«ՀԱՆՈՒՆ ԱԶՆԱՎՈՒՐԻ ՊԱՏՎԻ»/ Կարինե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

«…Գ­տել էի բո­լոր բար­դա­գույն հար­ցե­րի պա­տաս­խա­նը. այն բաղ­կա­ցած էր մեկ բա­ռից՝ Հա­յաս­տան։ Հա­յաս­տան. ա­հա հա­նուն ին­չի էին մարտն­չում ազ­նա­վուր­նե­րը»։
Վե­պի հե­րո­սը ան­վե­հեր ու ի­մաս­տուն պե­տա­կան այր իշ­խան Սար­գիս Զա­քար­յան Եր­կայ­նա­բա­զուկն է, 1185-ից՝ վրաց զոր­քե­րի հրա­մա­նա­տար՝ ա­միրս­պա­սա­լար, մարդ, ով հայ­րե­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծեր է կա­տա­րել թե՛ հա­յե­րի ու Հա­յաս­տա­նի, թե՛ Վ­րաս­տա­նի հա­մար, և մարդ, ում հա­ջող­վում է ա­մեն ան­գամ խույս տալ ար­յու­նա­հե­ղութ­յու­նից, եղ­բայ­րաս­պա­նութ­յու­նից. զո­րա­կա­նի մտա­ծե­լա­կերպ ու գոր­ծե­լաոճ։ Ա­մեն ինչ հա­նուն երկ­րի բա­րօ­րութ­յան, ին­չը կա­րող է և կ­յանք ար­ժե­նալ։ Վե­պում հա­ջոր­դիվ նրա սե­րունդ­ներն են. Զա­քար­յան ազ­գա­նու­նը կրե­լը յու­րա­քանչ­յու­րի հա­մար միայն պա­տիվ է. ա­ռա­ջին տե­ղում տոհ­մի պա­տիվն է, և միայն այդ մտքից տոհ­մի բո­լոր ջա­տա­գով­նե­րի սիր­տը «տաք գի­նու պես» ջեր­մա­նում է։ Մեղ­քե­րով բեռն­ված ծե­րու­նու հո­գու թո­ղութ­յուն ստա­նա­լու հան­գա­մանքն է ներ­կա­յաց­վում, ին­չի հա­մար մեկ հոգ­ևո­րա­կա­նի «ու­ժը» սա­կավ ու տկար է թվում, և ն­րան լսում են հա­րա­զատ զա­վակ­նե­րը։ Բա­զում ծան­րա­ծանր խո­հե­րը, գաղտ­նիք­նե­րով լե­ցուն, ծե­րու­նին մեկ­նում է նրանց առջև՝ այ­դու­հետ վեր­ջին­նե­րիս հա­մար ևս բա­ցե­լով խորհր­դա­վոր ու ան­մեկ­նե­լի, սա­կայն ի­րա­կան մի աշ­խարհ։ Վե­պի ա­ռա­ջին մասն ամ­բող­ջութ­յամբ հյուս­ված է գրա­կան այս հնար­քի գոր­ծա­ծութ­յամբ, առ­կա է ա­նընդ­հատ շար­ժում, ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի զար­գաց­ման ըն­թացք, հե­տաքրք­րութ­յու­նը եր­բեք չի մա­րում. տա­րի­նե­րի կեն­սա­փոր­ձով, ռազ­մա­կան հմտութ­յուն­նե­րով, պա­տե­րազ­մում թրծված, փի­լի­սո­փա­յո­րեն հարս­տա­ցած այ­րը ամ­բողջ մի պատ­մա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջան՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յակ­նե­րի վա­ղե­մութ­յամբ, անց­կաց­նում է սե­փա­կան՝ ներ­քին պրիզ­մա­յով, «իր պատ­մութ­յան հեր­թա­կան է­ջը շրջե­լով», դառ­նում է դաս ա­ռա­ջին հեր­թին սե­փա­կան զա­վակ­նե­րի, ա­պա և՝ սե­րունդ­նե­րի հա­մար։
