ՎԵՍՆԱ ՊԵՇԻՉԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ

Օ­րերս ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ սերբ հրա­պա­րա­կա­խոս, «­Պե­շիչ և­ որ­դի­ներ» հրա­տա­րակ­չա­տան տնօ­րեն Վես­նա Պե­շի­չի «­Կո­չիր ինձ Գա­րուն» գրքի շնոր­հան­դե­սը («­Վան Ար­յան» հրա­տա­րակ­չութ­յուն): Գիր­քը լույս է տե­սել Վես­նա Պե­շի­չի՝ 2021 թվա­կա­նին Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցե­լութ­յան արդ­յուն­քում, սա­կայն մինչ այդ սերբ հրա­պա­րա­կա­խո­սը սեր­բե­րեն թարգ­մա­նա­բար հրա­տա­րա­կել էր Մով­սես Խո­րե­նա­ցու «­Հա­յոց պատ­մութ­յուն» աշ­խա­տութ­յու­նը և Հա­յաս­տան էր ե­կել Պատ­մա­հոր գրքի շնոր­հան­դե­սի ա­ռի­թով: Իր իսկ խոս­տո­վա­նութ­յամբ, Խո­րե­նա­ցու գիրքն իր առջև բա­ցել է Հա­յաս­տա­նի բո­լոր դռնե­րը: Այ­ցե­լութ­յան ըն­թաց­քում Պե­շի­չը բազ­մա­թիվ հան­դի­պում­ներ է ու­նե­ցել ան­վա­նի մարդ­կանց հետ, ե­ղել է Մա­տե­նա­դա­րա­նում, Մ. Սար­յա­նի, Ա. Խա­չատր­յա­նի, Փա­րա­ջա­նո­վի տուն-թան­գա­րան­նե­րում, Գի­տութ­յուն­նե­րի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­յում, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րա­նում, Գառ­նիում ու Գե­ղար­դում:
Պե­շի­չի հա­յաս­տան­յան ա­ռա­ջին այ­ցը ո­գեշնչել է նրան «­Կո­չիր ինձ Գա­րուն» գրքով իր տպա­վո­րութ­յուն­ներն ու խո­հե­րը ներ­կա­յաց­նել սերբ ըն­թեր­ցո­ղին: Գր­քի հե­րոս­ներն են Հայկ Նա­հա­պե­տը, Մով­սես Խո­րե­նա­ցին, Ա­րա Գե­ղե­ցի­կը, Օր­բե­լի եղ­բայր­նե­րը, նաև մեր ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րը՝ ա­կա­դե­մի­կոս­ներ Ա­շոտ Մել­քոն­յա­նը, Աե­լի­տա Դո­լու­խան­յա­նը, բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Բաբ­կեն Սի­մոն­յա­նը, ե­րա­ժիշտ Ար­մի­նե Գ­րի­գոր­յա­նը, հայ գի­տութ­յան նվիր­յալ Գ­րի­գոր Վա­հան­յա­նը, Վա­հան Տեր-Ղ­ևոնդ­յա­նը, Աի­դա Չարխչ­յա­նը, նաև պարզ ու հա­սա­րակ մար­դիկ, ո­րոնց հետ զրույց­նե­րից ծնունդ է ա­ռել այս ինք­նա­տիպ և ջեր­մութ­յամբ լի գիր­քը: Շ­նոր­հան­դե­սին դրվա­տան­քի խոս­քեր ա­սա­ցին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, գրքի ա­ռա­ջա­բա­նի հե­ղի­նակ Աե­լի­տա Դո­լու­խան­յա­նը, ՀՀ-ում Սեր­բիա­յի Հան­րա­պե­տութ­յան ար­տա­կարգ և լիա­զոր դես­պան Տատ­յա­նա Պա­նա­յո­տո­վիչ-Ց­վետ­կո­վի­չը, հրա­տա­րա­կիչ Վիլ­յամ Պո­ղոս­յա­նը: Շ­նոր­հան­դե­սը վա­րում էր ՀՀ-ում Սեր­բիա­յի Հան­րա­պե­տութ­յան պատ­վա­վոր հյու­պա­տոս Բաբ­կեն Սի­մոն­յա­նը, ով սեր­բե­րե­նից թարգ­մա­նել է Վես­նա Պե­շի­չի գիր­քը: Նա նշեց, որ սերբ հրա­պա­րա­կա­խո­սի գիր­քը մի նոր կա­մուրջ է Հա­յաս­տա­նի ու Սեր­բիա­յի միջև, ո­րով ա­վե­լի է ամ­րապնդ­վե­լու բախ­տա­կից եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մութ­յու­նը: Պե­շի­չի գրքից հատ­ված­ներ ներ­կա­յաց­րեց աս­մուն­քող Գա­յա­նե Սամ­վել­յա­նը: ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան ո­րոշ­մամբ, Վես­նա Պե­շի­չը, որ­պես պատ­վա­վոր ան­դամ, ընդգրկ­վեց հայ գրող­նե­րի ըն­տա­նի­քում: Նա շնոր­հա­կա­լութ­յուն հայտ­նեց Գ­րող­նե­րի միութ­յա­նը՝ նշե­լով, որ հե­տայ­սու կշա­րու­նա­կի իր հա­յան­պաստ ա­ռա­քե­լութ­յու­նը:
Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։