ԴԻՄԱՆԿԱՐ՝ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՄԲ / Վազ­գեն ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

1

1922-ին Չա­րեն­ցը քսան­հինգ տա­րե­կան էր, և Մոսկ­վա­յում լույս տե­սավ նրա երկ­հա­տոր ժո­ղո­վա­ծուն։ 1922-ին Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նի Ա­րաբ­կիր քա­ղա­քում ծնվեց Վա­հագն Դավթ­յա­նը, որ ծնող­նե­րի հետ Եր­ևան հա­սավ 1932-ին։ Դեռ դպրո­ցա­կան՝ Վա­հագ­նը բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ էր գրում, բայց Չա­րեն­ցին տես­նե­լու բախտ չվի­ճակ­վեց նրան («… Ու չտե­սա ես քեզ (Եր­ևի բախտն էր չար…)»)։ Բայց գտավ ու կար­դաց Չա­րեն­ցի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը, որ ար­դեն ար­գել­ված էին, լցվեց նրան­ցով։ Չա­րեն­ցը չկար ար­դեն, նրա ա­նու­նը հնչեց­նելն իսկ ար­գել­ված էր, ան­հայտ էր նրա գե­րեզ­մա­նա­տե­ղին, բայց դպրո­ցը նոր ա­վար­տած ու ռազ­մա­ճա­կատ մեկ­նած Վա­հագն Դավթ­յա­նը բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի իր տետ­րում (­Չա­րեն­ցի «­Գանգ­րա­հեր տղան» չա­փա­ծո նո­վե­լի հու­շու­մով) գրում է.
Սր­բում եմ փո­շին բո­լոր քա­րե­րի,
­Բայց ոչ մի քա­րի ա­նունդ չկա…
Այս տիե­զեր­քում դու շի­րիմ չու­նես,
­Դու մի տիե­զերք՝ շռայլ ու հսկա։
Այս բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը չի պահ­պան­վել, բայց քա­ռա­տո­ղը տաս­նամ­յակ­ներ հե­տո ան­գիր հի­շում էր (նաև տպագ­րել է) Դավթ­յա­նի հա­մա­կուր­սե­ցի Հ­րանտ Թամ­րազ­յա­նը։ Ա­սում էր՝ հենց լսա­րա­նում այն կար­դա­ցել է Վա­հագ­նի տետ­րում, նույ­նիսկ թա­նա­քի գույնն էր հի­շում՝ կար­միր (1943 թվա­կանն էր, Դավթ­յա­նը նոր էր վե­րա­դար­ձել ռազ­մա­ճա­կա­տից և ու­սա­նող էր հա­մալ­սա­րա­նում)։
Այն, որ Դավթ­յա­նը տիե­զե­րա­կան չա­փա­նիշ­նե­րով է գնա­հա­տում Չա­րեն­ցին, իր հիա­ցու­մի ա­ռա­ջին դրսևո­րումն է։ Հե­տա­գա­յում, տաս­նամ­յակ­ներ անց, նա շատ ան­գամ­ներ լրջո­րեն, գիտ­նա­կան-գրա­կա­նա­գե­տի հա­յաց­քով վեր­լու­ծել, մեկ­նա­բա­նել, գնա­հա­տել, ար­ժե­քա­վո­րել է Չա­րեն­ցի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը («Ո­գի ու տա­րերք», «­Վեր­ջին մատ­յա­նը» և­ այլ հոդ­ված­ներ), բայց իր հոդ­ված­նե­րում ու զա­նա­զան ե­լույթ­նե­րում Չա­րեն­ցի գնա­հա­տութ­յուն­նե­րի մա­սին չէ, որ ու­զում եմ ա­սել, այլ բա­նաս­տեղծ Դավթ­յա­նի՝ Չա­րեն­ցի հետ բա­նաս­տեղ­ծա­կան զրույ­ցի, Չա­րեն­ցի կեր­պա­րի, դի­ման­կա­րի կերտ­ման, Չա­րեն­ցի հետ իր հո­գե­կան առն­չակ­ցութ­յան։
