ԱՆԱԶՆԻՎԸ / Նարինե ԿՌՈՅԱՆ

 

Հ­րան­տի սե­րը կա­նաչ աչ­քե­րով Ազ­նիվն էր:
Դպ­րո­ցի ցածր դա­սա­րան­նե­րից ար­դեն նա հաս­կա­նում էր, որ ինչ-որ բան է զգում Ազ­նի­վի հան­դեպ, սա­կայն ձգո­ղա­կա­նութ­յան ահ­ռե­լի այն ու­ժը, որ ա­մեն ան­գամ Հ­րան­տին հա­զիվ էր պա­հում ոտ­քե­րի վրա՝ սպառ­նա­լով գետ­նին տա­պա­լել, վա­զել կամ թե­կուզ հպան­ցիկ դիպ­չել նրա զգես­տի ե­թե­րա­յին թվա­ցող փե­շին՝ հնա­րա­վո­րութ­յուն տա­լով գո­նե օ­դում որ­սալ աղջ­կա ան­մարմ­նա­կան բույ­րը, նրան մի օր հա­մո­զեց, որ սեր կոչ­վա­ծը եր­ևի հենց այդ է, որ կա, և­ այլևս ա­պա­ցույց­ներ ո­րո­նե­լու, դա­սա­կան կամ ոչ դա­սա­կան որ­ևէ բա­ցատ­րութ­յան, ա­ռա­վել ևս՝ թեո­րե­մի կա­րիք չկար. աք­սիոմ էր, ո­րով­հետև սեր էր:
Գ­յու­ղը մեծ էր, ու Հ­րան­տը կա­րո­ղա­նում էր միա­ժա­մա­նակ և՛ մոտ լի­նել իր նվի­րա­կան տե­սիլ­քին, և՛ հե­ռու, ո­րով­հետև մար­դիկ կույր չէին, մա­նա­վանդ՝ Ազ­նի­վի ըն­տա­նի­քը, որ պատ­րաստ էր ա­մեն գնով պաշտ­պա­նել իր գե­ղեց­կու­հի դստեր պա­տի­վը շոռ ու ան­մեղ բո­լոր-բո­լոր հա­յացք­նե­րից:
Ազ­նի­վը գի­տեր՝ ու­մից է դա­սե­րի ժա­մա­նակ ստա­նում ան­վարժ ու ակն­հայտ դո­ղա­ցող ձեռ­քով գրված երկ­տո­ղե­րը: Այդ­տեղ և­ այդ­պես հար­մար էր. տետ­րից պոկ­ված, ծալմլ­ված թեր­թի կտո­րը շար­քում ա­մե­նա­վեր­ջին նստա­րա­նին նստող Հ­րան­տը տա­լիս էր ինչ-որ մե­կին, վեր­ջինս էլ մեկ ու­րի­շին էր փո­խան­ցում՝ մինչև երկ­տո­ղը աղջ­կան էր հաս­նում, և­ երկ­տո­ղի մեկ­նար­կա­յին կետն այդ­պի­սով կար­ծես թե ան­հայտ էր մնում:
Ազ­նի­վը ետ էր նա­յում՝ ձևաց­նե­լով, թե չգի­տի ու­մից է ճմրթված թեր­թի­կը, սա­կայն Հ­րան­տի հա­յաց­քի հետ նրա աչ­քե­րի սադ­րիչ բա­խումն ու տղա­յի՝ դրան հա­ջոր­դող կարմ­րող դեմքն ու ան­հաս­կա­նա­լի հազն ա­մեն բան ջուրն էին գցում. Հ­րան­տը հան­ցա­գոր­ծի պես կծկվում, կուչ էր գա­լիս կամ էլ դեմ­քը թաքց­նե­լով ար­մունկ­նե­րի ա­րան­քում՝ փռվում էր նստա­րա­նի վրա. եր­կար ոտ­քե­րի ու ձեռ­քե­րի պատ­ճա­ռով նրա կող­քին ոչ ոք չէր նստում:
Պա­տե­րազ­մին հա­ջոր­դած քաղ­ցի տա­րի­նե­րին քչերն էին լավ ապ­րում: Հ­րան­տի ըն­տա­նի­քը շա­տե­րի մեջ էր: Ա­վագ եղ­բայր­նե­րից նրան ան­ցած հա­գուս­տը, կո­շիկ­ներն այն­քան էլ տե­սար­ժան «ժա­ռան­գութ­յուն» չէին, իսկ Ազ­նի­վին՝ ըն­տա­նի­քի միակ դստե­րը, հնա­րա­վո­րինս յուղ ու մեղ­րի մեջ էին պա­հում:
Այդ­պես մի օր Հ­րան­տը նաև չա­միչ տե­սավ, նույ­նիսկ համ­տե­սեց. Ազ­նիվն էր դա­սե­րից հե­տո նրան խնդրել՝ իր պա­յու­սա­կը տուն տա­նի և­ ա­սի, որ ըն­կե­րու­հու տուն է գնում: Հ­րանտն աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­ջա­նիկ մարդն էր այդ պա­հին, և­ որ­քան ա­վե­լի եր­ջա­նիկ էր, երբ հա­ջորդ օ­րը Ազ­նիվն ի­րեն մի բուռ չա­միչ տվեց և­ ա­սաց՝ ապ­րես:
Հե­տո, ար­դեն տուն­դար­ձին մտա­ծեց, հաս­կա­ցավ, որ ի­րեն պար­զա­պես վար­ձել, ա­պա վճա­րել էին աշ­խա­տան­քի հա­մար: Սա­կայն իր ներ­սում նստած ու­րիշ մի Հ­րանտ, միև­նույն է, հա­մո­զեց, որ այդ­պես չէ, որ Ազ­նի­վը կա­րող էր ու­րիշ մե­կին խնդրել, բայց ի­րեն ընտ­րեց:
Երբ ամ­ռան տա­պին տղա­նե­լով Ծո­վե­րում լո­ղա­նում էին, և լիճ ե­կած աղ­ջիկ­նե­րի մեջ Հ­րան­տը նկա­տում էր Ազ­նի­վին, չնա­յած լավ լո­ղորդ էր, ա­մեն ինչ մո­ռա­նում էր, ոտք ու ձեռք բռնվում, փայ­տա­նում էին:
Ազ­նիվն էլ տղա­յի շփոթ­մուն­քը տես­նե­լով՝ չա­րաճ­ճի ծի­ծա­ղում էր ու թաքն­վում ա­փը ե­րի­զող ան­տա­ռում:
Հ­րան­տը, միև­նույն է, զգում էր ծա­ռե­րի ետ­ևից ի­րեն հետ­ևող կա­նաչ հա­յաց­քը, ա­ներ­ևույթ ցրտից սարս­ռում և մինչև բո­լո­րը կհե­ռա­նա­յին՝ ան­շարժ նստում, մնում էր ջրի մեջ: Ինքն ի ցույց դնե­լու ո­չինչ չու­ներ, չէր կա­րող պար­ծե­նալ ո՛չ իր նի­հա­րիկ, ոսկ­րոտ մարմ­նով, ո՛չ էլ պա­րա­նի կտո­րով գոտ­կա­տե­ղին կապ­ված հնա­մաշ վար­տի­քով:
Այդ­պես տա­րի­ներն անց­նում էին՝ ի­րենց հետ տա­նե­լով դպրո­ցա­կան լի­նե­լու տա­ռա­պանքն ու հե­տա­հա­յաց բերկ­րան­քը: Այդ­պես ե­կավ նաև Հ­րան­տին բա­նակ զո­րա­կո­չե­լու ժա­մա­նա­կը: Հայտ­նի չէր, թե ընտ­րութ­յան ինչ հնարք էին կի­րա­ռել զո­րա­կո­չող­նե­րը, սա­կայն բարձ­րա­հա­սակ և դ­րա­նից ա­մա­չող Հ­րան­տին Բալ­թիկ ծով տա­րան. ԽՍՀՄ նա­վա­տոր­մում ժամ­կե­տա­յին ծա­ռա­յութ­յու­նը ե­րեք տա­րի էր:
Այդ ա­մե­նին միայն պա­պը կա­րո­ղա­ցավ բա­ցատ­րութ­յուն գտնել.
