ՄԱՐՏՆՉՈՂ ՈԳՈՎ

Հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ Մա­րի Ա­ռա­քել­յա­նի «Ջ­ղա­ձիգ եր­գեր» գրքի շնոր­հան­դե­սը:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, նշե­լով, որ այ­սօր գրո­ղը չի կա­րող զուտ իր տե­սիլք­նե­րը, իր հո­գու ըն­դերք­նե­րը մա­տու­ցող ներ­հա­յե­ցո­ղա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ գրել, նշեց, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րի դժվա­րութ­յուն­նե­րի՝ հա­մա­վա­րա­կի, պա­տե­րազ­մի, Ս­յու­նի­քում տի­րող քաո­սա­յին վի­ճակ­նե­րի ար­ձա­գանք­նե­րը բա­նաս­տեղ­ծութ­յան տես­քով հա­վաք­վել ու ամ­փոփ­վել են Մ. Ա­ռա­քել­յա­նի այս ժո­ղո­վա­ծո­ւում: «Ոչ միայն հա­յաս­տան­յան, այլև աշ­խար­հի այս ջղաձ­գում­նե­րը բա­նաս­տեղ­ծի սրտի մի­ջով են անց­նում»,- ա­սաց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ Զան­գե­զու­րի բնութ­յունն էլ է խառն­վել ցա­վին, կաս­կած­նե­րին, ող­բեր­գա­կա­նութ­յա­նը: «­Բա­նաս­տեղ­ծութ­յամբ հո­գու ցա­վը բու­ժե­լը մեր դա­րա­վոր ըմբռ­նումն է ե­ղել, և­ այս գի­տակ­ցու­մով են գրված Մա­րիի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը»,- ամ­փո­փեց ՀԳՄ նա­խա­գա­հը:
«­Մա­րին վար­պե­տո­րեն կա­րո­ղա­նում է այ­սօ­րիկ մեր կյան­քին խառ­նել մի քիչ աղ­մուկ, մի քիչ ցա­սում, նշխա­րի չափ սեր, մայ­րա­կան մի պտղունց ա­տե­լութ­յուն, վեր­ջում՝ հայ­րե­նի­քի սեր, կյանք, հե­տո՝ ոճ»,- վստա­հեց­րեց Ռո­լանդ Շա­ռո­յա­նը:
Ըստ Խա­չիկ Մա­նուկ­յա­նի՝ Մա­րիի ամ­բողջ գրա­կա­նութ­յու­նը իր տե­սած, իր ապ­րած վե­րար­տադ­րում­ներն են: «­Տաք գիրք է, պատ­կեր­նե­րի մեջ շրխկա­նութ­յու­նը կա, կա­րո­ղա­նում է հաղ­թա­կան առ­յու­ծի պես մռնչալ, և­ այդ մռնչո­ցը լսե­լի է դառ­նում, բա­ռե­րից դուրս է գա­լիս, ո­րով­հետև իր էութ­յունն է, իր հայ­րե­նիքն է, իր սերն է, իր կա­րոտ­ներն են»,- ա­սաց Խ. Մա­նուկ­յա­նը:
Վ­րեժ Սա­րու­խան­յա­նը, ընդգ­ծե­լով, որ Մա­րիի գրա­կա­նութ­յան մո­տի­վա­ցիան հայ­րե­նիքն է, իսկ խոս­քը հա­տու է, ար­դա­րա­ցի, վստա­հեց­րեց. «­Մա­րիի նման գրողն այ­սօր Ս­յու­նի­քում հրա­մա­նա­տա­րի դեր է կա­տա­րում»:
Նո­րայր Գ­րի­գոր­յա­նի կար­ծի­քով ևս, թե՛ քնա­րեր­գութ­յան, թե՛ հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի մեջ Մա­րիի պոե­զիան մարտն­չող է: «­Մա­րին մարտն­չող ո­գի է, և­ իր պոե­զիա­յով ա­պա­ցու­ցում է, որ ցան­կա­ցած հայ կին կա­րող է կանգ­նել թշնա­մու դեմ, կռվել ու հաղ­թել»: Ե­լույթ ու­նե­ցան նաև Գա­գիկ Դավթ­յա­նը, Վան Ար­յա­նը և­ ու­րիշ­ներ:

 

Շաքե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.