«ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԹԹԵՆԻՆ» ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ

ՇնորհԼուսԵր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նում տե­ղի ու­նե­ցավ գրող, հրա­պա­րա­կա­գիր Ար­տակ Վար­դան­յա­նի «­Վար­դա­գույն թթե­նին» պատմ­վածք­նե­րի պարս­կե­րեն ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Մի­ջո­ցա­ռու­մը վա­րում էր ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նի վա­րիչ, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Ոս­կան­յա­նը: Ներ­կա էին և­ ե­լույթ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան դես­պա­նութ­յան մշա­կույ­թի խորհր­դա­կան Սեյ­յեդ Հո­սեյն Թա­բա­թա­բա­յին, ան­վա­նի ար­ևե­լա­գետ և հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, պրո­ֆե­սոր Գուր­գեն Մե­լիք­յա­նը, գրքի հինգ թարգ­մա­նիչ­նե­րից մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա՝ Ի­րա­նա­հայ ԳՄ նա­խա­գահ Գա­րուն Սարգս­յա­նը, Ի­րա­նում Հա­յաս­տա­նի նախ­կին դես­պան Գ­րի­գոր Ա­ռա­քել­յա­նը, քա­ղա­քա­գետ-վեր­լու­ծա­բան Էմ­մա Բե­գի­ջան­յա­նը, թարգ­ման­չու­հի Է­միկ Ա­լեք­սանդ­րին: Ե­լույթ ու­նե­ցան նաև ար­ձա­կա­գիր Սեյ­րա­նու­հի Գե­ղամ­յա­նը, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տու­տի ա­ռա­ջա­տար գի­տաշ­խա­տող, բան. գիտ. դոկ­տոր Հայ­կա­նուշ Մես­րոպ­յա­նը, ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նի դա­սա­խոս, բան. գիտ. թեկ­նա­ծու Գառ­նիկ Գ­ևորգ­յա­նը:
Դր­վա­տան­քի խոս­քեր հնչե­ցին ոչ միայն ժո­ղո­վա­ծո­ւի գե­ղար­վես­տա­կան ար­ժա­նիք­նե­րի, հե­ղի­նա­կի ու­րույն գրա­կան ձե­ռագ­րի, այլև Հա­յաս­տան-Ի­րան հա­զա­րամ­յակ­նե­րի բա­րե­կա­մութ­յան ամ­րապնդ­մանն ուղղ­ված՝ գրքի ա­ռա­քե­լութ­յան առն­չութ­յամբ, քա­նի որ ժո­ղո­վա­ծո­ւի զգա­լի մա­սը կազ­մող և հայ-ի­րա­նա­կան բա­րե­կա­մութ­յա­նը նվիր­ված «Իմ պարս­կե­րե­նը» ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան վի­պակ-էս­սեն յու­րօ­րի­նակ ձոն է հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նութ­յան դա­սա­կան լե­զու­նե­րից մե­կին՝ պարս­կե­րե­նին, պար­սից մշա­կույ­թին և մեր եր­կու ցե­ղա­կից ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մութ­յա­նը: Ե­լույթ­նե­րում նշվեց նաև, որ հե­ղի­նա­կը իր գրա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը տաս­նամ­յակ­ներ շա­րու­նակ ծա­վա­լել է պա­տաս­խա­նա­տու պե­տա­կան ծա­ռա­յութ­յա­նը և լեզ­վա­բա­նութ­յան բնա­գա­վա­ռում գի­տա­կան գոր­ծու­նեութ­յա­նը զու­գա­հեռ:
Գր­քում տեղ գտած ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից հա­յե­րեն և պարս­կե­րեն հու­զիչ հատ­ված­ներ հնչե­ցին աս­մուն­քող Գա­յա­նե Սամ­վել­յա­նի և Է­միկ Ա­լեք­սանդ­րիի ըն­թերց­մամբ:
Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խոս­քով հան­դես ե­կավ Ար­տակ Վար­դան­յա­նը՝ շեշ­տե­լով ժո­ղո­վա­ծո­ւի կազ­մող և խմ­բա­գիր, վաս­տա­կա­շատ թարգ­մա­նիչ Էդ­վարդ Հա­րութ­յուն­յա­նի կա­տա­րած անգ­նա­հա­տե­լի աշ­խա­տան­քը, ե­րախ­տա­գի­տութ­յուն հայտ­նե­լով իր ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ա­ռա­ջին պարս­կե­րեն թարգ­մա­նութ­յան նա­խա­ձեռ­նող, հայ-ի­րա­նա­կան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի ե­րախ­տա­վոր Հո­սեյն Թա­բա­թա­բա­յիին, բո­լոր վար­պետ թարգ­մա­նիչ­նե­րին: Հե­ղի­նա­կը ե­րախ­տա­գի­տութ­յուն հայտ­նեց նաև հրա­տա­րակ­չին՝ Թեհ­րա­նի «­Նաի­րի» հրա­տա­րակ­չա­տան տնօ­րեն Նա­րեկ Ա­միր­խան­յա­նին, ո­րի հոր՝ ի­րա­նա­հայ գրահ­րա­տա­րակ­չութ­յան մեծ ե­րախ­տա­վոր, լու­սա­հո­գի Սե­պուհ Ա­միր­խան­յա­նի հի­շա­տա­կին է նվի­րել իր գիր­քը:
Թե­րե­զա ԱՄՐՅԱՆ
Ի­րա­նա­գետ, ար­ձա­կա­գիր

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.