­Վա­հան Տեր­յա­նի վեր­ջին այ­ցը Ջա­վախք / Դա­վիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ա­խալ­քա­լա­քի «­Հոկ­տեմ­բե­րի դրո­շով» թեր­թի 1960 թ. փետր­վա­րի 21-ի հա­մա­րում տպագր­վել է Վա­հան Տեր­յա­նի մո­րաք­րոջ որ­դու՝ Հա­րութ­յուն Մել­քոն­յա­նի հու­շը մեծ բա­նաս­տեղ­ծի մա­սին, ո­րը ստորև ներ­կա­յաց­վում է ըն­թեր­ցո­ղին՝ խմբագ­րա­կան ո­րո­շա­կի մի­ջամ­տութ­յուն­նե­րով:
Դա­վիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ես ու Վա­հա­նը ըն­դա­մե­նը 10-11 տա­րե­կան էինք և սո­վո­րում էինք Ա­խալ­քա­լա­քի քա­ղա­քա­յին դպրո­ցում, ո­րը գոր­ծում էր ներ­կա­յիս վրա­ցա­կան դպրո­ցի շեն­քում: Վա­հա­նը ուս­ման նպա­տա­կով Գան­ձա­յից տե­ղա­փոխ­վել էր Ա­խալ­քա­լաք և­ ապ­րում էր մեր տա­նը: Դա­սե­րից չու­շա­նա­լու հա­մար Ա­խալ­քա­լա­քից 2 կմ հե­ռա­վո­րութ­յան վրա գտնվող Չան­դու­րա գյու­ղից ա­մեն օր քա­ղաք էինք շտա­պում վաղ ա­ռա­վոտ­յան, երբ ար­ևը նոր-նոր էր սկսում բարձ­րա­նալ Ա­բուլ սա­րի ետ­ևից: Մեղքս ի՛նչ թաքց­նեմ, ես ա­ռանձ­նա­պես սեր չու­նեի ուս­ման նկատ­մամբ, թեև դա բնավ չի խան­գա­րում, որ այ­սօր էլ խո­րին հար­գան­քով հի­շեմ մեր ու­սու­ցիչ­նե­րին, մաս­նա­վո­րա­պես, Ջա­լալ Տեր-Գ­րի­գոր­յա­նին, որ ծննդով Ղա­րա­բա­ղի Ջ­րա­բերդ գյու­ղից էր, և Շա­վարշ Դե­միր­ճօղլ­յա­նին, ո­րը հե­տա­գա­յում տե­ղա­փոխ­վեց Թ­բի­լի­սի: Ի հա­կադ­րութ­յուն ինձ, Վա­հա­նը կար­դում էր նույ­նիսկ գյու­ղա­կան ճրա­գի ա­ղոտ լույ­սի տակ:
Մեր դպրո­ցը լավ ա­վան­դույթ­ներ ու­ներ, հա­ճախ էին կազ­մա­կերպ­վում գրա­կան ե­րե­կո­ներ, դիս­պուտ­ներ: Վա­հանն, ի­հար­կե, մաս­նակ­ցում էր դրանց, եր­բեմն ե­լույթ ու­նե­նում: Նա դեռ այն ժա­մա­նակ­վա­նից աչ­քի էր ընկ­նում իր կրքոտ, տա­քար­յուն բնա­վո­րութ­յամբ: Շատ էր սի­րում այս կամ այն հար­ցի շուրջ բա­նա­վի­ճել, ա­ռար­կել: Եր­բեմն, նեղսր­տած, ա­սում էր. «Մ­նա­լու տեղ չէ, Հա­րութ­յո՛ւն…»: Պա­տա­հում էր՝ շա­բաթ օ­րե­րը միա­սին գնում էինք Գան­ձա, մեկ գի­շեր անց­կաց­նում նրանց տա­նը և հա­ջորդ օ­րը՝ կի­րա­կի, վե­րա­դառ­նում քա­ղաք: Հի­շում եմ, Վա­հա­նի հայ­րը՝ Տեր Սու­քիա­սը, Վար­դա­վա­ռի առ­թիվ մեզ՝ ամ­բողջ ըն­տա­նի­քով, հրա­վի­րել էր Գան­ձա: Մենք, եր­կու կառ­քով, ճամ­փա ըն­կանք դե­պի Վա­հա­նի ծննդա­վայ­րը: Ճա­նա­պար­հը ձգվում էր Ջա­վախ­քի ալ­պիա­կան թավշ­յա կա­նա­չով ծածկ­ված բարձ­րա­վան­դա­կով, անց­նում լեռ­նա­յին ո­լո­րապ­տույտ­նե­րով և միա­նում Սա­ղա­մո լճի գո­գա­վո­րութ­յա­նը: Ե­րե­կո­յան ար­դեն Գան­ձա­յում էինք: Տեր Սու­քիասն, ի­րեն հա­տուկ հյու­րա­սի­րութ­յամբ, գրկա­բաց ըն­դու­նեց մեզ: Հա­ջորդ ա­ռա­վոտ­յան, ար­ևա­ծա­գին, մեր աղմ­կա­րար թա­փո­րը տո­նա­կան տրա­մադ­րութ­յամբ բռնեց Փար­վա­նա­յի ճա­նա­պար­հը: Ընտ­րե­ցինք լճա­փի՝ ամ­բող­ջո­վին ծա­ղիկ­նե­րով ծածկ­ված մի տա­փա­րակ և­ այդ գողտ­րիկ վայ­րում ժա­մեր շա­րու­նակ վա­յե­լե­ցինք մեր չքնաղ բնութ­յան գե­ղեց­կութ­յու­նը: Այդ օ­րը Տեր Սու­քիա­սը հայտ­նեց, որ Վա­հա­նին տե­ղա­փո­խե­լու է Թ­բի­լի­սի, եղ­բոր՝ Ա­րա­մի մոտ: Անս­պա­սե­լի լու­րից ինձ ա­նա­սե­լի տխրութ­յուն հա­մա­կեց, ա­սես պղտոր­վեց հո­գուս ան­դոր­րը:
Ան­ցան օ­րեր, ժա­մա­նա­կը սա­հում էր իր սո­վո­րա­կան ըն­թաց­քով: Ե­կավ մեր բա­ժան­ման պա­հը, որն առ այ­սօր խոր կսկիծ է արթ­նաց­նում հի­շո­ղութ­յանս մեջ: Դա­սե­րից հե­տո պատ­րաստ­վում էինք տուն գնալ, երբ Վա­հա­նը գրքե­րը հանձ­նեց ինձ և կտ­րուկ ա­սաց. «Ես գնա­ցի…»: Ինձ թվաց՝ կա­տա­կում է: Ո՞ւր կա­րող էր գնալ, երբ ձեռ­քին փող չկար: Այդ օ­րը նա գյուղ չե­կավ, մնաց մեր քե­ռու տա­նը: Ա­ռա­վոտ­յան ի­մա­ցա, որ քե­ռուց փող է վերց­րել և մեկ­նել է Թ­բի­լի­սի: Ա­խալ­քա­լա­քում նա սո­վո­րեց ըն­դա­մե­նը 2-3 ա­միս:
1916 թվա­կա­նի աշ­նա­նը լուր տա­րած­վեց, որ Տեր­յա­նը ա­ռող­ջա­կան խնդիր­ներ ու­նի և բ­ժիշկ­նե­րի խորհր­դով ե­կել է Անդր­կով­կաս՝ բուժ­վե­լու: Գի­տեինք, որ ան­պայ­ման կայ­ցե­լի Ա­խալ­քա­լաք, և­ ան­համ­բեր սպա­սում էինք նրան: Մի օր քե­ռուս տղան հայտ­նեց, որ ինչ-որ մե­կը խա­նու­թում ինձ է սպա­սում: Ես մո­տե­ցա անկ­յու­նում նստած ան­ծա­նո­թին, ո­րը հար­ցով դի­մեց ինձ:
– Չե՞ս ճա­նա­չում:
Ու­շա­դիր նա­յե­լով ան­ծա­նո­թի դեմ­քին՝ նրա հա­յաց­քում նշմա­րե­ցի մո­րաք­րոջս՝ Յու­ղա­բի (­Յու­ղա­բեր) դի­մագ­ծե­րը: Այլևս կաս­կա­ծելն ա­վե­լորդ էր: Իմ առջև Վա­հանն էր:
– Վա­նո ջան, դո՞ւ ես,- ա­նակն­կա­լի ե­կած՝ ա­սա­ցի:
