ­յա­նը, որն արժ­ևո­րեց Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի պոե­զիան։ Ե­լույթ ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, ո­րը բարձր գնա­հա­տեց Հ­րաչ­յա Թամ­րազ­յա­նի գրա­կան, գրա­կա­նա­գի­տա­կան, թարգ­մա­նա­կան, հրա­տա­րակ­չա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը, նրա ան­ցած գրա­կան ճա­նա­պարհն ու մարդ­կա­յին նկա­րա­գի­րը։ Ու­րա­խութ­յուն հայտ­նեց նրա պոե­զիա­յի ըն­թեր­ցում­նե­րը կազ­մա­կեր­պե­լու ա­ռի­թով։
Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի ըն­թերց­մամբ հան­դես ե­կան դե­րա­սան­ներ Սամ­վել Թո­փալ­յա­նը, Վա­չե Ե­րից­յա­նը, աս­մուն­քող Գա­յա­նե Սամ­վել­յա­նը, բա­նաս­տեղ­ծի դուստր Շու­շա­նիկ Թամ­րազ­յա­նը և ԵՊՀ բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տի ու­սա­նող­նե­րը։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.