ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 30-ՐԴ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

 

­Տե­ղե­կաց­նում ենք, որ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան ­Հան­րա­պե­տութ­յան գրքի մի­ջազ­գա­յին 30-րդ մր­ցա­նա­կա­բաշ­խութ­յու­նը տե­ղի կու­նե­նա 2023 թ. փետր­վա­րին: Գր­քե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­վել ցան­կա­ցած լեզ­վով, սա­կայն դրանք պետք է լի­նեն իս­լա­մա­գի­տութ­յան կամ ի­րա­նա­գի­տութ­յան մա­սին: Դ­րանք պետք է տպագր­ված լի­նեն Ի­րա­նից դուրս, 2021 թ.-ին (ա­ռա­ջին հրա­տա­կութ­յու­նը):
­Հիմ­նա­կան եր­կու՝ իս­լա­մա­գի­տութ­յան և­ ի­րա­նա­գի­տութ­յան թե­մա­նե­րը ընդգր­կում են մի շարք բա­ժին­ներ և­ են­թա­բա­ժին­ներ, ո­րոն­ցից են.
ա) Իս­լա­մա­գի­տութ­յուն. իս­լա­մի պատ­մութ­յուն, իս­լա­մա­կան քա­ղա­քակր­թութ­յուն, ­Ղու­րա­նի և ­Հա­դի­սի ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, իս­լա­մա­կան աստ­վա­ծա­բա­նութ­յուն և ­փի­լի­սո­փա­յութ­յուն, իս­լա­մա­կան միս­տի­ցիզմ, իս­լա­մա­կան ի­րա­վունք և­ ի­րա­վա­գի­տութ­յուն, իս­լա­մա­կան դա­սա­կան տեքս­տե­րի թարգ­մա­նութ­յուն, իս­լա­մա­կան տնտե­սա­գի­տութ­յուն, ժա­մա­նա­կա­կից իս­լա­մա­գի­տութ­յուն, իս­լա­մա­կան ար­վեստ և ­ճար­տա­րա­պե­տութ­յուն, գի­տութ­յան պատ­մութ­յուն և­ այլն:
բ) Ի­րա­նա­գի­տութ­յուն. Ի­րա­նի պատ­մութ­յուն, ի­րա­նա­կան լե­զու­ներ, Ի­րա­նի աշ­խար­հագ­րութ­յուն, հին ի­րա­նա­կան կրո­նա­կան քա­ղա­քակր­թութ­յուն և ­պատ­մութ­յուն, պարս­կա­կան գրա­կա­նութ­յուն, ի­րա­նա­կան ար­վեստ և ­ճար­տա­րա­պե­տութ­յուն, գի­տութ­յան պատ­մութ­յու­նը Ի­րա­նում, ի­րա­նա­կան մար­դա­բա­նութ­յուն, պարս­կե­րեն հան­րա­հայտ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի թարգ­մա­նութ­յուն և­ այլն:
Մր­ցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան հանձ­նա­ժո­ղո­վը հրա­վի­րում է գիտ­նա­կան­նե­րին, գրող­նե­րին, թարգ­մա­նիչ­նե­րին և հ­րա­տա­րա­կիչ­նե­րին՝ ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րենց գրքե­րը ոչ ուշ, քան 2022 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 22-ը:
­Ներ­կա­յա­ցում.
­Ձեր աշ­խա­տան­քը(նե­րը) ա­ռա­ջադ­րե­լու հա­մար հայ­տը կա­րող եք ու­ղար­կել Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան ­Հան­րա­պե­տութ­յան գրքի մի­ջազ­գա­յին մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան հանձ­նա­ժո­ղո­վին bookaward@ketab.ir էլ.փոստով, իսկ ներկայացված գիրքը (գրքերը) ուղարկել հետևյալ հասցեով.
www.bookaward.ir
World Book Award Secretariat,
Floor 1, No. 2, Khajeh Nasir Alley, the s.
Baradaran-e Mozaffar St, Enghelab Eslami Ave, Tehran, Iran.
Հեռ. +9821-91006363
Ֆաքս. +9821-66415498

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.