Մոտ քսան տա­րի չէինք հան­դի­պել: Պա­հը հու­զիչ էր: Մեր զրույց­նե­րի ըն­թաց­քում պարզ դար­ձավ, որ Վա­հա­նը խիստ հոգ­նած է, դժգո­հում էր հատ­կա­պես մեծ քա­ղաք­նե­րի աղ­մու­կից, կա­րո­տել էր մեր սար ու հան­դե­րին, մեր ձո­րե­րին ու կար­կա­չուն աղբ­յուր­նե­րին: Ն­րա ար­տա­քի­նը հի­վան­դոտ էր, դեմ­քը՝ դա­լուկ: Մ­ռայլ ու լռակ­յաց էր: Բայց­ևայն­պես, այդ ան­հան­գիստ ու կրքոտ անձ­նա­վո­րութ­յու­նը, չնա­յած հի­վան­դութ­յա­նը, ան­տար­բեր չէր գա­վա­ռա­կան քա­ղա­քի ան­ցու­դար­ձին, եր­բեմն դժգո­հում էր ձանձ­րույ­թից, և միայն բժիշկ­նե­րի հոր­դոր­ներն էին, որ ետ էին պա­հում նրան Պե­տեր­բուրգ մեկ­նե­լու մտքից:
Մի օր նա իմ աշ­խա­տա­տեղ ե­կավ վրդով­ված և հուզ­ված: Պատ­մեց, որ հանձն է ա­ռել դպրո­ցում հան­դես գալ Փո­կա գյու­ղի հո­ղա­յին շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յամբ: Նա զայ­րա­ցած, հուզ­ված, ա­րագ-ա­րագ էր խո­սում, այն­պես, որ ո­չինչ չհաս­կա­ցա, հի­շում եմ միայն, որ ա­սաց. «­Փո­կա­ցի­նե­րի բո­ղոքն ար­դար և­ ի­րա­վա­ցի է, նրանք կհաղ­թեն»:
Վա­հա­նը հա­ճախ էր գան­գատ­վում գյու­ղա­ցի­նե­րի տնտե­սա­կան ծանր վի­ճա­կից, դժգո­հում ցա­րա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րից:
Նա Ջա­վախ­քում մնաց մինչև փետր­վար ա­մի­սը: 1917 թվա­կա­նին մեր քա­ղա­քում, հայտ­նի Խաս­բախ­չա­յում հան­դի­պե­ցի քե­ռոր­դուս՝ Հա­մա­զին, ո­րից ի­մա­ցա, որ Վա­հա­նը Ա­խալ­քա­լա­քում է և հե­տաքրքր­վում է զեմստ­վո­յա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րով: Ար­դեն տա­նը, բո­լո­րիս ներ­կա­յութ­յամբ, Վա­հա­նը խո­սեց ընտ­րութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում թույլ տրված խար­դա­խութ­յուն­նե­րի մա­սին և խոսք տվեց մեր­կաց­նել բո­լոր կեղ­ծիք­նե­րը:
Մի օր ե­րե­կո­յան, դպրո­ցում կազ­մա­կեր­պած հան­դի­պու­մից հե­տո ա­սաց. «­Հա­րութ­յուն, պատ­րաստ­վի՛ր, գնում ենք Չամ­դու­րա»: Հա­ջորդ ա­ռա­վոտ­յան ոտ­քով ճա­նա­պարհ ըն­կանք: Ամ­բողջ ճա­նա­պար­հին խո­սում էր գյու­ղի և գ­յու­ղա­ցի­նե­րի մա­սին իր մտա­հո­գութ­յուն­նե­րից: Մեր դռան շե­մին մեզ դի­մա­վո­րեց մայրս՝ Ե­ղի­սա­բե­թը: Նա մեզ լա­վաշ ու մա­ծուն հյու­րա­սի­րեց: Հա­ջորդ օ­րը Վա­հանն ա­ռա­վո­տից շրջեց գյու­ղում, ա­պա ա­նակն­կալ ո­րո­շեց.