– Ա՛յ­տա, ի­մա­ցել են, հաս­տատ են գի­դա­ցել, որ շա­նոր­դին լավ էլ լղա­նըմ ա…
Երբ ար­դեն հե­ռու էր տնից, Հ­րանտն իր մեջ ուժ գտավ և կր­կին սկսեց Ազ­նի­վին նա­մակ­ներ գրել:
Չէր պա­տաս­խա­նում:
Մի օր էլ Հ­րան­տի հա­լու­մա­շը, ա­խու­վա­խը տես­նե­լով՝ ծա­ռա­յա­կից հա­զար ազգ ու ցե­ղի տղեր­քից հու­շե­ցին, թե՝ գլուխ գո­վա, ա՛յ տղա: Հ­լա քո հա­գու­կա­պը նա­յիր: Աղ­ջիկ­նե­րը նա­վաս­տի­նե­րի հա­մար գժվում են…
Հա­գու­կա­պը, այն էլ այդ­պի­սի, Հ­րան­տի հա­մար փոք­րուց էր ե­րա­զանք, մնում էր Ազ­նի­վին զար­մաց­նել:
Մի օր էլ իր զո­լա­վոր շա­պի­կից մի կտոր պատ­ռեց ու դրեց հեր­թա­կան նա­մա­կի մեջ՝ չմո­ռա­նա­լով ծրա­րի վրա գրել՝ «Советский флот- родины оплот!» (ինչ­պես տղերքն էին ա­սել):
Աշ­խա­տեց:
Ազ­նի­վը պա­տաս­խա­նեց:
Ճիշտ է՝ կցկտուր, մի եր­կու բան չա­սող տող, բայց՝ նա­մակ:
Հ­րան­տը ցնծում էր: Տ­ղեր­քի փո­խա­րեն տախ­տա­կա­մա­ծը քա­նի ան­գամ ին­քը քե­րեց, լվաց, մաք­րեց… և սկսվեց եր­կար սպաս­ված նա­մա­կագ­րութ­յու­նը:
Մի օր էլ Հ­րան­տը հաս­կա­ցավ, որ աշ­խար­հում լա­վը շատ է, որ ինքն էդ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­ջա­նիկ մարդն է՝ չմո­ռա­նա­լով հեր­թա­կան նա­մա­կի մեջ զո­լա­վոր շա­պի­կի հեր­թա­կան կտո­րը դնել, թե՝ ծո­վի հոտն առ, մեր Ծո­վե­րը էս ան­տե­րի դեմ հեչ բան են…
Շա­րու­նակ­վում էին նաև ծրա­րի վրա­յի խրոխտ գրութ­յուն­նե­րը՝ «Советские берега неприступны для врага» կամ «Наш народ любит флот»…
Ազ­դում էր. Ազ­նիվն ա­վե­լի հա­ճախ էր պա­տաս­խան նա­մակ­ներ ու­ղար­կում, ա­ճում, ծա­վալ­վում էին նաև նա­մա­կի տեքս­տերն ու քնքշա­ցող բո­վան­դա­կութ­յու­նը:
Հ­րանտն էս աշ­խար­հից այլևս ո­չինչ չէր ու­զում, ոչ մի պարտք ու պա­հանջ չու­ներ:
Մի օր էլ տե­սավ, որ տղեր­քը մար­մին­նե­րի վրա դաջ­վածք­ներ են ա­նում, իր սիրտն էլ ու­զեց, ու երբ ռյա­զան­ցի Սեր­յո­գան հարց­րեց՝ ի՞նչ է գծել-փո­րե­լու, մտա­ծե­լու բան չու­ներ՝ «Ազ­նիվ»:
Սկզ­բում թղթի վրա Հ­րան­տի նախ­շուն գի­րը տես­նե­լով՝ ծա­ռա­յա­կից­նե­րը զար­մա­ցան, թե, ի­յա… էս դուք էլ ձեր տա­ռերն ու­նե՞ք…. հե­տո, հար­մար­վե­ցին, ի­մա­ցան՝ ում հետ գործ ու­նեն, և Հ­րան­տի հե­ղի­նա­կութ­յու­նը շուրջ­բո­լորն է՛լ ա­վե­լի ա­ճեց:
Էլ տեղ չմնաց, որ Սեր­յո­գան «Ազ­նիվ» չփո­րի:
Ցա­վում էր՝ էն էլ ոնց էր ցա­վում, բայց Հ­րան­տը պատ­րաստ էր Ազ­նի­վի հա­մար տա­ռա­պել, ինչ ցավ ա­սես՝ քա­շել: Եվ հենց էդ­պի­սի մի պա­հի էլ բռնվեց. «Ս­տար­շի­նա պեռ­վոյ ստած­յի» Կո­մի­սա­րո­վը եր­կար նա­յեց շփոթ­ված Հ­րան­տի դեմ­քին, հե­տո ա­վե­լի եր­կար՝ կար­ճա­ցած շա­պի­կին ու.
– Ի՞նչ է սա, նա­վաս­տի՛ Խա­չատր­յան:
– Տելն­յաշ­կա, ա­ռա­ջին հոդ­վա­ծի ըն­կե՛ր ա­վագ,- ա­սաց խեղ­ճա­ցած Հ­րան­տը:
– Զո­լերդ հաշ­վիր…
Ներ­կա­նե­րը զար­մա­ցած ի­րեն նա­յե­ցին:
– Հաշ­վի՛ր…
Հ­րա­մանն ա­վե­լի կտրուկ հնչեց:
Հ­րան­տը գլու­խը կա­խեց և…
– 1, 2, 3, …… 21: 21 զոլ, ա­ռա­ջին հոդ­վա­ծի ըն­կե՛ր ա­վագ…
Ա­վա­գը ժպտաց.
– Դե-դե, փաս­տո­րեն ֆրան­սիա­կան լրտես ես, հա՞, նա­վաս­տի՛ Խա­չատր­յան. ֆրան­սիա­կան նա­վա­տոր­մում է էդ զո­լե­րի թի­վը 21…
Բո­լո­րը կրկին ի­րար նա­յե­ցին:
– Հա՛,- շա­րու­նա­կեց ա­ռա­ջին հոդ­վա­ծի ա­վա­գը,- դրանք Նա­պո­լեո­նի խո­շոր հաղ­թա­նակ­նե­րի թվին հա­վա­սար զո­լեր են քա­շում ի­րենց նա­վաս­տի­նե­րի շա­պիկ­նե­րի վրա: Բա…
Ա­սաց ու ծի­ծա­ղեց: Վեր­ջա­պես մյուս­ներն էլ ծի­ծա­ղե­ցին:
– Կտ­րում, սի­րա­ծին է ու­ղար­կում նա­մա­կի հետ,- կող­քից ձայ­նեց ինչ-որ մե­կը:- Ծո­վի հոտն է ու­ղար­կում իր Ազ­նի­վին:
Ծի­ծաղն ուժգ­նա­ցավ:
Շու­տով Կո­մի­սա­րո­վը նա­վաս­տի Հ­րանտ Խա­չատր­յա­նին հրա­հան­գեց նոր շա­պիկ ստա­նալ և հե­ռա­ցավ:
Տ­ղա­ներն է­լի մնա­ցին, ծի­ծա­ղե­ցին, խո­սե­ցին, Հ­րան­տի ու­սին թփթփաց­րին ու գնա­ցին ի­րենց գոր­ծին:
Այդ­պես լա­վով-վա­տով այդ տա­րի­ներն էլ թռան-ան­ցան:
Հ­րան­տը զո­րացր­վեց:
Տա­նը պա­պը չկար, դրսում՝ Ազ­նի­վը:
Պա­պին տե­սութ­յան գնաց, շիր­մաթմ­բի մոտ կանգ­նեց-կանգ­նեց ու հե­ռա­ցավ. ան­գամ այդ­տեղ չէր կա­րո­ղա­նում չմտա­ծել Ազ­նի­վի մա­սին:
Նա­վաս­տու հա­գուս­տով, տա­բա­տի կլյո­շը լո­թի-լո­թի գցե­լով՝ հա­սավ Ազ­նի­վենց տան մոտ ու ծխա­խոտ վա­ռեց:
Ազ­նի­վը չէր եր­ևում:
Չ­դի­մա­ցավ: Երկ­չոտ բա­ցեց նվի­րա­կան դար­պա­սի դուռն ու մտավ բակ: Տ­նից ինչ-որ մե­կը դուրս ե­կավ և շրջ­վե­լով եկ­վո­րի կող­մը՝ ցնցվեց.
