ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅ ԱՐՁԱԿԻ ԱՆԹՈԼՈԳԻԱՆ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ


­Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում բա­նաս­տեղծ, թարգ­ման­չու­հի Ա­գա­պի Մկրտչ­յա­նի (­Գեր­մա­նիա) և թարգ­մա­նիչ Հել­մուտ Մա­լո­նե­կի (­Պոր­տու­գա­լիա) հետ։
Ա­գա­պի Մկրտչ­յա­նի թարգ­մա­նութ­յամբ վեր­ջերս Գեր­մա­նիա­յում լույս է տե­սել «Ե­րե­խան, որ կուլ է տվել լու­սի­նը» ժա­մա­նա­կա­կից հայ ար­ձա­կի (կարճ պատմ­վածք) ան­թո­լո­գիան։ Թարգ­մա­նի­չը ներ­կա­յաց­րեց ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու իր մե­թո­դը՝ «գեր­մա­նա­ցի ըն­թեր­ցո­ղին հե­տաքրք­րող թե­մա­տի­կա, գե­ղար­վես­տա­կան ո­րակ, կին և տ­ղա­մարդ հա­վա­սա­րա­չափ ներ­կա­յութ­յուն, ջա­հել­ներ և­ ա­հել­ներ, մի­ջին տա­րիք…»։
Գեր­մա­նիա­յի տար­բեր քա­ղաք­նե­րում սպաս­վում են հան­դի­պում­ներ թարգ­ման­չու­հու հետ և շ­նոր­հան­դես­ներ։ Հա­յաս­տա­նում կազ­մա­կերպ­վել է ար­դեն եր­կու հան­դի­պում։
Բաց­ման խոս­քում ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց Ա­գա­պի Մկրտչ­յան թարգ­ման­չու­հուն, բա­նաս­տեղ­ծին, ման­կա­վար­ժին և ն­րա թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը՝ «­Ժա­մա­նա­կա­կից հայ պոե­զիա­յի ան­թո­լո­գիա», «­Հայ ժո­ղովր­դա­կան հե­քիաթ­ներ», «­Պա­րույր Ս­ևա­կի պոե­զիա­յից», այժմ տպագր­վում է «Ար­ցա­խի ժա­մա­նա­կա­կից պոե­զիա­յի ան­թո­լո­գիան»։
Ա­գա­պի Մկրտչ­յա­նը ՀԳՄ այն ան­դամ­նե­րից է, որ Սփ­յուռ­քում գրա­կան-թարգ­մա­նա­կան լայն գոր­ծու­նեութ­յուն է ծա­վա­լում։
Հոկ­տեմ­բե­րին Մայ­նի Ֆ­րանկ­ֆուր­տի հա­մաշ­խար­հա­յին գրքի տո­նա­վա­ճա­ռում կներ­կա­յաց­վի վե­րոնշ­յալ հայ ար­ձա­կի ան­թո­լո­գիան։
Ե­լույթ ու­նե­ցան թարգ­մա­նիչ Հել­մուտ Մա­լո­նե­կը, բա­նաս­տեղ­ծու­հի Ա­նուշ Վար­դան­յա­նը, ար­ձա­կա­գիր Ա­նուշ Աս­լի­բեկ­յա­նը, բա­նաս­տեղ­ծու­հի, հրա­պա­րա­կա­խոս Նա­նեն, դրա­մա­տուրգ, ար­ձա­կա­գիր, «Գ­րա­կան թեր­թի» խմբա­գիր Կա­րի­նե Խո­դիկ­յա­նը։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։