Գ­րիչ և սուր. «­Հա­յը մի ձեռ­քին սուր, մյու­սին՝ գրիչ պետք է ու­նե­նա, և միայն այդ դեպ­քում ան­պար­տե­լի կլի­նի»։ Ընդ­հան­րա­պես, հե­տաքր­քիր բնո­րո­շում­ներ կան հա­յին՝ «Ե­թե տես­նես հա­յը ծառ է տնկում, մո­տե­ցիր, օգ­տա­կար ե­ղիր նրան, տես­նես դա­շույն է սրում, ըն­կեր ե­ղիր նրան, տես­նես գլու­խը քա­րին է խփում, կանգ­նիր կող­քին, դու էլ գլուխդ խփիր, և բա­րին կլի­նի քեզ հա­մար, քան­զի հա­յը գի­տի ինչ է ա­նում»։ Ու­շագ­րավ է՝ ինչ­պի­սի նրբագ­ծե­րով են ներ­կա­յաց­վում Հա­յոց աշ­խար­հը, հա­յե­րե­նը, մարդ­կա­յին կյան­քի ա­ռա­քի­նութ­յուն­ներն ու մար­դու ան­հա­տա­կա­նութ­յամբ ձևա­վոր­ված բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը. «­Հի­րա­վի հա­յոց լե­զուն ստեղծ­ված է Աստ­ծո հետ խո­սե­լու հա­մար»։ Եվ ան­կախ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի խառ­նափն­թոր վի­ճա­կից՝ ան­շուշտ առ­կա է հա­վա­տը հաղ­թա­նա­կի նկատ­մամբ. չէ՞ որ թի­կուն­քին ու­նեն Աստ­ծուն և Ճշ­մար­տութ­յու­նը, այն, ին­չը ձգտում է բա­ցար­ձա­կութ­յան՝ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար։ Ուս­տի և­ ան­դա­դար «­Հայր մեր»-ը շշնջա­լը, Աստ­վա­ծաշն­չից մեջ­բե­րում­ներ ա­նե­լը, խո­րին հա­վատն առ Աստ­ված, դե­պի ճշմար­տութ­յան և­ ար­դա­րութ­յան ան­կա­սե­լի հաղ­թա­նա­կը գրքում ընդգծ­վող փաս­տե­րից են։ Ընդ­հան­րա­պես բազ­մա­թիվ են խո­հե­րը հայ ժո­ղովր­դի, նրա, որ­պես ա­ռա­քե­լութ­յուն, հա­վի­տե­նա­կան կյան­քի մա­սին, այդ­պես և­ ըն­տա­նի­քը՝ որ­պես մե­ծա­գույն ար­ժեք հա­յի հա­մար, հայ­կա­կան տոհ­միկ ըն­տա­նիք­նե­րին բնո­րոշ մի շարք մտքե­րը, ընդս­մին՝ Զա­քար­յան­նե­րի ըն­տա­նե­կան ա­վան­դա­կան պատ­վի­րա­նը. «­Կա­րո­ղա­ցիր եղ­բորդ ըն­կե­րը դառ­նալ և­ ա­րա այն­պես, որ ըն­կերդ եղ­բայր դառ­նա քեզ», զա­վա­կի և­ ա­մեն հա­ջորդ սերն­դի ա­ռինք­նող վե­րա­բեր­մուն­քը առ ըն­տա­նե­կան ա­վան­դույթ­նե­րը, հպար­տութ­յու­նը դրան­ցով։ Ըն­տա­նի­քի, կնոջ նկատ­մամբ այ­րա­կան սի­րո դրսևոր­ման ար­տա­հայ­տութ­յուն, որ ըն­դա­մե­նը մեկ նա­խա­դա­սութ­յամբ է. «Այ­սօր­վա ծի­ծա­ղը շատ թանկ ար­ժի»։ Մ­յուս կող­մից՝ մայ­րա­պաշ­տութ­յան, կնոջ նկատ­մամբ սի­րո ինք­նա­տե­սակ դրսևոր­ման ա­կա­նա­տեսն ենք դառ­նում գրքի է­ջե­րում՝ կի­նը՝ որ­պես մայր, որ­պես զա­վակ­նե­րի պա­հա­պան հրեշ­տակ, սե­րունդ­ներ կրթող ու դաս­տիա­րա­կող։ Նաև՝ անհ­րա­ժեշ­տա­բար և տե­ղին՝ անդ­րա­դարձ հայ­կա­կան խո­հա­նո­ցին, ժա­մա­նա­կի ար­քա­յա­կան ու­տեստ­նե­րին, ան­գամ՝ մա­կե­րե­սո­րեն՝ դրանց պատ­րաստ­ման ըն­թաց­քին՝ կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան՝ ա­վան­դույթ­նե­րը պահ­պա­նե­լու ան­թա­քույց մի­տու­մով։ Զու­գա­հեռ մար­տա­կան պատ­րաստ­վա­ծութ­յան, պա­տե­րազ­մե­լու ար­վես­տի ման­րա­մաս­նե­րին հե­ղի­նա­կի՛ տի­րա­պե­տե­լու բազ­մա­թիվ վկա­յութ­յուն­ներ կան գրքում։ Իսկ ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ վի­պա­կան խոս­քը ընդ­մի­ջարկ­վում է գրո­ղի ա­ֆո­րիս­տիկ ար­ժեք ու­նե­ցող մտքե­րով։ Ինչ­պես՝ «Ա­մեն կեն­դա­նի ա­րա­րած, և մարդն այդ թվում, գի­տի, որ իր տոհ­մի շա­րու­նա­կութ­յու­նը կախ­ված է նրա­նից, թե ին­քը կկա­րո­ղա­նա՞ կե­րակ­րել իր սե­րուն­դը, թե՞ ոչ», «­Ցան­կա­ցած դի­մա­կա­յութ­յան մեջ հաղ­թում է նա, ով լե­զու է գտնում բա­րե­կամ­նե­րի հետ, հետ­ևա­բար կա­րո­ղա­նում է ա­վե­լի ու­ժեղ խփել թշնա­մի­նե­րին», «­Միտ­քը մար­դու ա­մե­նաու­ժեղ զենքն է», «­Սե­րը ա­րա­րում է», «Ա­ռաջ­նոր­դը տա­րի­քով մե­ծը չի, այլ նա, ով ու­ժեղ, խե­լա­ցի ու հա­ջո­ղակ է մյուս­նե­րից» և­ այլն։ Վե­պում բնա­պատ­կեր­նե­րը մե­ծա­ծա­վալ չեն, ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու նա­խա­դա­սութ­յուն, լիո­վին ըն­կա­լե­լի են, պա­հին հա­մար­ժեք և հո­գե­վի­ճա­կին հա­մա­հունչ, ի դեպ՝ ա­ռա­վել հա­ճախ՝ ի նպաստ դեպ­քե­րի զար­գաց­մա­նը, ինչ­պես՝ «­Լու­սի­նը, ա­սես նրանց հետ պայ­մա­նա­վոր­ված, թաքն­վեց ամ­պե­րի տակ». բնութ­յան նախա­պատ­րաս­տու­մը հաղ­թա­նա­կին կամ նպաս­տա­վոր պայ­ման­նե­րը. «Դր­սում ակ­նա­կիր խա­վար էր. եր­կին­քը պատ­ված էր հսկա ամ­պե­րով, լուս­նա­լույ­սի ոչ մի շող չէր թա­փան­ցում ամ­պե­րի մի­ջով»։ «Բ­լուր­նե­րի վրա լռութ­յուն կախ­վեց», «­Խե­լա­գար քա­մին հան­գիստ չէր տա­լիս Տա­շի­րի լեռնե­րին»՝ պատ­կե­րա­վոր, տե­սա­նե­լի, շո­շա­փե­լիութ­յան հաս­նող ի­րա­կան, «­Միջօրեի ա­մա­ռա­յին ար­ևը խար­կում էր», «…Ցուրտ արև, պաղ քա­մի…» և­ այլն։ Նույն սկզբուն­քով հե­րոս­նե­րի ար­տա­քի­նի և­ աս­պա­զե­նի նկա­րագ­րութ­յունն է՝ կրկին միտ­ված ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կութ­յուն հա­ղոր­դե­լու՝ կար­ճա­ռոտ, ա­ռանց ա­վե­լոր­դութ­յուն­նե­րի։ Այս­տեղ հարկ է ա­ռանձ­նաց­նել մե­փե Թա­մա­րի կեր­պա­րի և Զա­րի­նեի մա­սին տո­ղե­րը. սեղմ, բայց ամ­բող­ջա­կան։ Ընդս­մին՝ այդ­պի­սին են թե՛ սե­փա­կան, թե՛ թշնա­մու մա­սին բո­լոր նկա­րագ­րութ­յուն­նե­րը՝ հա­մա­պար­փակ, խիստ չա­փա­վոր։ Մ­յուս կող­մից՝ մար­տի, խնջույք­նե­րի, երկ­րա­շար­ժի, Ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վի նկա­րագ­րութ­յուն­նե­րը բա­վա­կան ծա­վա­լուն են, հա­գե­ցած։ Ընդ ո­րում՝ զար­մա­նա­լի ռեա­լիս­տա­կան պատ­կեր­նե­րով են նկա­րագր­վում ճա­կա­տա­մար­տե­րը, մար­տերն ու ընդ­հան­րա­պես սպա­նութ­յուն­նե­րի տե­սա­րան­նե­րը։ Ժա­մա­նա­կի բո­լոր՝ լա­բի­րին­թոս­նե­րով հա­գե­ցած՝ դա­վա­ճա­նութ­յու­նից մինչև սեր ու