ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՏՈՒՆ – ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

310087509_5468447449940217_7297772482343209517_nԱ­րամ Խա­չատր­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նի հա­մեր­գաս­րա­հը լեփ-լե­ցուն էր գրող­նե­րով, ար­վես­տա­գետ­նե­րով, ման­կա­վարժ­նե­րով, պոե­զիա­յի սի­րա­հար­նե­րով։ Բա­նաս­տեղծ, մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ Կոր­յուն Ա­ռա­քել­յա­նի «Ա­դա­մա­լույ­սին ըն­դա­ռաջ» բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դեսն էր։ Ներ­կա­նե­րը բուռն ծա­փա­հա­րութ­յուն­նե­րով դի­մա­վո­րե­ցին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան երգ­չախմ­բի ղե­կա­վար, Ազ­գա­յին հե­րոս Հով­հան­նես Չե­քիջ­յա­նին։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը մաս­նակ­ցում էին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Ա­րամ Սաթ­յա­նը, Գ­րա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Վար­դան Դև­րիկ­յա­նը և­ ու­րիշ­ներ։
Շ­նոր­հան­դե­սի վա­րող­ներ՝ դե­րա­սան Սամ­վել Բա­ղին­յա­նը և բա­նաս­տեղ­ծու­հի, աս­մուն­քող Հ­ռիփ­սի­մե Ա­վե­տիս­յա­նը ներ­կա­յաց­րին բա­նաս­տեղ­ծի կյանքն ու գրա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը, կար­դա­ցին բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ գրքից։
Ե­րե­կոն բաց­վեց Նա­րե­կա­ցու սաղ­մո­սով, ո­րի կա­տար­մամբ հան­դես ե­կավ Եր­ևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի դա­սա­խոս Ա­նա­հիտ Վար­դան­յա­նը։
Հն­չեց Կոր­յուն Ա­ռա­քել­յա­նի և Մա­յա Աֆ­րիկ­յա­նի «­Տեր Ա­մե­նա­զոր» ա­ղոթ­քը՝ մի­ջազ­գա­յին մրցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր­ներ Մա­յա Աֆ­րիկ­յա­նի և Լի­լիա­նա Դար­բին­յա­նի կա­տար­մամբ։
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը շնոր­հա­վո­րեց հե­ղի­նա­կին, խո­սեց գրքի ար­ժա­նիք­նե­րի մա­սին, ընդգ­ծեց նման մար­դա­շատ և ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան շնոր­հան­դես­նե­րի կար­ևո­րութ­յու­նը, նշեց որ գիր­քը ար­տա­հայ­տում է ժա­մա­նա­կի շուն­չը, մտա­հո­գութ­յուն­ներն ու սպա­սե­լիք­նե­րը։
Գր­քի խմբա­գիր բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր, գիտ. վաստ. գոր­ծիչ Սամ­վել Մու­րադ­յա­նը հան­գա­մա­նո­րեն խո­սեց գրքի ար­ժա­նիք­նե­րի մա­սին, գիր­քը հա­մա­րեց նոր, ու­րույն խոսք հայ ժա­մա­նա­կա­կից պոե­զիա­յում։
Հե­ղի­նա­կին ուղղ­ված ջերմ մաղ­թանք­նե­րով հան­դես ե­կան բա­նաս­տեղ­ծու­հի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ռու­զան Ա­սատր­յա­նը, բա­նաս­տեղ­ծու­հի Ա­նա­հիտ Դա­նիել­յա­նը, հրա­տա­րակ­չութ­յան տնօ­րեն Վան Ար­յա­նը, գիտ­նա­կան, գրող Նո­րայր Խ­րիմ­յա­նը։
Հն­չե­ցին Կոր­յուն Ա­ռա­քել­յա­նի տեքս­տե­րով գրված եր­գեր՝ ճա­նաչ­ված ար­տիստ­նե­րի կա­տար­մամբ։ Շ­նոր­հան­դե­սը ա­վարտ­վեց հե­ղի­նա­կի խոս­քե­րով և Ա­րամ Սաթ­յա­նի ե­րաժշ­տութ­յամբ գրված «­Ձոն Հայ­րեն­յաց» եր­գով՝ ՀՀ Պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի, Չե­քիջ­յա­նի երգ­չախմ­բի փա­ռա­հեղ կա­տար­մամբ։
Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խոս­քով հան­դես ե­կավ գրքի հե­ղի­նա­կը։

Մ. ԱՖՐԻԿՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։