–    Գ­նում ենք, Հա­րութ­յուն…
Զար­մա­նա­լի ո­չինչ չկար: Նա այդ­պի­սին էր՝ ան­կան­խա­տե­սե­լի: Կ­գար, կնստեր, մի քա­նի խոսք կփո­խա­նա­կեր և հան­կարծ՝ մնաք բա­րով: Վե­րա­դար­ձանք քա­ղաք:
Տեր­յա­նը եր­բեմն գի­շե­րում էր քա­ղա­քի հյու­րա­նո­ցում: Են­թադ­րում եմ, որ չէր ցան­կա­նում նե­ղութ­յուն պատ­ճա­ռել բա­րե­կամ­նե­րին կամ ցան­կա­նում էր ա­ռանձ­նա­նալ, ա­զատ լի­նել իր մտա­ծում­նե­րի և ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան մտահ­ղա­ցում­նե­րի հետ: Բո­լոր կշտամ­բանք­նե­րին ու­ներ հա­մո­զիչ պա­տաս­խան.
– Գոր­ծերս խառն են, չեմ ու­զում նե­ղութ­յուն տալ:
Ինչ­ևէ: Մի օր ի­մա­ցա, որ սու­սու­փուս, ա­ռանց ինձ հրա­ժեշտ տա­լու մեկ­նել է: Դ­րա­նից հե­տո այլևս չհան­դի­պե­ցի նրան: Օ­րեր անց լու­րեր տա­րած­վե­ցին, որ Ա­խալ­քա­լա­քի ռազ­մա­քա­ղա­քի ա­կում­բում տե­ղի ու­նե­ցած մի­տին­գի ժա­մա­նակ նա հան­դես է ե­կել բոլշ­ևիկ­յան ազ­դե­ցիկ ճա­ռով և մեծ ի­րա­րան­ցում ա­ռա­ջաց­րել զին­վո­րա­կա­նութ­յան շրջա­նում: Իսկ Փոքր Խան­չա­լե­ցի Մա­մաս Մղ­դես­յա­նը, ո­րը զբաղ­վում էր Շի­րակ-Ա­խալ­քա­լաք-Ա­խալց­խա ուղ­ղութ­յամբ փոս­տա­յին սայ­լե­րով փո­խադ­րում­ներ կա­տա­րե­լու գոր­ծով, գի­շե­րը ե­ռա­ձի կառ­քով բա­նաս­տեղ­ծին տե­ղա­փո­խել է Ա­խալց­խա: Ան­կաս­կած, Տեր­յա­նի շտապ մեկ­նու­մը պայ­մա­նա­վոր­ված էր վեր­ջին ե­լույ­թով՝ հնա­րա­վոր բար­դութ­յուն­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար:
Այդ­պի­սով Վա­հան Տեր­յա­նը ընդ­միշտ հրա­ժեշտ տվեց իր պաշ­տե­լի Ջա­վախ­քին…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.