Հիշ­ված քա­ռա­տո­ղում ար­դեն իսկ ե­րի­տա­սարդ բա­նաս­տեղ­ծի փնտրտու­քի, չգտնե­լու տագ­նա­պի, գտնե­լու հույ­սի հու­զա­կան հու­շում­ներ կան, մե­ղա­դրանք ան­հայտ հաս­ցեով և­ ել­քի իր լու­ծու­մը՝ «­Դու մի տիե­զերք՝ շռայլ ու հսկա»։ Այն թվա­կան­նե­րին այս բա­նաս­տեղ­ծութ­յունն, ի­հար­կե, չէին տպագ­րի։ Բայց հե­տա­գա տաս­նամ­յակ­նե­րում էլ Դավթ­յանն այն չի տպագ­րել (կորց­րե՞լ է, թե՞ այն ի­րեն չի բա­վա­րա­րել), սա­կայն այդ հղա­ցու­մը ինչ-որ տեղ հիմք է ծա­ռա­յել, որ 1977-ին ծնվի նրա «Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցի հետ» խո­րունկ բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը։
Եվ քեզ ո­տից գլուխ ան­գիր ու գոց ա­րած
Թա­փա­ռել է ան­քուն պա­տա­նութ­յունն իմ որբ
Ու ո­րո­նել է քեզ, կո­պե­րի տակ ա­ռած
­Մահ­վան մի սև տե­սիլ ու ա­րե­գակ մի բորբ։
…­Մի գանգ­րա­հեր տղա շի­րիմ­նե­րի մեջ հին
­Քո շի­րիմն է փնտրում ու չի գտնում սա­կայն…
Ու կան­չում է նրան հար­դա­գո­ղի ու­ղին,
Ու կան­չում է, կան­չում
կա­պույտն ա­նեզ­րա­կան…
Խո­րա­ցում­նե­րը, ինչ­պես նկա­տե­լի են, Չա­րեն­ցին «ո­տից գլուխ ան­գիր» ա­նե­լը, նրա­նով ամ­բող­ջո­վին լցվելն է, Չա­րեն­ցի մա­հով՝ «պա­տա­նութ­յունն իմ որբ» ո­րա­կու­մը, նրա (էութ­յու­նը, մե­ծութ­յու­նը) և­ ոչ հատ­կա­պես շի­րի­մի ո­րո­նու­մը («Ո­րո­նել է քե՛զ»), «հո­րը» ո­րո­նող «որ­բի» աչ­քե­րով, ո­րի մեջ Չա­րեն­ցի և՛ մահ­վան տե­սիլն է, և՛ բորբ ա­րե­գա­կը, և՛ ե­րա­զան­քը՝ «հար­դա­գո­ղի ու­ղին», ա­նեզր կա­պույ­տը երկն­քի։ ­Կա նաև փոխ­հա­տու­ցու­մը իր անգտ­նում ո­րո­նու­մի. կա Չա­րեն­ցի տե­սիլ-դի­ման­կա­րը, ո­րը պատ­կե­րա­նում է բա­նաս­տեղ­ծի մտքե­րի պաս­տա­ռին.
Ա­ռաս­պել ես ա­հա ու անս­կիզբ լե­գենդ,
Նաի­րե­ցի մի բիրտ ու բար­բա­րոս մի խալդ,
­Հա­զա­րամ­յա թա­խիծ, հա­զա­րամ­յա մի տենդ
Եվ ար­շա­լույս ես հիր, և­ ար­շա­լույս ես ալ։
Եվ ող­բեր­գա­կան ա­վար­տը կյան­քի՝ կրկին լե­գենդ դառ­նա­լուց ա­ռաջ.
