«ԱՎԵՍՏԱ»-Ն՝ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ

Հոկ­տեմ­բե­րի 21-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Է­դո­ւարդ Հախ­վերդ­յա­նի թարգ­մա­նութ­յամբ լույս տե­սած «Ա­վես­տա. ի­րան­ցի­նե­րի հնա­գույն եր­գե­րը և տեքս­տե­րը» գրքի շնոր­հան­դե­սը: Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, արժ­ևո­րե­լով Է­դո­ւարդ Հախ­վերդ­յա­նի դե­րը ի­րան­ցի ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը և Ղու­րա­նը թարգ­մա­նե­լու գոր­ծում, անդ­րա­դար­ձավ «Ա­վես­տա»-ի թարգ­մա­նութ­յա­նը, ո­րում ամ­փոփ­ված են ի­րան­ցի­նե­րի հնա­գույն եր­գե­րը: «Ա­ռանց այս գրքի լուրջ ի­մա­ցութ­յան մենք նաև չենք կա­րող ըն­կա­լել մեր մեծ գրող­նե­րի՝ Թու­ման­յա­նի, Ի­սա­հակ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը»,- կար­ևո­րեց նա: Ի­րա­նա­գետ Տիգ­րան Դա­վուդ­յա­նը նշեց, որ շուրջ 30 տա­րի Հա­յաս­տա­նում ի­րա­նա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը ներ­կա­յաց­նե­լու փոր­ձա­ռութ­յու­նը օգ­նել է Էդ. Հախ­վերդ­յա­նին՝ հրա­տա­րա­կե­լու այս­պի­սի կո­թո­ղա­յին գործ:
Արք­մե­նիկ Նի­կո­ղոս­յա­նը, «Ա­վես­տա»-ն հա­մա­րե­լով հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կույ­թի կո­թող, ո­րը պետք է լի­նի աշ­խար­հի բո­լոր լե­զու­նե­րով, գնա­հա­տեց պարս­կա­կան գրա­կա­նութ­յան թարգ­մա­նութ­յան գոր­ծում Էդ. Հախ­վերդ­յա­նի վաս­տա­կը և­ աշ­խա­տա­սի­րութ­յու­նը: «1500 ծա­նո­թագ­րութ­յուն կա, ին­չի շնոր­հիվ «Ա­վես­տա»-ն նաև հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին ար­ժեք ու­նի»,- ա­սաց նա՝ հա­վե­լե­լով, որ այն մեծ տեղ կու­նե­նա մեր ի­րա­կա­նութ­յան մեջ: «Այս գրքի հա­յե­րեն թարգ­մա­նութ­յու­նը կօգ­նի բազ­մա­թիվ ո­լորտ­նե­րի՝ ա­վե­լի հստակ ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ ա­նել և՛ հա­յա­գի­տութ­յան, և՛ հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մութ­յան մեջ, ինչ­պես նաև կօգ­նի թարգ­մա­նիչ­նե­րին հնա­գույն տեքս­տե­րի թարգ­մա­նութ­յան գոր­ծում»,- վստա­հեց­րեց Ա. Նի­կո­ղոս­յա­նը: Ըստ բա­նաս­տեղծ Թադ­ևոս Տո­նո­յա­նի՝ այս գիր­քը ոչ միայն հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­նա­չում ու­նի, այլև ան­մի­ջա­կա­նո­րեն առնչ­վում է հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րին, հայ ինք­նութ­յա­նը: Խոս­տո­վա­նե­լով, որ ի­րեն մի պահ ան­հա­վա­տա­լի է թվա­ցել այդ գիր­քը թարգ­մա­նե­լը, նա Էդ. Հախ­վերդ­յա­նի անհ­նար աշ­խա­տան­քը հա­մա­րեց մի ամ­բողջ ինս­տի­տու­տի գործ:
ՀՀ-ում ԻԻՀ դես­պա­նա­տան մշա­կույ­թի խորհր­դա­կան Սեյ­յեդ Հո­սեյն Թա­բա­թա­բա­յին, ընդգ­ծե­լով, որ թարգ­մա­նիչ­նե­րը առ­հա­սա­րակ մեծ դե­րա­կա­տա­րութ­յուն ու­նեն երկր­նե­րի, ազ­գե­րի մշա­կույթ­նե­րը մյուս երկր­նե­րին փո­խան­ցե­լու մեջ, նշեց, որ Էդ. Հախ­վերդ­յա­նը բազ­մա­կող­մա­նիո­րեն ներ­կա­յաց­նում է ի­րա­նա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը՝ թարգ­մա­նե­լով Ղու­րա­նը, նա­խաիս­լա­մա­կան կրոն Ա­վես­տան և ժա­մա­նա­կա­կից ա­մե­նա­հայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րին:
Ե­լույթ ու­նե­ցան նաև թարգ­մա­նիչ Գ­ևորգ Ա­սատր­յա­նը, Արև­շատ Ա­վագ­յա­նը, Ա­նա­հիտ Ա­րա­մու­նի-­Քե­շիշ­յա­նը: Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խոս­քում Էդ. Հախ­վերդ­յա­նը կար­ևո­րեց գրքի թարգ­մա­նութ­յու­նը ոչ միայն այն հան­գա­ման­քով, որ այն առնչ­վում է տա­րա­ծաշր­ջա­նի ծե­սե­րին, օ­րենք­նե­րին, ա­վան­դույթ­նե­րին, այլև ան­մի­ջա­կա­նո­րեն կապ­ված է հայ աստ­ված­նե­րի հետ: «Ոչ մի եր­կիր, ազգ, պե­տութ­յուն, մշա­կույթ այն­քան չի առնչ­վում մեր ի­րա­կա­նութ­յա­նը, որ­քան ի­րան­ցի­նե­րը: Մենք ար­մա­տա­պես շատ կապ­ված են միմ­յանց հետ: «Ա­վես­տա»-ի թարգ­մա­նութ­յու­նը պա­տա­հա­կան, զուտ զրա­դաշ­տա­կան կրո­նի թարգ­մա­նութ­յուն չէ: Կ­րո­նը չի գայ­թակ­ղել ինձ, այլ այն առն­չութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք կապ­ված են տա­րա­ծաշր­ջա­նի հետ: «Ա­վես­տա»-ի մի­ջո­ցով մենք մեծ, գե­ղե­ցիկ ձեռք­բե­րում­ներ ենք ու­նե­նա­լու՝ կապ­ված մեր աստ­վա­ծու­հի­նե­րի, ա­ռաս­պել­նե­րի, մեր է­պո­սի, հե­քիաթ­նե­րի հետ»,- վստա­հեց­րեց նա:

Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։