– Վա՜յ, քու յուր­դը չփլի, ո՞նց վա­խաց­րիր, տո՛…
Ազ­նի­վի հայրն էր:
Հ­րանտն ի­րեն նա­վի վրա կանգ­նած խրոխտ նա­վաս­տի պատ­կե­րաց­րեց.
– Սամ­սո՛ն բի­ձիկ, Հ­րան­տոն եմ՝ Ազ­նի­վանց դա­սա­րան­ցի: Բա­նա­կից ե­կել եմ, ա­սի՝ գամ, ձեզ տե­նամ: Ո՞նց եք: Բա, Ազ­նի­վը՞…
Բի­ձիկն ի­րեն հա­վա­քեց, վե­րից վար հա­յաց­քով տնտղեց եկ­վո­րին և­ աչ­քե­րը կկո­ցե­լով ա­սաց.
– Ազ­նի­վը քու ըն­չի՞ն ա… Ազ­նի­վը կարգ­վել ա, հրեն քա­ղա­քու­մը մի ապ­րուս­տով տուն ա ըն­գել, ապ­րում ա:
Հ­րան­տի ծնկնե­րը ա­սես թշնա­մու դա­վա­դիր հար­վա­ծից կրկին սկսե­ցին դո­ղալ: Նա հեն­վեց փայ­տե խար­խուլ ցան­կա­պա­տին ու սպա­սեց՝ ինքն էլ չգի­տեր՝ ին­չի: Աշ­խար­հը մթնեց, քո­ռա­ցավ նրա հա­մար: Չ­հի­շեց էլ, թե ինչ­պես տուն հա­սավ ու պառ­կեց, ինչ­պես բարձր ջեր­մութ­յան մեջ «Ազ­նիվ, Ազ­նիվ» կան­չեց ու հա­լից ըն­կած քնեց: Միայն հե­տո հի­շեց, թե ինչ­պես էին Ազ­նի­վի նա­մակ­նե­րը գնա­լով սա­կա­վա­նում, սառ­չում, ինքն էլ հի­մա­րի պես ո­չինչ չէր հաս­կա­նում, գլխի ընկ­նում:
Ցավն օ­րե­րի, ա­միս­նե­րի հետ կա­մաց-կա­մաց բթա­ցավ. պի­տի ապ­րեր ու «հենց Ազ­նի­վի ի­նա­դու տուն-տեղ դներ»: Հա­մո­զում էր ի­րեն: Շու­տով ինքն էլ կա­մուս­նա­նա. գյու­ղում իր նման բո­յով-բու­սա­թով, հետն էլ՝ մար­յակ տղա չկար, բայց մեծ-շատ մեծ խնդիր կար. մարմ­նի տար­բեր մա­սե­րում դաջ­ված «Ազ­նիվ»-ը գլխա­ցա­վանք էր: Հարս­նա­ցո­ւի ա­նունն էլ, թար­սի պես, Լու­սիկ էր: Ի՞նչ էր ա­սե­լու, երբ նա ա­մեն բան տես­ներ-հաս­կա­նար…
Մի գի­շեր էլ հան­կարծ միտ­քը լու­սա­վոր­վեց. գի­տեր ա­նե­լի­քը: Գաղ­տա­գո­ղի գնաց կող­քի գյուղ՝ նա­կոլ­կա Մո­սո­յի մոտ, և «Ազ­նիվ»-նե­րի կող­քին նոր բա­ռեր հայտն­վե­ցին: Ոտ­քի վրա­յի «Ազ­նիվ»-ը դար­ձավ «Ազ­նիվ ոտ», ձեռ­քի վրա­յի­նը՝ «Ազ­նիվ ձեռ», մեջ­քի­նը՝ «Ազ­նիվ մեջք», սրտի­նը՝ «Ազ­նիվ սիրտ», և վերջ:
– Շո­րի աշ­խարհ ա, որ­դի: Շո­րով ըն­դու­նըմ, շո­րով էլ ճամ­փու են դը­նըմ: Էդ ա,- տնքաց հայ­րը, և չ­նա­յած՝ կլյոշն ու բուշ­լա­տը վա­ղուց էին մաշ­վել, Լու­սի­կին դրան­ցով գնաց ու­զե­լու: Ա­մուս­նա­ցավ, տուն բե­րեց, ապ­րե­ցին:
Տա­րի­ներն ա­րագ ան­ցան Ծո­վե­րի երկ­րում՝ ծո­վե­րից հե­ռու: Միայն կա­պույ­տի տե­սիլքն ու դեմ­քի ա­ղա­հա­մը մնա­ցին որ­պես կյան­քի, ապ­րա­ծի ի­մաստ, որ­պես հի­շո­ղութ­յուն:
Այդ­քա­նը:
Ծե­րա­ցավ ու չէր էլ հի­շում, թե Ազ­նի­վին տե­սա՞վ- չտե­սա՞վ, քա­նի՞ ան­գամ տե­սավ, որ­քա՞ն լա­ցեց ու հա­լու­մաշ ե­ղավ: Հոգ­սե­րի բեռն ա­մե­նա­ծանր ու ան­թա­փանց վա­րա­գույրն էր նրա կյան­քում, որն այդ­պես էլ վեր հա­նող չե­ղավ:
Ինչ-որ ա­ռի­թով կան­չեց ա­վագ որ­դուն և խնդ­րեց, որ միայն ինքն ի­րեն լո­ղաց­նի, «երբ վախ­տը գա», լե­զուն շաղ չտա. «­Մեղք ա Լու­սի­կը»: Բախ­շի­բե­կը չե­մու­չում ա­րեց, թե՝ քու ինչ վախտն ա, բայց բո­լո­րի նման մի օր էլ մե­ռավ Հ­րան­տը:
Վախ­տը ե­կել էր, և­ իր նման լող­լող Բախ­շի­բե­կը տաշ­տը պատ­րաս­տեց, թա­քուն մղկի­տով հա­նեց հոր շո­րերն ու լաց ե­ղավ: Մի ձեռ­քով ծնո­ղի մաշ­ված մար­մի­նը գրկած՝ մյու­սով լվաց նրա Ազ­նիվ ձե­ռո­ւո­տը, մեջքն ու սիր­տը լվաց: Սա­կայն երբ հա­սավ հան­գուց­յա­լի մարմ­նի ստո­րին հատ­վա­ծին, հան­կարծ մի բան ա­կա­մա ցնցեց նրան, ա­վե­լի շուտ՝ ձեռ­քը օ­դում մնաց. լո­ղա­ցո­ղի ցայլ­քի թափ­ված, ճեր­մա­կած մա­զե­րի մի­ջով ար­տա­սո­վոր մի դաջ­վածք էր եր­ևում, որ նա իր ողջ կյան­քի ըն­թաց­քում թաքց­րել էր բո­լո­րից և այդ­պես էլ չէր ջնջել ու չէր այ­լա­փո­խել այն:
Այն­տեղ՝ օ­տար ծո­վի ա­լիք­նե­րի վրա Հ­րան­տի կեն­սագրութ­յունն էր՝ նրա «Ազ­նիվ»-ը, միայն նա:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։