Վեր­ջին երգդ գրած պա­տին քո սև խու­ղի,
Նո­րից լե­գենդ դար­ձար ու ա­ռաս­պել դար­ձար
Ու բռնե­ցիր նո­րից Հար­դա­գո­ղի ու­ղին։
Բ­նու­թագ­րում­նե­րը՝ որ­պես դի­ման­կա­րի գույ­ներ, վա­վե­րա­կան են, չա­րենց­յան վկա­յում­ներ. հի­շենք՝ «մեր լե­զուն բիրտ է ու բար­բա­րոս» («­Մեր լե­զուն»), «Գր­կեց ինձ թա­խիծն հնամ­յա» («­Չա­րենց-նա­մե»), «­Քո բո­լոր գա­լիք ար­շա­լույս­նե­րում» («­Սո­մա»), «Որ կար­դա­յին խու­ղիս որ­մին» («Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նին»), «Ու կնա­յենք Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պար­հին» («­Հար­դա­գո­ղի ճամ­փորդ­նե­րը») և­ այլն։ Նույն՝ 1977 թ. Դավթ­յա­նը չա­րենց­յան մի ու­րիշ տե­սիլ էլ է պատ­կե­րագ­րել, բա­նաս­տեղ­ծի մի ու­րիշ՝ խմբա­յին դի­մա­նկար, որ վեր­նագ­րել է «­Պոե­տա­կան խրախ­ճանք»։ Բ­նա­բա­նը Չա­րեն­ցի «Ars poetica» շար­քի 6-րդ («Ես վա­խե­նում եմ…») բա­նաս­տեղ­ծութ­յան մի տողն է՝ «…Ա­հա կգա Բոդ­լե­րը, կեր­ևա Էդ­գար Պոն…»։ Չա­րեն­ցի տագ­նա­պը, «սար­սա­փով» սպա­սու­մը, թե նրանք (ու դեռ Վեռ­լե­նը) կես­գի­շե­րա­յին ժա­մին կրկին կայ­ցե­լեն ի­րեն, «աշ­նան ու թա­խի­ծի» եր­գե­րով կպա­րու­րեն ի­րեն, Դավթ­յա­նի տե­սի­լում այլ շա­րու­նա­կութ­յուն է ստա­նում։ Երբ իր (­Չա­րեն­ցի) «անք­նութ­յան մու­ժը» դառ­նում է «դե­ղին մոր­մոք», «դե­ղին թա­խիծ», ու «­Բոդ­լե­րը չե­կավ, չեր­ևաց Պոն…, Չա­րենցն ին­քը ե­լավ մթնշա­ղից»։ Ա­պա՝
Ֆայ­տոն նստեց,
Ան­ցավ Եր­ևա­նով խա­ղաղ,
Հե­տո Նոր­քի այ­գում՝ դու­դու­կի տակ,
Ա­մե­նա­մեծ աստ­ղը իբրև բա­ժակ ա­ռավ
Ու գի­նու պես խմեց թա­խի­ծը տաք։
(Այս պատ­կեր­նե­րը վա­վե­րա­կան հիմ­քեր ու­նեն՝ ըստ հու­շագ­րող­նե­րի և Չա­րեն­ցի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի)։
Իր «տաք թա­խի­ծը» փա­րա­տե­լո՞ւ, թե՞ լիար­ժեք դարձ­նե­լու ցան­կութ­յամբ Չա­րենցն ինքն է ձայ­նում, «հե­ռու-հեռ­վից» կան­չում Վա­րու­ժա­նին, Ե­սե­նի­նին ու Լոր­կա­յին՝ ի­րեն հա­րա­զատ բա­նաս­տեղծ­նե­րի հո­գի­նե­րին։
Ե­րեք հո­գե­կից ու ճա­կա­տագ­րով նման բա­նաս­տեղծ­նե­րի՝ ե­րե­սուն­մե­կամ­յա Դա­նիել Վա­րու­ժա­նին, որ սպան­վեց 1915-ին աք­սո­րի ճա­նա­պար­հին, ու ան­հայտ է նրա գե­րեզ­մա­նը, ե­րե­սու­նամ­յա Սեր­գեյ Ե­սե­նի­նին, որ ինք­նաս­պան ե­ղավ՝ չհաշտ­վե­լով ի­րա­կա­նութ­յան հետ, ե­րե­սու­նու­թամ­յա Գար­սիա Լոր­կա­յին, որ 1936-ին գնդա­կա­հար­վեց բռնա­պետ Ֆ­րան­կո­յի հանձ­նա­րա­րութ­յամբ, ու ան­հայտ է նրա գե­րեզ­մա­նը։
«Ե­կան նրանք, ե­կան գու­նատ ու լուռ»։ Ու երբ հնչում է թա­ռի եր­գը, Լոր­կան վերց­նում է իր կի­թա­ռը (բա­նաս­տեղծ ու դրա­մա­տուրգ Լոր­կան նաև եր­գա­հան էր ու ե­րա­ժիշտ),
Եվ մե­ղե­դին ծո­րաց նման ար­տա­սու­քի.
– Երբ մա­հա­նամ, թա­ղեք կի­թա­ռիս հետ…
Վա­րու­ժա­նը շո­յեց սպի­ներն իր քուն­քի,
Ու խեն­թա­ցավ նո­րից Չա­րեն­ցը խենթ…
…Ե­սե­նի­նը թե­քել շեկ գլու­խը ու­սին
Ու թախ­ծում էր, ինչ­պես հաս­կը ար­տում…
Եվ «խեն­թա­ցած» Չա­րեն­ցը Բուդ­դա­յի պես չո­քել, հա­յաց­քը երկն­քին հա­ռած բար­բա­ռում է. «Ուրիշ ոտքեր կա­խա­ղա­նին եր­բեք թող մոտ չգան…»։ Վեր­ջին զոհ լի­նե­լու նրա խնդրան­քը երկն­քից, ներք­ևին­նե­րը պի­տի կա­տա­րեին շու­տով, իսկ մինչ այդ՝ եր­կին­քը «պա­տաս­խա­նում է» խորհր­դան­շան­նե­րով, որ բա­նաս­տեղ­ծութ­յան վեր­ջին եր­կու տո­ղի պատ­կերն է.
