«Ար­ձա­գանք՝ ա­փից ափ» խա­ղա­ղութ­յա­նը միտ­ված մի­ջո­ցա­ռու­մ Վրաստանում

 

­Սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին Վ­րաս­տա­նի Գ­րող­նե­րի տանն անց­կաց­վեց «Ար­ձա­գանք՝ ա­փից ափ» խա­ղա­ղութ­յա­նը միտ­ված մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րը վե­րած­վեց վրաց-հայ­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծա­կան տո­նի: Վ­րաց-հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման նպա­տա­կով ներ­կա­յաց­ված էին Թա­մար Գաբ­րոշ­վի­լու «Ար­ձա­գանք» և Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լու «Ա­փից ափ» երկ­լե­զու գրքե­րը։ Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պել էր Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նը՝ Թ­բի­լի­սիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­ջակ­ցութ­յամբ:
Ե­րե­կոն բա­ցեց Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին: Ն­րա խոս­քով՝ այս մի­ջո­ցա­ռու­մը բա­րե­կա­մութ­յան և սի­րո ևս մի կա­մուրջ է Կազ­բե­գիից մինչև Ա­րա­րատ ու ևս մեկ հնա­րա­վո­րութ­յուն է միմ­յանց ա­սե­լու, որ սի­րում ենք ի­րար և­ ու­րախ ենք այս հան­դիպ­ման հա­մար:
Գ­րող­նե­րի տա­նը լույ­սի և սի­րո տոն էր, քա­նի որ ինչ­պես վրա­ցա­կան ա­սաց­վածքն է ա­սում՝ «­Մո­տիկ հար­ևա­նը աչ­քի լույսն է», իսկ հա­յե­րը վրա­ցի­նե­րի ա­մե­նա­մոտ հար­ևանն ու բա­րե­կամն են: Հա­յաս­տա­նից ժա­մա­նած պատ­վա­վոր պատ­վի­րա­կութ­յան ան­դամ­ներն էին Մ­շա­կույ­թի հայ­կա­կան ֆոն­դի նա­խա­գահ, բա­նաս­տեղծ Արև­շատ Ա­վագ­յա­նը, ար­ձա­կա­գիր Ար­տակ Ա­վագ­յա­նը, ա­ռա­կա­գիր, եր­գիչ Ար­սեն Համ­բար­յա­նը, Հա­յաս­տա­նում վրա­ցա­կան «Ի­վե­րիա» հա­մայն­քի կի­րակ­նօր­յա դպրո­ցի տնօ­րեն Լիա­նա Սա­մա­դա­լաշ­վի­լին, Վ­րաս­տա­նի և Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յուն­նե­րի ան­դամ, բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ, Հա­յաս­տա­նում վրա­ցա­կան «Ի­վե­րիա» հա­մայն­քի փոխ­նա­խա­գահ՝ Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լին:
Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նը պատ­վա­վոր հյու­րե­րին շնոր­հել է դիպ­լոմ­ներ՝ հայ-վրա­ցա­կան գրա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում հա­տուկ վաս­տա­կի հա­մար։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ե­լույթ ու­նե­ցան ԱԳՆ աշ­խա­տա­կից, հա­մալ­սա­րա­նի պրո­ֆե­սոր Նի­նո Ափ­ցիաու­րին, «Վ­րաս­տան» թեր­թի խմբա­գիր Վան Բայ­բուր­թը, բան. գիտ. դոկ­տոր, դո­ցենտ Լա­լի Ուր­դու­լաշ­վի­լին, ԳՄ հա­մա­նա­խա­գահ Բա­գա­թեր Ա­րա­բու­լին և­ այլք:
Նի­նո Ափ­ցիաու­րին շնոր­հա­վո­րեց բո­լո­րին վրաց-հայ­կա­կան բա­րե­կա­մութ­յան և մեծ սի­րո տո­նի առ­թիվ, հե­ղի­նակ­նե­րին մաղ­թեց շա­րու­նա­կել եր­կու ա­փե­րին՝ Հա­յաս­տա­նին ու Վ­րաս­տա­նին միմ­յանց կա­պող հզոր գե­տի դե­րը և նո­րա­նոր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հա­ջո­ղութ­յուն­ներ։ Նա ա­սաց, որ աշ­խար­հում չկա ու­րիշ եր­կու ժո­ղո­վուրդ, ո­րոնք այդ­քան մոտ են ի­րար, և խա­ղա­ղութ­յուն մաղ­թեց եր­կու ազ­գե­րին ու երկր­նե­րին։ Նա ընդգ­ծեց, որ մեր բա­րե­կա­մութ­յու­նից ու սի­րուց է կախ­ված կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի կա­յու­նութ­յու­նը, խա­ղա­ղութ­յու­նը, վրա­ցի­նե­րի և հա­յե­րի գո­յատ­ևու­մը, ա­ռա­ջըն­թացն ու բար­գա­վա­ճու­մը։
Գր­քե­րի հե­ղի­նակ­նե­րը շնոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նե­ցին մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պող­նե­րին և գր­քերն ըն­ծա­յող­նե­րին:
Արև­շատ Ա­վագ­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց ժա­մա­նա­կա­կից վրաց բա­նաս­տեղծ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը:
Երկ­րորդ օ­րը մի­ջո­ցա­ռու­մը շա­րու­նակ­վեց մեծն Հով­հան­նես Թու­ման­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում: Բո­լո­րի հա­մար հա­ճե­լի ա­նակն­կալ էր Վ­րաս­տա­նում ՀՀ դես­պան Ա­շոտ Սմ­բատ­յա­նի այ­ցը տուն-թան­գա­րան: Թա­մար Գաբ­րոշ­վի­լու «Ար­ձա­գանք» և Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լու «Ա­փից ափ» երկ­լե­զու գրքե­րը սի­րո ար­ձա­գանք էին մի ա­փից դե­պի մյուս ա­փը, ին­չը շատ եր­կար կմնա հյու­րե­րի և հ­յու­րըն­կա­լող­նե­րի հի­շո­ղութ­յան մեջ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.