ա­մուս­նութ­յուն, կամք, Աստ­ծո մտքի անքն­նե­լի ու­ղի­ներ, բա­նա­կա­նութ­յուն, հաղ­թա­նակ­ներ ու հա­վատ առ այդ ա­մե­նը. չէ՞ որ ի վեր­ջո «և՛ ե­կե­ղե­ցում ա­ղո­թող Թա­մա­րը, և՛ Զա­քա­րէն՝ մար­տի դաշ­տում, պաշտ­պա­նում են ի­րենց հա­վատն ու նախ­նի­նե­րի հո­ղը», իսկ «­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նաց իշ­խա­նի ու­ժը եր­կու բա­նի մեջ է՝ եղ­բայր­նե­րի հա­վա­տար­մութ­յան և­ իր պատ­վի»։ «Ես կպա­հեմ խոս­տումս, ինչ էլ որ այն ինձ ար­ժե­նա, քան­զի ինձ հա­մար ազ­նա­վու­րի պատ­վից թանկ ո­չինչ չկա»։
Մի կող­մից՝ գի­տե­լի­քի, կրթութ­յան կար­ևո­րութ­յու­նը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար՝ շնոր­հիվ կրթյալ մայ­րե­րի՝ ի­րենց բնո­րոշ ծնո­ղա­կան հո­գա­տա­րութ­յամբ և նր­բան­կա­տութ­յամբ, մյուս կող­մից՝ ընդ­հան­րա­պես գի­տե­լի­քի նկատ­մամբ ան­հագ ծա­րա­վը՝ այս ան­գամ ի ծնե, կրկին բե­րում է ոգ­ևո­րութ­յան՝ որ­պես ազ­նիվ ա­ռա­քե­լութ­յան, միայն ան­պայ­ման հի­շե­լով՝ ո՛ր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մա­սին է խոս­քը. չէ՞ որ «­Տե­րը բա­նա­կա­նութ­յուն ու ա­զատ կամք է տվել, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նանք ճա­նա­չել իր ստեղ­ծած աշ­խար­հը»՝ ան­կախ ժա­մա­նա­կից։
Երկ­րորդ գիր­քը՝ «­Վե­րած­նունդ» են­թա­խո­րագ­րով, գա­լիս է ամ­բող­ջաց­նե­լու ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի տոհ­մի հայտ­նի ու ան­հայտ դեպ­քե­րի ու ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի շղթան՝ հաղ­թա­նակ­նե­րի բերկ­րան­քի, պայ­քա­րի, հա­վա­տի ու սի­րո վառ դրսևո­րում­նե­րով. հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խանց­վում է սերն­դե­սե­րունդ՝ պա­հել ազ­նա­վու­րի պա­տի­վը, թույլ չտալ ա­մոթ բե­րել նախ­նի­նե­րի տոհ­ման­վա­նը։ Հ­րա­շա­լի մեկ­նութ­յամբ՝ զա­վա­կը և հե­տայ­սու տոհ­մի բո­լոր սե­րունդ­նե­րը հա­ջոր­դա­բար շա­րու­նա­կում են հոր կի­սատ թո­ղած գոր­ծը՝ «Սր­բա­զան Ա­րա­րատ լե­ռան հա­յաց­քի ներ­քո երդ­վում եմ, որ սուրս հան­գիստ չի առ­նի, մինչև օ­տար տի­րա­պե­տութ­յու­նից ա­զա­տագր­ված չլի­նեն Մեծ Հա­յաս­տա­նի բո­լոր հո­ղե­րը». ազ­դե­ցիկ է գոր­ծի Վեր­ջա­բա­նը։ Հա­յոց պատ­մութ­յան 12-րդ դա­րը ներ­կա­յաց­ված է ինք­նա­տիպ բա­ռամ­թեր­քով, յու­րօ­րի­նակ մշակ­վա­ծութ­յամբ։ Լե­զուն պարզ է, ան­պա­ճույճ։ Հենց միայն խորհր­դան­շա­կան «ազ­նա­վուր» ան­վա­նու­մը ար­դեն իսկ խո­սում է և՛ գրո­ղի, և՛ թարգ­ման­չի բա­ռընտ­րութ­յան բա­ցա­ռիկ կար­ևոր ճի­գե­րի մա­սին։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.