­Բարձ­րա­նում էր դան­դաղ մի վի­րա­վոր լու­սին,
Որ տրտմո­րեն թա­ռի Նոր­քի բար­դուն…
Լոր­կա­յից մեկ տա­րի հե­տո Չա­րեն­ցը մի ու­րիշ բռնա­պե­տի զոհն էր դառ­նա­լու բան­տի հի­վան­դա­նո­ցում։ Եվ Վա­րու­ժա­նի ու Լոր­կա­յի նման՝ ան­հայտ էր մնա­լու նրա գե­րեզ­մա­նա­տե­ղին։

Չորս մե­ծա­նուն նա­հա­տակ­նե­րի այս յու­րօ­րի­նակ «պոե­տա­կան խրախ­ճան­քը» բո­վան­դա­կա­յին վեր­լու­ծութ­յան բազ­մա­շերտ խոր­քեր ու­նի, բայց այն ևս դի­տար­կում եմ որ­պես Չա­րեն­ցի տպա­վո­րիչ մի դի­ման­կար՝ գոր­ծո­ղութ­յան մեջ՝ տե­սա­նե­լի ու զգա­յա­կան, «հպարտ ու լուռ» նա­հա­տակ­նե­րի խմբա­յին մի գե­ղան­կար, նկա­րի­չի ու ռե­ժի­սո­րի հա­մար ան­թե­րի, պատ­րաս­տի մի տեքստ՝ բո­լոր հու­շում­նե­րով։ Ա­հա՝ Լոր­կան կի­թա­ռի լա­րերն է շո­յում, մե­ղե­դին ծո­րում է ար­տա­սու­քի նման, իսկ Վա­րու­ժա­նը՝ քուն­քի սպի­նե­րը (հրա­ցա­նի՞, թե՞ սրի հետ­քը), Ե­սե­նի­նը՝ շեկ գլու­խը ու­սին թե­քած, իսկ Չա­րեն­ցը՝ Բուդ­դա­յի պես չո­քած՝ առ եր­կինք խոս­քեր է հղում։ Եվ Նոր­քի այ­գի, Նոր­քի բար­դի, երկն­քում դան­դաղ բարձ­րա­ցող վի­րա­վոր լու­սին։ Եվ Թա­խի­ծը՝ մե­ծա­տա­ռով, նրանց դեմ­քին ու շուր­ջը։ Եվ լուռ բո­ղո­քը հան­ճա­րաս­պան բռնա­պե­տութ­յուն­նե­րի դեմ։
Ի դեպ՝ Դավթ­յա­նը նաև ա­ռան­ձին բա­նաս­տեղ­ծա­կան զրույց­ներ ու­նի Լոր­կա­յի ու Ե­սե­նի­նի հետ։ Նաև Նա­րե­կա­ցու, Մե­ծա­րեն­ցի, Մա­հա­րու։ Եվ Մա­հա­րու հետ նրա ան­բա­ժան ըն­կերն է Չա­րեն­ցը։ Դի­մե­լով Մա­հա­րուն՝ Դավթ­յանն ա­սում է. «Ար­դեն հա­սե՞լ ես դու դրախ­տին,//­Թե թա­փա­ռում ես դեռ լա­զու­րում»։ Նաև՝
Ե­թե հա­սել ես, ա­պա գի­տեմ,
Որ երբ դրել ես ոտքդ շեմ­քին,
­Հան­կարծ Չա­րենցն է ե­լել քո դեմ
Ե­ղե­րեր­գութ­յան լույ­սը դեմ­քին։
Ա­հա Չա­րեն­ցի դի­ման­կա­րի ևս մի նրբա­գիծ՝ Աստ­վա­ծա­յին դրախ­տին ար­ժա­նա­ցած, ար­դար ու ան­մահ հո­գի է նա։
Վա­հագն Դավթ­յանն, ան­շուշտ, հի­մա նրանց հետ է, ու զրույ­ցը նրանց այս երկ­րի ու նրա նկատ­մամբ ի­րենց սի­րո մա­սին է։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.